Ordin 1137/2007 – introducerea sistemului informatic de calcul

Ordin nr. 1137 din 27/06/2007 privind introducerea sistemului informatic de calcul si raportare a indicatorilor de management "EXBUGET"

In temeiul prevederilor art. 198 si ale art. 200 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 922/2006 privind aprobarea modelului contractului de management al spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanta în baza carora contractul de management poate fi prelungit sau poate inceta înainte de termen, 
in temeiul Hotarârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice si al art. 17 alin. (5) din Hotarârea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, 
vazand Referatul de aprobare al Directiei generale buget si credite externe din cadrul Ministerului Sanatatii Publice si al directorului general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. EN 6.849/DG 3.064 din 27 iunie 2007,

ministrul sanatatii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

Art. 1. – Începând cu 1 iulie 2007 unitatile sanitare cu paturi utilizeaza obligatoriu sistemul informatic CNAS de calcul si de raportare a indicatorilor de management ai spitalului, denumit "EXBUGET". 
Art. 2. –
(1) Datele furnizate de aplicatie se utilizeaza lunar pentru autoevaluarea managementului unitatii sanitare, în comparatie cu obligatiile contractuale asumate fata de casele de asigurari de sanatate si Ministerul Sanatatii Publice. 
(2) Datele mentionate la alin. (1) se transfera electronic, astfel: 
-lunar, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate de catre toate unitatile sanitare, pâna la data de 20 ale lunii curente pentru luna expirata; 
-trimestrial, autoritatilor de sanatate publica, respectiv a municipiului Bucuresti, de catre toate unitatile sanitare care îsi desfasoara activitatea pe raza teritoriala a judetului, indiferent de subordonare, precum si Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sanatatii, institutie publica în subordinea Ministerului Sanatatii Publice, pâna la data de 20 ale lunii curente pentru trimestrul expirat. 
(3) Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sanatatii are obligatia de a transmite, în sistem electronic, Ministerului Sanatatii Publice, pâna la data de 25 ale lunii curente pentru trimestrul expirat, datele respective pe total judet si pe unitati sanitare cu paturi. 
(4) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate va asigura accesul securizat tuturor caselor de asigurari de sanatate la baza de date centralizata pentru unitatile de sanatate publica cu care se afla în contract. 
(5) Analiza costurilor, comparativa la nivel national, va fi accesibila unitatilor de sanatate publica pe site-ul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate www.cnas.ro
(6) Bazele de date aferente semestrului I al anului 2007 se transfera electronic catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, catre autoritatile de sanatate publica si Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sanatatii pâna la data de 31 iulie 2007, urmând ca pe baza nivelului indicatorilor de performanta specifici Ministerul Sanatatii Publice sa evalueze activitatea de management a fiecarei unitati sanitare cu paturi. 
Art. 3. – La nivelul unitatilor sanitare cu paturi accesul la aplicatie se va realiza pe baza procedurii de instalare si activare pe site-ul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate www.cnas.ro. Asigurarea suportului necesar utilizatorilor în instalarea si exploatarea aplicatiei va fi realizata în sistem "centru de apel", informatiile despre accesul la acestea urmând sa fie publicate pe site-ul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate www.cnas.ro
Art. 4. – Unitatile sanitare, indiferent de subordonare, casele de asigurari de sanatate, autoritatile de sanatate publica, Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sanatatii, directiile de specialitate din Ministerul Sanatatii Publice si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin. 
Art. 5. – Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
Ministrul sanatatii publice,       Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,

Gheorghe Eugen Nicolaescu                            Vasile Ciurchea

Recomandări: