Ordin nr. 752 din 14/04/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru desfasurarea concursului de rezid

Avand in vedere Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesionala si salarizare nr. E.N. 4.004 din 10 aprilie 2008, In temeiul dispozitiilor Hotarârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare ministrul sanatatii publice emite prezentul ordin.

 

Art. 1. – Se aproba Metodologia pentru desfasurarea concursului de rezidentiat pe post in medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 22 iunie 2008, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. – Directia generala organizare, resurse umane, dezvoltare profesionala si salarizare va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

Bucuresti, 14 aprilie 2008.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – Ministerul Sanatatii Publice organizeaza concurs national de intrare in rezidentiat pe post in medicina, medicina dentara si farmacie la data de 22 iunie 2008. Concursul se desfasoara in centrul universitar Bucuresti.

Art. 2. – Unitatile si specialitatile pentru care se organizeaza rezidentiat pe post la data de 22 iunie 2008 sunt aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice.

Art. 3. – Pentru organizarea concursului de rezidentiat pe post este desemnata o comisie centrala formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii Publice si ai Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si este aprobata prin ordin comun al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului si al ministrului sanatatii publice.

Art. 4. –
(1) Concursul se desfasoara sub forma de test-grila cu 200 de intrebari, pe o durata de 4 ore.
(2) Punctajul minim de promovare reprezinta 65% din punctajul maxim realizat la cele 200 de intrebari pentru fiecare domeniu.
(3) Ocuparea posturilor se face in ordinea punctajului de promovare obtinut, in limita posturilor publicate pentru fiecare domeniu, in cadrul judetului pentru care s-a concurat.

Art. 5. – Rezidentii au obligatia sa efectueze pregatirea si sa sustina examenul de specialist in maximum 5 ani de la absolvire.

Art. 6. – Informatiile generale importante despre concursul de rezidentiat pe post sunt facute publice prin presa, radio, TV, iar cele de detaliu, prin publicare in ziarul "Viata Medicala", precum si prin Internet, la adresa www.rezidentiat.info.

CAPITOLUL II
Tematica, bibliografie, intrebari

Art. 7. – Tematicile concursului de rezidentiat si bibliografia aferenta sunt diferite pe domenii. Ele sunt avizate de Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentisti din România, respectiv Colegiul Farmacistilor din România, sunt aprobate de ministrul sanatatii publice si sunt publicate in ziarul "Viata Medicala" nr. 8/22 februarie 2008.

Art. 8. –
(1) intrebarile sunt diferite, in functie de domeniu. Fiecare dintre seturile de intrebari este creat de grupuri de lucru diferite. Coordonatorul fiecarui grup de lucru este desemnat de presedintele comisiei centrale a rezidentiatului, iar numele lui este facut public doar dupa inchiderea concursului.

(2) Coordonatorul fiecarui grup raspunde intru totul de corectitudinea formularii intrebarii, alegerea raspunsurilor corecte, de pastrarea secretului intrebarii si raspunsul la contestatii.

(3) Coordonatorul da avizul "bun de tipar" pentru multiplicarea caietelor de intrebari.

CAPITOLUL III
Inscrierea candidatilor

Art. 9. –
(1) La concurs se pot prezenta:
   a) candidati care au diploma de licenta in profil medicofarmaceutic uman sau o diploma echivalenta cu aceasta;
   b) rezidenti aflati in pregatire;
   c) specialisti care doresc sa efectueze pregatire in cea de-a doua specialitate, cu respectarea prevederilor legale;
   d) medici, medici dentisti si farmacisti care au obtinut intrarea in specialitate in urma promovarii unui alt concurs de rezidentiat pe post. Cei care reusesc la concurs nu sunt absolviti de respectarea prevederilor stabilite prin actul aditional la contractul individual de munca, semnat initial.
(2) Candidatii sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii in domeniul pentru care candideaza.

Art. 10. – A doua specialitate se poate obtine numai in regim cu taxa. Taxa anuala pentru efectuarea celei de-a doua specialitati prin concurs de rezidentiat este aceeasi cu cea prevazuta pentru a doua specialitate, fara concurs de rezidentiat.
Art. 11. –
(1) inscrierea la concurs se face la sediul autoritatii de sanatate publica judetene pe teritoriul careia se afla posturile pentru care se concureaza, cu exceptia celor publicate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative, pentru care inscrierea se face la nivelul acestui minister, din momentul aparitiei in presa a publicatiei de concurs, si se termina cu 25 de zile inaintea concursului (27 mai 2008 inclusiv). Pentru posturile publicate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative pot concura ofiterii medici din reteaua acestui minister, cu respectarea conditiilor din prezenta metodologie.
(2) Publicatia de concurs cuprinde:
a) data, locul si ora desfasurarii concursului;
b) conditii de participare;
c) locul si perioada de inscriere;
d) site-ul pe care poate fi accesata lista posturilor si centrelor de pregatire;
e) informatii generale.

Art. 12. – Dosarul de inscriere al candidatului trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs, cu numele de familie, initiala tatalui si toate prenumele inscrise in buletinul/cartea de identitate. in cerere se vor mentiona judetul si domeniul pentru care concureaza, precum si acordul pentru folosirea numelui si afisarea rezultatului pe internet;
b) xerocopia buletinului/cartii de identitate sau a pasaportului (paginile din care reies numele si prenumele candidatului, precum si data nasterii);
c) copia legalizata a diplomei de licenta de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist;
d) adeverinta eliberata de unitatea in care sunt incadrati, din care sa reiasa specialitatea in care sunt confirmati si tipul contractului individual de munca, numai pentru rezidenti si specialisti;
e) certificatul medical privind starea de sanatate, eliberat de unitatea sanitara teritoriala desemnata de autoritatea de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti, in care se precizeaza ca este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii in domeniul pentru care candideaza;
f) copie legalizata a actelor doveditoare (certificat de casatorie etc.), prin care si-a schimbat numele;
g) chitanta de plata a taxei de concurs, stabilita de Ministerul Sanatatii Publice.

Art. 13. –
(1) Dupa verificarea documentelor din dosare si a conditiilor de participare pentru fiecare candidat, autoritatile de sanatate publica, respectiv Ministerul Internelor si Reformei Administrative, alcatuiesc o singura lista cu candidatii, in ordinea alfabetica a numelor in cadrul domeniului, care cuprinde urmatoarele rubrici:

Nr. crt., ASP, Domeniul (M,D,F), Numele, initiala tatalui, prenumele, Promotia (absolvent), UMF absolvita, Locul actual de munca (functia, unitatea), Numarul chitantei de plata a taxei de concurs, Observatii privind starea de sanatate.

LEGENDA:
ASP – autoritatea de sanatate publica pentru care concureaza(se foloseste indicativul auto; exemplu: BZ pentru ASP Buzau);
Domeniul:
M – pentru domeniul medicina;
D – pentru domeniul medicina dentara;
F – pentru domeniul farmacie.
Locul actual de munca:
Pentru cei neincadrati se trece "FP" in rubrica "unitatea", iar rubrica "functia" se lasa necompletata.
Observatii privind starea de sanatate:
Se completeaza numai cu "Apt" sau "Inapt".

(2) intreaga responsabilitate a corectitudinii datelor inscrise in tabele apartine autoritatilor de sanatate publica, respectiv Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

(3) Listele sunt redactate, conform structurii de la alin. (1), intr-un fisier Excel si sunt transmise la Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti (Bucuresti, str. Bodesti nr. 1, sectorul 2) prin e-mail la adresa [email protected], in termen de doua zile de la terminarea inscrierilor, iar originalele sunt trimise prin Prioripost, la adresa de mai sus, insotite de discheta. Instructiunile privind modul de completare a listelor in format electronic, precum si modelul de fisier Excel care se foloseste se gasesc la adresa www.rezidentiat.info.

Art. 14. –
(1) Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti verifica tabelele cu candidatii inscrisi, redacteaza, in ordine alfabetica, lista pe judete, respectiv pentru Ministerul Internelor si Reformei Administrative, cu candidatii inscrisi la concurs, pe domenii. Repartizarea candidatilor pe sali se face diferentiat, pe domeniile pentru care s-au inscris, in ordinea alfabetica a judetelor.

(2) La data de 19 iunie 2008, candidatii pot afla sala si ora inceperii probei de concurs, cercetând adresa de internet pe site-ul www.rezidentiat.info.

(3) Cu cel putin 24 de ore inainte de concurs, la fiecare sala se afiseaza lista candidatilor repartizati in sala respectiva.

CAPITOLUL IV
Desfasurarea concursului

Art. 15. –
(1) Concursul se desfasoara in ziua de duminica, 22 iunie 2008.

(2) in dimineata zilei de concurs, la ora 7,30, seful de sala si supraveghetorii lipesc in dreptul fiecarui loc din sala o legitimatie de banca cu numarul de ordine al candidatului respectiv, numar corespunzator cu cel aflat in listele candidatilor.

(3) incepând cu ora 8,30, candidatii pot intra in sala in care au fost repartizati. La intrare se legitimeaza in fata sefului de sala cu buletinul/cartea de identitate sau pasaportul, documente ce trebuie sa fie in termen de valabilitate. Cei fara un astfel de document valabil nu sunt primiti in sala de concurs.

Art. 16. –
(1) Candidatii sunt asezati in sala conform listelor finale afisate, cu exceptia perechilor sot-sotie, frati-surori, care au obligatia, sub sanctiunea anularii lucrarii si eliminarii din concurs, sa semnaleze sefului de sala aceste situatii, pentru a putea fi asezati separat. Candidatii aflati in sala pot declara, sub semnatura, situatiile mentionate mai sus. Fiecare candidat se asaza la locul indicat prin legitimatia de banca. Candidatii ocupa numai locurile indicate de organizatori si nu au voie sa le schimbe intre ei. in cazul in care locul desemnat initial nu este corespunzator, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicatia sefului de sala.

(2) Candidatii sunt asezati in sala in asa fel incât sa ramâna cel putin un loc liber intre 2 candidati.

(3) in prezenta tuturor candidatilor, sefii de sala citesc instructiunile privind modul de desfasurare a concursului.

Art. 17. –
(1) incepând cu ora 8,45, se impart candidatilor grilele pentru raspuns si câte o carioca neagra pentru completat grila (atat pentru completat raspunsurile considerate corecte, cât si pentru completat datele de identitate). Cele 4 tipuri de grile pentru raspuns se impart dupa algoritmul stabilit de comisia comuna centrala.

(2) Se procedeaza la verificarea de catre fiecare candidat a grilei, pentru a se identifica eventualele greseli de tiparire, caz in care grila respectiva este inlocuita. Fiecare candidat completeaza apoi datele personale in spatiul special de pe grila, cu litere majuscule.

(3) seful de sala si supraveghetorii verifica corectitudinea datelor inscrise, confruntându-le cu actul de identitate al candidatului si cu legitimatia de banca. Dupa aceasta operatiune, actul de identitate al fiecarui candidat ramâne pe banca pe toata durata probei scrise. Candidatii poarta intreaga responsabilitate asupra datelor personale inscrise pe grila.

(4) Sacii sigilati continând caietele cu intrebari sunt adusi la sali in jurul orei 9,30. Integritatea acestor saci este constatata de seful de sala si de 3 candidati din sala respectiva. La ora 10,00 se desigileaza sacii in toate salile de concurs. Se impart apoi candidatilor caietele cu intrebari, tinându-se cont de tipul de grila primit anterior. Din momentul in care a fost distribuit ultimul caiet incepe masurarea timpului de concurs, care este de 4 ore. seful de sala noteaza la loc vizibil (fie prin scriere pe tabla, fie pe o hârtie, care este afisata) si informeaza candidatii despre ora de incepere si ora de terminare a concursului.

(5) Fiecare candidat verifica caietul cu intrebari, fiind schimbate caietele cu greseli de tiparire.

(6) intreaga responsabilitate asupra corespondentei intre tipul de grila si cel al caietului cu intrebari revine candidatului.

(7) Candidatii care nu sunt prezenti in sala in momentul deschiderii sacilor cu caietele cu intrebari nu mai au acces in sala de concurs.

(8) in timpul concursului candidatii nu au voie sa consulte niciun fel de materiale, sa discute cu ceilalti candidati, sa copieze sau sa aiba asupra lor aparatura electronica de comunicare. Materialele documentare sunt depozitate intr-un colt al salii, unde candidatii nu au acces pâna la terminarea concursului.

(9) La terminarea concursului candidatii predau sefului de sala, sub semnatura, grila de raspuns. Caietul cu intrebari ramane in posesia candidatilor, cu exceptia celor care, din orice motiv, parasesc sala in primele 3 ore de concurs.

(10) Candidatii absenti si cei care se retrag din concurs sunt mentionati ca atare in procesul-verbal (nominal). Cei care se retrag predau grila de raspuns si caietul cu intrebari, sub semnatura, si pot parasi sala doar dupa expirarea primelor 30 de minute de la inceperea concursului. seful de sala scrie pe grila lor "Retras din concurs". Aceste grile sunt preluate, constituind documente pe baza carora, in lista finala, pentru candidatul care s-a retras, se face mentiunea "Retras din concurs". Dupa parasirea salii, niciunui candidat nu ii mai este permisa revenirea (pe perioada desfasurarii probei) pentru niciun motiv, cu exceptia situatiei in care un candidat are necesitati fiziologice, caz in care este insotit de 2 supraveghetori si poate lipsi din sala maximum 10 minute. Timpul absentei din sala nu prelungeste durata probei pentru candidatul respectiv.

(11) Grilele de raspuns bune de corectat se predau de catre candidati, sub semnatura, sefului de sala. Corectura acestor grile se face in mod electronic, in sala de concurs, in prezenta autorului si a inca 2 candidati din sala respectiva, care semneaza pe grila. Dupa anuntarea punctajului tuturor candidatilor din sala respectiva, seful de sala, in prezenta a 3 candidati, ambaleaza si sigileaza plicul cu grilele corectate si discheta.

(12) Grilele de raspuns cu mentiunea "Retras din concurs" se ambaleaza separat.

(13) Grilele de raspuns gresite si cele nefolosite sunt ambalate separat si poarta mentiunea "Anulat".

(14) Pe fiecare plic cu grile (grile corectate, grile cu mentiunea "Retras din concurs" si grile "Anulat") se mentioneaza sala, numarul de candidati, numarul de grile corectate, respectiv "Retras din concurs", "Anulat".

(15) sefii de sala completeaza un proces-verbal privind numarul de: candidati inscrisi, candidati prezenti, grile de raspuns, caiete cu intrebari si dischete primite si returnate. Procesele-verbale sunt semnate de sefii de sala, supraveghetori si de 3 candidati.

(16) Coletele si procesele-verbale sunt puse in saci, care sunt sigilati la rândul lor si predati reprezentantilor comisiei centrale. Pentru sigilare se folosesc clesti speciali, care se gasesc la reprezentantul desemnat de comisia centrala, ca raspunzator de locatia respectiva de concurs.

(17) Sacii sunt transportati la sediul comisiei centrale. Camerele in care se depoziteaza sacii sunt sigilate de presedintele comisiei centrale.

CAPITOLUL V
Clasificarea candidatilor

Art. 18. – Presedintele comisiei centrale de rezidentiat impreuna cu colectivele care au alcatuit intrebarile de concurs sunt prezenti in ziua concursului, incepând cu ora 11,00, la sediul comisiei. Grilele cu raspunsuri sunt multiplicate in prezenta membrilor comisiei centrale de rezidentiat si transmise in sali prin delegati, in plicuri sigilate. Plicul este inmânat sefului de sala de catre delegati la expirarea celor 4 ore de concurs si dupa predarea de catre candidati a grilelor pentru corectat.

Art. 19. –
(1) Eventualele contestatii privind raspunsurile corecte sunt depuse de candidati in termen de 24 de ore din momentul transmiterii grilelor in salile de concurs. Contestatiile se depun la Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti sau se transmit prin fax la nr. 021/255.64.06.

(2) Comisia centrala analizeaza si comunica raspunsurile corecte ramase definitive, in termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor. Comunicarea grilei corecte ramase definitiva se face prin publicarea pe internet pe site-ul www.rezidentiat.info si prin afisarea la Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti si constituie raspuns la contestatiile primite.

(3) in urma analizarii contestatiilor si stabilirii grilei corecte ramase definitiva, punctajele comunicate in sali pot suferi modificari.

Art. 20. –
(1) Prelucrarea rezultatelor stabilite in urma aplicarii grilei corecte ramase definitiva se face de catre o comisie de specialisti propusi de comisia centrala si desemnati prin ordin al ministrului sanatatii publice. Membrii acestei comisii nu au voie sa introduca sau sa scoata din sala respectiva niciun fel de material. in sala respectiva nu au acces decât persoanele care formeaza comisia mentionata.

(2) Grila corecta ramasa definitiva este aplicata tuturor candidatilor de la domeniul respectiv, indiferent daca au contestat sau nu grila cu raspunsuri anuntata in salile de concurs.

Art. 21. – inainte de alcatuirea clasificarilor pe judete, respectiv pentru Ministerul Internelor si Reformei Administrative, si pe domenii, comisia desemnata la art. 20 alin. (1) procedeaza la desfacerea sacilor si la verificarea continutului fiecarui colet, semnalând eventualele neconcordante.

Art. 22. –
(1) Clasificarea pe judete, respectiv pentru Ministerul Internelor si Reformei Administrative, si pe domenii rezulta prin unificarea electronica a rezultatelor stabilite in urma aplicarii grilei corecte ramase definitiva.

(2) Rezultatele concursului national pentru rezidentiatul pe post se confirma prin ordin al ministrului sanatatii publice.

CAPITOLUL VI
Rezultate, alegerea posturilor si a centrelor de pregatire

Art. 23. –
(1) Data afisarii clasificarilor este anuntata in timp util prin mass-media si pe site-ul www.rezidentiat.info
(2) Clasificarile pe domenii si pe judete, respectiv pentru Ministerul Internelor si Reformei Administrative, data si locul alegerii posturilor sunt afisate la Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti sau pot fi accesate pe internet.

Art. 24. –
(1) Alegerea posturilor se face la nivelul autoritatii de sanatate publica pentru care s-a concurat. Odata cu alegerea postului candidatii depun maximum 3 optiuni privind centrul universitar publicat, in care urmeaza sa efectueze pregatire.

(2) Directorul executiv al autoritatii de sanatate publica va elibera candidatilor o adeverinta in care se vor preciza unitatea sanitara, localitatea, specialitatea si postul ales.

(3) Alegerea posturilor publicate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative se organizeaza de catre acest minister, cu respectarea prevederilor alin. (1) si (2).

(4) Confirmarea in rezidentiat se face prin ordin al ministrului sanatatii publice. Autoritatile de sanatate publica, respectiv Ministerul Internelor si Reformei Administrative vor transmite Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, in termen de 48 de ore de la finalizarea alegerii posturilor, tabelele in original continând urmatoarele rubrici:

Nr. crt., Numele si prenumele, Punctajul obtinut, Postul ales (Unitatea sanitara, Localitatea, Specialitatea), Centrul universitar de pregatire (maximum 3 optiuni), Semnatura candidatului

(5) intreaga responsabilitate asupra corectitudinii intocmirii tabelului revine autoritatii de sanatate publica, respectiv Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 25. – Candidatii sau imputernicitii acestora care nu sunt prezenti in data, ora si locul fixate pentru alegerea postului pierd drepturile conferite de concurs.

Art. 26. – Posturile ramase neocupate se republica la concursul de rezidentiat din noiembrie 2008.

Art. 27. – Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti va analiza optiunile privind centrele universitare in care urmeaza sa se efectueze pregatirea, urmând ca nominalizarea centrului sa se faca in functie de punctajul obtinut la concursul de rezidentiat. Centrele universitare de pregatire astfel stabilite se afiseaza pe site-ul www.rezidentiat.info Contestatiile privind stabilirea acestor centre se pot depune in termen de 24 de ore de la data si ora afisarii prin fax la nr. de telefon 021/255.64.06. Rezultatul la contestatii va fi afisat in termen de 48 de ore pe site-ul www.rezidentiat.info

CAPITOLUL VII
Exemplificari privind tipurile de intrebari si modul de punctare

Art. 28. – Caietele de concurs au un numar de 200 de intrebari pentru fiecare domeniu. Toate intrebarile de concurs sunt elaborate de comisiile de specialisti stabilite de presedintele comisiei centrale si sunt diferite de cele deja publicate.

Art. 29. –
(1) Cele 200 de intrebari de concurs sunt de doua tipuri, astfel:
a) 25% din total sunt intrebari tip complement simplu, cu un singur raspuns corect posibil din 5; se noteaza fiecare intrebare cu raspuns corect cu 4 puncte; daca la aceste intrebari candidatii marcheaza mai mult sau mai putin de un raspuns corect, intrebarea se anuleaza (punctaj 0);
b) 75% din total sunt intrebari tip complement multiplu, cu 2-4 raspunsuri corecte, fiecare intrebare cu raspunsuri corecte fiind notata cu 5 puncte; daca la aceste intrebari candidatul marcheaza mai putin de 2 sau mai mult de 4 raspunsuri, intrebarea se anuleaza (punctaj 0).

(2) in caietul de concurs se precizeaza intrebarile de tip complement simplu si intrebarile de tip complement multiplu.
Exemplu de punctare:   A B C D E = intrebare cu doua raspunsuri corecte A si C   – in cazul in care candidatul marcheaza corect A si C, primeste 5 puncte,astfel:   A B C D E   x   x   1 1 1 1 1 = 5 puncte.   – in cazul in care candidatul marcheaza A si B, primeste3 puncte, astfel:   A B C D E   x x   1 0  0  1 1 = 3 puncte.

(3) Departajarea candidatilor cu punctaj egal se face pe baza punctajului ponderat, care reprezinta calculul statistic in functie de raspunsurile corecte date de toti candidatii la intrebarea considerata cu gradul de dificultate cel mai mare.

(4) Departajarea candidatilor care au obtinut punctajul maxim posibil se face prin sustinerea unei probe suplimentare de departajare. Aceasta proba consta din 100 de intrebari, din tematica si bibliografia aprobate, de tip complement multiplu, alcatuite cu 24 de ore inainte de sustinerea probei, intr-un sediu securizat. Aceasta proba are loc in ziua de sâmbata, 28 iunie 2008, in centrul universitar in care s-a desfasurat concursul. Corectura se face in mod electronic in sala de concurs, in prezenta candidatilor. Rezultatele sunt folosite pentru alcatuirea unei ierarhizari a candidatilor care au obtinut punctajul maxim posibil. Candidatii care nu se prezinta la proba de departajare figureaza in clasificare in ordine alfabetica, dupa ierarhizarea candidatilor care au sustinut proba de departajare.

(5) Pentru sustinerea probei de departajare nu se percepe taxa.

CAPITOLUL VIII
Probleme de organizare

Art. 30. – Pentru buna desfasurare a concursului de rezidentiat se stabilesc grupuri de lucru pentru indeplinirea urmatoarelor obligatii:
a) publicarea tematicii si a bibliografiei de concurs, precum si a metodologiei de desfasurare a concursului – coordonator este presedintele comisiei centrale;
b) stabilirea numarului de posturi pe judete si centre de pregatire, conform prevederilor legale – ordin al ministrului sanatatii publice;
c) rezolvarea problemelor financiare (propunere taxa si incasare, cheltuieli pentru chirii, materiale, plata personalului care a contribuit la concurs etc.) – responsabil este Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti;
d) inchirierea salilor pentru concurs, prezentarea unui tabel cu locul, numele si capacitatea fiecarei sali, având grija sa ramana in fiecare sala 1-3 locuri libere (in functie de capacitatea salii), si verificarea cu o saptamâna inainte a conditiilor de lucru in sala respectiva (caldura, lumina, aerisire, scaune bune etc.) – responsabil este presedintele comisiei centrale;
e) asigurarea materialelor necesare intregii sesiuni (hârtie, carioci de culori diferite, hârtie de impachetat, plicuri pentru grile, sfoara, dischete noi, clesti pentru sigilat etc.) – responsabil este Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti;
f) organizarea supravegherii concursului – responsabil este presedintele comisiei centrale:
-solicitarea prin UMF si ASP a unui numar suficient de supraveghetori (1 supraveghetor la 25 de candidati cu un minim de 3 persoane pentru o sala);
-desemnarea sefilor de cladire, de sala si a supraveghetorilor pe locuri de concurs;
-instruirea acestora cu o saptamâna inainte de concurs;
g) intocmirea si tiparirea listelor cu candidati, a legitimatiilor de banca si impartirea candidatilor pe sali in functie de capacitatea fiecareia, afisarea acestora si transmiterea spre web master pentru publicare pe internet – responsabil este Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti;
h) elaborarea si tiparirea instructiunilor pentru sefii de cladire, de sala, supraveghetori si candidati – coordonator este presedintele comisiei centrale;
i) elaborarea si tiparirea documentelor nesecrete (proceseverbale, diferentiate pentru sefii de cladiri si de sala, de predare-primire a sacilor cu caiete cu intrebari si de predareprimire de la sfârsitul concursului, pentru plicuri cu grile corectate, dischete, plicuri cu grile anulate sau nefolosite, grile "Retras din concurs", caiete cu intrebari nefolosite, atât ale sefilor de sala catre sefii de cladire, cât si ale sefilor de cladire catre comisiile comune zonale; procese-verbale privind derularea concursului, completate si semnate de sefii de sala si de supraveghetori, grilele de raspuns, plicurile ce contin borderourile de predare a grilei pentru corectat si de luare la cunostinta a punctajului) – responsabil este Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti;
j) tiparirea caietelor cu intrebari – responsabil este presedintele comisiei centrale;
k) transportul caietelor cu intrebari la salile de concurs si apoi al grilelor corectate la locul stabilit de comisia centrala, pregatire de masini si personal de insotire – responsabil este presedintele comisiei centrale;
l) pregatirea pentru corectura, dupa aducerea la sali a aparaturii electronice si asigurarea personalului necesar, altul decat sefii de sala sau supraveghetorii – responsabil este presedintele comisiei centrale;
m) stabilirea programului de corectare a grilelor pe calculator responsabil este Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti;
n) citirea grilelor prin scanare – responsabil este presedintele comisiei centrale;
o) stabilirea grilei de raspuns – responsabil este presedintele comisiei centrale;
p) stabilirea clasificarilor pe judete, respectiv pentru Ministerul Internelor si Reformei Administrative, in ordinea descrescatoare a punctajelor, cu departajare conform prevederilor art. 29 alin. (3) si (4), pe domenii – responsabil este presedintele comisiei centrale;
r) afisarea clasificarilor finale pe judete, respectiv pentru Ministerul Internelor si Reformei Administrative – responsabil este presedintele comisiei centrale;
s) crearea unei pagini de web pe internet in care se publica toate informatiile nesecrete legate de concurs (distributia pe sali a candidatilor, locul de afisare a acestor date, instructiuni pentru candidati, punctaje obtinute, cataloagele finale in ordinea clasificarii etc.) – responsabil este Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti;
t) alegerea posturilor publicate la rezidentiat pe post responsabil este directorul executiv al autoritatii de sanatate publica.

Art. 31. –
(1) Pregatirea materialelor necesare desfasurarii concursului presupune realizarea grilelor pentru raspuns, pregatirea sacilor cu materiale nesecrete si realizarea caietelor cu intrebari.

(2) Grilele pentru raspuns se tiparesc, pâna la data de 9 iunie 2008, intr-un numar dublu fata de numarul candidatilor inscrisi pe liste, plus o rezerva de 10% din fiecare tip, pentru a preintâmpina posibilele dificultati generate de distributia diferita a fiecarui tip de grila in sali. Grilele sunt de 4 tipuri, notate cu A, B, C si D, pentru fiecare domeniu corespunzator cu notarea caietelor cu intrebari, in asa fel incât in sali candidatii care au locurile apropiate sa aiba grile si caiete de tipuri diferite.

(3) Pregatirea sacilor pentru sali continând toate materialele nesecrete necesare (cu exceptia caietelor cu intrebari) se face de catre Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, in saptamâna premergatoare concursului. Fiecare sac, pe care se inscriu domeniul, cladirea, sala, precum si continutul sacului, cuprinde urmatoarele materiale:
-colete sigilate cu grile pentru raspuns; numarul grilelor pentru raspuns este dublu fata de numarul candidatilor din sala respectiva (+ 10%), in asa fel incât sa se asigure posibilitatea schimbarii grilei cu una de acelasi tip, o data pentru fiecare candidat, in cazul in care candidatul a facut greseli si solicita schimbarea grilei; pe fiecare colet se inscriu sala, numarul de candidati din sala respectiva, numarul de grile pentru raspuns continute de colet (numarul candidatilor din sala respectiva x 2 + 10%);
-pixuri-carioca negre pentru completarea grilei de raspuns; numarul pixurilor-carioca este corespunzator numarului candidatilor din sala respectiva + 30% rezerva;
-plicuri format A4 pentru impachetarea grilelor corectate;
-coli albe format A4 pentru protejarea grilelor ce se introduc in plicuri;
-plicuri format A5 continând plumbii si sârma pentru sigilat sacii;
-banda adeziva pentru sigilat plicurile cu grilele corectate si coletele cu grile anulate si retrase din concurs;
-sfoara pentru legat coletele cu grile;
-hartie de impachetat pentru coletele cu grile anulate si retrase din concurs;
-sarme cu plumbi;
-pixuri-carioca de culoare rosie.
Sacii cu materialele nesecrete sigilati sunt depozitati la nivelul Ministerului Sanatatii Publice, cu doua zile inainte de concurs. Sediul este sigilat. in dimineata zilei de concurs sacii sigilati, continând cele de mai sus, separat pentru fiecare sala de concurs, sunt transportati de comisiile special desemnate la locurile de desfasurare a concursului.

(4) Pentru crearea si multiplicarea caietelor cu intrebari se desfasoara urmatoarele activitati:
a) presedintele comisiei centrale impreuna cu coordonatorul isi aleg grupurile de lucru pentru conceperea intrebarilor. Aceste grupuri de lucru sunt facute publice in ziua concursului;
b) intrebarile sunt create dupa tematica si bibliografia deja anuntate. Ele sunt prezentate in anumite conditii de punere in pagina si/sau pe discheta pe un anumit tipar;
c) caietele cu intrebari sunt alcatuite si multiplicate de o comisie special desemnata care lucreaza intr-un loc de unde nu are nicio legatura cu exteriorul si nu paraseste locul respectiv decât dupa minimum o ora de la inceperea probei scrise (nu mai devreme de ora 11,00). La locul respectiv, comisia desemnata dispune de toate materialele si echipamentele necesare multiplicarii caietelor cu intrebari si ambalarii lor in sacii ce vor fi sigilati. Caietele sunt multiplicate intr-un numar stabilit in functie de numarul candidatilor din fiecare sala, plus o rezerva de 20% pentru inlocuire, in cazul unor eventuale greseli de tiparire si pentru preintâmpinarea dificultatilor legate de distributia diferita a fiecarui tip in sala. Caietele sunt multiplicate pe 4 tipuri, notate A, B, C si D pentru fiecare domeniu. Caietele contin aceleasi intrebari, dar ordinea acestor intrebari este diferita pentru fiecare dintre cele 4 tipuri de caiete;
d) dupa multiplicarea caietelor intr-un numar corespunzator din fiecare tip, acestea sunt impachetate, pachetele sunt sigilate cu banda adeziva si stampilate (stampila este emisa de Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti), puse in saci, iar sacii sunt sigilati cu clestii transmisi de Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti. Rezerva de caiete pentru fiecare tip este pusa in sacul desemnat pentru fiecare sala de concurs;
e) in dimineata zilei de concurs, sacii sigilati, separat pentru fiecare sala de concurs, sunt transportati la locul de desfasurare a concursului de comisiile special desemnate, in masini insotite de doua persoane;
f) dupa terminarea operatiunilor de multiplicare, toate materialele ramase (rebuturi, plusuri, matrite din copiatoare etc.) sunt impachetate separat, sigilate si transportate la sediul comisiei centrale, unde se pastreaza pâna dupa alegerea posturilor si a centrelor de pregatire.

Recomandări: