Ordin 1169/2007 – achizitia de aparate pentru radiologie fixe

Ordin nr. 1169 din 02/07/2007privind achizitia de aparate pentru radiologie fixe si repartizarea acestora pe unitatile sanitare din reteaua Ministerului Sanatatii Publice, precum si derularea contractelor de furnizare

ministrul sanatatii publice emite urmatorul ordin:

art. 1. –
(1) Ministerul Sanatatii Publice achizitioneaza prin licitatie organizata la nivel national 6 tipuri de aparatura medicala pentru radiologie, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin, pentru unitatile sanitare din reteaua proprie.
(2) achizitiile prevazute la alin. (1) se realizeaza in conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice, in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie din veniturile proprii in bugetul Ministerului Sanatatii Publice.
art. 2. –
(1) Unitatile sanitare beneficiare de aparate de radiologie fixe sunt cele nominalizate in anexa.
(2) Repartizarea aparatelor de radiologie fixe s-a efectuat avandu-se in vedere atat arondarea regionala, capacitatea unitatilor sanitare, dotarea actuala, cat si personalul specializat de inalta calificare existent.
art. 3. –
(1) Dupa finalizarea licitatiei nationale, unitatile sanitare beneficiare au obligatia de a incheia contracte de furnizare cu furnizorii desemnati castigatori, pentru tipurile si cantitatile de aparate nominalizate, la preturile adjudecate in licitatie.
(2) Contractele de furnizare incheiate cu furnizorii adjudecati se vor derula numai in conditiile stabilite in documentele de achizitie.
(3) Termenul de valabilitate a contractelor este 31 decembrie 2007, cu posibilitatea de prelungire, prin act aditional, pe o perioada ce nu poate depasi o durata de 4 luni de la data expirarii duratei de indeplinire a contractului.
art. 4. –
(1) Decontarea contravalorii aparatelor de radiologie fixe se efectueaza de catre unitatile sanitare in baza contractelor incheiate, in limita sumelor repartizate cu aceasta destinatie si in baza documentelor justificative si a receptiei bunurilor.
(2) Unitatile sanitare beneficiare au obligatia de a transmite autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti sau Ministerului Sanatatii Publice, dupa caz, in functie de subordonare, copii ale urmatoarelor documente: procesulverbal de receptie, procesul-verbal de instalare, factura, nota contabila de inregistrare in contabilitate a aparatului.
(3) autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia de a monitoriza derularea acestor contracte la unitatile direct subordonate si de a transmite Ministerului Sanatatii Publice o informare in acest sens, anexand pentru fiecare unitate sanitara beneficiara copii ale documentelor mentionate la alin. (2).
art. 5. – Ministerul Sanatatii Publice, autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, precum si unitatile sanitare nominalizate in anexa vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
art. 6. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu
 
Bucuresti, 2 iulie 2007.
Nr. 1.169.

Recomandări: