Avocatul Poporului confirmă obiecţiile Colegiului Medicilor din România privind Dosarul Electronic de Sănătate. Dispoziţiile legale privind Dosarul Electronic de Sănătate al pacientului sunt neconstituţionale. Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională.

Prezentăm integral comunicatul de presă transmis de Avocatul Poporului

Dispozițiile legale privind Dosarul Electronic de Sănătate al Pacientului, neconstituționale în opinia Avocatului Poporului – Excepție de neconstituționalitate referitoare la prevederile art. 30 alin. (2) și (3) și art. 280 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată.

 Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională a României cu excepția de neconstituționalitate referitoare la prevederileart. 30 alin. (2) și (3) și art. 280 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată.

Dispozițiile sus-menționate sunt neconstituționale prin raportare la prevederile  art.  1  alin.  (5),  art.  26  și  art.  53  din  Constituția  României, precum  și  ale  art.  8  din  Convenția  pentru  apărarea  drepturilor  și  a libertăților fundamentale, întrucât permit restrângerea exercițiului dreptului la viață intimă, familială și privată prin acte normative de nivel inferior legii, ce nu întrunesc  cerinţele  de  previzibilitate,  certitudine  şi  transparenţă  care caracterizează  o  lege  adoptată  de  către  Parlament,  în  calitatea  sa  de  unică autoritate legiuitoare sau de către Guvern, ca legiuitor delegat.

Examinând cadrul normativ de reglementare al dosarului electronic de sănătate  al  pacientului  (DES),  Avocatul  Poporului  observă,  între  altele,  că dispoziţiile  legale  incidente  prezintă  un  grad  mare  de  generalitate,  deși legiferează  într-un domeniu  atât de sensibil precum  datele  personale  de natură  medicală  cuprinse  în  dosarul  electronic  al  pacienților.  Totodată, Avocatul Poporului constată că legiuitorul s-a rezumat la a reglementa faptul că modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului  va  fi  stabilită  prin  norme  metodologice  de  aplicare  a prevederilor  referitoare  la  dosarul  electronic  de  sănătate  al  pacientului, care  se  aprobă  prin  hotărâre  a  Guvernului.

 Astfel,  dispozițiile  Legii  nr. 95/2006  fac  trimitere  la  acte  normative  cu  forţă  juridică  inferioară  legii, modalitatea  de  utilizare  şi  completare  a  dosarului  electronic  de  sănătate  al pacientului  fiind  stabilită  prin  norme  metodologice,  în  baza  unei  proceduri neprevăzute de lege, şi deci, susceptibilă de a fi calificată arbitrară. Avocatul Poporului apreciază că simpla trimitere la hotărâri de Guvern care la rândul lor trimit  la  ordine,  acte  normative  caracterizate  printr-un  grad  sporit  de instabilitate, pentru reglementarea condițiilor de utilizare şi completare a datelor cu caracter personal cuprinse în dosarul electronic de sănătate al pacientului încalcă principiul constituţional al legalităţii, consacrat de art. 1 alin. (5) din Constituţie.

 În  esență,  în  excepția  de  neconstituționalitate  formulată,  Avocatul Poporului  reține  caracterul  lacunar  al  normelor  care  reglementează  dosarul electronic  de  sănătate,  de  vreme  ce  reguli  substanţiale,  esenţiale  în  materia protecției vieții intime, familiale și private, precum și a protecției datelor cu caracter  personal,  nu  sunt  reglementate  prin  lege.  În  cazul  de  faţă,  legea relativizează în mod nepermis reglementarea dosarului electronic de sănătate, lăsând la latitudinea Ministerului Sănătăţii şi Casei Naționale de Asigurări de Sănătate stabilirea unor elemente esenţiale ale utilizării și completării acestuia, cum ar fi accesul la datele reținute (cazurile în care sunt permise accesul și utilizarea datelor, categoriile de persoane care au acces la date, extragerea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor din DES).

Fără a contesta importanța constituirii și utilizării dosarului electronic de sănătate ca instrument modern și eficient necesar asigurării unei asistențe medicale  continue  și  de  calitate  prin  accesul  la  date  şi  informaţii  medicale relevante,  furnizarea  de  date  şi  informaţii  statistice  necesare  politicilor  de sănătate,  Avocatul  Poporului  observă  că  asociațiile  medicilor  și  cele  ale pacienților au expus în spațiul public o serie de temeri cu privire la implicațiile pe care aplicarea dosarului electronic de sănătate le-ar putea avea asupra vieții intime,  familiale  și  private  ale  persoanelor  fizice,  precum  și  asupra  vieții profesionale a acestora, în condițiile în care legiuitorul nu prevede o serie de garanții  menite  să  preîntâmpine  diseminarea  datelor  personale  cu  caracter medical. În acest sens, se arată că în dosarul electronic de sănătate există o secţiune  numită “sumar pentru situaţii de urgenţă”care  conţine  date  vitale pentru pacient, esenţiale medicilor în situaţii de urgenţă, în care pacientul  e nconştient  sau  nu  poate  spune  medicilor  bolile,  alergiile  cu  care  a  fost diagnosticat şi nici dacă se află sub tratament medicamentos. În această secţiune sunt cuprinse printre altele bolile cronice ale pacientului; bolile hematologice relevante pentru urgenţe medicale; boli transmisibile relevante pentru urgenţe medicale; tratamentele curente; internări recente. De asemenea, se susține că aceste informaţii sunt accesibile oricând oricărui medic din sistemul medical public  şi  privat,  care  e  autentificat  în  sistemul  DES,  precum  și  fapul  că farmaciile, laboratoarele medicale, stomatologii şi orice alt furnizor de servicii medicale  din  România,  autentificat  obligatoriu  în  sistemul  DES,  poate  avea acces oricând la aceste informaţii din dosarul oricărui pacient din această ţară.

Această  situație  poate  apărea  motivat  de  faptul  că  sistemul  DES  este  parte integrantă a platformei informatice din asigurările de sănătate, care se utilizează în mod obligatoriu la nivelul furnizorilor de servicii medicale, autorizaţi în conformitate cu prevederile legale, prin medicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la aceşti furnizori, pentru toate serviciile medicale acordate pacienţilor,  aferente  întregii  activităţi  medicale.  În  contextul  celor  arătate, Avocatul  Poporului  observă  că accesul  la  datele  personale  medicale  ale pacienților este permis unei categorii definite mult prea exhaustiv. Astfel, cadrul normativ actual, configurat de două acte administrative normative, nu stabilește  criterii  obiective  care  să  limiteze  la  strictul  necesar  numărul  de persoane care au acces şi pot utiliza ulterior datele păstrate, astfel încât pacienții, ale căror date au fost păstrate în dosarul electronic de sănătate al pacientului, nu pot  beneficia  de  garanţii  suficiente  care  să  le  asigure  protecţia  împotriva abuzurilor  şi  a  oricărui  acces  sau  utilizări  ilicite.  Garanţiile  legale  privind utilizarea în concret a datelor reţinute nu sunt suficiente şi adecvate pentru a îndepărta teama că drepturile personale, de natură intimă, sunt violate, aşa încât manifestarea acestora să aibă loc într-o manieră acceptabilă.

Avocatul  Poporului  mai  observă  faptul  că documentele internaționale  stabilesc  ca  principiu  necesitatea  existenței  unui  echilibru între asigurarea continuității asistenței medicale, posibilă prin intermediul dosarului  electronic  de  sănătate  al  pacienților,  și  protecția  drepturilor acestora, implicit al dreptului la viață intimă, familială și privată.

Desigur, prevederile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau ale Constituţiei României nu interzic consacrarea legislativă a ingerinţei autorităţilor statului în exercitarea drepturilor menţionate, însă intervenţia statală trebuie să respecte reguli stricte, expres menţionate atât în art. 8 din Convenție, cât şi, respectiv, în art. 53 din Legea fundamentală. Astfel, măsurile  legislative  de  natură  să  afecteze  exercitarea  drepturilor  şi libertăţilor  fundamentale  trebuie  să  fie  prevăzute  numai  prin  lege,  să îndeplinească  un  scop  legitim,  constând  în  cazul  de  față  în  apărarea sănătății  publice,  să  fie  necesare  într-o  societate  democratică,  să  fie proporţionale  cu  situaţia  care  le-a  determinat,  să  fie  aplicate  în  mod nediscriminatoriu  şi  să  nu  aducă  atingere  existenţei  dreptului  sau  a libertăţii. În context, Avocatul Poporului reține faptul că ingerinţa în dreptul la viață intimă, familială și privată generată de utilizarea și completarea dosarului  electronic  de  sănătate  nu  este  reglementată  prin  lege, contravenind astfel exigențelor art. 53 din Constituție. 

Avocatul Poporului consideră că, în cadrul procedurii de legiferare în această  materie,  legiuitorul  ar  trebui  să  aibă  în  vedere  următoarele  aspecte menite să garanteze apărarea dreptului la viață intimă, familială și privată și a dreptului de proprietate asupra datelor personale: 

– modalitatea de utilizare a datelor personale având caracter medical;

– precizarea limitativă a categoriilor de persoane fizice și juridice care au acces la informațiile înscrise în dosarul electronic de sănătate;

– garanțiile adecvate pentru protecția acestor date față de orice accesare și utilizare ilicită;

–  necesitatea  consimțământului  pacienților  atât  pentru  constituirea dosarului electronic de sănătate, cât și pentru utilizarea acestuia (în acestă ultimă ipoteză  urmează  a  se  avea  eventual  în  vedere  și  reprezentanții  legali  sau aparținătorii pacientului);

–  posibilitatea  pacienților  de  a  refuza  includerea  în  dosar  a  anumitor informații despre starea lor de sănătate ce îi pot prejudicia, precum și

–  dreptul  pacienților  de  a  decide  asupra  retragerii  unor  informații  din propriul dosar electronic, în aplicarea prevederilor care în prezent se regăsesc în art. 1 alin. (2) din Normele metodologice, care proclamă dreptul exclusiv de proprietate al pacientului față de informațiile din propriul dosar. 

Pentru asigurarea,pe de o parte,a unui climat de ordine, guvernat de principiile unui stat de drept și democratic, iar pe de altă parte,a protecției persoanei față de riscurile la adresa vieții private, Avocatul Poporului consideră că accesul și utilizarea datelor cuprinse în dosarul electronic de sănătate al pacientului trebuie să se facă în condiții de maximă securitate, de natură a înlătura diseminarea (chiar și accidentală) a oricăror date personale care ar putea aduce prejudicii de orice fel persoanei în cauză.

Întreaga motivație pe care se bazează opinia Avocatului Poporului se regăsește  pe  site-ul  instituției,  la  secțiunea Contencios  Constituțional  – Excepții de neconstituționalitate.

Matei Vîrtosu                                                                                                                                       30 noiembrie 2016

Purtător de cuvânt,

AVOCATUL POPORULUI

Recomandări:

X