Ordin nr. 695 din 24/04/2007 – Lista informatiilor referitoare la furnizarea de servicii medicale

Ordin pentru aprobarea Listei informatiilor din sistemul de asigurari sociale referitoare la furnizarea de servicii medicale, pe domenii de asistenta medicala, contractarea, decontarea si finantarea acestora, pe care Casa Nationala de Asigurari de Sanatate le transmite Ministerului Sanatatii Publice.

Ministerul Sanatatii Publice
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

În temeiul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, al Hotarârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice si al art. 3 alin. (2) din Hotarârea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, 
vazând Referatul de aprobare al Directiei generale buget si credite externe din Ministerul Sanatatii Publice si al directorului general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. E.N. 4.240/2007, ministrul sanatatii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba Lista informatiilor din sistemul de asigurari sociale de sanatate referitoare la furnizarea de servicii medicale, pe domenii de asistenta medicala, contractarea, decontarea si finantarea acestora, pe care Casa Nationala de Asigurari de Sanatate le transmite Ministerului Sanatatii Publice, trimestrial si anual, în scopul exercitarii de catre acesta a controlului asupra sistemului de asigurari sociale de sanatate, prevazuta în anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 
Art. 2. – Casa Nationala de Asigurari de Sanatate va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   
 
Ministrul sanatatii publice,             Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Gheorghe Eugen Nicolaescu                                  Vasile Ciurchea
   
ANEXA
  
LISTA informatiilor din sistemul de asigurari sociale de sanatate referitoare la furnizarea de servicii medicale, pe domenii de asistenta medicala, contractarea, decontarea si finantarea acestora, pe care Casa Nationala de Asigurari de Sanatate le transmite Ministerului Sanatatii Publice 

A. Lista informatiilor din sistemul de asigurari sociale de sanatate pe care Casa Nationala de Asigurari de Sanatate le transmite Ministerului Sanatatii Publice 
1. Asistenta medicala primara (medicina de familie): 
-numar de medici de familie aflati în contract cu casele de asigurari de sanatate; 
-numar de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie; 
-numar de cabinete de medicina de familie aflate în contract cu casele de asigurari de sanatate; 
-prevederi bugetare aprobate pe anul în curs pentru asistenta medicala primara/case de asigurari de sanatate; 
-valoarea decontata/case de asigurari de sanatate, total, din care: 
▪ per serviciu; 
▪ per capita. 
2. Asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitati clinice: 
-numar de medici de specialitate în ambulatoriu aflati în contract cu casele de asigurari de sanatate, pe specialitati; 
-numar de cabinete de specialitate în ambulatoriu aflate în contract cu casele de asigurari de sanatate, pe specialitati; 
-numar de ambulatorii de spital aflate în contract cu casele de asigurari de sanatate; 
-numar de consultatii (initiale/control) si de servicii de specialitate în ambulatoriu; 
-prevederi bugetare aprobate pe anul în curs pentru asistenta medicala de specialitate pentru specialitatile clinice/case de asigurari de sanatate; 
 -valoarea decontata, total, din care: 
 ▪ consultatii; 
 ▪ servicii. 
3. Asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitati paraclinice: 
 -numar de investigatii paraclinice contractate în ambulatoriu, din care: 
 ▪ analize medicale de laborator; 
 ▪ radiologie – imagistica medicala; 
 -numar de laboratoare/case de asigurari de sanatate aflate în contract cu acestea, din care: 
 ▪ laboratoare de analize medicale de laborator; 
 ▪ laboratoare de radiologie – imagistica medicala; 
 -numar de laboratoare de spital/case de asigurari de sanatate aflate în contract cu acestea care furnizeaza servicii în ambulatoriu, din care: 
 ▪ laboratoare de analize medicale de laborator; 
 ▪ laboratoare de radiologie – imagistica medicala; 
 -numar de servicii – analize medicale de laborator, respectiv radiologie – imagistica medicala, contractate/case de asigurari de sanatate; 
 -numar de servicii – analize medicale de laborator, respectiv radiologie – imagistica medicala, decontate/case de asigurari de sanatate; 
 -prevederi bugetare aprobate pe anul în curs pentru servicii medicale paraclinice/case de asigurari de sanatate; 
 -valoarea contractata pentru servicii medicale paraclinice, pe servicii/case de asigurari de sanatate; 
 -valoarea decontata, pe servicii/case de asigurari de sanatate. 
4. Asistenta cu medicamente în ambulatoriu: 
 -numar de furnizori de medicamente aflati în contract cu case de asigurari de sanatate, din care: 
▪ în mediul urban; 
▪ în mediul rural; 
 -valoarea contractata/case de asigurari de sanatate, din care: 
 ▪ în mediul rural – cu/fara contributie personala; 
 ▪ în mediul urban – cu/fara contributie personala; 
 -valoarea decontata/case de asigurari de sanatate, din care: 
 ▪ în mediul rural – cu/fara contributie personala; 
 ▪ în mediul urban – cu/fara contributie personala; 
 -numar de bolnavi în evidenta cu boli cronice care beneficiaza de tratament ambulatoriu din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pe tip de boala. 
5. Servicii medicale de urgenta si transport sanitar: 
 -numar de contracte încheiate/case de asigurari de sanatate, din care: 
▪ publice; 
▪ private; 
 -numar de solicitari contractate/case de asigurari de sanatate; 
 -numar de kilometri contractati/case de asigurari de sanatate; 
 -valoarea contractata, pe case de asigurari de sanatate; 
 -valoarea decontata, pe case de asigurari de sanatate; 
 -diferenta dintre valoarea contractata si valoarea decontata. 
6. Asigurarea cu dispozitive medicale: 
 -numar de contracte încheiate cu furnizorii de dispozitive medicale, pe case de asigurari de sanatate; 
 -numar de beneficiari de dispozitive medicale, pe tipuri de dispozitive/case de asigurari de sanatate; 
 -prevederi bugetare aprobate pentru anul în curs pentru dispozitive medicale/case de asigurari de sanatate; 
 -valoarea decontata/case de asigurari de sanatate; 
 -numar de asigurati aflati pe liste de asteptare, pe tipuri de dispozitive medicale. 
7. Asistenta medicala spitaliceasca: 
 -numar de unitati sanitare cu paturi aflate în contract cu case de asigurari de sanatate, din care: 
▪ publice; 
▪ private; 
-numar de cazuri externate/case de asigurari de sanatate; 
-valoarea contractata, pe tipuri de servicii*)/case de asigurari de sanatate, din care: 
▪ valoarea contractata cu unitati sanitare publice; 
▪ valoarea contractata cu unitati sanitare private; 
-valoarea decontata, pe tipuri de servicii*)/case de asigurari de sanatate, din care: 
▪ unitati sanitare publice; 
▪ unitati sanitare private; 
-programe de sanatate derulate la nivelul caselor de asigurari de sanatate; 
-valoarea contractata, pe fiecare program/case de asigurari de sanatate; 
-valoarea decontata, pe fiecare program/case de asigurari de sanatate; 
-numar de bolnavi beneficiari ai programelor de sanatate, pe fiecare program/case de asigurari de sanatate.
   ___________
   *)Conform tipurilor de servicii spitalicesti definite în contractul-cadru.

8. Asistenta medicala de recuperare si reabilitare: 
-numar de contracte încheiate/case de asigurari de sanatate, din care cu: 
▪ sanatorii, inclusiv sanatorii balneare; 
▪ preventorii; 
▪ cabinete medicale de recuperare organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
▪ ambulatorii de recuperare din structura unitatilor sanitare cu personalitate juridica; 
▪ societati de turism balnear; 
-numar de beneficiari de servicii de recuperare si reabilitare/case de asigurari de sanatate, din care: 
▪ sanatorii, inclusiv sanatorii balneare; 
▪ preventorii; 
▪ cabinete medicale de recuperare organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
▪ ambulatorii de recuperare din structura unitatilor sanitare cu personalitate juridica; 
▪ societati de turism balnear; 
 -valoarea contractata/case de asigurari de sanatate, din care cu: 
▪ sanatorii, inclusiv sanatorii balneare; 
▪ preventorii; 
▪ cabinete medicale de recuperare organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
▪ ambulatorii de recuperare din structura unitatilor sanitare cu personalitate juridica; 
▪ societati de turism balnear; 
-valoarea decontata/case de asigurari de sanatate, din care cu: 
▪ sanatorii, inclusiv sanatorii balneare; 
▪ preventorii; 
▪ cabinete medicale de recuperare organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
▪ ambulatorii de recuperare din structura unitatilor sanitare cu personalitate juridica; 
▪ societati de turism balnear. 
9. Îngrijiri medicale la domiciliu: 
-numar de furnizori de îngrijiri medicale la domiciliu/case de asigurari de sanatate aflate în contract cu acestia; 
-numar de beneficiari/case de asigurari de sanatate; 
-numar de servicii de îngrijiri medicale acordate/case de asigurari de sanatate; 
-prevederi bugetare aprobate pe anul în curs/case de asigurari de sanatate; 
-suma decontata/case de asigurari de sanatate. 
B. Metodologia de raportare a informatiilor din sistemul de asigurari sociale de sanatate 
1. Informatiile prevazute la lit. A se transmit trimestrial si anual, pe total si pe fiecare casa de asigurari de sanatate, începând cu data de 1 ianuarie 2007, dupa cum urmeaza: 
-pentru trimestrul expirat, pâna la finele trimestrului urmator; 
-pentru anul precedent, pâna la finele trimestrului I al anului curent. 
2. Informatiile prevazute la lit. A pot fi completate cu date operative, în cazuri speciale, pentru necesitati de analiza si decizii in domeniul sanatatii publice, si la alte date decât cele stabilite pentru raportarile trimestriale si anuale. 
3. Informatiile prevazute la lit. A vor fi însotite si de aspecte cu privire la dificultati si propuneri privind îmbunatatirea accesului la serviciile medicale furnizate de unitatile medicale publice si private din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. 
4. Informatiile se prezinta în format electronic si pe hârtie, semnate de cei în drept. 
5. Primele raportari continând informatiile prevazute la lit. A, transmise trimestrial, respectiv anual, se vor referi la anul 2007.

Recomandări:

X