Ordin 1235/2007 – Planul de masuri privind cooperarea pentru situatii de urgenta

Ordin nr. 1235 din 10/07/2007 privind aprobarea Planului de masuri vizand realizarea actiunilor de cooperare intre prefecti si primari, in calitatea acestora de presedinti ai comitetelor judetene pentru situatii de urgenta, respectiv ai comitetelor locale pentru situatii de urgenta, si autoritatile de sanatate publica, pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populatiei

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Sanatatii Publice

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de sanse

Ministerul Mediului si Dezoltarii Durabile

 

Avand in vedere prevederile Hotarârii Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizarii principalelor functii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale si organizatiile neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta,

in temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si al art. 7 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul internelor si reformei administrative, ministrul sanatatii publice, ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse si ministrul mediului si dezvoltarii durabile emit urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba Planul de masuri vizând realizarea actiunilor de cooperare intre prefecti si primari, in calitatea acestora de presedinti ai comitetelor judetene pentru situatii de urgenta, respectiv ai comitetelor locale pentru situatii de urgenta, si autoritatile de sanatate publica pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populatiei, conform anexei care face parte integranta din pezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul internelor si reformei administrative,
Cristian David

 

Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

 

Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,
Paul Pacuraru

 

Ministrul mediului si dezvoltarii durabile,
Silviu Stoica,
secretar de stat

 

ANEXA
 

PLAN DE MASURI vizand realizarea actiunilor de cooperare intre prefecti si primari, in calitatea acestora de presedinti ai comitetelor judetene pentru situatii de urgenta, respectiv ai comitetelor locale pentru situatii de urgenta, si autoritatile de sanatate publica, pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populatiei

Temperaturile ridicate constituie factori de risc pentru desfasurarea normala a activitatilor economice si sociale la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale.

Monitorizarea acestor fenomene meteorologice periculoase se realizeaza atât de catre institutiile de specialitate, cât si de catre comitetele judetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta si comitetele locale pentru situatii de urgenta, in vederea initierii masurilor operative de interventie.

Persistenta temperaturilor ridicate pe o perioada mare de timp poate influenta negativ starea de sanatate a populatiei, indeosebi a celor din grupele de risc major, fapt ce impune conjugarea eforturilor institutiilor, atât din domeniul administratiei publice locale, respectiv comitetele judetene si comitetele locale pentru situatii de urgenta, cât si al serviciilor deconcentrate de specialitate.

Fortele si mijloacele aflate la dispozitia comitetelor judetene si locale pentru situatii de urgenta, precum si dispersia teritoriala a cazurilor ce necesita masuri de sprijin fac necesara utilizarea si a capacitatilor organizatorice de care dispun alte entitati, respectiv Crucea Rosie, organizatiile neguvernamentale din domeniul protectiei sociale, fundatii si societati furnizoare de servicii de ingrijire la domiciliu.

Comitetele judetene si comitetele locale pentru situatii de urgenta, precum si autoritatile de sanatate publica vor actiona in perioadele de normalitate meteorologica (cod verde) in sensul asigurarii materiale a capacitatii de actiune in situatia amplificarii fenomenelor meteorologice, luând urmatoarele masuri:

A. Comitetele judetene pentru situatii de urgenta

1. Verificarea masurilor instituite de catre autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si comitetele locale pentru situatii de urgenta pentru identificarea grupurilor populationale care prezinta un risc crescut de evolutie nefavorabila a starii de sanatate in perioada caniculara (centre de ingrijire si asistenta pentru vârstnici si persoane cu handicap, centre de plasament, unitati de asistenta medico-sociala, spitale si sectii de bolnavi cronici etc.)

2. Coordonarea actiunilor initiate de entitatile componente ale comitetului judetean pentru situatii de urgenta cu privire la sprijinul de specialitate acordat comitetelor locale pentru situatii de urgenta privind verificarea calitatii apei distribuite populatiei prin sistemul comunal de alimentare, surse locale, fântâni, cu aplicarea masurilor de curatare, decolmatare si dezinfectie, dupa caz

3. Initierea masurilor complementare de sustinere a eforturilor comitetelor locale pentru situatii de urgenta cu privire la asigurarea cantitatilor de apa potabila si menajera necesare populatiei si pentru adaparea animalelor din gospodariile acesteia

4. Stabilirea unui sistem de cooperare cu filialele locale ale Crucii Rosii, cu organizatiile neguvernamentale din domeniul asistentei sociale, fundatiile si societatile ce presteaza servicii de ingrijire la domiciliu, in vederea sustinerii actiunilor derulate de comitetele locale pentru situatii de urgenta vizând acordarea de ajutor, pe durata perioadei de canicula, persoanelor aflate in dificultate.

B. Comitetele locale pentru situatii de urgenta

1. intocmirea si actualizarea la nivelul localitatilor a evidentei persoanelor aflate in dificultate, a caror stare de sanatate poate fi influentata negativ de canicula

2. Determinarea nivelului apei din fântâni si supravegherea permanenta a calitatii apei potabile din reteaua comunala de alimentare, cu solicitarea efectuarii de analize periodice privind potabilitatea. in conditiile constatarii neconformitatii parametrilor de calitate a apei, se vor aplica prevederile Hotarârii Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile. Astfel, populatia va fi avertizata atât prin mass-media cu privire la nepotabilitatea sursei, cât si prin inscriptionarea fântanilor "APA NU ESTE BUNA DE BAUT" si se va asigura apa potabila pentru populatia din zona afectata.

3. Masuri pentru asigurarea unor surse alternative de apa in situatia reducerii substantiale a debitului in reteaua comunala de distributie sau ca urmare a avarierii acesteia

4. Asigurarea de surse alternative de electricitate pentru functionarea in conditii optime a activitatii unitatilor medicale, indeosebi a celor de urgenta

5. Identificarea institutiilor de cazare colectiva cu conditii de microclimat deficitare. Aplicarea de masuri pentru ameliorarea conditiilor de locuire sau stabilirea de spatii de locuit provizorii pentru persoanele in dificultate

6. Identificarea locurilor pentru amplasarea punctelor de prim ajutor si a punctelor de distributie a apei potabile. Punctele de prim ajutor trebuie amplasate in spatii publice climatizate, vizibil semnalizate (de exemplu: scoli, gradinite, supermarketuri, alte institutii publice etc.). Nu se recomanda amplasarea punctelor de prim ajutor in corturi decât daca pot fi climatizate.

C. Autoritatile de sanatate publica judetene si Autoritatea de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti

1. Asigurarea cu prioritate a asistentei medicale pentru persoanele cu afectiuni a caror evolutie poate fi influentata negativ de temperatura crescuta a factorilor de mediu, având in vedere influenta generala a acestui fenomen meteorologic asupra sanatatii populatiei

2. Asigurarea stocului de medicamente necesar continuitatii tratamentelor

3. Supravegherea calitatii produselor perisabile prin controlul lanturilor frigorifice destinate alimentelor, precum si prin controlul lanturilor de frig pentru medicamente si vaccinuri

4. Acordarea unei atentii deosebite asistentei medicale de urgenta, prin suplimentarea numarului ambulantelor si a personalului medical, asigurarea unor cantitati suficiente de medicamente si materiale sanitare, cresterea nivelului de operativitate in rezolvarea solicitarilor, precum si prin controlul respectarii dispozitiilor legale privind organizarea si functionarea sistemului national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat

5. Instruirea personalului medical si din unitatile medico-sociale, precum si a voluntarilor pentru asigurarea activitatilor de preventie, precum si stabilirea necesarului de personal, echipamente si materiale sanitare corespunzatoare pentru punctele de prim ajutor.

La primirea avertizarilor meteorologice privind cresterea temperaturilor diurne – codificate cod galben sau cod portocaliu – comitetele judetene si comitetele locale pentru situatii de urgenta, precum si autoritatile de sanatate publica, corespunzator intensitatii si duratei de manifestare a fenomenelor meteorologice periculoase, vor initia urmatoarele actiuni:

A. Comitetele judetene pentru situatii de urgenta

1. Transmiterea avertizarilor catre comitetele locale pentru situatii de urgenta, in vederea aplicarii masurilor de monitorizare a evolutiei fenomenelor meteorologice si de prevenire a aparitiei unor situatii de urgenta

2. Informarea mass-mediei cu privire la semnificatia codificarilor avertizarilor primite, precum si referitor la masurile luate; pregatirea si difuzarea mesajelor specifice catre populatie

3. Formularea de solicitari catre institutiile publice pentru adaptarea programului serviciilor publice astfel incât deplasarea populatiei catre acestea sa se faca in afara intervalelor orare cu temperaturi extrem de ridicate. Emiterea de recomandari pentru modificarea corespunzatoare a programului de lucru al furnizorilor de alimente si al prestatorilor de servicii

4. Aplicarea masurilor de sprijin material si organizatoric pentru situatiile de urgenta care depasesc capacitatea de interventie a comitetelor locale pentru situatii de urgenta

5. Monitorizarea desfasurarii actiunilor initiate la nivelul comunitatilor locale pentru acordarea de ajutor, pe durata caniculei, persoanelor aflate in dificultate.

B. Comitetele locale pentru situatii de urgenta

1. Informarea mass-mediei locale cu privire la semnificatia codificarii avertizarilor primite, precum si referitor la masurile luate; pregatirea si difuzarea mesajelor specifice catre populatie

2. Activarea punctelor de distributie a apei potabile amenajate in special in zonele aglomerate si activarea punctelor de prim ajutor in spatiile identificate si semnalizate vizibil

3. Asigurarea functionarii continue a sistemului centralizat de distribuire a apei si asigurarea necesarului de apa

4. Luarea de masuri pentru adaptarea programului serviciilor publice astfel incât deplasarea populatiei catre acestea sa se faca in afara intervalelor orare cu temperaturi extrem de ridicate. in mod similar vor fi formulate recomandari pentru modificarea corespunzatoare a programului de lucru al unitatilor de aprovizionare cu alimente si prestatoare de servicii.

5. infiintarea unui tel verde pentru populatie, in vederea primirii de informatii asupra unor situatii critice intervenite si pentru transmiterea de recomandari

6. Utilizarea panourilor de afisaj din localitati pentru formularea de recomandari cu privire la masurile preventive necesar a fi luate de populatie pentru a se proteja pe durata caniculei

7. Informarea organizatorilor de evenimente sportive, culturale, comerciale etc. cu privire la durata si intensitatea caniculei, pentru a lua masurile adecvate

8. Mentinerea conditiilor corespunzatoare in taberele scolare

9. Aplicarea masurilor de prevenire a riscurilor la persoanele vulnerabile, cu asigurarea nevoilor zilnice privind tratamentul, ingrijirea, alimentatia de baza. Desfasurarea pregatirilor pentru organizarea preluarii acestora de catre entitati care asigura ingrijiri la domiciliu.

C. Autoritatile de sanatate publica judetene si Autoritatea de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti

1. Asigurarea personalului medical si a dotarii necesare pentru punctele de prim ajutor organizate pentru diminuarea riscului pentru sanatate prin prevenirea fenomenelor de deshidratare si hipertermie

2. Mobilizarea personalului medical si din unitatile medicosociale, precum si a voluntarilor pentru asigurarea activitatilor de preventie

3. Asigurarea participarii medicilor la actiunile de avertizare a populatiei si la diseminarea masurilor de prevenire pe grupe de risc.

 

Recomandări: