Ordin 1237/2007 – Nomenclatorul national al componentelor sanguine umane

Ordin nr. 1237 din 10/07/2007 privind aprobarea Nomenclatorului national al componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutica

In conformitate cu prevederile art. 6 lit. f) pct. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale lit. j) din anexa nr. 4 la Legea nr. 282/2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sânge si componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, în vederea utilizarii lor terapeutice, cu modificarile ulterioare,

vazand Referatul de aprobare al Autoritatii de Sanatate Publica din cadrul Ministerului Sanatatii Publice nr. E.N. 7.394/2007,

in temeiul prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii publice emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aproba Nomenclatorul national al componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutica, prevazut în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea de Sanatate Publica din cadrul Ministerului Sanatatii Publice, Institutul National de Transfuzie Sanguina, centrele de transfuzie sanguina teritoriale si spitalele publice si private în care se administreaza terapie transfuzionala vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin transpune Directiva 2002/98/CE privind standardele de calitate si siguranta pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea si distributia sângelui si componentelor sanguine de origine umana, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr. L033 din 8 februarie 2003, si Directiva 2004/33/CE cu privire la anumite cerinte tehnice pentru sânge si componentele sanguine de origine umana, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr. L091 din 30 martie 2004.

Art. 4. – Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

inistrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

Recomandări:

X