Ordin 885/2007 – Regulament de organizare a autoritatilor de sanatate publica judetene

Ordin nr. 885 din 16/05/2007pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 880/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a autoritatilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si a structurii organizatorice a acestor autoritati.

In temeiul Hotarârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice,

avand în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesionala si salarizare nr. E.N. 5.170/2007,

ministrul sanatatii publice emite urmatorul ordin:

Art. I. – Anexa nr. 1 "Regulamentul de organizare si functionare a autoritatilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti" la Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 880/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a autoritatilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si a structurii organizatorice a acestor autoritati, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 28 iulie 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La punctul III "În domeniul serviciilor medicale" al articolului 16 "Atributii generale" se înlocuiesc urmatoarele sintagme:

a) "2. Compartimentul asistenta medicala ambulatorie" se înlocuieste cu "2. Serviciul/Biroul/Compartimentul asistenta medicala ambulatorie";

b) "3. Compartimentul de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si spitaliceasca" se înlocuieste cu "3. Serviciul/Biroul/Compartimentul de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si spitaliceasca";

c) "4. Compartimentul de asistenta materno-infantila" se înlocuieste cu "4. Serviciul/Biroul/Compartimentul de asistenta materno-infantila".

2. Dupa punctul V "În domeniul administrativ, aprovizionare, întretinere, investitii" al articolului 16 "Atributii generale" se introduce un nou punct, punctul VI, cu urmatorul cuprins:

"VI. În domeniul achizitiilor publice

Serviciul/Biroul/Compartimentul de achizitii publice:

a) elaboreaza programul anual al achizitiilor publice, pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autoritatii contractante;

b) elaboreaza sau, dupa caz, coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei de atribuire ori, în cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs;

c) îndeplineste obligatiile referitoare la publicitate, conform legislatiei în vigoare;

d) aplica si finalizeaza procedurile de atribuire;

e) constituie si pastreaza dosarul achizitiei publice."

Art. II. – Anexa nr. 2 "Structura organizatorica a autoritatii de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti" se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. III. – Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii Publice si autoritatile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. IV. – Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

 

Bucuresti, 16 mai 2007.

Recomandări:

X