Regulament – organizarea Centrului National de Sanatate Mintala

17.06.2008

Regulament din 04/06/2008 de organizare si functionare al Centrului National de Sanatate Mintala 

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art. 1. – Centrul National de Sanatate Mintala este unitate cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, in subordinea Ministerului Sanatatii Publice, cu sediul in str. Pitar Mos nr. 7-15, sectorul 1, municipiul Bucuresti, infiintata prin reorganizarea Centrului National de Sanatate Mintala aflat in structura scolii Nationale de Sanatate Publica si Management Sanitar Bucuresti.

CAPITOLUL II
Obiectul de activitate

Art. 2. – Centrul National de Sanatate Mintala are, in principal, urmatoarele atributii:
   a) stabileste prioritatile in domeniul dezvoltarii politicilor de sanatate mintala, pe care le supune aprobarii Ministerului Sanatatii Publice, asigura consultanta si asistenta tehnica in domeniul politicilor de sanatate mintala;
   b) stabileste prioritatile in implementarea de programe si proiecte specifice in dezvoltarea serviciilor de sanatate mintala, pe care le supune aprobarii Ministerului Sanatatii Publice, coordoneaza acordarea consultantei si asistentei tehnice in dezvoltarea serviciilor de sanatate mintala;
   c) asigura consultanta si asistenta tehnica in formarea personalului care lucreaza in reteaua nationala de sanatate mintala;
   d) organizeaza elaborarea si diseminarea ghidurilor de practica in domeniul sanatatii mintale, precum si dezvoltarea de competente in organizarea si conducerea serviciilor de sanatate mintala;
   e) asigura colectarea, prelucrarea si interpretarea de date in domeniul sanatatii mintale;
   f) monitorizeaza si evalueaza serviciile de sanatate mintala;
   g) realizeaza si intretine Registrul national de psihiatrie;
   h) asigura dezvoltarea aplicatiilor informatice in sectorul propriu de activitate;
   i) initiaza si elaboreaza programe si campanii IEC (informare, educare, comunicare) in domeniul sanatatii mintale;
   j) asigura cadrul desfasurarii activitatilor comisiilor consultative ale Ministerului Sanatatii Publice pentru rezolvarea aspectelor legate de sanatatea mintala;
   k) urmareste implementarea sistemului de protectie a informatiilor clasificate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, corespunzator domeniilor sale de activitate;
   l) utilizeaza cu eficienta resursele umane si materiale in vederea realizarii obiectivelor stabilite pentru fiecare etapa.
   m) propune definirea de noi servicii in domeniul sanatatii mintale;
   n) propune modificarea legislatiei in vederea cresterii coerentei si armonizarii reformei din domeniul sanatatii mintale;
   o) prezinta trimestrial si anual directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii Publice rapoarte privind activitatea desfasurata si rezultatele obtinute comparativ cu actiunile propuse.

   CAPITOLUL III
 Conducerea unitatii

   Art. 3. – Conducerea executiva a Centrului National de Sanatate Mintala este asigurata de director.
   Art. 4. –
(1) Directorul Centrului National de Sanatate Mintala are in subordine Compartimentul de politici si programe de sanatate mintala, Compartimentul monitorizare si evaluarea serviciilor de sanatate mintala si Compartimentul RUNOS.
   (2) Atributiile directorului sunt urmatoarele:
   a) organizeaza si conduce intreaga activitate a unitatii in scopul realizarii obiectului de activitate, al cresterii calitatii acesteia si al utilizarii cu eficienta a resurselor umane si materiale;
   b) reprezinta personal sau prin delegat Centrul National de Sanatate Mintala in relatiile cu organele statului, precum si cu persoane fizice sau juridice din tara ori din strainatate;
   c) angajeaza si concediaza personalul propriu al Centrului National de Sanatate Mintala, in conformitate cu prevederile legale;
   d) angajeaza prin semnatura unitatea in relatiile cu tertii, in limita competentelor aprobate;
   e) adopta masuri operative pentru imbunatatirea activitatii la nivelul compartimentelor, organizeaza controlul desfasurarii muncii si indeplinirii sarcinilor, urmarind aplicarea masurilor aprobate;
   f) stabileste relatii de lucru cu toate directiile din Ministerul Sanatatii Publice, cu institute si centre medicale, cu autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
   g) coordoneaza, implementeaza si dezvolta serviciile de sanatate mintala, in concordanta cu politica Ministerului Sanatatii Publice;
   h) avizeaza propunerile contabilului-sef privind aprovizionarea la timp a compartimentelor cu materialele necesare desfasurarii activitatii, reducerea consumului de materiale si a stocurilor;
   i) stabileste, pe baza structurii organizatorice si a regulamentului de organizare si functionare a unitatii, delegarile de autoritate pe trepte ierarhice si compartimente ale unitatii, modul de colaborare dintre compartimentele unitatii, precum si dintre acestea si unitatile sanitare cu care colaboreaza;
   j) coordoneaza direct activitatea de specialitate si de resurse umane, putând la nevoie sa coordoneze pe o perioada determinata si alte activitati;
   k) raspunde de intocmirea regulamentului intern al unitatii si are obligatia de a informa salariatii cu privire la continutul acestuia;
   l) organizeaza, potrivit legii, controlul financiar preventiv menit sa preintâmpine nerespectarea dispozitiilor legale privitoare la gospodarirea mijloacelor materiale si banesti ale unitatii;
   m) asigura aplicarea masurilor aprobate privind integritatea patrimoniului unitatii si recuperarea pagubelor aduse acestuia;
   n) angajeaza personalul din unitate potrivit reglementarilor legale;
   o) ia masuri pentru cunoasterea de catre intregul personal a actelor normative care vizeaza activitatea unitatii si asigura respectarea intocmai a acestora;
   p) dispune, potrivit legii, organizarea, urmarirea si buna desfasurare a activitatii de perfectionare a pregatirii profesionale a personalului unitatii;
   q) dispune, potrivit normelor legale, realizarea masurilor de sanatate si securitate in munca, de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, precum si de prevenire si stingere a incendiilor;
   r) emite, potrivit legii, decizii, dispozitii, instructiuni si norme in executarea hotarârilor si atributiilor proprii;
   s) este ordonator tertiar de credite si stabileste prin decizie delegarea acestei calitati si a dreptului de semnatura pentru operatiunile bancare; s) asigura informarea personalului propriu asupra desfasurarii activitatii unitatii, a principalelor probleme rezolvate si a masurilor adoptate;
   t) urmareste implementarea sistemului de protectie a informatiilor clasificate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, corespunzator domeniilor sale de activitate.
   Art. 5. –
(1) Contabilul-sef este subordonat directorului si are in subordine Compartimentul financiar-contabilitate si Compartimentul administrativ.
   (2) Atributiile contabilului-sef sunt urmatoarele:
   a) organizeaza activitatea de contabilitate conform prevederilor legale si asigura efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor;
   b) organizeaza analiza periodica a utilizarii mijloacelor circulante si ia masuri necesare cu privire la stocurile disponibile si pentru prevenirea oricaror imobilizari de fonduri;
   c) asigura intocmirea la timp a actelor contabile;
   d) asigura exercitarea controlului financiar preventiv;
   e) asigura intocmirea, circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor de contabilitate;
   f) organizeaza evidentele tehnico-operative si gestionare si asigura tinerea lor la zi;
   g) exercita controlul ierarhic operativ curent;
   h) organizeaza inventarierea periodica a mijloacelor materiale si regularizarea diferentelor constatate;
   i) asigura masurile de pastrare, manipulare si folosire a documentelor cu regim special;
   j) verifica si dispune efectuarea platilor privind contractele incheiate cu diversi furnizori de servicii;
   k) analizeaza si evalueaza eficienta utilizarii mijloacelor materiale si banesti puse la dispozitia unitatii si ia masurile necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomice si inoportune;
   l) verifica documentele justificative de cheltuieli sub aspectul formei, continutului si legalitatii operatiunii;
   m) asigura formele si urmareste recuperarea sumelor gresit platite;
   n) incheie contractele economice cu furnizorii pentru materialele necesare unitatii si pentru prestari de servicii;
   o) organizeaza si asigura paza si ordinea in unitate;
   p) ia masuri de casare sau transferare de mijloace fixe si obiecte de inventar;
   q) angajeaza unitatea, prin semnatura, in toate operatiunile cu caracter financiar si patrimonial;
   r) raspunde de realizarea indicatorilor financiari;
   s) raspunde de constituirea si utilizarea legala a fondurilor;
   s) raspunde de exercitarea controlului respectarii disciplinei financiare;
   t) raspunde de administrarea patrimoniului unitatii;
   t) raspunde de aprovizionarea cu materiale, scule si dispozitive, de folosirea si intretinerea masinilor, utilajelor si instalatiilor;
   u) raspunde de confectionarea, folosirea si evidenta stampilelor si sigiliilor;
   v) raspunde de asigurarea pazei, ordinii si curateniei, precum si a masurilor de autoaparare contra incendiilor in unitate;
   w) raspunde de respectarea masurilor de securitate, sanatate si igiena in munca de catre angajatii din subordine.

   CAPITOLUL IV
 Structura organizatorica

   Art. 6. – Centrul National de Sanatate Mintala are in structura urmatoarele compartimente:
   a) Compartimentul de politici si programe de sanatate mintala;
   b) Compartimentul monitorizare si evaluarea serviciilor de sanatate mintala;
   c) Compartimentul RUNOS;
   d) Compartimentul financiar-contabilitate;
   e) Compartimentul administrativ.
   Art. 7. – Compartimentul de politici si programe de sanatate mintala se afla in subordinea directorului si are urmatoarele atributii:
   a) stabileste prioritatile in domeniul dezvoltarii politicilor de sanatate mintala, pe care le supune aprobarii Ministerului Sanatatii Publice, asigura consultanta si asistenta tehnica in domeniul politicilor de sanatate mintala;
   b) stabileste prioritatile in implementarea de programe si proiecte specifice in dezvoltarea serviciilor de sanatate mintala, pe care le supune aprobarii Ministerului Sanatatii Publice, coordoneaza acordarea consultantei si asistentei tehnice in dezvoltarea serviciilor de sanatate mintala, elaboreaza termeni de referinta pentru studii de dezvoltare, evaluari si servicii de consultanta pentru implementarea de proiecte/programe de sanatate mintala;
   c) asigura consultanta si asistenta tehnica in formarea personalului care lucreaza in reteaua nationala de sanatate mintala;
   d) organizeaza elaborarea si diseminarea ghidurilor de practica in domeniul sanatatii mintale, precum si dezvoltarea de competente in organizarea si conducerea serviciilor de sanatate mintala;
   e) asigura cadrul desfasurarii activitatilor comisiilor consultative ale Ministerului Sanatatii Publice pentru rezolvarea aspectelor legate de sanatatea mintala;
   f) propune definirea de noi servicii in domeniul sanatatii mintale, promovând modernizarea serviciilor de sanatate mintala conform standardelor europene;
   g) propune modificarea legislatiei in vederea cresterii coerentei si armonizarii reformei din domeniul sanatatii mintale;
   h) prezinta trimestrial si anual directiilor de specialitate din Ministerul Sanatatii Publice rapoarte privind activitatea desfasurata si rezultatele obtinute comparativ cu actiunile propuse;
   i) initiaza si elaboreaza programe si campanii IEC (informare, educare, comunicare) in domeniul sanatatii mintale, al problematicii de destigmatizare si de promovare a politicilor de incluziune sociala;
   j) sprijina dezvoltarea, coordoneaza si supravegheaza infiintarea si functionarea centrelor de sanatate mintala;
   k) coordoneaza activitatile de modernizare a serviciilor spitalicesti de sanatate mintala, asigurarea continuitatii lor cu serviciile comunitare de sanatate mintala si cu serviciile oferite de medicii de familie;
   l) coopereaza cu institutiile similare internationale in vederea integrarii in structurile europene de specialitate;
   m) furnizeaza programe de dezvoltare a competentelor profesionale in domeniul ingrijirilor comunitare si spitalicesti de sanatate mintala;
   n) furnizeaza programe de dezvoltare a capacitatilor manageriale si de organizare a serviciilor de sanatate mintala;
   o) intocmeste studii si implementeaza programe-pilot care vizeaza dezvoltarea unor servicii moderne de sanatate mintala.
   Art. 8. – Compartimentul monitorizare si evaluarea serviciilor de sanatate mintala se afla in subordinea directorului si are urmatoarele atributii:
   a) asigura colectarea, prelucrarea si interpretarea de date in domeniul sanatatii mintale;
   b) monitorizeaza si evalueaza serviciile de sanatate mintala;
   c) realizeaza si intretine Registrul national de psihiatrie;
   d) asigura dezvoltarea aplicatiilor informatice in sectorul propriu de activitate;
   e) propune efectuarea unor studii specifice de dezvoltare a serviciilor de sanatate mintala si implementeaza rezultatele acestora.
   Art. 9. – Compartimentul RUNOS se afla in subordinea directorului si are urmatoarele atributii:
   a) intocmirea statului de personal si a statului de functii in conformitate cu structura organizatorica aprobata;
   b) intocmirea formelor legale privind incadrarea salariatilor de toate categoriile potrivit dispozitiilor legale, cu respectarea nomenclatoarelor de functii si salarizarea personalului contractual conform legislatiei specifice;
   c) stabilirea si acordarea drepturilor salariale potrivit legii;
   d) intocmirea actelor de incadrare pentru personalul nou-angajat;
   e) completarea si tinerea la zi, in conditii de buna pastrare, a carnetelor de munca, a fiselor personalului, precum si a dosarelor cu acte ale personalului;
   f) intocmirea dosarelor conform legislatiei, in vederea pensionarii salariatilor;
   g) intocmirea raportarilor statistice privind realizarea fondului de salarii si a numarului de salariati; intocmirea declaratiilor referitoare la viramente si incasari;
   h) intocmirea propunerilor privind scoaterea la concurs a posturilor vacante potrivit reglementarilor legale in vigoare;
   i) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si promovarii in grade si trepte profesionale conform legislatiei in vigoare;
   j) coordonarea elaborarii fiselor posturilor de catre coordonatorii compartimentelor pentru personalul din subordine, conform legii;
   k) organizarea activitatii de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru salariatii unitatii, potrivit legii;
   l) exercitarea si a altor atributii din domeniul sau de activitate, ce decurg din actele normative sau sunt dispuse de conducerea unitatii, in cadrul legii;
   m) intocmirea de state de plata, de documente pentru celelalte drepturi banesti si pentru retineri;
   n) intocmirea de fise fiscale;
   o) sprijinirea echipelor Compartimentului de politici si programe de sanatate mintala si ale Compartimentului monitorizare si evaluarea serviciilor de sanatate mintala in activitati ce tin de evaluarea performantei personalului din reteaua de sanatate mintala, definirea posturilor in diferitele tipuri de servicii etc.
   Art. 10. – Compartimentul financiar-contabilitate se afla in subordinea contabilului-sef si are urmatoarele atributii:
   A. in activitatea financiara
   a) intocmeste proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli;
   b) asigura efectuarea corecta si in conformitate cu dispozitiile legale a operatiunilor de incasari si de plati in numerar;
   c) asigura credite necesare, corespunzator comenzilor si contractelor emise, in limita creditelor aprobate;
   d) verifica documentele justificative de cheltuieli sub aspectul formei, continutului si legalitatii operatiunii;
   e) intocmeste propunerile de plan casa pentru plati in numerar;
   f) ia masurile necesare pentru asigurarea integritatii patrimoniului unitatii.
   B. in activitatea de contabilitate
   a) realizeaza efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor contabile conform prevederilor legale;
   b) intocmeste la timp, potrivit dispozitiilor legale, bilantul contabil trimestrial si anual;
   c) exercita controlul financiar preventiv, in conformitate cu dispozitiile legale;
   d) intocmeste si asigura circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate;
   e) asigura efectuarea inventarierii patrimoniului in conditiile si la termenele stabilite prin acte normative; ia masuri de casare sau transferare de mijloace fixe si obiecte de inventar, in conformitate cu prevederile legale;
   f) organizeaza inventarierea periodica a mijloacelor materiale si regularizarea diferentelor constatate;
   g) organizeaza analiza periodica a utilizarii bunurilor materiale si ia masurile necesare, impreuna cu celelalte compartimente, in ceea ce priveste stocurile disponibile si supranormative, precum si pentru prevenirea oricarei imobilizari de fonduri;
   h) ia masurile de pastrare, manipulare si folosire a documentelor cu regim special;
   i) raspunde de aplicarea prevederilor legale privind confectionarea, folosirea si evidenta stampilelor si sigiliilor.
   C. in activitatea de aprovizionare
   a) stabileste impreuna cu celelalte compartimente norme de stoc pentru materialele consumabile necesare desfasurarii activitatii specifice a unitatii;
   b) organizeaza licitatii conform legislatiei in vigoare pentru achizitionarea de materiale consumabile, servicii etc.;
   c) pentru materialele consumabile care nu fac parte din lista produselor pentru care se organizeaza licitatii electronice, asigura cumpararea directa cu oferte;
   d) incheie contractele economice cu furnizorii, intocmeste si urmareste graficul de livrari pentru materialele consumabile necesare unitatii.
   Art. 11. – Compartimentul administrativ se afla in subordinea contabilului-sef si are urmatoarele atributii:
   a) organizeaza si asigura paza, ordinea si curatenia in unitate;
   b) asigura masurile necesare pentru utilizarea inventarului administrativ-gospodaresc in conditii de eficienta maxima;
   c) urmareste verificarea la timp si functionarea in bune conditii a masinilor, aparaturii, utilajelor si instalatiilor din dotarea unitatii;
   d) asigura receptionarea, manipularea si depozitarea corespunzatoare a bunurilor;
   e) asigura functionarea in bune conditii a instalatiilor de apa, canalizare, iluminat, incalzire;
   f) stabileste masuri si urmareste realizarea lor privitor la inlaturarea risipei si economisirea consumurilor de combustibili, energie electrica si termica, apa potabila, hârtie si alte materiale consumabile, precum si limitarea convorbirilor telefonice, potrivit dispozitiilor legale;
   g) organizeaza si asigura primirea, circuitul, pastrarea, evidenta si expedierea corespondentei si a coletelor, potrivit prevederilor din actele normative in vigoare;
   h) asigura intocmirea, impreuna cu celelalte compartimente, a planului de masuri pentru sanatatea si securitatea muncii si urmareste realizarea masurilor stabilite;
   i) asigura si urmareste realizarea, aplicarea si respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor.
   Art. 12. – Compartimentele financiar-contabilitate si administrativ indeplinesc si alte atributii din domeniul lor de activitate, care decurg din actele normative in vigoare sau care sunt dispuse de conducerea unitatii, in cadrul legii.

   CAPITOLUL V
 Dispozitii finale

   Art. 13. –
(1) Pentru realizarea obiectivelor proprii sau pentru elaborarea unor proiecte specifice, Centrul National de Sanatate Mintala poate selectiona si numi consilieri onorifici pentru anumite domenii si poate constitui, pe perioade determinate, consilii de experti sau colective de lucru formate din specialisti, in conditiile legii.
   (2) Consilierii onorifici, expertii si specialistii nominalizati la alin. (1) isi vor desfasura activitatea in cadrul programului de la norma de baza.
   Art. 14. – Centrul National de Sanatate Mintala are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un autoturism cu un consum lunar de carburant stabilit conform normelor legale in vigoare.
   Art. 15. – Prevederile prezentului regulament se completeaza cu orice alte dispozitii legale care privesc organizarea, functionarea si atributiile Centrului National de Sanatate Mintala.
   Art. 16. – Orice modificare sau completare a regulamentului se aproba prin ordin al ministrului sanatatii publice.

Recomandări: