Propunerile Colegiului Medicilor din Romania pentru modificarea Co Ca 2009

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1714/2008, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre
 

   Art. I. –  Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea  Guvernului nr. 1714/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 885 din 29 decembrie 2008, se modifică şi se completează, după cum urmează:
1.    La articolul 5 din Anexă,  alineatul (2) se completează şi va avea următorul cuprins:
“(2) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru, nominalizate în contract, prevederile alin. (1) se aplică corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru.”
Propunere CMR:  inlocuirea sintagmei „…nu vor mai incheia contracte” cu sintagma „…vor incheia contracte la termene proportional mai lungi functie de repetarea vinei imputabile furnizorului”
2.    La articolul 14 din Anexă, litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“l) să utilizeze formularul de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care este formular cu regim special, unic pe ţară, să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele sub forma denumirilor comune internaţionale (DCI), astfel cum acestea sunt prevăzute în Lista denumirilor comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu excepţia cazurilor justificate medical în fişa medicală a pacientului, conform specializării, în concordanţă cu diagnosticul;”
Propunere CMR: mentinerea prevederii privind prescriptia denumire comerciala  conform argumentatiei :
–    prescriptia este act medical in portofoliul medicului si vizeaza libertatea de exercitare a profesiei
–    protectia asiguratului prin consimtamant informat al pacientului la nivelul furnizorului de servicii medicale, lucru ce nu poate fi realizat in farmacii
–    pretul de referinta la acre se deconteaza medicamentele prescrise ramane acelasi ca si in cazul prescriptiei pe DCI deci nu influenteaza fondul FNUAS cu aceasta destinatie
–    farmaciile elibereaza foarte rar medicamentele in formele comerciale cele mai ieftine in cadrul DCI-ului, inducand cheltuieli pentru buzunarul pacientului care suporta diferenta dintre pretul de referinta si pretul medicamentului eliberat.
–    In cabinetul medicului pacientul este informat sub semnatura in legatura cu pretul formei comerciale pe care o prescrie medicul;
3. La art. 18 din Anexă, după litera j) se introduce o nouă litera, litera k) cu următorul cuprins:
“k) dacă se constată lipsa nejustificată a furnizorului de servicii medicale timp de 3 zile consecutive de la programul de lucru prevăzut în contract. ”
Propunere CMR:  renuntarea la prevederile acestui paragraf, considerand o exagerare,, chiar abuz, introducerea acestei prevederi pe langa toate celelalte deja existente, avand in vedere ca pot aparea conditii exceptionale , neprevazute …….
4.    La art. 28 din Anexă, după alineatul (1) se introduc două alineate noi, alin. (11) şi alin. (12) cu următorul cuprins:
“(11) Asistenţa medicală în afara programului de lucru este asigurată, după caz, de:
a) medicii de familie asociaţi din mai multe localităţi în centre de permanenţă care acordă asistenţă medicală conform prevederilor legale în vigoare;
Propunere CMR:   eliminarea paragrafului 1(1) deoarece:
– centrele de permanenta si-au dovedit ineficienta acolo unde au functionat
– nu exista spatii in care sa fie amenajate,
– nu pot fi acoperite si decontate, costurile de functionare si personal,
– varianta cu cabinetul MF ca centru de permanenta nu poate fi acceptat pentru simplul motiv, ca nici un medic nu va accepta ca in cabinetul sau sa lucreze in fiecare zi altcineva;
– asocierea ar presupune cel putin 7 medici pentru a respecta conditiile de timp de lucru si timp de odihna impuse de directivele UE,
– arealul ar fi foarte mare si practic adresabilitatea reala ar fi doar din localitatea unde s-ar afla sediul
–  functionarea pe timp de noapte a unui cabinet ar necesita in mod obligatoriu asigurarea cu paza pentru protectia medicilor de familie care sunt in cea mai mare parte femei, lucrand cu asistente tot femei, care s-ar expune unor riscuri usor de imaginat
b) unităţi medicale specializate care asigură serviciile medicale de urgenţă prespitalicească, transport medical şi consultaţii de urgenţă la domiciliu.
(12) Centrele de permanenţă prevăzute la alin. (11) lit. a) funcţionează în regim de gardă care se instituie între orele 15,00 – 8,00, conform prevederilor legale în vigoare.”
Propunere CMR:  solicitam cel putin completarea acestui paragraf cu sintagma „… si consultatii la domiciliu prin medicul de familie platite la categoria servicii de catre CAS” (50 RON/solicitare fata de costurile aceluiasi serviciu dar cu ambulanta – 319 RON/solicitare)
Argumente:
–    costurile mai mici cu aceste servicii efectuate de medicul de familie
–    avantaj pentru pacient care este vazut de medicul sau care-i cunoaste si patologia si schema terapeutica si riscurile de decompensare putand lua in cel mai scurt timp cea mai potrivita atitudine terapeutica
–    degrevarea sistemului de ambulanta de solicitari care nu sunt cel mai adesea urgente medico-chirurgicale
5.    La art. 28 din Anexă, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alin. (3), cu următorul cuprins:
“(3) Modalitatea de decontare a serviciilor medicale acordate în condiţiile prevăzute la alin. (11) lit. a) este stabilită prin Normele metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului  internelor şi reformei administrative nr. 1024/496/2008, cu modificările şi completările ulterioare.”
Propunere CMR:  In conditiile acceptarii propunerii anterioare, nu mai are sens
6.    La articolul 35 din Anexă, literele a) şi b) se modifică şi se completează şi vor avea următorul cuprins:
“a) plata prin tarif pe persoană asigurată; suma cuvenită se stabileşte în raport cu numărul de puncte, calculat în funcţie de numărul asiguraţilor înscrişi pe lista proprie – conform structurii pe grupe de vârstă, ajustat în condiţiile prevăzute prin norme, numărul de puncte aferent fiecărei grupe de vârstă -, ajustat în funcţie de gradul profesional şi de condiţiile în care se desfăşoară activitatea şi cu valoarea unui punct, stabilite prin norme. Criteriile de încadrare a cabinetelor medicale în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Numărul de puncte acordat pe durata unui an pentru fiecare asigurat corespunde asigurării de către furnizorul de servicii medicale a unor servicii medicale profilactice, curative, de urgenţă şi a unor activităţi de suport. Serviciile medicale care se asigură prin plata per capita şi condiţiile în care acestea se acordă se stabilesc prin norme. Numărul de puncte acordat pe durata unui an în funcţie de numărul de asiguraţi înscrişi pe lista proprie se ajustează gradual, cu excepţia zonelor defavorizate, în condiţiile prevăzute în norme. Valoarea definitivă a punctului este unică pe ţară şi se calculează de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin regularizare trimestrială, conform normelor, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru; această valoare nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată pentru un punct. Pentru trim. II şi III ale anului 2009 valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata „per capita” este de 4,10 lei;  pentru trim. IV 2009 valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata  „per capita”  va fi calculată în funcţie de fondurile aprobate cu această destinaţie şi va fi prevăzută în norme.
b) plata prin tarif pe serviciu medical, stabilit în funcţie de numărul de servicii medicale şi de valoarea unui punct. Numărul de puncte aferent fiecărui serviciu medical, modalitatea de calcul al valorii definitive pentru un punct şi nivelul valorii minime garantate pentru un punct se stabilesc prin norme. Valoarea definitivă a unui punct este unică pe ţară şi se calculează de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin regularizare trimestrială, conform normelor, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru. Această valoare nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată pentru un punct. Pentru trim. II şi III ale anului 2009 valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu este de 1,5 lei;  pentru trim. IV 2009 valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu va fi calculată în funcţie de fondurile aprobate cu această destinaţie şi va fi prevăzută în norme.”
Propunere CMR: sustinem ca valorile minim garantate ale punctului per capita si per serviciu nu pot fi diferite in cadrul aceluiasi contract de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara, deoarece HGR aproba un contract cadru care este anual  iar contractul de furnizare de servicii este incheiat in baza acestui principiu;
–    ar fi o aplicare neuniforma a unui principiu de contractare intr-un segment al asistentei medicale (primara) fata de alt segment al asistentei medicale (ambulatoriul de specialitate, etc.)
–    un contract trebuie sa contina in mod obligatoriu niste valori care sa ramana aceleasi pe toata perioada contractului,intrucat celelalte conditii ale Co-Ca raman neschimbate.
CMR solicita mentionarea in contractele de furnizare de servicii ce urmeaza a fi incheiate pe anul 2009 a valorii minim garantate a punctului per capita si pe serviciu de 4,1 respectiv 1,5,  pentru toata perioada contractului (trim.II, III si IV a anului 2009)
7.    La art. 64 din Anexă, literele e) şi g) de la alineatul (2), se completează şi vor avea următorul cuprins:
“e) sume pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice şi în cabinete de planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie, care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi în cabinetele de specialitate integrate ale spitalului, finanţate din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate, pentru specialităţile clinice;
g) sume pentru serviciile medicale de tip spitalicesc, efectuate în regim de spitalizare de zi, finanţate din fondul alocat pentru asistenţa medicală spitalicească, în condiţiile prevăzute prin norme, a căror plată se face prin tarif pe serviciu medical, respectiv prin tarif pe caz rezolvat pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare de zi în camera de gardă a spitalului şi în structuri asimilate camerelor de gardă, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;”
Propunere CMR:  suntem de acord cu formularea propusa
8.     La art. 64 din Anexă, alineatul (3) se completează şi va avea următorul cuprins:
“(3) Cheltuielile ocazionate de activităţile desfăşurate în camera de gardă şi  în structurile asimilate acestora,  din cadrul spitalelor, pentru cazurile care sunt internate prin spitalizare continuă, sunt cuprinse în structura tarifului pe caz rezolvat. Cazurile pentru care se acordă servicii medicale în aceste structuri din cadrul spitalelor sunt considerate cazuri rezolvate în regim de spitalizare de zi numai pentru cazurile neinternate prin spitalizare continuă şi sunt decontate prin tarif/caz rezolvat. Numărul de cazuri şi tariful aferent acestora se negociază cu casele de asigurări de sănătate, fiind suportate din fondul aferent asistenţei medicale spitaliceşti, în condiţiile prevăzute în norme.”
Propunere CMR:  solicităm o formulare explicită din care să reiasă faptul că aceste sume sunt alocate de la bugetul de stat (de unde se finanţează serviciile medicale de urgenţă din unităţile de primire urgenţe şi alte structuri asimilate acestora)
9.     După articolul 64 din Anexă se introduce un articol nou, art. 641, cu următorul cuprins:
“Art. 641 –  La contractarea serviciilor medicale spitaliceşti casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere 95% din fondurile alocate cu această destinaţie la nivelul casei de asigurări de sănătate după ce s-a dedus suma aferentă serviciilor medicale paraclinice ce se pot efectua în ambulatoriu de către unităţile sanitare cu paturi.
Diferenţa de 5% din fondul cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti ce nu a fost contractată iniţial se utilizează pentru decontarea cazurilor externate prevăzute la art. 74 , precum şi pentru decontarea sumelor reprezentând depăşirea valorii trimestriale de contract cu maximum 5% din valorea acesteia pentru spitalele clinice de urgenţă , cât şi pentru alte situaţii justificate ce pot apărea în derularea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti, după caz.”
Propunere CMR:  suntem de acord cu formularea propusa
 10.     La articolul 69 din Anexă, preambulul alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(1) Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti, cu încadrarea în sumele contractate, în funcţie de realizarea indicatorilor  conform normelor, în următoarele condiţii:”
Propunere CMR: solicitam pastrarea sintagmei „..indicatori negociati conform normelor”
11.     La art. 70 din Anexă, litera a) se completează şi va avea următorul cuprins:
“a) investigaţiile paraclinice pentru bolnavii internaţi, efectuate în alte unităţi spitaliceşti sau în unităţi ambulatorii de specialitate, în situaţiile în care spitalul respectiv nu deţine dotarea necesară sau aparatura existentă în dotarea acestuia nu este funcţională, în condiţiile stabilite prin norme;”
Propunere CMR:  suntem de acord cu formularea propusa
12.     La art. 79 din Anexă, punctul 1  se completează  şi va avea următorul cuprins:
“1. pentru unităţile medicale specializate publice autorizate şi evaluate: buget global stabilit pe baza indicatorilor şi, după caz, a coeficienţilor de ajustare corespunzători timpilor de aşteptare, în condiţiile stabilite  în norme;”
Propunere CMR:  suntem de acord cu formularea propusa
13.     La art. 95 din Anexă, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(3) În contractul de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, precum şi de materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ se va specifica valoarea orientativă, defalcată pe trimestre şi luni. Valoarea orientativă a contractului se va stabili în condiţiile prevăzute prin norme atât pentru medicamentele eliberate cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu cât şi pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente  unor programele de sănătate a căror eliberare se face prin farmaciile cu circuit deschis. Valoarea orientativă a contractelor pentru farmaciile din reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, care intră în relaţie contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, se stabileşte prin normele proprii de aplicare a prezentului contract-cadru.”
Propunere CMR: solicitam modificarea articolului cu respectarea principiului prescrierii pe denumire comerciala si nu pe DCI
14.     La articolul 96 din Anexă, literele m), n), r), t) şi y) se modifică şi se completează şi vor avea următorul cuprins:
„m) să elibereze medicamentele din prescripţiile medicale asiguraţilor, indiferent de
casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul, în condiţiile în care furnizorul de medicamente are contract cu casa de asigurări de sănătate cu care medicul care a eliberat prescripţia medicală a încheiat contract sau convenţie în vederea recunoaşterii prescripţiilor medicale eliberate în situaţiile prevăzute în norme.
n) să anuleze DCI-urile/medicamentele şi/sau materialele sanitare care nu au fost eliberate, în faţa primitorului, pe toate exemplarele prescripţiei medicale, în condiţiile stabilite prin norme;
r) să depună, în primele 15 zile calendaristice ale lunii următoare celei pentru care    s-au eliberat medicamentele cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, precum şi materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ, documentele necesare în vederea decontării pentru luna respectivă. Pentru medicamentele eliberate decontarea se face cu încadrarea în fondul aprobat la nivelul casei de asigurări de sănătate;”
t) să elibereze medicamentul care dă preţul de referinţă în cadrul denumirii comune internaţionale prescrise de medic şi, numai cu acordul asiguratului, să elibereze orice alte medicamente din cadrul aceleiaşi denumiri comune internaţionale;
y) să transmită caselor de asigurări de sănătate, pe suport de hârtie şi în format electronic, contravaloarea medicamentelor şi materialelor sanitare eliberate pe parcursul unei săptămâni, în prima zi a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea.”
Propunere CMR:  solicitam eliminarea textului articolului si inlocuirea lui cu urmatorul text: „sa elibereze medicamentul conform prescriptiei, pe denumire comerciala corespunzator DCI-ului si sa-l inlocuiasca numai cu acordul asiguratului pe baza de declaratie scrisa.,  cu alt medicament in cadrul aceluiasi DCI
15.     La articolul 97 din Anexă, litera a) se completează şi va avea următorul cuprins:
“a) să primească de la casa de asigurări de sănătate, la termenele prevăzute în contract, contravaloarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală eliberate, conform facturilor emise şi documentelor însoţitoare, în limita fondurilor aprobate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu această destinaţie, atât pentru medicamentele eliberate cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu cât şi pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente  unor programele de sănătate a căror eliberare se face prin farmaciile cu circuit deschis.”
Propunere CMR: solicitam modificarea articolului cu respectarea principiului prescrierii pe denumire comerciala si nu pe DCI
16.     La articolul 98 din Anexă, litera d) se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:
“d) să deconteze furnizorilor de medicamente cu care au încheiat contracte,  în limita fondurilor aprobate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu destinaţie consum de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, contravaloarea medicamentelor eliberate cu şi fără contribuţie personală; precum şi a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente  unor programele de sănătate a căror eliberare se face prin farmaciile cu circuit deschis, la termenele prevăzute în norme.
Propunere CMR: solicitam modificarea articolului cu respectarea principiului prescrierii pe denumire comerciala si nu pe DCI
17.     La articolul 100 din Anexă, preambulul alineatului (1) şi literele a) şi b) ale alineatului (1) se modifică şi se completează şi vor avea următorul cuprins:
“(1) Modalităţile de prescriere, eliberare şi de decontare a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu se stabilesc prin norme. Medicii prescriu medicamente sub forma denumirii comune internaţionale (DCI), cu excepţia cazurilor justificate medical în fişa medicală a pacientului. Pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat medicamente cu şi fără contribuţie personală, cu următoarele restricţii:
a) pentru sublistele A şi B – o singură prescripţie lunar, cu maximum 7 medicamente, dar nu mai mult de 3 medicamente din sublista B cu procent de compensare 50% din preţul de referinţă. Valoare totală a  medicamentelor din sublista B, calculată la nivelul preţului de referinţă, este de până la 300 lei pe lună;
b) în situaţia în care într-o lună se prescrie un medicament din sublista B notat cu #, cu o valoare maximă a tratamentului pe o lună mai mare de 300 lei nu se mai prescriu în luna respectivă şi alte medicamente din sublista B, “
Propunere CMR: solicitam modificarea articolului cu respectarea principiului prescrierii pe denumire comerciala si nu pe DCI
18. La art. 128, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(1) Sunt incluse în lista de medicamente (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripţie medicală, cu sau fără contribuţie personală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, numai medicamentele cu studii de bioechivalenţă, cu excepţia situaţiilor în care medicamentul respectiv nu este inclus pe lista medicamentelor care necesită studii de bioechivalenţă conform normelor în vigoare şi a situaţiilor în care, pentru o anumită denumire comună internaţională,  nu există medicamente care deţin astfel de studii. ”
Revenim cu propunerea de modificare a actului normativ, aprobată de Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România, formulată cu ocazia anterioarei modificări a actului normativ prezent; aceste solicitări nu au fost cuprinse în acel moment (ni s-a cerut un punct de vedere după ce actul fusese aprobat în şedinţa de Guvern) cu promisiunea de a reveni la următoarea modificare a actului normativ. Din păcate, nu am regăsit aceste propuneri în proiectul de act normativ.
ART 32 (h) Colegiul Medicilor din România solicita renuntarea la sintagma “prescrie inclusiv medicamente ca o consecinta a actului medical prestat de alti medici aflati in relatie contractuala  cu casele de asigurari de sanatate pe baza scrisorii medicale”
Reformularea ultimului paragraf in sensul urmator: “Pentru Programul social…… prescrie medicamente in aceleasi conditii ale art 32 (h)”.
Motivatie:
–    Responsabilitatea fata de actul medical este individuala, a celui care parafeaza si semneaza prescriptia;
–    Transferul de responsabilitate ce ar rezulta din aplicarea acestei prevederi este interzis chiar prin Codul Deontologic al CMR , art. 81;
–    Finalizarea actului medical inclusiv prin prescriptie medicala este obligatia fiecarui medic;
–    Pacientul ar fi pus inutil pe drumuri intre medicul specialist si medicul de familie, avand in vedere ca oricare medic, de oricare specialitate, aflat in contract cu CAS are aceleasi drepturi si obligatia de finalizare a actului medical inclusiv prin eliberarea Retetei in regim de compensare conform  programului social al  Guvernului Romaniei.
 ART 99 (5) Colegiul Medicilor din România solicita renuntarea la sintagma: “pentru care se completeaza prescriptii distincte”.
Motivatie:
–    In legatura cu formularele noi de retete distincte pentru acest program, consideram ca este un act birocratic in plus si costisitor pe deasupra, problema fiind rezolvabila prin adaugarea unei casute (□) ce trebuie bifata, care sa corespunda conditiilor calitatii de asigurat cu un venit net mai mic de 600 RON din pensie.
–    Declaratia pacientului pe proprie raspundere privind veniturile realizate numai din pensie si mai mic de 600 RON/luna  reprezinta inca o birocratie inutila consumatoare de timp si energie. Consideram ca prezentarea cuponului de pensie este suficienta.
In acelasi context articolele din Normele de aplicare a Contractului Cadru care fac referire la acest subiect vor fi modificate si armonizate cu prevederile din Contractul Cadru.
Art. II
În cuprinsul prezentei hotărâri sintagmele „Ministerul Sănătăţii Publice”, „ministrul sănătăţii publice” şi „autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti” se înlocuiesc cu expresiile „Ministerul Sănătăţii”, „ministrul sănătăţii” şi  „direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti”.
PRIM MINISTRU
EMIL BOC

 

Sursa CMR

Recomandări:

X