Ordin 1166/2007 – modificarea Ordinului aprobare a Normelor metodologice ale Contractului-cadru

Ordin Nr. 1166/473 din 2 iulie 2007 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007

Emitent: Ministerul Sanatatii Publice
Casa Nationale de Asigurari de Sanatate
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 492 din 23 iulie 2007

In temeiul prevederilor:
Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice;
Hotararii Guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
avand in vedere referatele de aprobare nr. E.N. 7.009 din 2 iulie 2007 al Ministerului Sanatatii Publice si nr. D.G. 3.063 din 27 iunie 2007 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,

ministrul sanatatii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

ART. I
Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.057 si 1.057 bis din 30 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La anexa nr. 21 capitolul 1 litera C, punctul II.14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"14. Transportul echipajului de consultatii de urgenta la domiciliu si, dupa caz, transportul pacientului care nu se afla in stare critica si nu necesita monitorizare si ingrijiri medicale speciale pe durata transportului la unitatea sanitara, daca se impune asistenta medicala de specialitate ce nu poate fi acordata la domiciliu."
2. La anexa nr. 17 b), la capitolul "Definirea termenilor utilizati in anul 2007 in sistemul DRG", definitia "tariful pe caz ponderat (TCP)" se completeaza dupa cum urmeaza:
"Din fondurile suplimentare aferente asistentei medicale spitalicesti care nu au fost contractate initial, la spitalele la care TCP_2007 este mai mic decat TCP national, TCP-ul pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2007 poate fi majorat pana la o valoare egala cu valoarea TCP national.
La spitalele la care TCP_2007 este mai mare decat TCP national, TCP-ul pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2007 poate fi micsorat, in situatii justificate, in functie de indicatorii realizati.
Modificarea TCP in situatiile mentionate anterior se realizeaza conform unei metodologii aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
Valoarea TCP national = 1.222 lei."
3. La anexa nr. 30, articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ART. 2
(1) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de 3 – 5 zile in afectiuni acute, de 8 – 10 zile in afectiuni subacute si de pana la 30 de zile pentru bolnavii cu afectiuni cronice, cu exceptia bolnavilor cu diabet zaharat, cu afectiuni oncologice si pentru stari posttransplant, cuprinsi in programul national cu scop curativ pentru care perioada poate fi de pana la 90 de zile.
(2) Pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate si cu schema terapeutica stabila, medicii de familie pot prescrie medicamente pentru o perioada de pana la 90 de zile, perioada fiind stabilita de comun acord de medicul prescriptor si asiguratul beneficiar al prescriptiei medicale si mentionata pe prescriptie sub rubrica aferenta CNP-ului. Asiguratii respectivi nu mai beneficiaza de o alta prescriptie medicala pentru boala cronica respectiva pentru perioada acoperita de prescriptia medicala.
(3) Pentru situatia prevazuta la alin. (2), in lunile noiembrie si decembrie 2007, medicii de familie pot prescrie medicamente pe o perioada de pana la 60 de zile, respectiv 30 de zile.
(4) Prescriptia medicala eliberata de medicii din spitale la externarea bolnavului cuprinde medicatia pentru maximum 30 de zile.
(5) Prescriptia medicala pentru cazurile cronice este valabila maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia, iar in afectiunile acute si subacute prescriptia medicala este valabila maximum 48 de ore."
4. La anexa nr. 32, literele B si C se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"B. Dispozitive pentru protezare stomii
____
Nr.  Denumirea   Tipul Termen
crt. dispozitivului medicalinlocuire
____
  C1 C2  C3 C4
____
   A. Sistem stomic unitara) sac colector pentru 1 set*)/
  colostomie/ileostomie  luna (30
bucati)
__
   (sac stomic de unica   b) sac colector pentru urostomie   1 set*)/
   utilizare)luna (15
bucati)
____
   B. Sistem stomic   a) pentru colostomie/ileostomie:   1 set**)/
   cu doua componente flansa suport si sac colector  luna
__
  b) pentru urostomie: flansa1 set**)/
  suport si sac colector luna
____
*) In situatii speciale, avand in vedere starea fizica, ocupatia, gradul de mobilitate a asiguratului si complexitatea dispozitivului, la recomandarea medicului specialist si cu acordul asiguratului consemnat pe prescriptia medicala, atat pe exemplarul depus la Casa de Asigurari de Sanatate, cat si pe exemplarul predat furnizorului de dispozitive medicale, componenta setului poate fi modificata in limita pretului de referinta decontat lunar pentru un set.
**) Un set de referinta este alcatuit din 4 flanse suport si 15 saci colectori.

In situatii speciale, la recomandarea medicului specialist, componenta setului de referinta poate fi modificata in limita pretului de referinta decontat lunar pentru un set de referinta.

Observatie: se va prescrie doar unul din sisteme A. sau B., pentru fiecare tip

C. Dispozitive pentru incontinenta urinara
____
Nr.  Denumirea   Tipul Termen
crt. dispozitivului medicalinlocuire
____
  C1 C2 C3  C4
____
   1. Condom urinar 1 set*)/
luna (30
bucati)
____
   2. Sac colector de urina 1 set*)/
luna (6
bucati)
____
   3. Sonda Foley   1 set*)/
luna (4
bucati)
____
   4. Dispozitiv pentru plasarea
   de benzi intravaginale
   si pentru incontinenta
   urinara
____
*) In situatii speciale, avand in vedere starea fizica a asiguratului si complexitatea dispozitivului, la recomandarea medicului specialist si cu acordul asiguratului consemnat pe prescriptia medicala, atat pe exemplarul depus la Casa de Asigurari de Sanatate, cat si pe exemplarul predat furnizorului de dispozitive medicale, componenta setului poate fi modificata in limita pretului de referinta decontat lunar pentru un set."

ART. II
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Vasile Ciurchea

Recomandări:

X