Ordin – aprobabrea regulamentului de functionare a Centrului National de Sanatate Mintala

Ordin nr. 1094 din 04/06/2008 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare, a structurii organizatorice, a functiilor de conducere si a numarului de posturi pentru Centrul National de Sanatate Mintala

Vazand referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesionala si salarizare nr. E.N. 6.031 din 4 iunie 2008, 
in temeiul prevederilor art. 141 si al art. 144 alin. (1) din Hotarârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii publice emite urmatorul ordin.

Art. 1. –
(1) Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Centrului National de Sanatate Mintala, prevazut în anexa nr. 1. 
(2) Se aproba Structura organizatorica a Centrului National de Sanatate Mintala, prevazuta în anexa nr. 2. 
Art. 2. –
(1) Conducerea Centrului National de Sanatate Mintala este asigurata de director si de contabil-sef.
   (2) Posturile de director si contabil-sef se ocupa prin concurs organizat în conditiile legii, iar numirea în aceste functii se face prin ordin al ministrului sanatatii publice.
   (3) Directorul este numit pentru o perioada de 3 ani.
   (4) Pâna la ocuparea posturilor prin concurs în conformitate cu alin. (2), se numeste prin ordin al ministrului sanatatii publice un director interimar si un contabil-sef interimar.
   Art. 3. –
(1) Compartimentele functionale din cadrul Centrului National de Sanatate Mintala sunt:
   a) Compartimentul de politici si programe de sanatate mintala;
   b) Compartimentul monitorizare si evaluarea serviciilor de sanatate mintala;
   c) Compartimentul RUNOS;
   d) Compartimentul financiar-contabilitate;
   e) Compartimentul administrativ.
   (2) Compartimentul de politici si programe de sanatate mintala, Compartimentul monitorizare si evaluarea serviciilor de sanatate mintala si Compartimentul RUNOS se afla în subordinea directorului.
   (3) Compartimentul financiar-contabilitate si Compartimentul administrativ se afla în subordinea contabilului-sef.
   Art. 4. –
(1) Se aproba Centrului National de Sanatate Mintala un numar de 15 posturi.
   (2) Personalul încadrat la Centrul National de Sanatate Mintala este personal contractual si este salarizat potrivit anexelor la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Personalul de specialitate medico-sanitar este salarizat potrivit anexei nr. 1 la respectiva ordonanta de urgenta.
   (3) Statul de functii se aproba de ministrul sanatatii publice.
   Art. 5. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 6. – Pe data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare.
   Art. 7. – Centrul National de Sanatate Mintala si directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii Publice vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.
   Art. 8. – Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

   Bucuresti, 4 iunie 2008.
   Nr. 1.094.

   ANEXA  Nr. 1

   REGULAMENT
de organizare si functionare al Centrului National de Sanatate Mintala

   ANEXA  Nr. 2

   STRUCTURA ORGANIZATORICa
a Centrului National de Sanatate Mintala
                                         ┌───────────────────┐                                      │     Director      │                                      └─────────┬─────────┘                                                │                             ┌──────────────┐┌───────────────────────┐                       ├─────────────────────────────┤ Contabil-sef ││    Compartimentul     ├───────────────────────┤                             └──────┬───────┘│         RUNOS         │                       │                                    │└───────────────────────┘                       │                                    │            ┌───────────────────────────────────┤                                    │┌───────────┴───────────┐            ┌──────────┴──────────┐                         ││    Compartimentul     │            │   Compartimentul    │                         ││de politici si programe│            │   monitorizare si   │                         ││  de sanatate mintala  │            │evaluarea serviciilor│                         │└───────────────────────┘            │ de sanatate mintala │                         │                                     └─────────────────────┘                         │                                              ┌──────────────────────────────────────┴─────┐                                  ┌───────────┴───────────┐                        ┌───────┴──────┐                                  │    Compartimentul     │                        │Compartimentul│                                  │financiar-contabilitate│                        │administrativ │                                  └───────────────────────┘                        └──────────────┘
 

Recomandări:

X