Ordin 219/2007 – gestionarea activitatii comisiilor de la nivelul CNAS

Ordin nr. 219 din 15/05/2007 privind utilizarea aplicatiei pentru gestionarea activitatii comisiilor de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a comisiilor de la nivelul caselor de asigurari de sanatate pentru monitorizarea si aprobarea medicamentelor specifice in tratamentul unor boli cronice

Avand in vedere:

-art. 243 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Hotarârea Guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007;

-Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea si finantarea programelor nationale de sanatate, responsabilitatile in monitorizarea si controlul acestora, detalierea pe subprograme si activitati, indicatorii specifici, precum si unitatile sanitare prin care se deruleaza acestea in anul 2007;

-Referatul de aprobare al Directiei generale evaluare nr. DGE/955 din 24 aprilie 2007,

In temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 972/2006,

 presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul ordin:

 

 Art. 1. –

(1) Pentru monitorizarea si aprobarea prescrierii medicamentelor in tratamentul unor boli cronice care necesita aprobarea prin comisii, se utilizeaza aplicatia pentru gestionarea activitatii comisiilor de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a comisiilor de la nivelul caselor de asigurari de sanatate pentru monitorizarea si aprobarea medicamentelor specifice in tratamentul unor boli cronice.

(2) In vederea utilizarii de catre casele de asigurari de sanatate si furnizori a aplicatiei prevazute la alin. (1), aceasta se descarca de pe pagina web a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate – www.cnas.ro.

Art. 2. – Medicul curant specialist care initiaza tratamentul completeaza datele pacientului in aplicatie in functie de afectiune.

Art. 3. – Secretarul comisiei de la nivelul casei de asigurari de sanatate verifica datele din dosar, corectitudinea acestora si inchide dosarul care se inainteaza comisiei spre evaluare in vederea aprobarii.

Art. 4. – La nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate se constituie baza de date consolidata, se actualizeaza nomenclatorul medicamentelor care se aproba prin comisii, se genereaza rapoarte de analiza a dosarelor aprobate si rapoarte pentru fundamentarea fondurilor angajate, cu incadrarea in sumele aprobate cu aceasta destinatie.

Art. 5. – Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, casele de asigurari de sanatate, precum si furnizorii de servicii aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Vasile Ciurchea

Recomandări: