Ordin nr. 122 din 02/04/2007 – Recuperarea cheltuielilor medicale potrivit documente internationale

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice priv rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenta medicala acordata în baza documentelor internationale cu prevederi în domeniul sanatatii la care România este parte.

Având în vedere Referatul de aprobare al Directorului general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. DG/1.576 din 27 martie 2007 si Avizul Ministerului Finantelor Publice nr. 174.489 din 14 martie 2007, 
în temeiul dispozitiilor art. 236 alin. (3), ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 972/2006, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba Normele metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenta medicala acordata în baza documentelor internationale cu prevederi în domeniul sanatatii la care România este parte, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 
Art. 2. – Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,

   Vasile Ciurchea

   
NORME METODOLOGICE privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenta medicala acordata în baza documentelor internationale cu prevederi în domeniul sanatatii la care România este parte

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. –
(1) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate îndeplineste functia de organism de legatura care asigura comunicarea cu organismele similare din statele care au încheiat cu România documente internationale cu prevederi în domeniul sanatatii. 
(2) Casele de asigurari de sanatate îndeplinesc functia de institutie competenta, care suporta cheltuielile pentru prestatiile de boala si maternitate si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate acordate asiguratilor proprii de catre furnizori de servicii medicale din alte state, în baza documentelor internationale cu prevederi în domeniul sanatatii. 
Art. 2. – Rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale persoanelor asigurate în sistemul de asigurari sociale de sanatate din România, aflate pe teritoriul altor state, în baza documentelor internationale cu prevederi în domeniul sanatatii, precum si recuperarea sumelor platite furnizorilor de servicii medicale cu care casele de asigurari de sanatate se afla în relatii contractuale pentru serviciile oferite cetatenilor statelor cu care România are încheiate documente internationale cu prevederi în domeniul sanatatii sunt realizate de casele de asigurari de sanatate prin intermediul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. 
Art. 3. –
(1) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate deschide la o banca comerciala un cont în lei în care casele de asigurari de sanatate vor vira sumele reprezentând cheltuielile ocazionate de acordarea prestatiilor de boala si maternitate si indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate asiguratilor proprii de catre furnizori de servicii medicale din alte state, în baza documentelor internationale cu prevederi în domeniul sanatatii. 
(2) Pentru operatiunile privind platile sau rambursarile se utilizeaza cursul valutar al bancii comerciale prevazute la alin. (1). 
(3) Banca prevazuta la alin. (1) va fi selectata de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, iar prin aceasta banca se vor derula operatiunile de decontare ocazionate de acordarea serviciilor medicale furnizate în baza documentelor internationale cu prevederi în domeniul sanatatii. 
Art. 4. – Acoperirea diferentelor de curs valutar ce rezulta din operatiunile de decontare a cheltuielilor ocazionate de acordarea prestatiilor de boala si maternitate în baza documentelor internationale cu prevederi în domeniul sanatatii se realizeaza din bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

CAPITOLUL II
Recuperarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale acordate asiguratilor straini pe teritoriul României

Art. 5. –
(1) Casa de asigurari de sanatate administreaza baza de date cu cetatenii straini beneficiari ai serviciilor medicale în România si solicita institutiilor competente din statele din care provin cetatenii straini rambursarea cheltuielilor prin intermediul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, în conformitate cu prevederile documentelor internationale la care România este parte. 
(2) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate prezinta organismului de legatura din statul din care provine asiguratul strain, beneficiar al serviciilor medicale, cererea de rambursare a cheltuielilor, în termenele si conditiile prevazute în documentele internationale la care România este parte. 
(3) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate deschide un cont în valuta în care organismele de legatura prevazute la alin. (2) vireaza sumele reprezentând cheltuielile aferente serviciilor medicale acordate asiguratilor straini pe teritoriul României. 
Cheltuielile de administrare a acestui cont se vor înscrie în bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate la titlul II "Bunuri si servicii" alineatul 20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri si servicii". 
(4) Echivalentul în lei al sumelor încasate de la organismul de legatura este transferat catre casa de asigurari de sanatate pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de acordarea prestatiilor de boala si maternitate si indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate cetatenilor straini pe teritoriul României. 
(5) Eventualele diferente de curs valutar vor fi suportate din bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

CAPITOLUL III
Rambursarea cheltuielilor aferente prestatiilor de boala si maternitate acordate asiguratilor în sistemul asigurarilor sociale
de sanatate din România pe teritoriul altui stat

Art. 6. –
(1) Casa de asigurari de sanatate vireaza în contul deschis de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate la o banca comerciala echivalentul în lei al sumelor în valuta reprezentând cheltuielile ocazionate de acordarea prestatiilor de boala si maternitate asiguratilor aflati în evidenta acestora de catre furnizori de servicii medicale din alte state, în baza documentelor internationale cu prevederi în domeniul sanatatii. 
(2) Pentru rambursarea cheltuielilor prevazute la alin. (1), angajamentul legal îl constituie cererea de rambursare a cheltuielilor. Formularele "Propunere de angajare a unei cheltuieli" si "Angajamentul bugetar individual/global" se întocmesc în baza cererii de rambursare a cheltuielilor. Viza "Bun de plata" se acorda în baza formularelor de rambursare a cheltuielilor. 
(3) Casa Nationala transfera catre organismul de legatura din statul unde s-au acordat prestatiile de boala si maternitate sumele în valuta pentru cheltuielile mentionate la alin. (1) si (4). 
(4) Eventualele diferente de curs valutar vor fi suportate din bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. 
(5) Sumele prevazute la alin. (1) se suporta din bugetul casei de asigurari de sanatate de la capitolul "materiale si prestari servicii cu caracter medical". 
Art. 7. –
(1) În conditiile în care unui asigurat român aflat pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene i se acorda asistenta medicala fara ca acesta sa prezinte cardul european de asigurari sociale de sanatate unitatii sanitare de la locul de sedere, asiguratul român suporta contravaloarea serviciilor medicale acordate. 
(2) În baza unei cereri formulate ulterior catre casa de asigurari de sanatate la care persoana este asigurata, însotita de documentele justificative, asiguratului i se pot rambursa costurile acestor servicii în conformitate cu procedura instituita pentru utilizarea formularului E 126, prevazuta în Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala în raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza în cadrul Comunitatii, precum si în Regulamentul (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

Art. 8. – Înregistrarea în contabilitate a operatiunilor prevazute la art. 2 si 3 se efectueaza potrivit monografiei contabile prevazute în anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.

Recomandări:

X