Ordin nr. 116 din 29/03/2007 – Norme pentru implementarea programelor nationale de sanatate

Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea si finantarea programelor nationale de sanatate, responsabilitatile în monitorizarea si controlul acestora, detalierea pe subprograme si activitati, indicatorii specifici, precum si unitatile sanitare prin care se deruleaza acestea în anul 2007.

Ministerul Sanatatii Publice Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Avand în vedere art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Hotarârea Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate, avazând Referatul de aprobare nr. E.N. 3.365 din 29 martie 2007 al Ministerului Sanatatii Publice si nr. D.G. 1.639 din 29 martie 2007 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 972/2006, ministrul sanatatii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin: 

 Art. 1. – Se aproba Normele tehnice privind implementarea, evaluarea si finantarea programelor nationale de sanatate, responsabilitatile în monitorizarea si controlul acestora, detalierea pe subprograme si activitati, indicatorii specifici, precum si unitatile sanitare prin care se deruleaza acestea în anul 2007, prevazute în anexele*) nr. 1, 2 si 3 (3A si 3B).
   ___________ 
 *)Anexele nr. 1, 2 si 3 (3A si 3B) se publica ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

Art. 2. – (1) Prezentul ordin intra în vigoare la data de 1 aprilie 2007, data de la care îsi înceteaza aplicabilitatea prevederile Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.880/2006 pentru stabilirea unor masuri cu caracter tranzitoriu privind derularea si finantarea din bugetul Ministerului Sanatatii Publice a unor actiuni de sanatate, în trimestrul I 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 15 ianuarie 2007, precum si prevederile Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.883/582/2006 privind reglementarea unor masuri de ordin financiar pentru derularea si finantarea subprogramelor nationale cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 5 februarie 2007. 
(2) Fondurile utilizate în trimestrul I 2007 din bugetul de stat, veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice, precum si cele din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru finantarea programelor nationale de sanatate, în baza ordinelor mentionate la alin. (1), sunt cuprinse în sumele aprobate în acest an pentru programele respective. 
Art. 3. – Agentia Nationala pentru Programe de Sanatate, directiile de specialitate din Ministerul Sanatatii Publice, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, autoritatile de sanatate publica, casele de asigurari de sanatate, precum si institutiile publice si unitatile sanitare nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
Art. 4. – Anexele nr. 1, 2 si 3 (3A si 3B) fac parte integranta din prezentul ordin. 
Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Vasile Ciurchea

Recomandări:

X