Statutul Colegiului Medicilor din Romania

Art. 1. – (1) Colegiul Medicilor din Romania se  organizeaza si functioneaza,  in baza  legii si a prezentului Statut, ca organizatie profesionala nationala a medicilor fiind o institutie de interes public, neguvernamentala, apolitica si fara scop patrimonial. 

(2) Colegiul Medicilor din Romania are personalitate juridica si este autonom in raport cu orice autoritate publica, exercitandu-si atributiile fara posibilitatea vreunei imixtiuni.    Art. 2. – Colegiul Medicilor din Romania are ca principal obiect de activitate controlul si supravegherea exercitarii profesiei de medic, aplicarea legilor si regulamentelor care organizeaza si reglementeaza exercitiul profesiei, reprezentarea intereselor profesiei de medic  si pastrarea prestigiului acestei profesiuni in cadrul vietii sociale

   Art. 3. – Ca autoritate publica si profesionala, Colegiul Medicilor din Romania realizeaza atributiile prevazute de lege si de prezentul Statut in sase domenii principale de activitate:
profesional stiintific si invatamant;
etic si deontologic;
jurisdictie profesionala si litigii;
avizari-acreditari;
economico-social;
administrativ si organizatoric.

   Art. 4. – (1) La nivelul judetelor, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti, se organizeaza si functioneaza cate un colegiu teritorial al medicilor din unitatea administrativ teritoriala respectiva.
   (2) Medicii inscrisi si luati in evidenta colegiilor teritoriale sunt membri ai Colegiului Medicilor din Romania.
   (3) Nici un colegiu teritorial nu poate functiona in afara Colegiului Medicilor din Romania.
    
   Art. 5. – intre Colegiul Medicilor din Romania si colegiile teritoriale exista raporturi de autonomie functionala, organizatorica si financiara.

   Art. 6. – (1) Ca organizatie profesionala, Colegiul Medicilor din Romania apara demnitatea si promoveaza drepturile si interesele membrilor sai in toate sferele de activitate, apara onoarea, libertatea si independenta profesionala a medicului in exercitarea profesiei, asigura respectarea de catre medici a obligatiilor ce le revin fata de pacient si de sanatatea publica.
   (2) in vederea realizarii obiectivelor prevazute la alin.1, Colegiul Medicilor din Romania colaboreaza, in conditiile legii, cu  toate institutiile competente.

   Art. 7. – (1) Colegiul Medicilor din Romania, prin organismele sale, este reprezentant al corpului profesional din Romania in relatiile cu autoritatile si institutiile guvernamentale si neguvernamentale, interne si internationale.
   (2) Pentru indeplinirea obiectivelor si atributiilor conferite de lege si prezentul Statut, organele reprezentative ale Colegiului Medicilor din Romania pot intra in relatii cu diferite organisme similare din alte state.

   Art. 8. – Alegerea organelor reprezentative si de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania se va face, de jos in sus, cu respectarea principiilor democratice si a egalitatii tuturor membrilor.

   Art. 9. – (1) Sediul Colegiului Medicilor din Romania este in municipiul Bucuresti.
   (2) Emblema si sigla Colegiului Medicilor din Romania este prevazuta in Anexa nr.1 la prezentul Statut.

CAPITOLUL II
ATRIBUTIILE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMaNIA

   Art. 10. – Colegiul Medicilor din Romania are si exercita atributiile prevazute de legislatia in vigoare.

   Art. 11. – Colegiul Medicilor din Romania avizeaza infiintarea cabinetelor medicale private indiferent de forma lor juridica si participa, prin reprezentanti anume desemnati, la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor din unitatile sanitare.

   Art. 12. – (1) in exercitarea atributiilor prevazute de lege, Colegiul Medicilor din Romania, prin structurile nationale sau teritoriale, are dreptul de a formula actiune in justitie in nume propriu sau in numele oricaruia dintre membrii sai.
   (2) Decizia privind deschiderea actiunii apartine Biroului Executiv al Consiliului National respectiv biroului executiv al consiliului colegiului teritorial.
      
CAPITOLUL III
MEMBRII COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMaNIA.
DREPTURI SI OBLIGATII

   Sectiunea 1. Membrii Colegiului Medicilor din Romania

   Art. 13. – (1) Calitatea de membru al Colegiul Medicilor din Romania se dobandeste si se pastreaza in conditiile legii.
   (2) Membrii Colegiului Medicilor din Romania sunt inscrisi in Registrul Medicilor din Romania, registru ce se publica pe site-ul oficial al colegiului.
    
   Art. 14. – (1) La cerere, membrii Colegiului Medicilor din Romania, care din motive obiective vor sa intrerupa pe o durata de pana la 5 ani exercitarea profesiei de medic, pot solicita suspendarea calitatii de membru pe acea durata. Cererea se va depune anterior perioadei solicitate.
   (2) intreruperea sau suspendarea activitatii pe o durata mai mare de 5 ani atrage, de drept, pierderea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania si, pe cale de consecinta, pierderea dreptului de libera practica.
   (3) Pe durata suspendarii, la cerere, a calitatii de membru al Colegiul Medicilor din Romania se suspenda obligatiile si drepturile ce decurg din prezentul  Statut.
   (4) Reinscrierea in cadrul Colegiului Medicilor din Romania si reluarea activitatii profesionale dupa o intrerupere a exercitarii profesiei mai mare de 5 ani, se poate face numai in conditiile legii.
    
   Art. 15. – Medicii cetateni straini carora li s-a aprobat, in conditiile legii, sa exercite profesiunea de medic pe teritoriul Romaniei, au obligatia de a se inregistra la  Colegiul Medicilor din Romania si de a respecta prezentul Statut, Codul de Deontologie Profesionala, regulamentele profesiei si deciziile organelor de conducere ale corpului profesional.
 
   Art. 16. – Membrii Colegiul Medicilor din Romania au drepturile si obligatiile prevazute de lege.
 
   Art. 17. – (1) in vederea cresterii gradului de pregatire profesionala si asigurarii unui nivel ridicat al cunostintelor medicale, medicii sunt obligati sa efectueze cursuri si alte forme de educatie medicala continua si informare in domeniul stiintelor medicale pentru cumularea numarului de credite stabilit in acest sens de catre Colegiul Medicilor din Romania. Sunt creditate cursurile, programele, precum si celelalte forme de educatie medicala continua avizate de catre Colegiul Medicilor din Romania.
   (2) Medicilor care nu realizeaza pe parcursul a 5 ani numarul minim de credite de educatie medicala continua, stabilit de Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania, li se suspenda dreptul de libera practica pana la realizarea numarului de credite respectiv.
   (3) Perioada la care medicii cu drept de libera practica sunt obligati sa faca dovada efectuarii numarului de credite se stabileste de Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania.

   Art. 18. – incalcarea obligatiilor de mai sus constituie abatere de la disciplina si deontologia profesionala si de la cea corp profesional.
 
CAPITOLUL III
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA
            
   Sectiunea 1. Dispozitii generale

   Art. 19. – (1) Corpul profesional al medicilor este organizat, la nivel national, in cadrul Colegiului Medicilor din Romania iar la nivel teritorial, – judete respectiv municipiul Bucuresti, – prin colegii teritoriale.
   (2) Colegiile teritoriale au personalitate juridica, patrimoniu si buget propriu de la data  constituirii si inregistrarii la administratia financiara.
   (3) in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului Statut, Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania va emite decizii de validare a constituirii colegiilor teritoriale, infiintate si organizate potrivit legii anterioare.

   Art. 20. – (1) Denumirea colegiului teritorial este „Colegiul Medicilor din ……………..” (se completeaza cu denumirea unitatii administrativ teritoriale in care functioneaza colegiul respectiv).
   (2) Sediul colegiului teritorial este in orasul resedinta de judet, respectiv in municipiul Bucuresti pentru Colegiul Medicilor din municipiul Bucuresti.
 
   Art. 21. – (1) Raporturile dintre organele de conducere  nationale si cele  teritoriale se stabilesc conform dispozitiilor  Legii 306/2004 si prezentului  Statut.
   (2) Ele vor avea la baza, in ceea ce priveste organizarea si functionarea, autonomia organismelor locale, respectarea principiului democratic in luarea deciziilor si a competentelor speciale stabilite de lege si Statut.

   Sectiunea 2.    Organele de conducere de  la nivel national

   Art. 22. – La nivel national, organele de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania sunt:
Adunarea Generala Nationala;
Consiliul  National;
Biroul Executiv;
Presedintele.

ADUNAREA GENERALA NATIONALA

   Art. 23. – (1) Adunarea Generala Nationala este alcatuita din membrii Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania si din reprezentanti ai fiecarui colegiu teritorial, alesi  potrivit Regulamentului electoral aprobat de catre Consiliul National.
   (2) Norma de reprezentare a colegiilor teritoriale in Adunarea Generala Nationala este de 1/200 de membri.
   (3) Reprezentantii in Adunarea Generala Nationala sunt alesi pe o durata de 4 ani.
   (4) Proportional cu numarul de medici inscrisi in evidenta colegiului teritorial se  aleg 3-11 membri supleanti.

   Art. 24. – Adunarea Generala Nationala are urmatoarele atributii:
adopta Statutul Colegiul Medicilor din Romania si Codul  de deontologie medicala;
aproba modificarea  acestora;
aproba bugetul de venituri si cheltuieli si executia bugetara pentru exercitiul expirat;
alege, dintre membrii sai, comisia de cenzori;
adopta declaratii care sa reflecte pozitia Colegiului Medicilor din Romania cu privire la aspecte de interes general in ceea ce priveste profesia de medic ori statutul medicului in societate.
f) revoca din functie membrii alesi pentru abateri de la prevederile legii si, respectiv, ale Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Medicilor din Romania, care aduc prejudicii activitatii corpului profesional.
 
   Art. 25. – (1) Adunarea Generala Nationala adopta hotarari in prezenta a cel putin  2/3 din numarul membrilor sai cu majoritate  simpla de voturi.
   (2) Daca la prima convocare nu se realizeaza conditia de cvorum, dupa doua saptamani se va organiza o alta sedinta, cu aceeasi ordine de zi, care va putea adopta hotarari, indiferent de numarul membrilor prezenti, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 24 lit. a) si b), pentru care este necesara conditia de cvorum prevazuta de lege.
   (3) Adunarea Generala Nationala se intruneste in sedinta ordinara in primul trimestru al anului in curs.

   Art. 26. – Adunarea Generala Nationala este condusa de catre Presedintele Colegiului Medicilor din Romania.
    
   Art. 27. – Adunarea Generala Nationala este convocata de catre:
a)   presedintele Colegiului Medicilor din Romania;
b)  3 dintre membrii Biroului executiv;
c)  1/3 dintre membrii Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania.

CONSILIUL NATIONAL

   Art. 28. – (1) Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania este alcatuit din cate un reprezentant al fiecarui judet, din 3 reprezentanti ai municipiului Bucuresti si din cate un reprezentant al medicilor din fiecare minister si institutie centrala cu retea sanitara proprie. in afara de acestia, Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania poate fi asistat, cu rol consultativ, de cate un reprezentant al Academiei de stiinte Medicale, Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerului Justitiei.
   (2) Reprezentantii in Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania sunt alesi pe o perioada de 4 ani de catre membrii consiliilor colegiilor teritoriale si reprezentantii acestora in Adunarea Generala Nationala, intruniti intr-o sedinta comuna.
   (3) Cheltuielile cu deplasarea si diurna reprezentantilor in Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania vor fi suportate de catre colegiile ai caror reprezentanti sunt.

   Art. 29. – (1) Consiliul National lucreaza in prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor cu drept de vot si ia decizii cu majoritate simpla de voturi.
   (2) Deciziile Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania sunt obligatorii pentru colegiile locale si pentru toti medicii care practica profesia de medic in Romania.

   Art. 30. – Reprezentantii in Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania, care nu fac parte din organele teritoriale de conducere, vor participa cu rol consultativ la sedintele acestor organisme de la nivel judetean respectiv municipiul Bucuresti, fiind anuntati din timp cu privire la ordinea de zi, data, ora si  locul unde se vor desfasura respectivele sedinte.

   Art. 31. – (1) Consiliul National se intalneste in sedinte ordinare o data pe luna sau in sedinte extraordinare, ori de cate ori este nevoie.
   (2) sedintele ordinare sunt convocate de catre Presedintele  Biroului Executiv.

   Art. 32. – Convocarea membrilor Consiliului National se va face, dupa caz, prin:
scrisoare recomandata cu confirmare de primire;
fax la sediul colegiului local al carui membru este respectivul reprezentant sau la unitatea, institutia la care reprezentantul isi desfasoara activitatea.

   Art. 33. – (1) Convocarea in una din modalitatile de mai sus se va face cu cel putin 7 zile inaintea datei intrunirii consiliului.
   (2) Materialele ce vor urma a fi supuse dezbaterilor pot fi trimise si prin intermediul postei electronice sau publicate pe site-ul Colegiului Medicilor din Romania.

   Art. 34. – Consiliul National realizeaza atributiile prevazute de lege, de prezentul Statut si de hotararile Adunarii Generale Nationale.
 
   Art. 35. – Consiliul National stabileste strategia si planul anual de control si supraveghere a modului de exercitare a profesiei de medic, precum si a conditiilor in care se desfasoara aceasta.

   Art. 36. – Consiliul National aproba exercitarea ocazionala, cu caracter didactic, de instruire, informare si schimb de experienta, a profesiei de medic, de catre medicii care nu au calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania.

   Art. 37. – (1) In cadrul Consiliului National, pentru realizarea atributiilor functioneaza urmatoarele comisii de  lucru:
a)   Studii si Strategii de Dezvoltare;
b)   Profesional – stiintifica si de invatamant;
c)   Economico-Sociala si Asigurari de Sanatate;
d)   Imagine, Relatii Interne si Externe;
e)   Acreditari si Avizari;
f)   Etica si Deontologie Profesionala;
g)   Jurisdictie Profesionala;
e)   Administrativa si Financiar-Contabila.
   (2) La nivel local se poate adopta o organizare asemanatoare.

   Art. 38. – (1) in functie de necesitatile concrete, Consiliul National poate aproba infiintarea  unor comisii de specialitate ori consultative.
   (2) Aceste comisii pot avea activitate permanenta sau temporara.

   Art. 39. – Materialele supuse spre aprobare Consiliului National vor fi avizate si fundamentate de catre comisia  competenta.
    
   Art. 40. – (1) Corespunzator acestor comisii de lucru ale Consiliului National, in cadrul Colegiului Medicilor din Romania se pot infiinta departamente ca structuri tehnice si administrative. Un departament poate functiona pentru una sau mai multe comisii.
   (2) Departamentele vor fi conduse de catre unul din membrii Biroului Executiv si, in functie de numarul de posturi si schema de personal aprobata de catre Consiliul National, vor fi asigurate cu personal tehnic de specialitate sau administrativ.
   (3) Consiliul National va aproba regulamentele de organizare si functionare a departamentelor si comisiilor, la propunerea acestora.

BIROUL EXECUTIV

   Art. 41. – Biroul Executiv al Colegiului Medicilor din Romania este format dintr-un presedinte, trei vicepresedinti si un secretar general, alesi in mod individual de catre Consiliul National, dintre membrii sai.

   Art. 42. – (1) Biroul Executiv lucreaza legal in prezenta a trei dintre membrii sai si ia decizii valabile cu votul  a cel putin trei membri.
   (2) Biroul Executiv se intruneste odata pe saptamana sau ori de cate ori este cazul, la cererea Presedintelui sau a  cel putin doi dintre membrii sai;

   Art. 43. – (1) Membrii Biroului Executiv isi pot exprima votul asupra unei decizii prin corespondenta, inclusiv in format video sau electronic.
   (2) Votul exprimat in conditiile alineatului 1 se va consemna in procesul verbal al sedintei iar membrul biroului executiv va certifica sub semnatura, la urmatoare sedinta, modalitatea de exprimare a votului si natura votului, respectiv pozitiv sau negativ.

   Art. 44. – Atributiile  Biroului Executiv:
asigura activitatea permanenta a Colegiului Medicilor din Romania;
aproba angajarea de personal si asigura executia bugetului Colegiului Medicilor din Romania;
intocmeste raportul anual de activitate si gestiune, pe care il supune aprobarii Consiliului National;
accepta donatiile, legatele si sponsorizarile facute Colegiului Medicilor din Romania;
executa hotararile Adunarii Generale Nationale si ale Consiliului National;
elaboreaza si supune spre avizarea Consiliului National proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe baza bugetelor locale;
indeplineste orice alte sarcini stabilite de catre Consiliul National;
informeaza Consiliul National cu privire la deciziile emise intre sedintele consiliului.

   Art. 45. – Biroul Executiv coordoneaza activitatea comisiilor de lucru ale Consiliului National.

   Art. 46. – in exercitarea mandatului, membrii Biroului Executiv, precum si membrii birourilor consiliilor colegiilor teritoriale vor primi o indemnizatie lunara, al carei cuantum va fi aprobat, dupa caz, de Consiliul National, respectiv de consiliile colegiilor teritoriale.
 
   Art. 47. – Presedintele  Biroului Executiv al Consiliului National este presedintele Colegiului Medicilor din Romania.
    
   Art. 48. – Atributiile Presedintelui:
reprezinta Colegiul Medicilor din Romania in relatiile cu persoanele fizice si juridice din tara si strainatate;
incheie contracte si conventii in numele Colegiului Medicilor din Romania cu aprobarea  Biroului Executiv;
convoaca si conduce sedintele Adunarii Generale Nationale si ale Consiliului National;
aduce la indeplinire deciziile  Biroului Executiv, hotararile Consiliului National date in sarcina sa si rezolva problemele si lucrarile curente;
angajeaza personalul de specialitate si administrativ, cu aprobarea   Biroului Executiv;
indeplineste orice alta sarcina stabilita de catre Consiliul National ori de catre Biroul Executiv.

   Art. 49. – (1) Presedintele Biroului Executiv pastreaza si foloseste stampila Colegiului Medicilor din Romania si are drept de semnatura in banca.
   (2) in lipsa sa, poate mandata pe oricare dintre membrii Biroului Executiv pentru a realiza competentele care ii revin sau numai o parte dintre acestea.
 
   Sectiunea 3.  Atributiile comisiilor de lucru ale Consiliului National

   Art. 50. – Comisiile de lucru ale Consiliului National sunt competente in probleme  integrative si de strategie si indeplinesc atributiile stabilite de prezentul Statut sau stabilite prin hotararea Consiliului National.

   Art. 51. – Comisia de Studii si Strategii de Dezvoltare exercita urmatoarele atributii principale:
analizeaza situatia personalului si a serviciilor de medicale, in functie de nevoile Romaniei;
propune obiective strategice, programe si proiecte de dezvoltare si restructurare a activitatii Colegiului Medicilor din Romania;
planifica realizarea programelor;
monitorizeaza si realizeaza proiecte;
elaboreaza informari si sinteze pentru  Biroul executiv si Consiliul National.

   Art. 52. – Comisia de Studii si Strategii de Dezvoltare realizeaza sinteze in legatura cu aplicarea sistemului normativ in materie profesionala si propune Consiliului National si Biroului Executiv adoptarea masurilor strategice efective pentru modificarea si adoptarea actelor normative in beneficiul societatii romanesti si a corpului medical din Romania.

Art.53 Comisia profesional-stiintifica si de invatamant urmareste si controleaza in activitatea sa realizarea obiectivelor profesionale ale medicilor din Romania, prin programe de educatie continua, specializare, stabilirea si cresterea standardelor de practica profesionala in vederea asigurarii calitatii actului medical in unitatile sanitare

   Art. 54. – Comisia Profesional – stiintifica si de invatamant isi desfasoara activitatea pe urmatoarele directii:
educatie profesionala continua;
examene si concursuri;
invatamant profesional si alte forme de pregatire profesionala;
stiinte profesionale;
practica independenta a profesiei de medic.

Art.55 (1) Comisia profesional-stiintifica si de invatamant elaboreaza ghiduri si protocoale de practica medicala, pe niveluri de competente ale unitatilor sanitare, si le propune spre aprobare Ministerului Sanatatii Publice. Elaborarea ghidurilor si protocoalelor de practica medicala poate fi delegata asociatiilor profesional-stiintifice ale medicilor.
(2) in scopul cresterii performantei serviciilor de sanatate, Comisia profesional-stiintifica si de invatamant are drept obiectiv introducerea unor mecanisme de evaluare si asigurare a calitatii pregatirii profesionale cum ar fi: acreditare standardizare, certificare de calitate, ghiduri de practica profesionala,   

Art.56 Comisia profesional-stiintifica si de invatamant analizeaza, in functie de necesitate, studii de analiza ocupationala in domeniile medicale de specialitate in vederea stabilirii de standarde ocupationale si delimitarea competentelor profesionale in virtutea titlurilor oficiale de calificare in medicina, potrivit Nomenclatorului de specialitati medicale si a Catalogului de atestate de studii complementare

Art.57 in realizarea competentelor sale, Comisia profesional-stiintifica si de invatamant indeplineste si urmatoarele activitati:
promoveaza ridicarea continua a nivelului profesional, facilitand participarea medicilor la programe de perfectionare profesionala din tara sau din strainatate;
sprijina organizarea de manifestari profesionale si stiintifice;
elaboreaza programe si standarde de evaluare profesionala periodica;
participa, impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si cu Ministerul Sanatatii Publice, la stabilirea numarului anual de locuri in unitatile de invatamant superior de profil medical acreditate, precum si a numarului de locuri in rezidentiat.

   Art. 58. – Comisia Economico-sociala si de Asigurari de Sanatate sustine interesele economice si sociale ale corpului profesional din Romania, adaptandu-le in permanenta conditiilor existente in plan national si international.

   Art. 59. – Comisia Economico-sociala si de Asigurari de Sanatate reprezinta medicii care lucreaza in sistemul de asigurari de sanatate urmarind apararea drepturilor, intereselor si a demnitatii profesiunii de medic precum si eliminarea oricarui fel de ingerinte in exercitarea actului profesional. Totodata, Comisia Economico-sociala si de Asigurari de Sanatate supravegheaza desfasurarea raporturilor dintre medicii care lucreaza in sistemul de asigurari de sanatate, luand toate masurile care se impun pentru asigurarea libertatii profesiei si a apararii statutului medicului in societate, inclusiv cu privire la raportul dintre importanta sociala a activitatii profesionale si veniturile medicului.

   Art. 60. – (1) Presedintele Comisiei Economico-sociale si de Asigurari de Sanatate reprezinta Colegiul Medicilor din Romania si medicii din sistemul de Asigurari de Sanatate in fata organismelor specializate ale Casei Nationale de Asigurari Sociale de Sanatate la nivel central si a altor case ori societati de asigurari.
   (2) La nivel local, reprezentarea se va realiza pe baza principiilor autonomiei organizatorice, functionale si financiare.

   Art. 61. – Presedintele Colegiului Medicilor din Romania impreuna cu presedintele Comisiei Economico-sociale si de Asigurari de Sanatate reprezinta Colegiul Medicilor din Romania la nivel central pentru indeplinirea atributiilor legale in domeniul contractarii de servicii medicale.

   Art. 62. – Comisiile Social Economice si de Asigurari de Sanatate de la nivel judetean respectiv municipiul Bucuresti, supravegheaza modul de aplicare a negocierilor realizate de catre Colegiul Medicilor din Romania la nivel central, in sensul ca:
asista pe membrii lor la incheierea contractelor individuale privind furnizarea de servicii profesionale;
reprezinta si apara interesele membrilor lor in fata partenerilor contractuali;
ofera consultatii de specialitate cu privire la incheierea, executarea si incetarea contractelor privind furnizarea de servicii profesionale in cadrul sistemului de asigurari de sanatate;
intervine prompt si actioneaza prin toate mijloacele legale atunci cand sunt incalcate drepturile membrilor lor, ce decurg din incheierea si executarea contractelor privind furnizarea de servicii de medicale.

   Art. 63. – Prin intermediul Comisiei Economico–Sociale de la nivel judetean sau al Municipiului Bucuresti, Colegiul Medicilor din Romania organizeaza si incurajeaza activitatile cultural-artistice si sportive ale membrilor sai si familiilor acestora, gospodareste si dezvolta baza proprie de recreere si sport. Contribuie la protejarea membrilor si a familiilor acestora prin acordarea, in limita posibilitatilor, de ajutoare materiale.

   Art. 64. – Comisia de  Etica si Deontologie Profesionala  are urmatoarele atributii:
urmareste si controleaza respectarea de catre medici a Codului de deontologie;
analizeaza evolutia normelor deontologice in practica europeana si internationala;
face propuneri de modificare a Codului de deontologie medicala.
 
   Art. 65. – Comisia de Jurisdictie Profesionala are urmatoarele atributii:
ancheteaza reclamatiile si sesizarile legate de nerespectarea deontologiei profesionale;
intocmeste dosarul de ancheta disciplinara;
sustine actiunea disciplinara in fata comisiei de disciplina.
 
   Art. 66. – Comisia de Jurisdictie  Profesionala de la nivelul colegiilor teritoriale are in plus, fata de dispozitiile art.65, si competenta de a sustine recursul in fata Comisie Superioare de Disciplina din cadrul Colegiului Medicilor din Romania atunci cand recursul este promovat de Biroul  consiliului teritorial.

   Art. 67. – Judecarea cazurilor ce constituie abatere disciplinara se face in temeiul cadrului legal, a prezentului Statut, a Codului de deontologie profesionala, a regulamentelor de ordine interna ale unitatilor  medicale si a fisei postului, asigurandu-se o inalta moralitate profesionala in randurile corpului profesional.

   Art. 68. – (1) in cazul unor actiuni care lezeaza onoarea profesionala a membrilor Colegiului Medicilor din Romania si/sau a corpului profesional in ansamblu, indiferent de mijloacele de realizare, Comisia de Jurisdictie Profesionala va uza de dreptul la replica, cerand ferm autorilor unor astfel de actiuni sa le retracteze sau sa le rectifice.
   (2) La nivel judetean respectiv al municipiului Bucuresti astfel de atributii se realizeaza pe baza principiului autonomiei organizatorice si functionale.

   Art. 69. – Comisia de Jurisdictie Profesionala de la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, sesizeaza incercarea de practica ilegala a profesiei de medic pe teritoriul Romaniei. Dreptul de a sustine actiunea in justitie revine presedintelui consiliului judetean, respectiv al Municipiului Bucuresti.

   Art. 70. – Comisia Imagine, Relatii Interne si Externe are ca obiectiv realizarea legaturilor dintre Colegiul Medicilor din Romania si structurile guvernamentale, non guvernamentale, judetene, nationale sau internationale. Relatia cu publicul si mass-media se asigura prin intermediul unui purtator de cuvant sau a presedintelui acestei comisii.

   Art. 71. – Comisia Acreditari si Avizari are ca obiectiv impunerea unor standarde si criterii de asigurare a calitatii actului profesional pe teritoriul Romaniei. in acest sens comisia indeplineste urmatoarele atributii principale:
asigura impreuna cu structurile de specialitate din Ministerul  Educatiei si Cercetarii si ale Ministerului Sanatatii, verificarea, validarea si echivalarea calificarii membrilor sai;
participa la elaborarea unor criterii transparente de evaluare, validare si echivalare a diplomelor, specialitatilor, competentelor si gradelor profesionale;
participa in comisiile centrale de acreditari;
propune si avizeaza metodologia de acreditare a  medicilor si a unitatilor medico-sanitare;

   Art. 72. – Comisia Administrativa si Financiar – Contabila are urmatoarele atributii:
asigura asistenta juridica curenta in domeniul financiar contabil a Colegiului Medicilor din Romania;
gestioneaza patrimoniul si tine evidenta financiar contabila;
centralizeaza cotizatiile si celelalte venituri;
asigura activitatea de birotica;
propune Consiliului National nivelul cotizatiei si a partii din aceasta care trebuie virata de structurile judetene catre organele centrale;
fundamenteaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;
fundamenteaza si propune  Biroului executiv al Colegiului Medicilor din Romania necesarul de personal de executie;
controleaza gestiunea colegiilor judetene;
pregateste si asigura desfasurarea sedintelor Adunarii Generale Nationale, Consiliului National si Biroului executiv al Colegiului Medicilor din Romania.

   Art. 73. – Colegiul Medicilor din Romania, prin colegiile teritoriale, indeplineste urmatoarele atributii:
participa, in conditiile legii, la acreditarea furnizorilor de servicii  medicale;
tine evidenta medicilor cu drept de libera practica, din raza judetului respectiv sau a municipiului Bucuresti;
supravegheaza modul de exercitare a  profesiei de catre medici;
analizeaza cazurile de exercitare ilegala a profesiei de medic si inainteaza la randul ei dosarul organelor competente.

   Sectiunea 4.     Personalul

   Art. 74. – in limita numarului de posturi aprobat de catre Consiliul National si a schemei de organizare si functionare, Biroul executiv, in functie de necesitatile concrete si in baza notei de fundamentare a Comisiei Administrative si Financiar Contabile, poate angaja, in conditiile legii, personal de specialitate, tehnic si administrativ.

   Art. 75. – Pentru lucrari de specialitate care nu presupun o activate continua sau pentru consultatii de specialitate in anumite domenii, Biroul Executiv poate contracta servicii platite pe lucrare, tema sau proiect, cu specialisti in domeniu.

   Art. 76. – Activitatea administrativa a Colegiului Medicilor din Romania este condusa de un Director General Executiv.  
 
CAPITOLUL IV
ORGANELE DE CONDUCERE DE LA NIVEL  TERITORIAL

   Art. 77. – Organele de conducere la nivelul colegiului judetean respectiv al municipiului Bucuresti sunt:
a)   Adunarea Generala;
b)   Consiliul;
c)   Biroul consiliului;
e)   Presedintele.

   Art. 78. – (1) Adunarea Generala este formata din  toti medicii cu drept de libera practica inscrisi in colegiul respectiv si care isi desfasoara activitatea de baza in raza colegiului teritorial respectiv.
   (2) Adunarea Generala locala alege reprezentantii in consiliul local, reprezentantii in Adunarea Generala Nationala si membrii comisiei de disciplina.

   Art. 79. – (1) Adunarea Generala se intruneste  in primul trimestru  al anului, in sedinta ordinara si, in mod exceptional, in sedinte extraordinare.
   (2) Adunarea generala se intruneste anual si adopta hotarari cu majoritate simpla in prezenta a 2/3 din numarul membrilor sai. Daca la prima convocare nu s-a realizat majoritatea de 2/3, dupa 10 zile se organizeaza o noua sedinta, cu aceeasi ordine de zi, care va adopta hotarari cu majoritate simpla, indiferent de numarul membrilor prezenti.
    
   Art. 80. – sedintele pot fi convocate de:
Consiliu;
Presedintele colegiului judetean, respectiv cel al Municipiului Bucuresti;
 Biroul consiliului judetean, respectiv cel al municipiului Bucuresti;
1/3 dintre membrii sai.

   Art. 81. – Adunarea Generala are urmatoarele atributii:
alege membrii consiliului;
alege reprezentantii in Adunarea Generala Nationala;
alege dintre membrii sai comisia de cenzori formata din 3 membri;
aproba bugetul de venituri si cheltuieli;
aproba executia bugetara;
descarca de gestiune consiliul;
analizeaza raportul de activitate al consiliului.
stabileste indemnizatia de sedinta a membrilor comisiei de disciplina.

   Sectiunea 2.    Consiliul judetean, respectiv cel al municipiului Bucuresti

   Art. 82. – (1) Consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, are un numar de membri proportional cu numarul medicilor inscrisi in evidenta colegiului, la data organizarii alegerilor, alesi de catre adunarea generala conform proportiilor stabilite de lege.

   (2) Consiliul judetean respectiv cel al municipiului Bucuresti se intalneste in sedinte ordinare o data la doua luni sau in sedinte extraordinare la convocarea:
a) presedintelui colegiului respectiv;
b) a cel putin trei membri ai biroului executiv;
c) o treime din membrii consiliului.
   (3) Consiliul lucreaza in prezenta a minimum 2/3 dintre membrii sai si ia decizii cu majoritate simpla de voturi.
    
   Art. 83. – Principalele atributii ale consiliilor locale sunt urmatoarele:
a)   conduce activitatea colegiului intre sedintele Adunarii Generale;
b)   alege individual si pe functii membrii  biroului consiliului;
c)   elaboreaza regulamentul de organizare si functionare;
d)   aproba indemnizatiile lunare ale membrilor  biroului consiliului;
e)   aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale;
f)  aplica si urmareste aducerea la indeplinire  a hotararilor organelor nationale ale Colegiului Medicilor din Romania;
g)   alege dintre membrii sai comisiile de lucru;
h) apara si reprezinta interesele profesionale ale membrilor lor inclusiv in fata instantelor judecatoresti si a altor autoritati publice.

   Sectiunea 3.     Biroul consiliului

   Art. 84. – Biroul consiliului este format din: presedinte, trei vicepresedinti si un secretar, alesi in mod individual de catre consiliu, dintre membrii sai, in termen de maximum 5 zile de la data alegerii consiliului.

   Art. 85. – (1) Biroul consiliului se intruneste saptamanal sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea presedintelui sau a cel putin doi dintre membrii sai.
   (2) Biroul consiliului lucreaza in prezenta a cel putin trei dintre membrii sai si ia decizii cu votul a trei membri.

   Art. 86. – Biroul consiliului are urmatoarele atributii:
asigura activitatea colegiului intre sedintele consiliului;
aproba angajarea de personal si asigura executia bugetului;
executa hotararile Adunarii Generale si ale consiliului;
elaboreaza si supune spre avizarea consiliului proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;
executa deciziile organelor nationale de conducere si raspunde de aducerea lor la indeplinire;
informeaza consiliul cu privire la deciziile emise si activitatea desfasurata intre sedintele consiliului.
    
CAPITOLUL V    
VENITURI SI CHELTUIELI

   Art. 87. – Veniturile Colegiului Medicilor din Romania se constituie din:
taxa de inscriere;
cotizatiile lunare ale membrilor;
contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice si juridice;
donatii si sponsorizari de la persoane fizice si juridice;
legate;
drepturi editoriale;
incasari din vanzarea publicatiilor proprii;
fonduri rezultate din manifestarile culturale si stiintifice;
organizarea de cursuri de educatie profesionala continua;
alte surse.

   Art. 88. – Taxa de inscriere in Colegiul Medicilor din Romania este de 10% din salariul minim pe economie.

   Art. 89. – (1) Cotizatiile datorate si neplatite in termenul fixat de catre consiliul colegiului teritorial, de catre membrii Colegiului Medicilor din Romania, determina plata unor penalitati  egale cu cele percepute pentru neplata obligatiilor fiscale.
   (2) Aceeasi penalitate se va aplica si colegiilor teritoriale care nu varsa catre organele nationale partea de cotizatie stabilita de catre Consiliul National.

   Art. 90. – (1) Neplata cotizatiei datorate Colegiului Medicilor din Romania pe o perioada de 6 luni si dupa atentionarea scrisa a consiliului local se sanctioneaza cu suspendarea calitatii de membru al colegiului pana la plata cotizatiei datorate si a penalitatilor aferente.
   (2) Sanctiunea se aplica de catre comisia de disciplina la sesizarea Comisiei Administrative si Financiar Contabile a colegiului.
   (3) Decizia de suspendare se comunica Ministerului Sanatatii, Casei de Asigurari de Sanatate Judetene si angajatorului medicului suspendat.

   Art. 91. – (1) Cuantumul cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor din Romania se stabileste de catre Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania.
   (2) Partea din cotizatie aferenta functionarii forurilor nationale va fi virata  pana  cel mai tarziu la sfarsitul lunii urmatoare aceleia pentru care a fost perceputa cotizatia.
        
   Art. 92. – (1) Partea de cotizatie datorata Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania, nefiind venit al consiliilor locale se va vira catre acesta inaintea ori caror altor plati.
   (2) Obligatia urmaririi si efectuarii varsarii cotei aferente Consiliului National revine presedintelui consiliului teritorial.    

   Art. 93. – Veniturile pot fi utilizate pentru cheltuieli cu organizarea si functionarea, cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si servicii, cheltuieli de capital, perfectionarea pregatirii profesionale, acordarea de burse prin concurs medicilor, ajutorarea medicilor cu venituri mici, crearea de institutii cu scop filantropic si stiintific, alte cheltuieli aprobate, dupa caz, de consiliul colegiului teritorial, respectiv de Consiliul National.
 
   Art. 94. – (1) Colegiul Medicilor din Romania, la nivel central, va avea cont bancar. Dreptul de semnatura in banca apartine presedintelui Colegiului Medicilor din Romania. Acesta poate imputernici si o alta persoana cu dreptul de semnatura in banca.
   (2) Dispozitiile alineatului precedent se aplica si colegiilor judetene respectiv cel al municipiului Bucuresti.

   Art. 95. – (1) Presedintii consiliilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti vor trimite anual pana la sfarsitul lunii martie copii de pe bugetul pentru anul in curs, aprobat de catre  consiliul judetean, respectiv cel al municipiului Bucuresti, si copii de pe bilantul si contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al anului anterior.
   (2) Copiile vor fi certificate, pentru conformitate cu originalul, de catre presedintele consiliului judetean, respectiv cel al municipiului Bucuresti.

   Art. 96. – Membrii Colegiului Medicilor din Romania care sunt exclusi nu au nici un drept sa revendice vreo parte din patrimoniul sau veniturile colegiului si nici sa ridice pretentii asupra taxelor de inscriere, cotizatiilor sau altor eventuale contributii banesti sau materiale  virate catre Colegiul Medicilor din Romania.

CAPITOLUL VI
SANCTIUNI SI PROCEDURI DISCIPLINARE

   Art. 97. – Constituie abatere disciplinara fapta savarsita cu vinovatie prin care se incalca juramantul depus, legile si regulamentele specifice profesiei de medic, Codul Deontologic, prevederile prezentului Statut, deciziile obligatorii adoptate de Colegiul Medicilor din Romania precum si orice alta fapta savarsita in legatura cu profesia sau in afara acesteia, care este de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei sau a corpului profesional.  
 
   Art. 98. – Raspunderea disciplinara a medicului nu exclude raspunderea civila, penala, administrativa sau materiala a acestuia.

   Art. 99. – Repetarea unei abateri disciplinare, pana la radierea sanctiunii aplicate, constituie o circumstanta agravanta ce va fi avuta in vedere la aplicarea unei eventuale alte sanctiuni.

   Art. 100. – Consiliile  teritoriale  sunt obligate sa tina evidenta sanctiunilor aplicate fiecarui membru si sa o comunice, la solicitare, celor in drept.

   Art. 101. – (1) in cadrul fiecarui colegiu teritorial se organizeaza si functioneaza comisia de disciplina, independenta de conducerea colegiului, care judeca in complete de 3 membri, abaterile disciplinare savarsite de medicii inscrisi in acel colegiu.
   (2) La nivelul Colegiului Medicilor din Romania se organizeaza si functioneaza Comisia superioara de disciplina, independenta de conducerea colegiului, care judeca in complete de 5 membri, contestatiile formulate impotriva deciziilor comisiilor de disciplina teritoriale.
   (3) Unul dintre membrii comisiilor de disciplina, obligatoriu membru al colegiului, este desemnat de directiile de sanatate publica, la nivel teritorial, si de catre Ministerul Sanatatii, la nivelul Comisiei Superioare de Disciplina.

   Art. 102. – (1) Membrii comisiilor de disciplina de la nivelul colegiului teritorial sunt alesi de catre adunarea generala a colegiului, iar membrii Comisiei Superioare de Disciplina vor fi alesi de catre adunarea generala nationala.
   (2) Membrii comisiilor de disciplina vor fi alesi din randul medicilor primari cu o vechime in profesie de peste 7 ani si care nu au avut abateri disciplinare in ultimii 5 ani.
   (3) Functia de membru al comisiei de disciplina este incompatibila cu orice alta functie in cadrul Colegiului Medicilor din Romania.
   (4) Durata mandatului membrilor comisiilor de disciplina este de 6 ani.
   (5) Calitatea de membru al comisiilor de disciplina inceteaza prin deces, demisie, pierderea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania, ori prin numirea unui alt reprezentant, in cazul membrilor desemnati de catre Ministerul Sanatatii sau directia de sanatate publica.
   (6) Pentru membrii comisiilor de disciplina teritoriale, pierderea calitatii de membru al comisiei de disciplina opereaza si in cazul transferului in alt judet.

   Art. 103. – Alegerea comisiilor de disciplina se va face potrivit unui regulament aprobat de Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania.

   Art. 104. – (1) Abaterea disciplinara angajeaza raspunderea disciplinara a faptuitorului, caruia i se va aplica una din urmatoarele sanctiuni:
mustrare;
avertisment;
vot de blam;
amenda de la 1.000.000 lei la 15.000.000 lei. Plata amenzii se va face in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii disciplinare. Neachitarea in acest termen atrage suspendarea de drept din exercitiul profesiei, pana la achitarea sumei;
interdictia de a exercita profesia ori anumite activitati medicale pe o perioada de la o luna la un an;
retragerea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania.
   (2) Retragerea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania opereaza de drept, pe durata stabilita prin hotarare definitiva de instantele judecatoresti cu privire la interzicerea exercitarii profesiei.
   (3) La sanctiunile prevazute la alin.(1) se poate prevedea, dupa caz, obligarea celui sanctionat la efectuarea unor cursuri de perfectionare sau de educatie medicala, ori alte forme de pregatire profesionala.

   Art. 105. – (1) Decizia pronuntata se comunica persoanei sanctionate, persoanei care a facut sesizarea, Ministerului Sanatatii, Biroului executiv al Colegiului Medicilor din Romania si persoanei cu care medicul sanctionat are incheiat contractul de munca.
   (2) in termen de 15 zile de la comunicare, persoana sanctionata, persoana care a facut sesizarea, Ministerul Sanatatii, presedintele colegiului teritorial sau presedintele Colegiului Medicilor din Romania pot contesta decizia pronuntata de comisia de disciplina a colegiului teritorial.

   Art. 106. – (1) Actiunea disciplinara poate fi pornita in termen de cel mult 6 luni de la data savarsirii faptei sau de la data cunoasterii consecintelor prejudiciabile.
   (2) Sanctiunile prevazute la art. 447 alin. (1) lit. a)-d) din Legea 95/006 privind reforma in domeniul sanatatii se radiaza in termen de 6 luni de la data executarii lor, iar cea prevazuta la lit. e), in termen de un an de la data expirarii perioadei de interdictie.
   (3) in cazul aplicarii sanctiunii prevazute la art. 447 alin. (1) lit. f), din Legea 95/006 privind reforma in domeniul sanatatii, medicul poate face o noua cerere de redobandire a calitatii de membru al colegiului dupa expirarea perioadei stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva de interdictie a exercitarii profesiei sau dupa 2 ani de la data aplicarii sanctiunii de catre comisiile de disciplina. Redobandirea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania se face in conditiile prezentei legi.
   (4) in situatia in care, prin decizia comisiei de disciplina, au fost dispuse si masurile prevazute la art. 447 alin. (3), din Legea 95/006 privind reforma in domeniul sanatatii cu completarile si modificarile ulterioare, radierea sanctiunii se va face numai dupa prezentarea dovezii ducerii la indeplinire a masurii dispuse de comisia de disciplina.
   (5) Repetarea unei abateri disciplinare pana la radierea sanctiunii aplicate constituie o circumstanta agravanta, care va fi avuta in vedere la aplicarea noii sanctiuni.

   Art. 107. – (1) Cercetarea disciplinara se efectueaza de catre persoane din cadrul comisiei sau departamentului de jurisdictie profesionala.
   (2) Unitatile sanitare sau cele de medicina legala au obligatia de a pune la dispozitia comisiilor de disciplina sau a persoanelor desemnate cu investigarea abaterilor disciplinare, documentele medicale solicitate, precum si orice alte date si informatii necesare solutionarii cauzei.

   Art. 108. – impotriva deciziei de sanctionare a Comisiei superioare de disciplina, in termen de 15 zile de la comunicare, medicul sanctionat poate formula o actiune in anulare la sectia de contencios administrativ a tribunalului in raza caruia isi desfasoara activitatea.

    Sectiunea 2.   Reguli procedurale

   Art. 109. – (1) Plangerea impotriva unui medic se adreseaza colegiului al carui membru este medicul. Acesteia i se va da curs  numai daca contine urmatoarele elemente de identificare:
numele, prenumele, domiciliul si calitatea petentului;
numele, prenumele si locul de munca ale medicului impotriva caruia se face plangerea;
descrierea faptei si indicarea datei cand aceasta a avut loc;
prejudiciul creat pacientului;
semnatura petentului.

   (2) Plangerea se va depune personal sau prin mandat cu procura ori poate fi trimisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
   (3) Nu se vor inregistra plangerile trimise prin fax ori depuse sau trimise in copii.

   Art. 110. – Primind sesizarea, biroul consiliului decide declansare sau nu a procedurii disciplinare.

   Art. 111. – Biroul Consiliului se poate sesiza si dispune inceperea unei anchetei disciplinare si din oficiu.

   Art. 112. – in baza deciziei biroului consiliului de declansare a procedurii disciplinare, comisia de jurisdictie va informa medicul impotriva caruia s-a formulat plangerea, comunicandu-i o copie a plangerii, si ii va comunica acestuia termenul pana la care poate depune in scris apararile sale si termenul la care se poate prezenta pentru a fi audiat si a formula toate apararile pe care le considera utile.

   Art. 113. – (1) Dupa cercetarea faptei conform art. 112, de catre comisia de jurisdictie profesionala, dosarul disciplinar insotit de propunerea de sanctionare sau de stingere a actiunii disciplinare se inainteaza   comisiei de disciplina a colegiului.
   (2) Actiunea disciplinara in fata comisiei de disciplina se sustine de catre comisia de jurisdictie profesionala.  

   Art. 114. – – Dupa audierea medicului impotriva caruia s-a pornit actiunea disciplinara, eventual a unor specialisti in domeniu, a martorilor si a persoanei care a facut plangerea, comisia de disciplina stabileste printr-o decizie una dintre urmatoarele solutii:
a.    stinge actiunea disciplinara daca fapta nu constituie abatere disciplinara;
b.    aplica una dintre sanctiunile prevazute de art. 104;
c.    stinge actiunea disciplinara daca persoana care a facut plangerea, desi anuntata, in mod nejustificat nu se prezinta la audierea fixata de comisia de disciplina sau nu-si precizeaza in scris pozitia fata de solicitarile comisiei de disciplina ori nu se prezinta la expertiza dispusa in cauza.

   Art. 115. – Decizia adoptata in solutionarea cauzei va trebui sa cuprinda:
numarul deciziei si data pronuntarii;
componenta comisiei de disciplina;
descrierea pe scurt a faptei;
prezentarea masurilor de cercetare a faptei (declaratiile partilor, martorii care au fost audiati, inscrisurile, documentele cercetate si retinute in solutionarea cauzei etc.);
sanctiunea aplicata;
temeiul legal  al adoptarii ei;
termenul de contestare si instanta competenta;
semnatura presedintelui comisiei si stampila  comisie de disciplina.

   Art. 116. – Decizia adoptata de catre comisia de disciplina de la nivel teritorial se comunica medicului cercetat, persoanei care a facut sesizarea si  Biroului Executiv al Consiliului National.

   Art. 117. – (1) impotriva deciziei comisiei de disciplina de la nivel teritorial, cel sanctionat poate face contestatie in termen de 15 de zile de la data comunicarii ei.
   (2) Daca nu se formuleaza contestatie, decizia de sanctionare se comunica unitatii profesionale cu care medicul sanctionat se afla in raporturi de munca precum si Ministerului Sanatatii.
(3) Contestatia se formuleaza in scris si va contine, in mod obligatoriu, cel putin urmatoarele elemente:
a) numele si prenumele contestatorului;
b) domiciliul respectiv sediul contestatorului;
c) obiectul contestatiei;
d) motivarea contestatiei;
e) mijloacele de proba pe care se sprijina contestatia.
(4) in situatia in care Comisia de Jurisdictie a Colegiului Medicilor din Romania apreciaza ca in contestatie nu sunt cuprinse toate informatiile prevazute la alin. (3), va cere contestatorului ca, in termen de 5 zile de la instiintarea prin care i se aduce la cunostinta aceasta situatie, acesta sa completeze contestatia. in cazul in care contestatorul nu se conformeaza solicitarii Comisiei de Jurisdictie a Colegiului Medicilor din Romania, sau daca contestatia nu contine elementele prevazute la alin.3 lit.a) si lit.b) contestatia va fi inaintata de urgenta Comisiei Superioare de Disciplina cu propunerea de respingere.

 
   Art. 118. – (1) Contestatia se depune la comisia teritoriala de disciplina care, in termen de 3 zile lucratoare, este obligata ca impreuna cu dosarul cauzei sa o trimita Comisiei Superioare de Disciplina.
   (2) Contestatia este suspensiva de executare.
   (3) Sunt nule contestatiile depuse direct la Comisia Superioara de Disciplina.
    
   Art. 119. – Solutionand contestatia, Comisia superioara de disciplina, analizeaza cauza sub toate aspectele iar dupa ascultarea contestatorului si, eventual, administrarea tuturor probelor apreciate ca fiind necesare, poate pronunta o decizie prin care sa anuleze in tot sau in parte decizia pronuntata de comisie de disciplina de la nivel teritorial, daca aceasta a fost nelegal pronuntata, sau poate
adopta una dintre urmatoarele solutii:
aplica una din sanctiunile prevazute de lege;
respinge contestatia si mentine decizia pronuntata de catre comisia de disciplina de la nivel teritorial;
respinge contestatia ca nesustinuta daca contestatorul desi anuntata, in mod nejustificat nu se prezinta la audierea fixata de comisia de disciplina sau nu-si precizeaza in scris pozitia fata de solicitarile comisiei de disciplina ori nu se prezinta la expertiza dispusa in cauza.

    
   Art. 120. – Decizia Comisiei Superioare de Disciplina va contine elementele prevazute al art.115.

   Art. 121. -Daca s-a formulat o plangere atat impotriva unui membru al unui organ de conducere cat si impotriva unui medic ce nu ocupa o functie in cadrul colegiului, se vor forma doua dosare ce vor fi solutionate dupa cum urmeaza:
a) unul de catre Comisia de Jurisdictie a Colegiului Medicilor din Romania si care se va solutiona de catre Comisia Superioara de Disciplina, pentru faptele ce privesc medicul membru al unui organ de conducere;
b) un al doilea dosar de catre comisia de disciplina de la nivel teritorial pentru medicul care nu ocupa o functie de conducere si care se va solutiona de catre comisia teritoriala de disciplina.

CAPITOLUL VII
SOLUTIONAREA LITIGIILOR

   Art. 122. – Membrii Colegiului Medicilor din Romania sunt obligati ca, atunci cand se gasesc intr-o situatie conflictuala, litigioasa, legata de exercitarea profesiei cu alt membru al colegiului, inainte de a apela la instantele de judecata, la mijloacele mass-media sau interventia altor autoritati, sa apeleze la comisia de litigii a consiliului judetean, respectiv a municipiului Bucuresti.

   Art. 123. – Comisia de litigii este formata din trei membri ai consiliului desemnata de catre acesta.

   Art. 124. – Comisia de litigii va convoca partile in litigiu si pe baza probelor administrate de catre parti si a acelora pe care, considerandu-le necesare, va incerca solutionarea amiabila a litigiului.

   Art. 125. – (1) La terminarea procedurilor de amiabilizare a partilor, comisia de litigii va incheia un proces–verbal in care va consemna situatia de fapt, pozitiile partilor, probele administrate si rezultatul final.
   (2) Procesul Verbal va fi semnat de catre membrii comisiei si de catre parti.

CAPITOLUL  VIII  
ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIILOR LOCALE,
A REPREZENTANtILOR IN CONSILIUL NAtIONAL SI
A REPREZENTANtILOR IN ADUNAREA GENERALa NAtIONALa PRECUM SI
A MEMBRILOR BIROURILOR EXECUTIVE

   Sectiunea 1.    Alegerea reprezentantilor

   Art. 126. – (1) Membrii Colegiului Medicilor din Romania pot fi alesi  in organele de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania.
   (2) Perioada organizarii alegerilor se stabileste de catre Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania.

   Art. 127. – (1) Functiile de conducere, atat de la nivel teritorial cat si central, sunt incompatibile cu situatiile prevazute de art. 68 din Legea 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania precum si cu calitatea de angajat al Casei Nationale de Asigurari Sociale de Sanatate ori a caselor de sanatate judetene.
   (2) Pentru situatia prevazuta de alin.2 art.68 din lege, se va alege pe perioada suspendarii, un alt membru sau, dupa caz, functia va fi ocupata de primul membru supleant.
 
   Art. 128. – Membrii consiliului judetean, respectiv ai municipiului Bucuresti, precum si reprezentantii in Adunarea Generala Nationala se aleg prin vot direct, secret si liber exprimat de catre membrii  adunarilor generale din judete respectiv municipiul Bucuresti.

   Art. 129. – Dreptul de vot precum si dreptul de a fi ales in organele de conducere il au numai medicii membri ai Colegiului Medicilor din Romania, care au cotizatia datorata colegiului platita la zi.

   Art. 130. – (1) Dreptul de a alege si de a fi ales se poate exercita numai in cadrul colegiului al carui membru este medicul respectiv.
   (2) Dovada calitatii de membru al colegiului local se va face, acolo unde alegatorul nu se gaseste pe lista alegatorilor, cu ultima chitanta a platii cotizatiei.

   Art. 131. – (1) in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor, se vor organiza comisii electorale locale, de catre consiliile judetene si de catre Consiliul Colegiului Bucuresti, respectiv o Comisie Electorala Centrala organizata de catre  Biroul executiv al Consiliului National si aprobata de Consiliul National al Medicilor.
   (2) Comisia Electorala Centrala va coordona desfasurarea alegerilor si va emite decizii de indrumare in vederea aplicarii Regulamentului Electoral ori a procedurilor electorale.

   Art. 132. – (1) Membrii comisiilor electorale nu pot candida la posturile elective din cadrul Colegiului Medicilor din Romania in legislatura pentru care se organizeaza alegerile.
   (2) inaintea alegerii in aceasta functie, ei se vor angaja in scris sa nu candideze la o functie electiva in legislatura pentru care se organizeaza respectivele alegeri.

   Art. 133. – Membrii Biroului Executiv sunt alesi in mod individual, cu majoritate de voturi, de catre Consiliul National, respectiv de catre consiliile locale.

   Art. 134. – (1) Alegerile se vor desfasura in baza unui Regulament Electoral aprobat de catre Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania.
   (2) Perioada organizarii alegerilor se stabileste de catre Consiliul National.

   SECtIUNEA 2. iNCETAREA CALITatII DE REPREZENTANT SAU MEMBRU iN  BIROUL EXECUTIV

   Art. 135. – (1) incetarea mandatului de membru al organelor de conducere intervine in urmatoarele situatii:
demisie;
incompatibilitate;
deces;
pierderea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
revocare;
imposibilitatea exercitarii calitatii.
Locul ramas vacant va fi ocupat de catre primul membru supleant.
   (2) Locul vacant din biroul executiv, sau reprezentant in Consiliul National  se ocupa prin alegerea unui alt membru.

   Art. 136. – (1) Revocarea din functie, sau din calitatea de reprezentant in organele de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania, atat la nivel national cat si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti se face cu majoritatea calificata a forului care a ales pe cel in cauza.
   (2) Revocarea se poate face in cazul incalcarilor grave ale legii, a prezentului Statut sau a regulamentelor care organizeaza si reglementeaza exercitarea profesiei de medic.

   Art. 137. – (1) Membrii organelor de conducere care lipsesc nemotivat la:
2 sedinte intr-un an, in adunarile generale;
3 sedinte intr-un an ale Consiliului National  sau ale consiliului judetean, respectiv ale municipiului Bucuresti;
c)  3 sedinte pe semestru  ale  Biroului executiv al Consiliului National, respectiv ale  biroului  consiliului judetean al colegiului ori al municipiului Bucuresti
sunt revocati de drept.
   (2) Constatarea revocarii se face prin:
hotararea Adunarii Generale Nationale pentru membrii Consiliului National, la sesizarea  Biroului executiv;
hotararea Consiliului National pentru membrii  Biroului executiv al Consiliului National, la sesizarea a trei dintre membrii  Biroului executiv;
decizia  Biroului executiv al Consiliului National pentru membrii organelor teritoriale de conducere, la sesizarea biroului consiliului colegiului teritorial.
Sesizarea va fi insotita de dovada absentei membrului in cauza.

CAPITOLUL IX
DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

   Art. 138. – Completarea si modificarea acestui Statut se va face de catre Adunarea Generala Nationala la propunerea Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania.

   Art. 139. – Organele de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania de la nivel national si teritorial, alese pentru mandatul 2003 – 2007, raman in functie pana la  sfarsitul perioadei pentru care au fost alese.

   Art. 140. – Prezentul Statut a fost aprobat de Adunarea Generala Nationala in sedinta din data de 25.03.2005 si intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial Partea I.

Recomandări: