Ordin nr. 208 din 09/05/ 2007 – reguli de cazurile de spitalizare in regim de spitalizare continua

Ordin pentru completarea Ordinului nr. 37/2007 privind aprobarea regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si a metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea
Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Avand in vedere:

Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
­art. 66 alin. (1) lit. a) si b) din Contractul – cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.842/2006;
­Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.551/546/2004 pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea finantarii pe caz in spitalele din Romania in perioada 2005-2008;
Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi,

Vazand Referatul de aprobare al Directiei Generale de Evaluare nr. DGE/1063/9.05.2007,

In temeiul dispozitiilor ­art. 281 alin. (2) din Titlul VIII al Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 17 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul:

ORDIN

ART. 1
Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 37/2007 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 97 din 8 februarie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
Dupa alineatul (2) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) In perioada 15 – 19 mai 2007, toate spitalele vor transmite la Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar, in format electronic, cazurile invalidate pentru care se solicita revalidarea, cazurile pentru care s-a inregistrat eronat tipul de finantare, precum si cazurile neraportate, aferente activitatii lunilor ianuarie, februarie si martie 2007. Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar va elabora pana la data de 25 mai 2007, pentru toate spitalele, rapoarte in conformitate cu formularele prevazute de Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 26/2007 pentru aprobarea utilizarii formularelor unice pe tara, fara regim special, necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii medicale."
ART. 2
Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, casele de asigurari de sanatate, spitalele, precum si Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Vasile Ciurchea

Recomandări: