Norma din 17/05/2007 de aplicare a prevederilor OUG privind salarizarea personalului

02.06.2007

Norma din 17/05/2007de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar

CAPITOLUL I
Definitii

 

Art. 1. – in sensul prezentelor norme, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) personal contractual – personalul care desfasoara activitati in baza unui contract individual de munca incheiat potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, in unitatile sanitare publice si salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;

b) unitati sanitare – unitatile sanitare, cu sau fara personalitate juridica, finantate integral de la bugetul de stat, integral din venituri proprii prin sistemul de asigurari sociale de sanatate, din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat si integral din venituri proprii;

c) sistem sanitar – sistemul constituit din unitati sanitare, cu sau fara personalitate juridica, care furnizeaza servicii de asistenta medicala umana preventiva, curativa, de recuperare si de urgenta;

d) medicul de specialitate – medicul confirmat in una dintre specialitatile clinice sau asimilate acestora, precum si in specialitatile paraclinice prevazute in nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice, pentru reteaua de asistenta medicala;

e) casele de asigurari de sanatate – casele de asigurari sociale de sanatate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

CAPITOLUL II
Dispozitii generale

 

Art. 2. –

(1) Personalul contractual din unitatile sanitare ale sistemului sanitar are dreptul la servicii medicale, tratament si medicatie in regim gratuit, in conditiile platii contributiei de asigurari sociale de sanatate, potrivit legislatiei in vigoare.

(2) Dovada incadrarii in categoria de personal contractual din sistemul sanitar, potrivit alin. (1), se face cu adeverinta emisa de unitatea sanitara angajatoare si care se inmâneaza furnizorului ori de câte ori personalul contractual din unitatile sanitare ale sistemului sanitar beneficiaza de drepturile prevazute la art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Dovada se depune de furnizor la casa de asigurari de sanatate cu care are contract de furnizare de servicii, odata cu raportarea lunara.

(3) Casele de asigurari de sanatate vor tine evidente distincte pentru serviciile medicale, tratamentul si medicatia si pentru sumele ce se suporta de la bugetul de stat.

Art. 3. –

(1) Serviciile medicale, tratamentul si medicatia de care beneficiaza personalul contractual din sistemul sanitar, in conditiile art. 2 alin. (1), sunt cele prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si in normele metodologice de aplicare a acestuia.

(2) Serviciile medicale, tratamentul si medicatia de care beneficiaza personalul contractual in conditiile art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda prin furnizorii de servicii medicale si medicamente care se afla in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, cu respectarea conditiilor de acordare a asistentei medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatate reglementate de contractul-cadru si de normele metodologice de aplicare a acestuia.

Art. 4. – Drepturile prevazute la art. 2 se acorda personalului contractual din sistemul sanitar numai pe baza recomandarii medicilor de specialitate care se afla in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, avându-se in vedere calificarea profesionala a acestora.

Art. 5. – Serviciile medicale, tratamentul si medicatia de care beneficiaza personalul contractual din sistemul sanitar se suporta potrivit art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, din bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si de la bugetul de stat, dupa cum urmeaza:

a) din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in conditiile prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;

b) din bugetul de stat – diferenta intre tarifele prevazute in contractul-cadru si tarifele maximale stabilite de Ministerul sanatatii Publice, in cazul coplatii sau al contributiei personale a asiguratului prevazute de contractul-cadru.

Art. 6. – Sumele suportate de la bugetul de stat pentru drepturile prevazute personalului contractual din sistemul sanitar la art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se asigura prin transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii Publice, respectiv din bugetul ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, in Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

Recomandări: