Ordin nr. 284 din 12/02/2007 – Metodologia de organizare a examenelor pentru functii in spitale

Ordin privind Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice.

In conformitate cu prevederile art. 183 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul dispozitiilor Hotarârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, având in vedere Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesionala si salarizare nr. E.N. 1.403/2007, ministrul sanatatii publice emite prezentul ordin.

   Art. 1. – Se aproba Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. – Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii Publice, autoritatile de sanatate publica si managerii spitalelor publice vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.
   Art. 3. – Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al României, Partea I.

   Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

 

Metodologie cadru de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice

   Art. 1. – in cadrul spitalelor publice functioneaza, potrivit normelor interne de organizare a fiecarui spital, un comitet director format din:
   a) managerul spitalului;
   b) directorul medical;
   c) directorul de cercetare-dezvoltare, pentru spitalele clinice;
   d) directorul financiar-contabil;
   e) directorul de ingrijiri;
   f) alti directori.
   Art. 2. –
(1) Ocuparea posturilor specifice comitetului director se face prin concurs/examen organizat de managerul spitalului, pentru fiecare post in parte.
   (2) Comisia de concurs/examen este propusa de managerul spitalului si este aprobata de autoritatea de coordonare (Ministerul Sanatatii Publice, autoritatile de sanatate publica). in baza aprobarii, desemnarea comisiei de concurs/examen se face prin act administrativ al managerului spitalului.
   (3) Comisia de concurs/examen are in componenta, ca membri, reprezentanti ai autoritatii de coordonare (Ministerul Sanatatii Publice, autoritatile de sanatate publica) si ai administratiei publice locale si, ca observatori, reprezentanti ai organizatiilor profesionale si de sindicat, conform actelor normative in vigoare.
   (4) Fiecare comisie este condusa de un presedinte si are un secretar care raspunde de buna organizare si desfasurare a concursului, de respectarea de catre fiecare candidat a criteriilor generale si specifice de selectie si a altor conditii prevazute de actele normative in vigoare.
   (5) in scopul solutionarii eventualelor contestatii se constituie o comisie de solutionare a acestora, prin act administrativ al managerului spitalului, in aceleasi conditii ca la alin. (3).
   (6) Pentru postul de director medical in institute sau spitale clinice, presedintele comisiei de concurs/examen este un cadru didactic universitar (profesor sau conferentiar), desemnat de universitatea de medicina si farmacie care coordoneaza activitatea din judet, conform actelor normative in vigoare.
   (7) Pentru postul de director de cercetare-dezvoltare, comisia de concurs/examen si cea de solutionare a contestatiilor sunt avizate si de conducerea Biroului Academiei de stiinte Medicale. Presedinte al comisiei de concurs/examen este reprezentantul desemnat de Academia de stiinte Medicale.
   Art. 3. –
(1) La concurs/examen se pot inscrie candidatii care indeplinesc, cumulativ, criteriile generale si specifice.
   (2) Criterii generale:
   a) au domiciliul stabil in România;
   b) nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;
   c) sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
   d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
   (3) Criterii specifice:
   a) pentru directorul medical:
   -sunt absolventi de invatamânt universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in profil medicina;
   -sunt confirmati ca medic specialist sau primar;
   -au cel putin 2 ani vechime ca medic specialist sau au competenta/atestat in managementul serviciilor de sanatate ori sunt absolventi ai cursului de management spitalicesc;
   -sunt doctori in medicina sau sunt cadre didactice universitare de predare (sef de lucrari, conferentiar sau profesor), numai pentru institute sau spitale clinice;
   b) pentru directorul de cercetare-dezvoltare:
   -sunt absolventi de invatamânt universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in profil medicina;
   -sunt doctori in medicina;
   -au o vechime in medicina de cel putin 10 ani;
   -sunt cadre didactice universitare de predare (sef de lucrari, conferentiar, profesor sau cercetator stiintific principal gradul I, II sau III);
   -sunt sau au fost membri ai unui colectiv de cercetare acreditat (program intern sau international);
   -au competenta/atestat in managementul serviciilor de sanatate;
   c) pentru directorul financiar-contabil:
   -sunt absolventi de invatamânt universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in profil economic;
   -au cel putin 2 ani vechime in specialitatea studiilor;
   d) pentru directorul de ingrijiri:
   -sunt absolventi de invatamânt postliceal sanitar, cu diploma de absolvire sau de invatamânt universitar de lunga sau scurta durata, cu diploma de licenta/absolvire sau echivalenta in domeniul medical;
   -sunt asistenti medicali principali;
   -au cel putin 2 ani vechime ca asistent medical principal.
   (4) Pentru ceilalti directori, criteriile specifice sunt stabilite de managerul spitalului.
   Art. 4. –
(1) Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:
   a) cererea de inscriere;
   b) copie de pe actul de identitate;
   c) copie legalizata de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz;
   d) curriculum vitae;
   e) adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupa caz;
   f) cazierul judiciar;
   g) copii de pe diplomele de studii si alte acte care atesta calitatea de doctor in stiinte medicale, cadru didactic universitar de predare, participarea la programe de cercetare acreditate, efectuarea unor specializari, cursuri, stagii, competente/atestate etc., in functie de postul pentru care concureaza;
   h) declaratia pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a inceput urmarirea penala asupra sa;
   i) declaratia pe propria raspundere privind colaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;
   j) adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical, fizic si neuropsihic;
   k) proiectul/lucrarea de specialitate.
   (2) Dosarul de inscriere se depune la secretarul comisiei de concurs, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data sustinerii concursului.
   (3) Candidatii al caror dosar de inscriere a fost respins pot depune contestatie in cel mult 24 de ore de la data comunicarii rezultatului verificarii. Contestatia se solutioneaza in termen de 24 de ore de la data depunerii de catre comisia de solutionare a contestatiilor.
   Art. 5. –
(1) Posturile specifice comitetului director, conform normelor interne de organizare a fiecarui spital, se scot la concurs prin publicarea intr-un ziar central sau local si prin afisarea acestora la sediul unitatii respective, cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de data sustinerii concursului.
   (2) Odata cu publicarea posturilor se specifica, pentru fiecare post in parte, data si locul sustinerii concursului, modalitatile de informare privind criteriile de selectie, continutul dosarului de inscriere, temele pentru proiectul/lucrarea de specialitate si bibliografia pentru concurs.
   (3) Postul de director de cercetare-dezvoltare din institute sau spitale clinice se scoate la concurs cu aprobarea Academiei de stiinte Medicale.
   Art. 6. –
(1) Concursul/examenul cuprinde urmatoarele probe de evaluare:
   a) test-grila/lucrare scrisa de verificare a cunostintelor din legislatia specifica postului;
   b) sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului;
   c) interviul de selectie.
   (2) Probele de evaluare se noteaza cu note de la 1 la 10.
   Art. 7. –
(1) Testul-grila/lucrarea scrisa de verificare a cunostintelor se desfasoara pe durata a cel mult 3 ore.
   (2) Testul-grila/subiectele pentru lucrarea scrisa se elaboreaza de catre comisia de concurs, pe baza bibliografiei pentru concurs, in ziua probei.
   (3) Persoanele care au participat la elaborarea testului-grila/subiectelor pentru lucrarea scrisa nu parasesc incaperea pâna la inceperea probei.
   Art. 8. –
(1) Candidatii isi aleg tema pentru proiectul/lucrarea de specialitate din cele stabilite de comisia de concurs, prin publicatia de concurs, si il depun odata cu inscrierea la concurs.
   (2) Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie sa fie realizat/realizata individual de catre candidat, sa rezolve problemele solicitate intr-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 si trebuie sa fie depus/depusa la inscriere.
   (3) Evaluarea si sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate se fac in plenul comisiei de concurs/examen.
   (4) in urma sustinerii orale a proiectului/lucrarii de specialitate, evaluarii continutului si a raspunsurilor date la intrebarile comisiei de concurs, fiecare membru al comisiei acorda câte o nota. Nota finala, cu doua zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
   Art. 9. –
(1) Interviul de selectie are scopul de a permite membrilor comisiei de concurs/examen sa constate, analizând si rezultatele obtinute la testul-grila/lucrarea scrisa de verificare a cunostintelor si proiectul/lucrarea de specialitate, daca respectivul candidat isi va putea indeplini obligatiile in noua functie si daca este cel mai potrivit pentru acest post din punctul de vedere al experientei profesionale, aptitudinilor de comunicare, aptitudinilor si cunostintelor manageriale si ambitiilor profesionale.
   (2) Interviul de selectie se desfasoara in plenul comisiei de concurs/examen.
   (3) Nu se adreseaza candidatului intrebari referitoare la opiniile sale politice, la activitatea sindicala, religie, etnie, sex, starea materiala si la originea sociala.
   Art. 10. –
(1) Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina in cadrul concursului/examenului media finala cel putin 7,00, iar la fiecare proba minimum nota 6,00. Media finala a fiecarui candidat se calculeaza cu doua zecimale, ca medie aritmetica a notelor obtinute la probele de evaluare.
   (2) Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabileste, in ordinea descrescatoare a mediilor, candidatul admis la concurs. La medii finale egale, departajarea candidatilor se face pe baza mediei obtinute la testul-grila/lucrarea scrisa de verificare a cunostintelor, iar la mentinerea egalitatii, pe baza notei obtinute la interviul de selectie.
   (3) Candidatii au dreptul sa conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu exceptia interviului de selectie, in termen de 24 de ore de la data afisarii. Contestatia se solutioneaza de comisia de solutionare a contestatiilor in termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.
   Art. 11. – Candidatii declarati admisi in urma concursului/examenului sunt numiti in functiile pentru care au concurat prin act administrativ al managerului spitalului, in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare.
   Art. 12. – Spitalele publice organizatoare elaboreaza metodologii proprii de desfasurare a concursului/examenului, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii-cadru. Prevederile acestor metodologii sunt aduse la cunostinta candidatilor, in partile ce-i privesc, prin afisare cu cel putin 48 de ore inainte de inceperea concursului/examenului.
   Art. 13. –
(1) in cazul in care la concursul organizat in vederea ocuparii unui post din comitetul director nu s-au prezentat cel putin 2 candidati, incadrarea postului se face prin examen.
   (2) Concursurile/examenele pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director se finalizeaza pâna la data de 15 martie 2007.

Recomandări: