Ordin 888/2007 – Metodologia de control a programelor nationale

ORDIN   nr. 888/270 din 17.05.2007 pentru aprobarea Metodologiei de control privind modul de derulare a
programelor nationale de sanatate si activitatea realizata de unitatile sanitare cu paturi în 2007.

MINISTERUL SANATATII CASA NATIONALA DE
PUBLICE ASIGURARI DE SANATATE

Aprob, Aprob,
Ministru                                               Presedinte
EUGEN NICOLAESCU                                VASILE CIURCHEA

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere disfunctionalitatile semnalate în ultima perioada cu
privire la modul de derulare a unor programe de sanatate, precum si unele
neregului cu privire la calitatea serviciilor medicale acordate la
nivelul unor unitati sanitare cu paturi, în temeiul prevederilor Legii nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, va supunem aprobarii
efectuarea unor controale la nivelul furnizorilor de servicii medicale
care deruleaza programele de sanatate precum si la nivelul tuturor
spitalelor.
Controlul se va desfasura în perioada 18.05.2007-8.06.2007 si va fi
efectuat de comisii mixte formate din reprezentanti ai autoritatilor de
sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, ai caselor de
asigurari de sanatate si ai inspectiei sanitare de stat.
Programele supuse controlului sunt:
1. – „Programul national de diabet zaharat si alte boli de nutritie,
2. – Subprogramul „Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice”
3. – „Programul national transplant de tesuturi, organe si celule”
În sensul celor mentionate anterior a fost elaborat prezentul proiect
de ordin pe care îl supunem aprobarii.

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
DR. IRINA STAMATE DR. VASILE CEPOI

MINISTERUL SANATATII CASA NATIONALA DE
PUBLICE                                                ASIGURARI DE SaNaTATE

ORDIN   nr. 888/270 din 17.05.2007 pentru aprobarea Metodologiei de control privind modul de derulare a
programelor nationale de sanatate si activitatea realizata de unitatile sanitare cu paturi în 2007

In temeiul prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, ale Hotarârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice,
 vazând Referatul de aprobare nr. ………./…………din
17.05.2007 al Directiei Generale Politici, Strategii si Managementul Calitatii în Sanatate din Ministerului Sanatatii Publice si al directorului general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,

ministrul sanatatii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Metodologia de control privind modul de derulare a programelor nationale de sanatate si activitatea unitatilor sanitare cu paturi, prevazuta în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Controlul se va desfasura în perioada 18.05.2007-8.06.2007 si va fi efectuat de comisii mixte formate din reprezentanti ai autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, ai caselor de asigurari de sanatate si ai inspectiei sanitare de stat.
ART. 3
Raportul de evaluare la nivel de judet, elaborat de comisiile mixte de control, se transmite Ministerului Sanatatii Publice si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pâna la data de 15.06.2007.
ART. 4
Directiile de specialitate din Ministerul Sanatatii Publice si din Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, casele de asigurari de sanatate, precum si unitatile sanitare cu paturi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul sanatatii publice, Presedintele Casei Nationale

 

EUGEN NICOLAESCU                                                      de Asigurari de Sanatate
                                                                          VASILE CIURCHEA
 

ANEXA

METODOLOGIE de control privind modul de derulare a programelor nationale de sanatate si  activitatea realizata de unitatile sanitare cu paturi în 2007

 Obiectivele controalelor efectuate la nivel judetean sunt:
A. evaluarea modului de organizare, monitorizare si raportarea a indicatorilor  specifici pentru urmatoarele programe si subprograme de sanatate, pe perioadele mentionate în prezenta metodologie:
1. – „Programul national de diabet zaharat si alte boli de nutritie,
2. – Subprogramul „Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice”
3. – „Programul national transplant de tesuturi, organe si celule”
B. evaluarea respectarii conditiilor igienico-sanitare, calitatii serviciilor spitalicesti si îndeplinirii indicatorilor de performanta
asumati prin contractul de management, în trim. I 2007, precum si respectarea încadrarii în limita prevederilor bugetare aprobate a angajamentelor legale si/sau bugetare pe anul 2006. 

Rezultatele asteptate ale controalelor efectuate la nivel judetean sunt:
– identificarea eventualelor nereguli sau disfunctionalitati în derularea programelor mentionate anterior
– identificarea cauzelor care au generat disfunctionalitatile constatate
– aprecierea respectarii normelor igienico-sanitare în unitatile spitalicesti precum si a calitatii serviciilor oferite de acestea
– stabilirea masurilor legale ce se impun.

A.  Pentru evaluarea modului de derulare a programelor nationale de sanatate, directorul executiv al autoritatii de sanatate sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si presedintele-directorul general al casei de asigurari de sanatate stabilesc componenta comisilor mixte de control.

1. Programul national de diabet si alte boli de nutritie

Controlul se realizeaza la nivelul unitatilor sanitare prin care se deruleaza programul (spitale, cabinete de specialitate, inclusiv medicina de familie), precum si la nivelul farmaciilor cu circuit deschis.
Comisia va urmari în principal:
– respectarea de catre persoanele implicate a responsabilitatilor legate de organizarea, monitorizarea si raportarea a indicatorilor  specifici programului
– încadrarea în sumele alocate cu aceasta destinatie, pentru perioada ian. – aprilie 2007
– realitatea indicatorilor raportati în trim. I 2007 (concordanta între indicatorii raportati aferenti trim. I 2007 si evidentele primare existente la nivelul unitatii)
– asigurarea necesarului de medicamente specifice bolnavilor cu diabet zaharat în spital pe perioada internarii si în farmacii cu circuit deschis
– fundamentarea cererilor spitalelor, transmise la casele de asigurari de sanatate (analiza solicitarilor lunare transmise prin comenzi, comparativ cu stocul exitent la momentul lansarii comenzii, consumul lunii anterioare si nr. de bolnavi în tratament);
– stocul de insulina existent în farmaciile unitatilor sanitare cu paturi la 31.12.2006 si 30.04.2007, comparativ cu consumul mediu lunar pentru bolnavii internati
– indicatorii specifici realizati în trim. I 2006 si trim. I 2007 (nr. de bolnavi aflati în tratament cu ADO / insulina / tratament mixt si costurile aferente acestora – cheltuieli totale pe judet si costul mediu pe bolnav, pe tip de tratament). În situatia identificarii unor cresteri ale costurilor medii pe pacient si pe tip de tratament se vor identifica cauzele acestor cresteri
– identificarea medicamentelor specifice a caror prescriptie a crescut semnificativ în perioada verificata (total pe judet si pe medic prescriptor)  
– existenta si respectarea programarii pacientilor pentru controlul periodic la medicul specialist
– verificarea organizarii evidentelor nominale/CNP pentru bolnavii cu diabet zaharat
– nr. bolnavilor în tratament cu ADO pentru care s-a transmis scrisoarea medicala la medicul de familie (se verifica la nivelul cabinetului medicului de familie)
– identificarea unor disfunctionalitati în aprovizionarea cu medicamente specifice la nivelul farmaciilor implicate în derularea programului (asigurarea eliberarii medicamentelor specifice în maxim 24 ore)
– aplicarea legislatiei în vigoare privind organizarea, monitorizarea si raportarea a indicatorilor  specifici programului.

2. Subprogramul „Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice”

Controlul se realizeaza la nivelul unitatilor sanitare prin care se deruleaza subprogramul si la nivelul farmaciilor cu circuit deschis.
Comisia va urmari în principal:
– respectarea de catre persoanele implicate a responsabilitatilor legate de derularea subprogramului
– realitatea indicatorilor raportati în trim. I 2007 (concordanta între indicatorii raportati aferenti trim. I 2007 si evidentele primare existente la nivelul unitatii)
– asigurarea necesarului de medicamente specifice bolnavilor cu afectiuni oncologice
– fundamentarea cererilor spitalelor, transmise la casele de asigurari de sanatate;
– indicatorii specifici realizati trim. I 2006 si trim. I 2007 (nr. de bolnavi cu afectiuni oncologice aflati în tratament si costurile
aferente – cheltuieli totale pe judet si costul mediu pe bolnav).
– medicamentele specifice a caror prescriptie a crescut în perioada verificata  (total pe judet si pe medic prescriptor)
– verificarea modului în care îsi desfasoara activitatea comisiile de la nivel judetean (periodicitatea întâlnirilor, organizarea si
functionarea, respectarea criteriilor de includere si excludere în program, evidenta referatelor aprobate)
– existenta si respectarea programarii pacientilor pentru controlul periodic la medicul specialist
– aprovizionarea cu medicamente specifice a unitatilor sanitare (stadiul procedurilor de achizitie) si farmaciilor implicate în derularea programului
– respectarea legislatiei în vigoare privind derularea programului

3. Programul national transplant de tesuturi, organe si celule

Controlul se realizeaza la nivelul unitatilor sanitare prin care se deruleaza programul si a farmaciilor cu circuit deschis.
Comisia va urmari în principal:
– respectarea de catre persoanele implicate a responsabilitatilor legate de derularea programului
– nr. de bolnavi cu transplant efectuat aflati în evidenta la data de 31.03.2007
– nr. de bolnavi care au beneficiat de tratament post-transplant în luna aprilie 2007
– verificarea stocurilor de medicamente la 31.03.2007
– încadrarea în sumele alocate cu aceasta destinatie în perioada 01.01-31.03.2007
– identificarea medicamentelor a caror prescriptie a crescut în perioada verificata  
– identificarea disfunctionalitatilor în aprovizionarea cu medicamente specifice a unitatilor sanitare pentru bolnavii internati (stadiul procedurilor de achizitie) si a farmaciilor implicate în derularea programului
– respectarea legislatiei în vigoare privind derularea programului

B. Evaluarea respectarii conditiilor igienico-sanitare, calitatii serviciilor spitalicesti si îndeplinirii indicatorilor de performanta
asumati prin contractul de management, în trim. I 2007, precum si respectarea încadrarii în limita prevederilor bugetare aprobate a angajamentelor legale si/sau bugetare pe anul 2006

Controlul se realizeaza la nivelul tuturor unitatilor sanitare cu paturi aflate în reteaua Ministerului Sanatatii Publice.
Comisia va fi constituita din reprezentanti ai autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, caselor de asigurari de sanatate si ai inspectiei sanitare de stat.
Comisia va urmari:
a. îndeplinirea atributiilor din contractul de management:
– realizarea indicatorilor de utilizare a serviciilor, în trim. I 2007
– realizarea indicatorilor economico-financiari, în trim. I 2007
– respectarea încadrarii în limita prevederilor bugetare aprobate a angajamentelor legale si/sau bugetare în anul 2006
– datorii la 31.12.2006
– datorii la 31.03.2007
– completarea corecta si completa a tuturor tipizatelor de la nivelul spitalului (verificare prin sondaj)
– concordanta între înscrisurile din foaia de observatie si raporatarea la scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar (verificare prin sondaj)
– se verifica daca managerul spitalului respecta criteriile de incompatibilitate
– se verifica daca pe sectii exista personal de specialitate conform contractului încheiat cu CJAS

b. inspectorii sanitari de stat din componenta comisiilor controleaza cu prioritate urmatoarele aspecte :
– unitatea detine autorizatie sanitara eliberata neconditionat / Unitatea detine autorizatie sanitara cu program de conformare si calendar de conformare.
– autorizatia sanitara de functionare are viza anuala.
– daca se respecta la nivelul unitatilor sanitare cu paturi:
– capacitatea, obiectul de activitate;
– structura functionala;
 – programul de conformare
– este intocmit si se respecta planul anual  de supraveghere si control al infectiilor nozocomiale
– asigurarea rezervei de apa pentru consum uman ce acopera necesarul pe o perioada de minim 12 ore, precum si a cantitatii de apa calda necesare igienei individuale a bolnavilor, a personalului, precum si pentru igiena spatiilor, spalarea lenjeriei , pregatirea alimentelor

– asigurarea grupului electrogen pentru situatii de intrerupere a furnizarii energiei electrice.
– asigurarea materialelor si substantelor necesare efectuarii operatiunilor de curatenie, dezinfectie, dezinsectie, deparazitare.
– unitatea este intretinuta in stare de curatenie. si daca se asigura ustensile pentru curatenie separate pentru categorii de incaperi, spatii special destinate depozitarii si prelucrarii  acestora.
– respectarea conditiilor tehnice de functionare privind serviciile de spalatorie pentru unitatile sanitare
– asigurarea colectarii reziduurilor cu potential contaminant in conditii de siguranta..
– asigurarea conform normelor a sterilizarii instrumentarului, a depozitarii si pastrarii in conditii optime a articolelor sterilizate
– respectarea Legii 349/2002 privind interzicerea fumatului in unitatile sanitare
– respectarea prevederilor privind circuitele functionale si destinatia spatiilor de activitate  in blocul alimentar.

Raportul de evaluare la nivel de judet, elaborat de comisiile mixte de control, se transmite Ministerului Sanatatii Publice si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pâna la data de 15.06.2007 si va cuprinde, pe langa informatiile mentionate anterior, eventualele nereguli si disfunctionalitati constate pe domeniile supuse controlului, precum si propuneri privind masurile legale de remediere, pe termen scurt si mediu, a neconformitatilor si disfunctionalitatilor constate.

Recomandări: