PROVES VERBAL

încheiat astăzi 16 iunie 2010, în urma întâlnirii cu privire la Proiectul Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010
Colegiul Medicilor din România are urmatoarele observaţii:

1.    In Anexa nr. 1, in Nota de capitolul II:
–    solicita sa se elimine sintagma „pe an"
Propunerea se accepta si se va inlocui in tot continutul proiectului de act normativ.
–    se solicita înlocuirea sintagmei „episod de boala acuta" cu sintagma „episod acut de boala".
Propunerea ramane in analiza.

2.    în Anexa nr. 1, literele c) şi d) de la litera E din Capitolul III:
–    considera ca este absolut necesara detalierea sub forma unui listing a afecţiunilor cronice la care se face referire, precum si a termenelor stabilite pentru dispensarizare, sau sa se faca o trimitere la Ordinul ministrului sanatatii 1108/1993, respectiv la Anexa 39 A.
3.    în Anexa nr. 1, la capitolul III, litera J (pct. 4 din proiect):
CMR considera ca eliberarea biletului de trimitere si a prescripţiei nu trebuie incadrate ca activitati de suport, acestea facand parte integranta din consultatie; nu se poate elibera bilet de trimitere sau prescripţie medicala fara ca pacientul sa fie consultat.
CMR propune decontarea zilnica a maximum 20 de consultatii, indiferent daca este vorba de o boala cronica care necesita consultatii in cadrul monitorizării in vederea eliberării prescripţiei lunare de medicamente, dispensarizare, afecţiune acuta, caz nu sau control.
4.    Referitor la propunerea din proiectul de act normativ (art. 19 din Anexa 2), privind criteriile pentru respectarea modalităţilor de prescriere respectiv de utilizare eficientă a fondurilor alocate pentru prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu:
–    se precizeaza ca nu se accepta plafon la prescriere
–    considera ca se introduce o discriminare intre furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara si ceilalţi furnizori de servicii medicale in ambulator
5.    In Anexa 7, Cap. I, lit. B:
–    eliminarea sintagmei „pe an"
–    eliminarea restrictiei de a trimite pacientul cu bilet către alta specialitate daca s-au epuizat cele trei consultatii cumulat „medic de familie + medic de specialitate".
–    se propune ca atat la medicul de familie cat si la medicul de specialitate sa se menţină cate 3 consultatii maximum (fara a se amesteca consultaţiile la medicul de familie cu consultaţiile la medicul de specialitate).
6.    în Anexa nr.7, punctul 1 de la litera C din Capitolul I:
–    aceleaşi observaţii ca si la pct. 5
7.    în Anexa nr. 7, la capitolul I, litera C – pct. 21 din proiectul de act normativ:
–    in pachetul de baza, pentru consultaţiile de urgenta sa se poata elibera prescripţie medicala;

– CMR considera injusta nerecunoasterea serviciului efectuat la nivelul cabinetului medical… pacientul este trimis inclusiv cu ambulanta către alte structuri specializate .
8.    In Anexa nr. 7, la capitolul I, litera C, pct. 2, la Nota :
– CMR propune ca inregistrarea si decontarea inclusiv a episoadelor de decompensare pent pacientul are nevoie de consultatie nu numai epicriza de etapa la 3 luni; .    .
AMSA si AMPA solicita mentinerea integrala a textului in vigoare.
9.    In anexa 7, la pct. 3 de la lit. C, CMR solicita introducerea „chimioterapiei in ambulatoriu" « CNAS precizeaza ca, chimioterapia se contracteaza ca serviciu de tip spitalizare de zi ce poate fi
efectuat si in ambulatoriile autorizate.
10.    In Anexa 7, la Cap. I, – nota 4 introdusa in proiectul de act normativ:
CMR propune decontarea fiecărei consulatii indiferent daca este in cazul monitorizării, dispensarizarii, episoade noi sau boala cronica.
CMR a inaintat către CNAS si un material scris in sensul celor de mai sus.
Asociaţia Profesionala a Medicilor din Ambulatoriu :
–    solicita excluderea de pe lista de investigaţii paraclinice a radioscopiei pulmonară, aceasta fiind interzisa prin ordin al ministrului sănătăţii din anul 2006;
–    solicita ca pentru "osteodensitometria segmentara" sa se specifice ca se deconteaza pentru fiecare segment anatomic.
CNAS este de acord cu decontarea „osteodensitometriei segmentare" pentru fiecare segment
anatomic, dar nu mai mult de doua segmente la o prezentare.
APMA si AMSA propun ca atat la medicul de familie cat si la medicul de specialitate sa se menţină cate 3 consultatii maximum (fara a se amesteca consultaţiile la medicul de familie cu consultaţiile la medicul de specialitate).
APMA: solicita ca pentru competentele de fitoterapie, homeopatie si acupunctura serviciile sa fie acordate in baza biletelor de trimitere.    
De asemenea solicita ca fitoterapia si homeopatia si planificarea familiala sa nu se mai deconteze din fondul alocat asistentei medicale ambulatorii de specialitate.
Colegiul Psihologilor:
– Solicita contractarea directa cu casele de asigurari de sanatate si nu prin intermediul medicul de specialitate in ambulatoriu.
CNAS precizeaza ca potrivit actelor normative in vigoare, avand in vedere ca serviciile prestate de psihologi sunt servicii conexe actului medical, casele de asigurari de sanatate nu pot incheia contracte direct cu psihologii.
–    Propune ca serviciile prestate de psihologi sa poata fi contractate de medicii din toate specialitatile clinice.
Propunerea ramane in analiza. Se considera necesar un punct de vedere al comisiilor de specialitate din Ministerul Sanatatii.

–    Se solicita majorarea tarifelor aferente serviciilor conexe prestate de psihologi. Propunerea ramane in analiza.

PARTICIPANŢI:
–    COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA:
Dr. Constantin CARSTEA
Dr. Viorel RADULESCU

AMSA – CMI
Dr. Adrian Dragomir
Dr. Ermilia Lupu

ASOCIAŢIA PROFESIONALA A MEDICILOR DIN AMULATORIU
–    Preşedinte Dr. Cosmin ALEXANDRESCU
–    Dr. Irina BANTAS
–    Dr. Dia AHMAD
–    Dr. El vira GILORTEANU – Asociaţia Medicala TITAN
–    Ing. Vasile Barbu – Asociaţia Naţionala pentru Protectia Pacienţilor
COLEGIUL PSIHOLOGILOR:
–    Preşedinte Prof. Univ. Dr. Mihai ANIŢEI
–    psiholog Ermina SOROCIANU
–    Lect. univ. dr. Iustinian TURCU
–    Cons. Jr. Iulian Laurentiu ŞTEFAN
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE:
»
–    Dr. Dorin IONESCU – Director General
–    Ec.Liliana Lukacs – Director Direcţia Strategii,Metodologii si Norme
–    Ec. Victoria Eremia – Director Direcţia Contractare, Decontare
–    Cons. Jur. Liliana MIHAI – Director Direcţia Juridic, Contencios    , H
–    Ec. Leana STOEA – Director General Adjunct
—Ecdbfliana Lulcacs    Director Direcţia Strategii,Metodologii ai Norme    r:
    Ec, Victoria Eremia    Director Diiu-ţia Cuiiliaaaie, Decontare    T"
–    Cons. Jur. Liliana MIHAI – Director Direcţia Juridic, Contencios
si Acorduri Internationale

Recomandări: