Ordin nr. 205 din 08/05/2007 – metodologia transmiterii rapoartelor subprogramelor de sanatate

Ordin pentru aprobarea machetelor de raportare a indicatorilor specifici si a metodologiei de transmitere a rapoartelor aferente subprogramele de sanatate din cadrul programului national de sanatate cu scop curativ

Având în vedere

Titlul II din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
Hotarârea Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate
Horarârea Guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. CV/1.781/558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
Ordinul ministrului sanatatii publice si presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea si finantarea programelor nationale de sanatate, responsabilitatile în monitorizarea si controlul acestora, detalierea pe subprograme si activitati, indicatorii specifici, unitatile sanitare prin care se deruleaza în anul 2007,
Referatul Directiei Generale Evaluare nr. DGE/1055/08.05.2007 avizat de directorul general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si aprobat de presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,

În temeiul prevederilor art. 281, alin. (2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 17, alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 972/2006, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul

 

ORDIN

Art. 1.
Se aproba utilizarea machetelor de raportare fara regim special, a indicatorilor specifici subprogramelor de sanatate din cadrul programului national de sanatate cu scop curativ, conform anexei 1.

Art. 2.
Se aproba metodologia transmiterii rapoartelor aferente subprogramelor de sanatate din cadrul programului national de sanatate cu scop curativ, conform anexei 2.

Art. 3.
Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, casele de asigurari de sanatate, unitatile sanitare nominalizate de Ministerul Sanatatii Publice sa deruleze subprograme de sanatate din cadrul programului national de sanatate cu scop curativ, farmaciile cu circuit deschis prin care se elibereaza medicamentele specifice antidiabetice (insuline si antidiabetice orale), oncologice si pentru tratamentul starii posttrasplant precum si centrele-pilot de furnizare a serviciilor de dializa vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4.
Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 5.
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Vasile Ciurchea

 

Recomandări:

X