Ordin nr. 205 din 08/05/2007 – Anexa nr. 2

Metodologia transmiterii rapoartelor aferente subprogramelor nationale de sanatate cu scop curativ

1. Unitatile sanitare nominalizate de Ministerul Sanatatii Publice sa deruleze subprograme de sanatate si farmaciile cu circuit deschis prin care se elibereaza medicamente specifice antidiabetice (insuline si antidiabetice orale), oncologice si pentru tratamentul starii posttrasplant, transmit caselor de asigurari de sanatate cu care se afla în contract, rapoarte privind indicatorii specifici, valoarea medicamentelor si a materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, valoarea serviciilor de supleere renala si valoarea stocurilor medicamentelor si materialelor sanitare specifice.
1.1 Unitatile sanitare
1.1.1 Unitatile sanitare raporteaza caselor de asigurari de sanatate indicatorii specifici, valoarea medicamentelor si a materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, valoarea serviciilor de supleere renala si valoarea stocurilor medicamentelor si materialelor sanitare specifice, pe baza evidentei tehnico-operative.
1.1.2 Rapoartele se transmit în format electronic si pe suport de hârtie, conform machetelor din anexa 1.
1.1.3 Pentru validarea indicatorilor fizici, unitatile sanitare transmit în format electronic CNP-urile bolnavilor beneficiari ai fiecarui subprogram. 
1.1.4 Raportarea se face lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) si anual, pâna la data de 15 a lunii urmatoare perioadei pentru care se face raportarea.
1.2. Farmaciile cu circuit deschis prin care se elibereaza medicamente specifice antidiabetice (insuline si antidiabetice orale), oncologice si pentru tratamentul starii posttrasplant, raporteaza caselor de asigurari de sanatate date, conform obligatiilor prevazute în actele aditionale la contractele încheiate cu acestea.
2. Centrele-pilot de furnizare a serviciilor de dializa raporteaza caselor de asigurari de sanatate datele, conform prevederilor Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 236/2006 pentru aprobarea Normelor privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializa si dializa peritoneala în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cu furnizorii din sectorul privat, câstigatori ai licitatiei nationale pentru centrele-pilot.
3. Casele de asigurari de sanatate transmit, pâna la data de 20 a lunii urmatoare perioadei pentru care se face raportarea, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate rapoarte privind indicatorii specifici, valoarea medicamentelor si a materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, valoarea serviciilor de supleere renala si valoarea stocurilor medicamentelor si materialelor sanitare specifice.
3.1 Centrele-pilot transmit datele caselor de asigurari de sanatate, în primele 5 zile  lucratoare  ale lunii urmatoare perioadei pentru care se face raportarea. Unitatile sanitare nominalizate de Ministerul Sanatatii Publice sa deruleze subprograme si farmaciile cu circuit deschis prin care se elibereaza medicamentele specifice antidiabetice (insuline si antidiabetice orale), oncologice si pentru tratamentul starii posttrasplant transmit caselor de asigurari de sanatate datele, pâna în data de 15 a lunii urmatoare perioadei pentru care se face raportarea.
3.2 Rapoartele transmise de farmaciile cu circuit deschis conform obligatiilor prevazute în actele aditionale la contractele încheiate cu casele de asigurari de sanatate sunt prelucrate la nivelul caselor de asigurari de sanatate pentru a se obtine rapoarte potrivit machetelor din anexa 1.
3.3 Prelucrarea mentionata la punctul 3.2 se realizeaza utilizând aplicatia pusa la dispozitie de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si are ca rezultat, pentru fiecare din cele trei subprograme pentru care medicamentele utilizate în tratamentul ambulatoriu se elibereaza prin farmaciile cu circuit deschis, un singur raport cumulat pentru toate farmaciile cu circuit deschis.
3.4 Casele de asigurari de sanatate monitorizeaza, pentru fiecare subprogram, realizarile pe fiecare unitate sanitara (conform rapoartelor transmise de unitatile sanitare, verificate si validate), centralizat pentru toate unitatile sanitare, cumulat pe farmaciile cu circuit deschis, precum si centralizat la nivel de casa de asigurari de sanatate.
3.5 Pentru subprogramul “Tratamentul de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica" casele de asigurari de sanatate monitorizeaza datele pe fiecare unitate sanitara din sectorul public (conform rapoartelor transmise de unitatile sanitare, verificate si validate), centralizat pentru toate unitatile sanitare din sectorul public, pe fiecare centru-pilot de furnizare a serviciilor de dializa (conform rapoartelor transmise de centrele-pilot, verificate si validate), centralizat pentru centrele-pilot, precum si centralizat la nivel de casa de asigurari de sanatate.
3.6 Casele de asigurari de sanatate transmit Casei Nationale de Asigurari de Sanatate rapoarte centralizate la nivel de casa de asigurari de sanatate pe fiecare subprogram.
3.7 Rapoartele mentionate la punctul 3.6 se transmit în format electronic si pe suport de hârtie, conform machetelor transmise de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si prevazute în anexa 1.
3.8 Pentru validarea indicatorilor fizici, casele de asigurari de sanatate transmit Casei Nationale de Asigurari de Sanatate în format electronic CNP-urile bolnavilor beneficiari ai fiecarui subprogram, centralizate la nivel de casa de asigurari de sanatate, eliminând dublurile generate de bolnavii care au beneficiat de tratament în doua sau mai multe unitati sanitare si, respectiv, atât în unitati sanitare cât si prin farmaciile cu circuit deschis. 
3.9 Raportarea se face lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) si anual, pâna la data de 20 a lunii urmatoare perioadei pentru care se face raportarea.
3.10 Trimestrial, în primele 10 zile ale lunii urmatoare celei în care se face raportarea trimestriala, potrivit pct. 3.9, una dintre persoanele de la nivelul casei de asigurari de sanatate responsabila cu programele de sanatate si implicata în completarea, analiza si transmiterea rapoartelor, va prezenta personal Directiei Programe Nationale Curative din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate raportarea aferenta trimestrului respectiv, în original, si va participa la analiza si evaluarea evolutiei în dinamica a indicatorilor raportati.
4. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate transmite trimestrial Agentiei Nationale pentru Programe de Sanatate a Ministerului Sanatatii Publice un raport privind derularea Programului national cu scop curativ, respectiv a subprogramelor finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate care contine situatia centralizata a indicatorilor fizici si de eficienta pentru fiecare subprogram de sanatate.
4.1 Casa Nationala de Asigurari de Sanatate primeste, pâna în data de 20 a lunii urmatoare perioadei pentru care se face raportarea, rapoartele transmise de casele de asigurari de sanatate.
4.2 Casa Nationala de Asigurari de Sanatate monitorizeaza, pentru fiecare subprogram, indicatorii pe fiecare casa de asigurari de sanatate (conform rapoartelor transmise de casele de asigurari de sanatate, verificate si validate) si centralizat

Recomandări: