Ordin nr. 966 din 29 mai 2007 – EMC – medici de familie in Programul de diabet

Informatii privind programul de formare prin educatie medicala continua a medicilor de familie care desfasoara activitati in cadrul Programului national de diabet zaharat.

ORDIN   Nr. 966 din 29 mai 2007
privind aprobarea Normelor tehnice de organizare a programului de formare prin educatie medicala continua a medicilor de familie care desfasoara activitati in cadrul Programului national de diabet zaharat

EMITENT:      MINISTERUL SANATATII PUBLICE
PUBLICAT  IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 383 din  7 iunie 2007

in conformitate cu prevederile art. 48 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.061/425/2006 privind aprobarea organizarii si desfasurarii Programului national de diabet zaharat, precum si ale Hotarârii Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
vazand Referatul de aprobare al Agentiei Nationale de Programe si al Directiei generale politici, strategii si managementul calitatii in sanatate nr. E.N. 5.684 din 29 mai 2007,
In temeiul art. 7 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii publice emite urmatorul ordin:

ART. 1     Se aproba Normele tehnice de organizare a programului de formare prin educatie medicala continua a medicilor de familie care desfasoara activitati in cadrul Programului national de diabet zaharat, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2     Activitatile se finanteaza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii Publice.
ART. 3     Coordonarea activitatilor desfasurate in cadrul programului de formare se realizeaza de catre Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, prin intermediul autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.
ART. 4     Agentia Nationala de Programe, directiile de specialitate din Ministerul Sanatatii Publice, autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, precum si unitatile sanitare nominalizate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 5     Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

Bucuresti, 29 mai 2007.
Nr. 966.

ANEXA 1

NORME TEHNICE
de organizare a programului de formare prin educatie medicala continua a medicilor de familie care desfasoara activitati in cadrul Programului national de diabet zaharat

CAP. 1 Desfasurarea activitatii de formare prin educatie medicala continua

ART. 1 Programul de formare prin educatie medicala continua se desfasoara pe doua componente: una de curs, sustinuta de cadre universitare, si alta de atelier de formare, sustinuta de formatori in domeniul medicinei de familie.
ART. 2 Cursurile se desfasoara cu grupe de aproximativ 150 de participanti, pe o durata de 6 ore, o zi.
ART. 3 Atelierele de formare se desfasoara cu grupe de aproximativ 25 de participanti, pe o durata de 6 ore, o zi.
ART. 4 Autoritatea de sanatate publica judeteana si spitalul judetean, respectiv Institutul de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice "Prof. dr. N. Paulescu" pentru Bucuresti, prin unitatea de implementare a Programului national de diabet zaharat judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, asigura logistica necesara organizarii cursului.

CAP. 2 Responsabilitati in coordonarea, organizarea si desfasurarea programului de formare prin educatie medicala continua a medicilor de familie

ART. 5 Ministerul Sanatatii Publice indeplineste urmatoarele atributii:
a) asigura fondurile necesare desfasurarii tuturor activitatilor corespunzatoare programului;
b) coordoneaza intreaga activitate privind organizarea, desfasurarea si finantarea programului prin Agentia Nationala de Programe, iar din punctul de vedere al activitatii de formare, prin Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti;
c) asigura finantarea Institutului de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice "Prof. dr. N. Paulescu".
ART. 6 Comisia de diabet si endocrinologie si Comisia de medicina de familie ale Ministerului Sanatatii Publice indeplinesc urmatoarele atributii:
a) elaboreaza de comun acord curriculumul de pregatire;
b) propune Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti listele cadrelor universitare si formatorilor acreditati care sunt implicati in program.
ART. 7 Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti indeplineste urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatea de formare la nivel national, prin autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si prin secretariatele programului constituite la nivelul unitatilor de implementare;
b) acrediteaza curriculumul de pregatire, in baza propunerii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii Publice (Comisia de diabet si endocrinologie si Comisia de medicina de familie);
c) furnizeaza Ministerului Sanatatii Publice si autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti listele validate ale cadrelor universitare si formatorilor acreditati in domeniul medicinei de familie pe judete;
d) furnizeaza unitatii de implementare a programului modelul de baza de date pentru inscrierea participantilor;
e) certifica participantii absolventi ai programului si obtine creditarea programului din partea Colegiului Medicilor din România;
f) asigura transmiterea certificatelor catre secretariatul corespunzator programului, dupa achitarea de catre absolventii programului a taxei de certificare, care constituie venit al Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti.
ART. 8  Spitalul judetean, respectiv Institutul de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu" pentru Bucuresti, prin unitatea de implementare a Programului national de diabet zaharat judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, are urmatoarele atributii:
a) identifica medicii de familie din judet, respectiv din municipiul Bucuresti, in vederea participarii la program si ii repartizeaza pe grupe de lucru pentru cursuri, respectiv ateliere de formare;
b) stabileste impreuna cu cadrele universitare si formatorii planificarea cursurilor si a atelierelor de formare;
c) asigura impreuna cu autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti salile pentru instruire, dotate corespunzator (calculator, videoproiector, flip chart), prin identificarea spatiilor adecvate;
d) stabileste necesarul de materiale si asigura multiplicarea materialelor necesare pentru fiecare curs si atelier, pentru toti participantii;
e) incheie contracte cu cadrele didactice universitare si formatorii;
f) deconteaza cheltuielile de cazare si transport ale cadrelor didactice universitare si formatorilor, daca este cazul, din sumele alocate spitalului pentru aceasta activitate;
g) achita prestatiile formatorilor in functie de numarul de ore de curs/atelier prestate din sumele alocate spitalului pentru aceasta activitate;
h) alcatuieste baza de date a participantilor din judet;
i) transmite Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti si Ministerului Sanatatii Publice listele cu absolventii programului, pentru fiecare grup de participanti, la cel mult 5 zile dupa terminarea activitatii; totodata, va transmite si copii ale documentelor ce atesta plata de catre absolventi a taxei de certificare a programului in contul Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti;
j) rezolva orice problema in teritoriu legata de organizarea programului, cu sprijinul autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si al Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti;
k) asigura plata secretariatului constituit la nivelul unitatii de implementare a Programului national de diabet zaharat.
ART. 9 La nivelul unitatii de implementare prevazute la art. 8 se constituie secretariatul corespunzator programului care indeplineste urmatoarele atributii:
a) asigura inscrierea participantilor la program, pe baza autorizatiei de libera practica sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, dupa caz;
b) informeaza medicii de familie privind derularea programului (repartizarea pe grupe, calendarul activitatilor, modalitatea de plata a taxei de certificare a absolventilor etc.);
c) asigura multiplicarea si distribuirea suporturilor de curs;
d) verifica achitarea taxei de certificare de catre participanti in contul Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti;
e) asigura si alte activitati de secretariat al programului.
ART. 10 Autoritatea de sanatate publica judeteana si a municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:
a) colaboreaza cu Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti pentru coordonarea locala a programului de formare prin educatie medicala continua;
b) asigura salile pentru instruire, dotate corespunzator (calculator, videoproiector, flip chart), prin identificarea impreuna cu unitatea de implementare a Programului national de diabet zaharat a spatiilor adecvate;
c) monitorizeaza activitatea de formare destinata tuturor medicilor de familie din judet, inclusiv celor aflati in contract cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor si cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti;
d) elaboreaza si supune spre aprobare Agentiei Nationale de Programe raportul privind realizarea activitatii de instruire si formare a medicilor la nivelul judetului respectiv;
e) asigura finantarea spitalelor judetene. Din aceste fonduri se pot efectua urmatoarele categorii de cheltuieli, potrivit legislatiei in vigoare:
 – cheltuieli de personal (secretariat, cadre universitare, formatori, inclusiv cheltuieli de deplasare si cazare);
 – bunuri si servicii (logistica cursului, materiale de curs).
ART. 11 Cadrele universitare si formatorii au urmatoarele atributii:
a) asigura formarea medicilor de familie, conform programarii realizate de autoritatea de sanatate publica judeteana si a municipiului Bucuresti;
b) incheie contracte cu spitalele judetene, respectiv Institutul de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu" pentru Bucuresti;
c) colaboreaza cu secretariatul constituit la nivelul Unitatii de implementare a Programului national de diabet zaharat pentru planificarea grupelor;
d) intocmesc un raport al activitatii prestate pe baza unui model furnizat de Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, care va fi inaintat catre secretariatul programului.

–––––

ORGANIZAREA PROGRAMULUI

Durata
in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, programul totalizeaza 2 zile si este organizat in 2 etape de câte 1 zi:
1 zi (6 ore) – un curs teoretic sustinut de cadre universitare si
1 zi (6 ore)- atelier practic sustinut de formatorii acreditati in domeniul medicinii de familie.

Cursul se organizeaza cu 100-150 persoane/curs. Exista cerinta unei sali mai mari, tip amfiteatru, dotata cu calculator si videoproiector.
Cheltuielile pentru acest eveniment sunt constituite din:
cheltuieli de personal (plata lectorilor care intervin in program: max 2 persoane /100- 150 participanti)
cheltuieli materiale: inchiriere sala / videoproiector, mapa participantilor: multiplicare materiale, dosare de plastic pentru mape, bloc-notes, pix.
Alte cheltuieli: deplasarea lectorilor, care include cazarea, plata unui secretar de curs
Atelierul de formare se organizeaza cu 20 participanti  (max. 25 participanti)/atelier.
Cerintele sunt: sala de max 25 persoane, cu mobilier modular, fara mese fixe,  cu videoproiector si calculator. Cheltuielile pentru acest eveniment sunt constituite din:
cheltuieli de personal (plata formatorului care intervine in program: 1 formator /20-25 participanti
cheltuieli materiale: inchiriere sala / videoproiector, coli de flipchart si markere de scris pe flipchart,  mapa participantilor: multiplicare materiale, dosare de plastic pentru mape, bloc-notes, pix .
Alte cheltuieli: deplasarea formatorilor, care include cazarea, acolo unde este cazul, plata unui secretar de curs
Lectori: cadre universitare si formatori
Pe site se afla lista cadrelor universitare si formatorilor acreditati; detalii privind contactarea lor vor fi oferite de catre Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti (CNPDSB) prin adresa electronica care se va trimite la fiecare judet / la Bucuresti insotita de toate materialele adiacente (materiale pentru multiplicat, documente necesare pentru certificare).
Sali – in fiecare judet  / municipiul Bucuresti se vor identifica: pentru curs, o sala sau sali de 100-150 persoane, iar pentru atelier, o sala mai mica (sau mai multe), cu mobilier modular, de cca 25 persoane, cu dotarile corespunzatoare.
Pentru realizarea mapelor materialele vor fi transmise in format electronic la fiecare judet / municipiul Bucuresti; persoanele cu responsabilitati in acest sens vor contacta pe Dr. Nanu Lavinia sau pe dr. Adrian Dumitrescu de la CNPDSB.
Pentru certificare
Pentru certificarea participantilor la program veti primi toate detaliile prin adresa de la CNPDSB.
Taxa de certificare de 30 de lei va fi achitata de catre participanti direct in contul CNPDSB. CONT BANCAR CNPDSB: RO 72 TREZ 7025 025 XXX 000 266, TREZORERIE SECT. 2
COD FISCAL 16142125, COD CONT 5025
ADRESA CNPDSB: STR. BODESTI NR.1, SECTOR 2 Bucuresti, cod postal 022432
 in ceea ce priveste detaliile financiare, contractarile, achizitiile, va rugam sa contactati serviciile de resort din cadrul Ministerului Sanatatii Publice.
 

PROGRAM EDUCAtIONAL CURS

1. Introducere

Managementul diabetului zaharat este de dificultate deosebita fata de alte boli cronice. Pacientul diabetic poate prezenta frustrari pornind din natura bolii (asimptomatica, fluctuatii ale controlului glicemic, complicatii etc) viziuni diferite asupra bolii a pacientului vs. medic, dorinta legitima a pacientului de a-si pastra capacitatea de munca si a fi util siesi, familiei si societatii, sustinere adeseori insuficienta din partea societatii si/sau a sistemului sanitar fata de necesitatea unui management complex si continuu adaptat,etc.  
Managementul optim al diabetului zaharat se obtine prin munca concomitenta si tintita a echipei de ingrijire a diabetului. Echipa de diabet este formata din medicii diabetologi, medicii de familie, medici de alte specialitǎti implicati in ingrijirea diabeticilor, psihologul, asistenta dieteticianǎ, asistenta de ingrijire a diabeticului, asistentul social.
Pentru un bun management al echipei de ingrijire in diabetul zaharat sunt necesare :
cunostinte adecvate
resurse suficiente
atitudine pozitiva
motivatie

  2. Evaluarea nevoilor educationale

Educatia terapeutica este azi o metoda de tratament care se adreseazǎ pacientilor cu boli cronice si familiilor lor si le conferǎ acestora imputerniciri in gestionarea  bolii
Educatia terapeutica a diabeticilor se face in cadrul echipei de ingrijire a diabetului in care pacientul este principalul membru si beneficiarul ingrijirilor. Fiecare membru al echipei trebuie sa devina un educator.
Educatia continuǎ a “educatorilor” este o cerinta fǎrǎ de care educatia terapeuticǎ nu ar exista.
Intr-o prima etapa medicul diabetolog  este cel care coordoneaza actiunea de formare a educatorilor avind viziunea de ansamblu asupra genezei si evolutiei bolii, tratamentului preventiv si curativ al diabetului zaharat si  complicatiilor sale.

  3. Scopul programului educational propus

Informarea si formarea prin educatie medicala a medicilor de familie ca membri in echipa de ingrijire in diabet si parteneri in desfǎsurarea programului national de diabet, medici care inteleg diabetul zaharat, impactul bolii si optiunile terapeutice si ajuta bolnavul sǎ adere la terapie

Continutul programului
Program educational de informare si formare a medicilor de familie privind managementul diabetului zaharat de tip 2 conform ghidurilor 2006-2007
Garantarea accesului si asigurarea calitatii in invatamintul si formarea profesionala privind diabetul zaharat de tip 2

Grupul tinta caruia i se adreseaza programul de educatie
Toti medicii de familie care desfǎsoarǎ activitǎti in cadrul programului de diabet

Tipuri de activitati oferite
Cursuri sustinute de cadre didactice universitare care vor asigura pregatirea teoreticǎ privind diabetul zaharat de tip 2, screeningul si tratamentul acestuia (preventiv si curativ) alǎturi de care vor fi medicii diabetologi sefi de judet care vor prezenta datele si problemele specifice judetului
Ateliere de formare care vor fi asigurate de cǎtre formatori in domeniul medicinii de familie, instruiti si verificati anterior in ce priveste diabetul zaharat de tip 2

Rezultatele asteptate
Cresterea calitǎtii ingrijirii persoanelor cu diabet zaharat  de tip 2 in asistenta primarǎ, implicarea medicilor de familie in ingrijirea diabeticilor, cooptarea acestora in echipa multidisciplinarǎ ce graviteazǎ in jurul persoanelor cu diabet, conform ghidurilor recunoscute de forurile medicale internationale.
Diabetul zaharat sa devina o boala controlabila si preventibila

Obiectivele educationale ale programului

· Cursurile sustinute de catre cadrele didactice universitare  vor avea ca scop dobândirea de cunostinte privind diabetul zaharat de tip 2, etiopatogenia acestuia, diagnostic, istorie naturala, complicatii, tratament, monitorizare/dispensarizare. Ele se vor desfasura dupa urmatoarea curricula acceptata de Comisia de diabet si endocrinologie a MSP:

I. CURS  :  Numar de sesiuni – 3 x 2 ore
La sfârsitul cursului, participantii vor fi capabili sa:

Sesiunea Nr. 1.
Obiective specifice curs 1. La sfârsitul cursului participantii vor fi capabili sa:
Defineasca diabetul zaharat
Enumere criteriile de diagnostic ale diabetului zaharat
Descrie modul in care se face evaluarea periodica a pacientului cu diabet zaharat, utilizând criterii clinice, de laborator si explorari functionale
Enumere clasele de medicamente utilizate in tratamentul diabetului zaharat
Explice schemele terapeutice utilizate conform ghidurilor de practica in domeniu

– Definitia si diagnosticul diabetului zaharat
– Clasificarea diabetului zaharat
– Evaluarea periodica: clinica, de laborator, explorari functionale
– Clase de medicamente: indicatii, contraindicatii, doze, reactii adverse
– Reevaluarea tratamentului
– Scheme terapeutice: consultarea ghidurilor: al Societatii Române de DNBM si al Medicilor de Familie, ghidul comun EASD /ADA
– intrebari si discutii
 
Sesiunea Nr. 2
Obiective specifice curs 2. La sfârsitul cursului participantii vor fi capabili sa:
Descrie complicatiile acute si cronice ale diabetului zaharat
Explice modalitatile de prevenire si terapie a complicatiilor acute si cronice ale diabetului zaharat
Indice situatiile in care este  oportuna inceperea tratamentului insulinic
– Complicatii acute si cronice: cauze, diagnostic clinic si paraclinic
– Prevenirea si tratamentul complicatiilor acute si cronice
– Surprinderea momentului introducerii tratamentului insulinic
– intrebǎri si discutii

Sesiunea Nr. 3
Obiective specifice curs 3. La sfârsitul cursului participantii vor fi capabili sa:
Enumere principiile unui stil de viata sanatos
Descrie principiile de educatie medicala terapeutica a pacientului cu diabet zaharat
– Stilul de viata sanatos
– Educatia medicala  terapeutica a pacientilor
regim alimentar
exercitiu fizic
fumat
alcool
ingrijirea piciorului
automonitorizare/autocontrol
– intrebari si discutii

· Cursurile vor sublinia rolul medicului de familie ca educator pentru pacientul diabetic de tip 2 si familia acestuia, medicul de familie oferind informatii despre standardele de tratament, motivând bolnavul pentru respectarea schemei de tratament, ajutând bolnavul in integrarea sociala si in inducerea de comportamente pozitive.
Obiectivele atelierelor de lucru sunt prezentate in anexa 2

Metode didactice utilizate in realizarea activitatilor din program

Pentru curs metoda utilizata este a unor prelegeri moderne pe suport video, interactive. Participarea cursantilor prin intrebǎri si comentarii la curs va fi stimulatǎ.
Cursantii vor primi un material scris si slide-urile prezentate. Materialul scris care se bazeaza pe tratatele si ghidurile actuale este personalizat de fiecare cadru didactic. O forma de baza este in anexa 1. Materialele se vor putea gasi si pe site-ul colegiului medicilor sau alt site accesat de medicii de familie
La prelegeri va participa si seful centrului judetean de diabet, nutritie si boli metabolice care se va adresa cursantilor subliniind particularitǎtile judetului (nr. de bolnavi de diabet zaharat de tip 2, scheme terapeutice folosite, nr de bolnavi monitorizati, accesul la materiale de educatie pt pacienti, parteneriate cu comunitatea locala, asociatia diabeticilor etc), sub coordonarea unui cadru universitar in specialitate
Pentru atelierele de lucru metodele folosite sunt prezentate in anexa 2
Bibliografia este de asemenea prezentata cursantilor si este accesibila pe site

Evaluarea evenimentului educational (finala si/sau pe parcursul derularii programului)
inscrierea si verificarea prezentei medicilor de familie la aceste cursuri si ateliere de lucru este efectuata de catre Autoritatea de Sanatate Publica judeteana prin Unitatea judeteana respectiv a Municipiului Bucuresti de implementare a programului national de diabet zaharat. Unitatea judeteana este autoritatea care gestioneaza / certifica indeplinirea proiectului
Un chestionar de evaluare a cursului va fi completat de cursanti si va fi un feed-back reglator pentru viitoarele prelegeri

Evaluarea participantilor la sfârsitul si pe parcursul programului

Evaluarea este posibila pe parcursul si la sfârsitul cursurilor / atelierelor de studiu si la distantǎ
Se porneste de la premiza cǎ medicii de familie care participǎ la aceste cursuri au deja o experientǎ profesionalǎ, doresc sa achizitioneze noi cunostinte, sunt flexibili si axati pe obiectiv
· Participarea cu intrebari si comentarii la curs este incurajata si notata. Se pot da mini teste neanuntate. La sfârsitul atelierelor se poate da un test de cunostinte
· Cea mai buna evaluare in timp a acestor cursuri o va da buna colaborare intre medicul diabetolog si medicul de familie cât si controlul metabolic bun al pacientilor cu diabet zaharat de tip 2 evaluat anual.

10. Asigurarea echitabila a accesului la programul educational respectiv  pentru toti participantii este asigurata prin mobilizarea efectuata Autoritatea de Sanatate Publica judeteana prin Unitatea judeteana respectiv a Municipiului Bucuresti de implementare a programului national de diabet zaharat

11. Agenda cursului ( programul pe zile si ore). Va fi afisata la fiecare judet

REPARTITIA CADRELOR DIDACTICE PE JUDETE PENTRU CURS

Regiunea Nord-Est
Jud. Botosani : Prof.dr. Mariana Graur , Sef lucr.dr. Bogdan Mihai
Jud Suceava : Prof.dr. Mariana Graur
Jud Iasi : Prof.dr. Mariana Graur, Sef lucr.dr. Gina Botnariu, Sef lucr. dr.Bogdan Mihai  ( cursurile terminate )
Jud. Neamt : Prof.dr. Mariana Graur , Sef lucr.dr. Bogdan Mihai
Jud.Bacau: Prof.dr. Mariana Graur, Sef lucr.dr. Gina Botnariu
Jud. Vaslui :  Prof.dr. Mariana Graur, Sef lucr.dr. Gina Botnariu

Regiunea Sud-Est
Jud. Vrancea : Conf.dr. Doina Catrinoiu
Jud. Galati : Prof.dr. Mariana Graur
Jud. Buzau : Conf.dr. Doina Catrinoiu
Jud. Braila : Conf.dr. Doina Catrinoiu
Jud. Tulcea : Conf.dr. Doina Catrinoiu
Jud. Constanta : Conf.dr. Doina Catrinoiu

Regiunea Sud Muntenia:
Bucuresti : Prof.dr. C-tin Ionescu Tirgoviste, dr. Ana Maria Tinu
Jud. Ilfov : Prof.dr. C-tin Ionescu Tirgoviste, dr. Ana Maria Tinu
Jud. Dâmbovita : Prof.dr. C-tin Ionescu Tirgoviste
Jud. Calarasi :  Dr. Mirela Culman
Jud. Ialomita: Dr. Constanta Dragomirescu
Jud. Prahova : Prof.dr. Dan Cheta
Jud. Giurgiu Prof.dr. Dan Cheta
Jud. Arges: Prof.dr. Radu Lichiardopol
Teleorman Prof.dr. Radu Lichiardopol

Regiunea Sud Vest Oltenia:
Jud. Olt :Conf. dr Maria Mota
Jud. Vâlcea :Conf. dr Maria Mota
Jud. Dolj : Conf.dr. Maria Mota (cursuri terminate)
Jud. Gorj : Conf. dr Maria Mota
Jud. Mehedinti: Conf. dr Maria Mota

Regiunea Vest:
Jud. Arad :  Conf.dr. Romulus Timar, Sef lucr. Adrian Vlad
Jud. Timis : Conf.dr. Gabriela Negrisan, Conf.dr. Romulus Timar
Jud. Hunedoara : Conf dr. Romulus Timar
Jud. Caras-Severin : Conf.dr. Romulus Timar, Sef lucr. Adrian Vlad

Regiunea Nord Vest:
Jud. Bihor: Prof.dr. Amorin Popa
Jud. Satu-Mare : Conf. dr. Popoviciu Mihaela
Jud. Salaj Conf. Dr. Demian Luiza
Jud. Cluj : Prof.dr. Nicolae Hancu, Conf.dr. Ioan Andrei Veresiu, Conf.dr. Gabriela Roman (cursuri terminate)
Jud. Bistrita Nasaud Conf.dr. Moldovan Corina
Jud. Maramures : Conf,dr, Onaca Mircea, Asist univ dr. Onaca Adriana

Regiunea Centru:
Jud. Alba : Prof.dr. Nicolae Hancu, asist.dr. Cristina Nita
Jud. Mures :Prof.dr. Nicolae Hancu, asist.dr. Cristina Nita
Jud. Harghita :Conf.dr. Gabriela Roman, As.univ. Cornelia Bala
Jud. Sibiu : Conf.dr. Gabriela Roman, As.univ. Cornelia Bala
Jud. Brasov:  Conf.dr. Ioan Andrei Veresiu, As.univ. Adriana Fodor
Jud. Covasna:  Conf.dr. Ioan Andrei Veresiu, As.univ. Adriana Fodor

In fiecare judet va fi antrenat in prezentari si seful centrului judetean de diabet, nutritie si boli metabolice
Autoritatea de Sanatate Publica judeteana va asigura toate conditiile de desfasurare a cursurilor : sala cu posibilitati de videoproiectie, multiplicarea materialelor de documentare, convocarea medicilor de familie, posibilitati de transport eventual cazare pentru vorbitori etc. ASP in colaborare cu Colegiul medicilor poate prezenta materialele si pe site unde se poate gazdui si un forum de discutii.

PROGRAM EDUCATIONAL ATELIER FORMARE

Introducere
 Diabetul zaharat (DZ) cuprinde un grup eterogen de tulburari,  care pot avea o cauza diferita, dar care au in comun hiperglicemia (cresterea concentratiei de glucoza in sange peste limitele normale), asociata cu modificari lipidice si proteice la fel de importante.
Diabetul reprezinta o probema majora de sanatate publica prin prevalenta crescuta cu tendinta de crestere in plan mondial, prin riscul cardiovascular pe care il presupune, prin costurile ridicate, prin multitudinea si severitatea complicatiilor.

Scop
Introducerea de practici medicale de calitate la nivelul asistentei medicale primare. O experienta anterioara in domeniu a fost aplicarea recomandarilor bazate pe dovezi ale ghidului de practica pentru medicii de familie “Diabetul zaharat tip 2”, ghid elaborat in cadrul proiectului QualyMED de catre Centrul National de Studii pentru Medicina de Familie. Implementarea recomandarilor ghidului in vederea implicarii medicului de familie in managementul clinic si cresterii calitatii ingrijirii persoanelor cu DZ2 in asistenta primara a constituit un model de buna practica pe care s-a bazat si organizarea prezentului atelier. 

Obiective.
 La sfarsitul atelierului, participantii vor fi capabili sa :
enumere criteriile de diagnostic si screening al DZ2
efectueze evaluarea initiala a pacientului cu DZ2
precizeze modalitatile non-farmacologice de tratament
consilieze pacientul cu DZ2 privind optimizarea stilului de viata prin:
  -dieta si controlul greutatii
  -renuntarea la alcool
  -exercitiul fizic
  -renuntarea la fumat
enunte beneficiile si obiectivele controlului glicemic
enumere principalele clase de medicamente antidiabetice cu indicatiile si containdicatiile lor
descrie rolul MF in preventia, screeningul si tratamentului precoce al complicatiilor microvasculare
explice importanta controlului multifactorial pentru reducerea riscului cardiovascular.
explice impactul semnificativ al morbiditatii si mortalitatii produse prin boli cardiovasculare la persoanele cu diabet.

Metode educationale

 Pentru atingerea obiectivelor mentionate,vor fi folosite urmatoarele metode educationale: lucrul in grupuri mici, discutii plenare, listarea, prelegeri, lucrul in grupe, brainstorming, metoda puzzle,

Organizare
 Acest program va fi pus in practica sub forma unui atelier de o zi, de 6 ore, cu o pauze de 30 min (11.00-11.30 si 15.45 – 16.15) si pauza de prinz de la ora 13.15 – 14.00.
Grupul tinta este format din 20- max. 25 medici de familie. Atelierul este sustinut de 1 formator de medicina familiei
Materiale
 Pentru atingerea obiectivelor mentionate sunt necesare urmatoarele materiale: videoproiector, laptop, flip-chart, coli albe A 0, foi albe A 4, markere, pixuri, banda adeziva, mape cu materiale pentru cursanti, enunturi pe cartoanele pentru puzzle, formulare de evaluare a participantilor (pre si postteste), formulare de evaluare a atelierului, trusa de examinare a piciorului diabetic (monofilament, diapazon, ciocan pentru reflexe), glucometru + bandelete.

Agenda atelierului de formare
 
      
DATE CONTACT FORMATORI   
      
Nr.crt. Nume-Prenume Locatia Judet   
1 Abaitancei Andrea Brasov Alba   
2 Campean  Gratiela Alba – Teius Alba   
3 Haber George Alba – Sebes Alba   
4 Comsa Cornelia Arad Arad   
5 Turcin Luminita Arad Arad   
6 Vamosiu Ana Arad Arad   
11 Velcea Dumitra Arges Arges   
12 Floroiu Ecaterina  Pitesti Arges    
13 Coneac George Ioan Bacau Bacau   
16 Farkas Pall  Zsvzsanna Oradea Bihor   
17 Turucz Maria Valea lui Mihai Bihor   
18 Vajda Eva Monica Oradea Bihor   
19 Lazar Aurelian Bihor  Bihor    
20 Suteu Dana  Bistrita Bistrita Nasaud   
21 Bistriceanu Sofica Botosani Botosani   
22 Culiceanu Doru Botosani Botosani   
23 Curteanu Nicusor Botosani Botosani   
24 Hritcu Marilena Laura Botosani Botosani   
25 Lungu Gabriela Botosani Botosani   
26 Serban Katalin Corlateni   Botosani   
27 Serban Paul Nicseni   Botosani   
28 Brinza Ileana Lucia Braila Braila   
29 Moisa Diana Braila Braila   
30 Ursulica Ileana Braila Braila   
31 Alexandrescu Emil Vasile Iasi Brasov   
32 Mircescu Serban Brasov Brasov   
33 Nicolae Savel  Brasov Brasov   
34 Onofrei Rodica Maria Brasov Brasov   
36 Marinescu Adela Str. Schitu Magureanu nr. 25 ap.19 Bucuresti/ Arges   
37 Barbateanu  Valeria Aurelia Str. Jean Steriadi 29, sector 3 Bucuresti   
38 Barbulescu Pantelimon Str.Cobalcescu 2,sector  1 Bucuresti   
39 Bataiosu Paula Monica  Bucuresti Bucuresti   
40 Beldescu Cristina Bucuresti Bucuresti   
41 Bulucea Maria Bucuresti Bucuresti   
42 Busoi Grigore Bd.Apusului63, sector  6 Bucuresti   
43 Buta Fanica Bucuresti Bucuresti   
44 Cadaru Mircea Bucuresti Bucuresti   
45 Casariu Elena Daniela Aleea  Arvini  1,sector  6 Bucuresti   
46 Chitic Sorina Calea Dudesti 102-124 sect.3 Bucuresti   
47 Dumitrescu Ruxanda Prel.Ghencea 27, sect. 6 Bucuresti   
48 Florescu Rodica Georgeta Str. Cristian Tell 18,sect. 1 Bucuresti   
49 Franciuk Tereza Eugenia Str. Cricovul Dulce 11 sect.4 Bucuresti   
50 Georgescu Mariutan Steluta Str. Nada Florilor19,sector 2 Bucuresti   
51 Ghinescu Minerva Bucuresti Bucuresti   
52 Ghinet Cristina Bd.Regiei 6-8, sector  6 Bucuresti   
54 Gospodinov Liliana Maria Sos. Pantelimon 292 ,sect.2 Bucuresti   
55 Grajdeanu Ioana Veronica Bd.Timisoara 15 ,sector   6 Bucuresti   
56 Gvinda Mihaila Camelia Bd.Timisoara 11,sector  6 Bucuresti   
57 Hagicalil Liliana Sos. Mihai Brasov 428      sector 3 Bucuresti   
58 Hoinaru Liliana Bucuresti (Ilfov) Bucuresti   
59  Ianculescu Lucia Marina Str. Baba Novac 2, sector 3 Bucuresti   
60 Ilie Coca Maria Aleea Lunguletu 6 ,sector 2 Bucuresti   
61 Isar Cristina Cornelia Bd. Apusului 63, sector  6 Bucuresti   
62 Ivanuta Lucian George Str.. Crintiesului 1, sector  6 Bucuresti   
63 Lupu Remus George Aleea Compozitorilor 2,sect 6 Bucuresti   
64 Mateescu Mariana Aleea Cricovul dulce 11,sect4 Bucuresti   
65 Mateescu Mircea Str.Jean Louis Calderon nr.39,Sect.2 Bucuresti   
66 Mauch  Georg Ivar Sos. Pantelimon 292,sector 2 Bucuresti   
67 Mauch Doina Elena Sos. Pantelimon 292,sector 2 Bucuresti   
68 Mauch Ivar George Bucuresti Bucuresti   
69 Melnic Gabriel Bucuresti Bucuresti   
70 Mihutescu Maria Bucuresti Bucuresti   
71 Nica Eugenia Str.Pomarla  7, sector 4 Bucuresti   
72 Nanu Lavinia Bd. Nicolae Grigorescu 19 Bucuresti   
73 Nanu Marian Bd. Nicolae Grigorescu 19 Bucuresti   
74 Oana Sever Cristian Str. C.F. Robescu 17, sect.3 Bucuresti   
75 Parascan Oana Simona Bucuresti Bucuresti   
76 Pistol Maria Sos.Mihai Bravu 122 Bucuresti   
77 Platon Izabela Corina Str.N. Grigorescu 41 , sect 3 Bucuresti   
78 Plisca Georgeta Str. Dreptatii 2,  sector  6 Bucuresti   
79 Radulescu Doininta Mariana Bd.N. Grigorescu 41,sec3 Bucuresti   
80 Restian Adrian Str.Clopotarii Vechi 12,sect 1 Bucuresti   
81 Serb A.G. Elena Beatrice Intr. Badeni 4,sector 3 Bucuresti   
82 Soava Marina Bucuresti Bucuresti   
83 Stan Corina Denis Str.Mihail Sebastian137sect 5 Bucuresti   
84 Stoenescu Gheorghe Gabriela Bucuresti (Ilfov) Bucuresti   
85 Tanasescu Rodica Narcisa Sos. Pantelimon 292 ,sect. 2 Bucuresti   
86 Tarsoaga Anca Cristina Str.Stoicanesti 20     Bucuresti   
87 Toma Daciana Aleea Cislau 4     Bucuresti   
88 Tudor Nicoleta Bucuresti Bucuresti   
89 Bistriceanu Valeriu Buzau Buzau   
90 Cioca Mihaela Sorina Buzau Buzau   
91 Cioca Valerica Luminita Buzau Buzau   
92 Ciurea Adriana Buzau Buzau   
93 Iordachescu Corneliu Buzau Buzau   
94 Pana Radu Serban Loc.Lopataru Buzau   
95 Sandu  Dan Valeriu Buzau Buzau   
96 Stefanescu Cristian Emil Buzau Buzau   
97 Valeriu Dan Sandu Buzau Buzau   
98 Cara  Alexandra  Calarasi Calarasi   
99 Andrei Raluca Constanta Cluj   
100 Barbu Angela  Cluj – Cluj Napoca Cluj   
102 Brendea Mihaela Valeria Cluj Cluj   
103 Constantinescu Angelica Cluj Cluj   
104 Cordos Mihaela Cluj Cluj   
105 Gaghi Xenia  Cluj – Cluj Napoca Cluj   
106 Grecu Liana Cluj Cluj   
107 Groza Georgeta Olimpia Cluj Cluj   
108 Marincean Livia Cluj Cluj   
109 Mihailovici (Beuran) Mihaela Cluj Cluj/ Bucuresti   
110 Moldovan Valentina Elisabeta Cluj Cluj   
111 Muresan Ioan Cluj Cluj   
112 Oprea Georgeta Cluj Cluj   
113 Pop Cornel Cluj Cluj   
114 Pop Rodica Sorina Cluj Cluj   
115 Sur Maria Cluj Cluj   
116 Tatu Victoria  Cluj Cluj   
117 Tudoran Teodor Cluj Cluj   
118 Gansca Dana Rodica Cluj Napoca Cluj    
119 Anghel Flaviu Alba Constanta   
120 Ilicea Elvira Constanta Constanta   
121 Ilicea Eugeniu Constanta Constanta   
122 Paris Elena Constanta Constanta   
123 Silion Mircea   Constanta Constanta   
124 Stroia Liviu Ioan Constanta Constanta   
125 Voiculescu Diana Constanta Constanta   
126 Kerekes Jeno Covasna Covasna   
127 Para Ioan Covasna Covasna   
128 Parvu Constanta Dambovita Dambovita   
129 Cherata Doina Craiova Dolj   
130 Sbarcea Silvia Craiova Dolj   
131 Tapardea Aurelia Ancuta Craiova Dolj   
132 Badescu Ileana Victoria Craiova Dolj    
133 Calinescu Voni Craiova Dolj    
134 Comisel Gabriela Craiova Dolj    
135 Dogaru Carmen Adriana Craiova Dolj    
136 Dumitrescu Elena Madalina  Craiova Dolj    
137 Dumitrescu Madalina Craiova Dolj    
138 Ionescu Simona Craiova Dolj    
139 Manea Madalina  Craiova Dolj    
140 Mesina Mihaela Craiova Dolj    
141 Neaca Ileana Camelia Craiova Dolj    
142 Parvulescu Gabriela Craiova Dolj    
143 Rechiteanu Florentina Craiova Dolj    
144 Sandulescu Cristian  Craiova Dolj    
145 Silca Rodica Craiova Dolj    
146 Baluta Mariana Gorj Gorj    
147 Popescu Adriana Carmen Motru Gorj    
148 Chis-Serban Aurelia Hunedoara Hunedoara   
149 Cristea  Aurora Emilia Hunedoara Hunedoara   
150 David Otilia  Hunedoara Hunedoara   
151 Grindeanu Carmen  Hunedoara Hunedoara   
152 Moaca Adriana Eufrosina Hunedoara Hunedoara   
153 Roman-Borza Cornelia  Hunedoara Hunedoara   
154 Muntean Daniela Hunedoara – Deva Hunedoara    
155 Balan Anca  Cluj – Cluj Napoca Iasi   
156 Bernstein Tania Iasi Iasi   
157 Bogdan Alexandrina Iasi Iasi   
158 Bunescu  Doina  Iasi Iasi   
159 Calfa Gabriel Com.Tibana  Iasi   
160 Cernat Viorica Iasi Iasi   
161 Condrea Aurel  Iasi Iasi   
162 Cosofret Adriana Iasi Iasi   
163 Deleanu Anca  Iasi Iasi   
164 Ionita Maria Iasi Iasi   
165 Lungu Mariana Iasi Iasi   
166 Malacea Cornelia Iasi Iasi   
167 Miftode Razvan Florentin Iasi Iasi   
168 Morosanu Lidia Iasi Iasi   
169 Oprea Liviu Iasi Iasi   
170 Pescariu Irina Iasi Iasi   
171 Picioreanu Iuliana Com.Holboca Iasi   
172 Plesca Mircea Vasile  Iasi Iasi   
173 Pletea Dan Doru  Iasi Iasi   
174 Poeata Elena Iasi Iasi   
175 Popa  Iuliana  Iasi Iasi   
176 Popescu Dana Stefana Iasi Iasi   
177 Scutaru Alexandru Iasi Iasi   
178 Smau Antoaneta Iasi Iasi   
179 Stoleru Gabriela Iasi Iasi   
180 Zmeu Gabriela- Adina  Iasi Iasi   
181 Balc Augustin Maramures Maramures   
182 Chiriac Cristian Tg. Mures Mures   
183 Florea Anca Tg. Mures Mures   
184 Juncan Cornelia Mures Mures   
185 Juncu Delia Mures Mures   
186 Mihaescu Ileana Mures Mures   
187 Santa Dora  Mures – Tg. Mures Mures   
188 Barca  Violeta Roman Neamt    
189 Moisa Cornel Olt Olt   
190 Radulescu Ion Viorel Caracal Olt   
191 Bumbulut Calin Satu Mare Satu Mare   
193 Racoviteanu Aurica Satu Mare Satu Mare   
194 Creteanu Mioara Sibiu Sibiu   
195 Jipa Ioana  Sibiu Sibiu   
196 Moga Claudia Sibiu Sibiu   
197 Piloff Loredana Sibiu Sibiu   
198 Suhastru Maria Livia  Sibiu Sibiu   
199 Buimistriuc Doina Draga Suceava Suceava   
200 Papuc Ruminita-Maria Suceava Suceava   
201 Simiavschi Mihail-Bogdan Campulung -Moldovenesc Suceava   
202 Franciuc Irina Suceava – Com. Dolhasca  Suceava    
203 Oniceanu Mirela Suceava – Bogdanesti  Suceava    
204 Dinisoara Stana Targoviste Targoviste   
206 Pitis Dana Mihaela Teleorman-Tr.Magurele Teleorman   
207 Pop Mihaela Com. Gratia  Teleorman   
208 Catrinoiu  Liliana  Rosiorii De Vede Teleorman    
209 Gaidos Eugenia Lugoj – Timisoara Timis   
210 Guler-Cionca Delia Maria Antoaneta Timis – Timisoara Timis   
211 Iacob Mihai Sorin Timisoara Timis   
212 Iftode Claudia Timisoara Timis   
213 Jompan Afilon Timisoara Timis   
214 Marginean Marius Timisoara Timis   
215 Miculescu Ileana Timisoara Timis   
216 Milos Ion-Petcu Timisoara Timis   
217 Spataru Elisabeta Timisoara Timis   
218 Vlad Dana Eugenia Timisoara Timis   
219 Zaharia Costel Timisoara Timis   
220 Bobovici – Gavra Adriana Zita Timisoara Timis    
221 Bogolea Viviana Corina Mioara Timisoara Timis    
222 Bologa Radu Lugoj Timis    
223 Chirita Livia Maria Timisoara Timis    
224 Darabantiu  Adina  Anca Timisoara Timis    
225 Dorogostaischi Maria Timisoara Timis    
226 Gavruta Maria Timisoara Timis    
227 Ionescu Daniela Timisoara Timis    
228 Lugojan-Ghenciu  Ofelia  Timisoara Timis    
229 Lupescu Ana Timisoara Timis    
230 Mosteoru Virginia Luminita Timisoara Timis    
231 Muller Hannelore Timisoara Timis    
232 Nartea Rodica Timisoara Timis    
233 Pop Minerva Carmen Timisoara Timis    
234 Staicu Gabriela Timisoara Timis    
235 Ilisei Monica Vaslui Vaslui   
236 Demian Cristina       
237 Foitic Adriana       
238 Goncsi Ana       
239 Irimie Elisabeta       
240 Militaru Doina       
241 Muscalu Mircea   Suceava   
242 Panaitescu Catalina       
243 Stroescu Mihaela   Suceava   
    

Informatii privind Programul national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei in asistenta medicala primara

 

 

Recomandări:

X