Ordin nr. 168 din 19/04/2007 – Norme metodologice de aplicare a Contractului-cadru pe 2007

Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007.

Ministerul Sanatatii Publice 
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

În temeiul prevederilor: 
-Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Hotararii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice; 
-Hotararii Guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, avand în vedere Referatul de aprobare nr. 4.478 din 27 aprilie 2007 al Ministerului Sanatatii Publice si nr. DG 1.642 din 29 martie 2007 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, ministrul sanatatii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.057 si nr. 1.057 bis din 30 decembrie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 
1. În anexa nr. 3, la articolul 7, punctul 28), în anexa nr. 6, articolul 5, punctul 23), în anexa nr. 12, articolul 7, punctul 20), în anexa nr. 14, articolul 7, litera s), în anexa nr. 15, articolul 8, punctul 17), în anexa nr. 20, articolul 6, litera r), în anexa nr. 23, articolul 7, litera v), în anexa nr. 29, articolul 6, litera u) vor avea urmatorul cuprins: 
"sa raporteze serviciile care fac obiectul contractului de furnizare de servicii medicale prin utilizarea aplicatiei «sistem informatic unic integrat», potrivit instructiunilor cuprinse în manualul de utilizare;". 
2. În anexa nr. 1, la capitolul I litera A, dupa punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 9, cu urmatorul cuprins: 
"9. Servicii de planificare familiala: 
– consiliere de planificare familiala; 
– indicarea unei metode contraceptive la persoanele fara risc." 
3. În anexa nr. 1, la capitolul II, dupa litera C se introduce o noua litera, litera D, cu urmatorul cuprins: 
"D. Servicii de planificare familiala: 
a) consiliere de planificare familiala a femeii; 
b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fara risc. 
Casele de asigurari de sanatate deconteaza un singur serviciu medical prevazut la lit. a) si b), la o perioada de minimum 3 luni." 
4. În anexa nr. 2, la articolul 1 alineatul (2), litera e) va avea urmatorul cuprins: 
"e) serviciile cuprinse la cap. I lit. A pct. 2 lit. f), pct. 6, pct. 7 lit. b) si pct. 9, lit. B pct. 1, 2, 3, 4, 5, 7 si 8, lit. C pct. 1), lit. D si E din anexa nr. 1 sunt incluse în plata «per capita»." 
6. În anexa nr. 2, la articolul 7 punctul 2, litera a) va avea urmatorul cuprins: 
"a) suma echivalenta cu media dintre salariul maxim si cel minim prevazute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obtinut, la care se aplica ajustarile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. d) pct. 1 din prezentul ordin;". 
7. În anexa nr. 3, la punctul V litera B articolul 7, punctul 26) va avea urmatorul cuprins: 
"26) sa angajeze asistenti medicali în vederea asigurarii calitatii actului medical; numarul optim de asigurati înscrisi pentru care cabinetele medicale vor angaja asistenti medicali este de 1000." 
8. În anexa nr. 7, la capitolul I punctul 1 litera A, la "Consultatia medicala de specialitate", primul paragraf va avea urmatorul cuprins: 
"Consultatia medicala de specialitate se acorda pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate pentru care asiguratul a avut biletul de trimitere initial eliberat de medicul de familie si care se afla în relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, precum si pe baza biletului de trimitere eliberat de medicii cu care casa de asigurari de sanatate are încheiate conventii conform anexei nr. 36. Fac exceptie de la prevederile anterioare urgentele si consultatiile de control pentru afectiunile confirmate prevazute în anexa nr. 9, serviciile de medicina dentara, precum si serviciile de acupunctura, fitoterapie, homeopatie si planificare familiala, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate. Pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene – titulari ai cardului european de asigurari de sanatate – nu se solicita bilet de trimitere decat pentru consultatiile si serviciile medicale de recuperare – reabilitare a sanatatii. Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua si a treia consultatie în vederea stabilirii diagnosticului si/sau tratamentului, se face direct, fara alt bilet de trimitere." 
9. În anexa nr. 7, la capitolul I punctul 1 litera A, la "Stabilirea numarului de puncte pe consultatie", litera d) va avea urmatorul cuprins: 
                                                           initiala                   control
"d) consultatia pentru acupunctura,
    homeopatie si fitoterapie                   15 puncte                  10 puncte"
   
10. În anexa nr. 7, la capitolul I punctul 1 litera B, în tabelul de la subpunctul 1 se abroga ****) de la Otorinolaringologie si precizarea corespunzatoare [****)] din subsolul tabelului. 
11. În anexa nr. 7, la capitolul III, în tabelul de la punctul 1 se abroga ** de la codurile 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 si precizarea corespunzatoare (**) dupa punctul 2.9. 
12. În anexa nr. 7, la capitolul III, în tabelul de la punctul 1 codurile 5.6, 7.5, 7.6 si 7.11 vor avea urmatorul cuprins:
   
 
''┌─────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬────┬────┬────┐
 5.6  Tratamentul gingivo-stomatitelor/sedinta              │8,36 │100%│100%│100%│

 7.5  Reparatie + 1 croset (pentru fiecare croset         │22,47│    │100%│100%│
       suplimentar se adauga 3 lei)                        

 7.6  Reparatie + 1 dinte (pentru fiecare dinte           │22,47│    │100%│100%│
       suplimentar se adauga 4 lei)                       
 

 7.11 Element intermediar                                         │60,30│100%│ 40%│100%│
     

13. În anexa nr. 7, la capitolul III, punctul 1, dupa Nota 2 se introduce Nota 3 cu urmatorul cuprins: 
"NOTA 3: Competenta pentru dentisti este pentru codurile: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2
   4.5, 4.6, 5.7, 5.8, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11" 
 14. În anexa nr. 8, la articolul 3 alineatul (1), a doua teza a literei d) va avea urmatorul cuprins: 
 "în vederea asigurarii calitatii serviciilor medicale, în cadrul unui program de 7 ore/zi/medic care lucreaza exclusiv în acupunctura, se pot acorda si raporta la casa de asigurari de sanatate proceduri corespunzatoare unui punctaj de 300 de puncte în medie pe zi, în conditiile în care numarul de consultatii efectuate si raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 9 consultatii." 
15. În anexa nr. 8, la articolul 6, alineatul (3) se completeaza cu urmatoarele paragrafe: 
"În cazul furnizorilor de servicii medicale care au în structura atat laborator de analize medicale, cat si laborator de radiologie si imagistica medicala, nu se permite, pe parcursul derularii contractului, transferul sumelor rezultate din economii de la laboratorul de analize medicale catre laboratorul de radiologie si imagistica medicala sau invers, în cadrul aceleiasi valori de contract. Sumele rezultate din economii de la investigatiile medicale paraclinice – analize medicale de laborator într-o luna se redistribuie conform prevederilor de mai sus furnizorilor de servicii medicale paraclinice – analize medicale de laborator – care în aceeasi luna si-au epuizat valoarea de contract, iar sumele rezultate din economii de la investigatiile medicale paraclinice de radiologie si imagistica medicala într-o luna se redistribuie furnizorilor de investigatii medicale paraclinice de radiologie si imagistica medicala care în aceeasi luna si-au epuizat valoarea de contract. 
În cazul în care la nivelul judetului la sfarsitul trimestrului/anului se înregistreaza economii la nivelul tuturor furnizorilor de servicii medicale paraclinice – analize medicale de laborator – si totodata exista solicitare de suplimentare a fondurilor la investigatii medicale paraclinice de radiologie si imagistica medicala sau invers, se pot efectua redistribuiri între cele doua componente, cu încadrarea în sumele prevazute pentru asistenta medicala pentru specialitati paraclinice, cu aprobarea ordonatorului tertiar de credite, repartizarea pe furnizori avand în vedere criteriile initiale de contractare." 
16. În anexa nr. 8, la articolul 8, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins: 
"(5) Pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene – titulari ai cardului european de asigurari de sanatate investigatiile medicale paraclinice se acorda pe baza biletului de trimitere." 
17. În anexa nr. 8, articolul 9 va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 9. – Serviciile de înalta performanta (RMN, CT, scintigrafie si angiografie) se acorda în baza biletului de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice si a fiselor de solicitare prevazute în anexa nr. 18 la ordin, care se întocmesc în doua exemplare, din care unul ramane la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de înalta performanta, iar celalalt exemplar se transmite lunar de catre acesta la casa de asigurari de sanatate cu care a încheiat contract." 
18. În anexa nr. 8, la articolul 11 alineatul (1), litera b) va avea urmatorul cuprins: 
"b) numarul de medici de medicina dentara si dentisti care intra în relatii contractuale cu casa de asigurari de sanatate;". 
19. În anexa nr. 10, la capitolul II, primul paragraf va avea urmatorul cuprins: 
"La stabilirea numarului de analize medicale de laborator si a sumelor ce se contracteaza cu furnizorii de analize medicale de laborator se au în vedere urmatoarele criterii: 
1. criteriul de evaluare; 
2. criteriul financiar; 
3. criteriul de adresabilitate; 
4. criteriul de calitate." 
20. În anexa nr. 10, la capitolul II, la punctul 3 "Criteriul de adresabilitate", al doilea paragraf va avea urmatorul cuprins: 
"Daca un asigurat s-a adresat de mai multe ori furnizorilor de investigatii medicale paraclinice – analize medicale de laborator  anul precedent, numarul de asigurati luati în calcul la repartizarea sumei se majoreaza corespunzator." 
21. În anexa nr. 10, la capitolul II, la punctul 4 "Criteriul de calitate", literele A si F vor avea urmatorul cuprins: 
"A. Fondul cu destinatia de analize medicale de laborator se repartizeaza pentru fiecare criteriu în parte, astfel: 
a) 40% pentru criteriul de evaluare; 
b) 10% pentru criteriul financiar; 
c) 10% pentru criteriul de adresabilitate; 
d) 40% pentru criteriul de calitate, din care 40% pentru subcriteriul prevazut la paragraful 1 lit. a) si 60% pentru subcriteriul prevazut la paragraful 1 lit. b); 
F. În situatia în care niciunul dintre furnizori nu îndeplineste criteriul de calitate, suma corespunzatoare aplicarii prevederilor lit. A.d) se repartizeaza proportional la celelalte criterii prevazute la lit. A.a), b) si c)." 
22. În anexa nr. 11, la capitolul II, titlul punctului 3 "Criteriul privind calitatea" va avea urmatorul cuprins: 
"3. Criteriul privind implementarea sistemului de management al calitatii". 
23. În anexa nr. 13, la punctul V litera B articolul 7, litera n) va avea urmatorul cuprins: 
"n) sa acorde servicii medicale paraclinice atat asiguratilor, cat si cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene – titulari ai cardului european de asigurari de sanatate numai pe baza biletului de trimitere, cu conditia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere sa se afle în relatie contractuala cu aceeasi casa de asigurari de sanatate cu care se afla în relatie contractuala furnizorul de servicii medicale paraclinice;". 
24. În anexa nr. 13, la punctul V litera B articolul 7, dupa litera s) se introduce o noua litera, litera t), cu urmatorul cuprins: 
"t) sa raporteze serviciile care fac obiectul contractului de furnizare de servicii medicale prin utilizarea aplicatiei «sistem informatic unic integrat», potrivit instructiunilor cuprinse în manualul de utilizare." 
25. În anexa nr. 13, la punctul X articolul 13 alineatul (2), litera d) va avea urmatorul cuprins: 
"d) la a doua constatare a nerespectarii termenului de 5 zile lucratoare pentru remedierea oricareia dintre situatiile prevazute la art. 7 lit. e), g), j), l), o), m) si t);". 
26. În anexa nr. 14, la punctul I, teza a doua va avea urmatorul cuprins: 
"- Cabinetul medical organizat conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
– cabinet individual ……………………………………., reprezentat prin medicul dentist/dentistul titular ……………………………….; 
 – cabinet asociat sau grupat ……………………………………….., reprezentat prin medicul dentist delegat ……………………………..; 
 – societate civila medicala …………………………………………, reprezentata prin administrator ……………………………………;". 
 27. În anexa nr. 14, la punctul III, partea introductiva a articolului 3 va avea urmatorul cuprins: 
 "Art. 3. – Furnizarea serviciilor de medicina dentara din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea medicina dentara se face de catre urmatorii medici dentisti/dentisti:". 
28. În anexa nr. 14, la punctul V articolul 6, litera l) va avea urmatorul cuprins: 
"l) sa încaseze de la furnizorii de servicii de medicina dentara care au acordat servicii medicale din pachetul de servicii medicale de baza persoanelor care nu îndeplineau calitatea de asigurat contravaloarea acestor servicii, precum si contravaloarea serviciilor medicale si a medicamentelor cu si fara contributie personala acordate de alti furnizori aflati în relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate pe baza biletelor de trimitere si/sau a prescriptiilor medicale eliberate de catre acesti medici. Sumele obtinute din aceste încasari se vor folosi la întregirea Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate." 
29. În anexa nr. 15, la punctul V articolul 8, punctul 21) va avea urmatorul cuprins: 
"21) sa acorde servicii medicale atat asiguratilor, cat si cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene – titulari ai cardului european de asigurari de sanatate numai pe baza de bilet de trimitere;". 
30. În anexa nr. 15, la punctul X articolul 17 alineatul (2), litera c) va avea urmatorul cuprins: 
"c) nerespectarea obligatiilor contractuale prevazute la art. 8 pct. 1), 3), 10), 12), 15), 16), 18), 19), 21) si 22), a obligatiei prevazute la art. 46 alin. (6) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.842/2006, cu modificarile ulterioare, precum si la constatarea, în urma controlului efectuat de catre serviciile specializate ale casei de asigurari de sanatate, ca serviciile raportate conform contractului în vederea decontarii acestora nu au fost efectuate;". 
31. În anexa nr. 16, la capitolul 1 litera B punctul 1, subpunctul 1.1 va avea urmatorul cuprins: 
"1.1. – serviciile medicale de la pct. 2 lit. a)-o);". 
32. În anexa nr. 16, la capitolul 1 litera B punctul 2, dupa litera n) se introduce o noua litera, litera o), cu urmatorul cuprins: 
"o) Monitorizare si management hemodinamic prin metoda bioimpedantei toracice – 180 lei". 
33. În anexa nr. 17, la litera A articolul 9, alineatul (2) va avea urmatoru cuprins: 
"(2) Spitalele vor acoperi cheltuielile privind investigatiile paraclinice pentru bolnavii internati efectuate în alte unitati spitalicesti sau în unitati ambulatorii de specialitate, în situatiile în care spitalul respectiv nu detine dotarea necesara, cu încadrarea în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat." 
34. În anexa nr. 17, la litera A, articolul 17 va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 17. – Casele de asigurari de sanatate încheie conventii cu unitatile medico-sociale, precum si cu medicii care îsi desfasoara activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala, respectiv centre de sanatate mintala si stationar de zi, cabinete de planificare familiala, cabinete medicale de boli infectioase, care se afla în structura spitalului ca unitati fara personalitate juridica, în vederea recunoasterii biletelor de trimitere eliberate de catre medicii ce-si desfasoara activitatea în aceste unitati. Modelul de conventie este cel prevazut în anexa nr. 37." 
35. În anexa nr. 17, la litera B articolul 21, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: 
"(2) Modalitatea de plata a serviciilor de hemodializa este tarif pe serviciu medical. 
Tariful pe serviciu medical include toate cheltuielile aferente acestui serviciu, inclusiv cheltuielile pentru medicamente si materiale sanitare specifice, precum si transportul dializatilor de la centrul de dializa pana la domiciliul acestora si retur, cu exceptia cheltuielilor aferente serviciilor de transport al copiilor cu varsta cuprinsa între 0-18 ani si a persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializa de adulti, în vederea efectuarii dializei în unitatile sanitare situate în alte judete decat cel de domiciliu al persoanei respective, de la si la domiciliu." 
36. În anexa nr. 17, la litera B articolul 21, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins: 
"(6) Transportul nemedicalizat al asiguratului de la centrul de dializa pana la domiciliu acestuia si retur, în vederea efectuarii hemodializei în unitati sanitare publice sau centre pilot, poate fi efectuat de furnizorii de servicii de hemodializa autorizati si evaluati, potrivit legii, sau, dupa caz, de unitati specializate autorizate si evaluate si de unitati autorizate în acest sens conform legii, pe baza contractului încheiat cu furnizorii de servicii medicale." 
37. În anexa nr. 20, la punctul III articolul 2, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 2. – (1) Serviciile medicale spitalicesti se acorda pe baza recomandarii de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unitatile sanitare ambulatorii aflate în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, a medicilor din unitatile de asistenta medico-sociala care au încheiat conventii cu casele de asigurari de sanatate în vederea recunoasterii biletelor de trimitere eliberate, precum si a medicilor care îsi desfasoara activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala, respectiv centre de sanatate mintala si stationar de zi, cabinete de planificare familiala, cabinete medicale de boli infectioase, care se afla în structura spitalului ca unitati fara personalitate juridica, care au încheiat conventii cu casele de asigurari de sanatate în vederea recunoasterii biletelor de trimitere eliberate, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale, bolilor cu potential endemo-epidemic care necesita izolare si tratament, internarilor obligatorii pentru bolnavii psihici prevazuti la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum si a celor dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale." 
38. În anexa nr. 21, la capitolul 1 litera C punctul III, punctul 15 va avea urmatorul cuprins: 
"15. Transportul copiilor dializati cu varsta cuprinsa între 0-18 ani si a persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializa de adulti, în vederea efectuarii dializei în unitatile sanitare situate în alte judete decat cel de domiciliu al persoanei respective, de la si la domiciliu; transportul copiilor dializati cu varsta cuprinsa între 0-18 ani si a persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializa de adulti se efectueaza în baza contractelor încheiate între casa de asigurari de sanatate în a carei raza administrativ-teritoriala îsi au domiciliul persoanele dializate si unitatile medicale specializate aflate în relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate din judetul de domiciliu." 
39. În anexa nr. 22, articolul 6 va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 6. – Serviciile de transport al copiilor cu varsta cuprinsa între 0-18 ani si al persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializa de adulti, în vederea efectuarii dializei în unitatile sanitare situate în alte judete decat cel de domiciliu al persoanei respective, de la centrul de dializa pana la domiciliul acesteia si retur, se contracteaza si se deconteaza distinct din fondul aprobat cu destinatia servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala, cu respectarea tuturor conditiilor de contractare si decontare aferente celorlalte servicii de transport sanitar." 
40. În anexa nr. 22, articolul 7, litera c) va avea urmatorul cuprins: 
"c) ambulante tip A1, A2 – ambulante destinate: transportului sanitar neasistat al unui singur pacient (A1), al unuia sau mai multor pacienti (A2), consultatiilor de urgenta la domiciliu pentru urgente medico-chirurgicale de gradul 2;". 
41. În anexa nr. 26, la punctul V litera B articolul 7, dupa litera r) se introduce o litera noua, litera s), cu urmatorul cuprins: 
"s) sa raporteze serviciile care fac obiectul contractului de furnizare de servicii medicale prin utilizarea aplicatiei «sistem informatic unic integrat», potrivit instructiunilor cuprinse în manualul de utilizare." 
42. În anexa nr. 26, la punctul X articolul 14 alineatul 2), litera e) va avea urmatorul cuprins: 
"e) la a doua constatare a nerespectarii termenului de 5 zile lucratoare pentru remedierea oricareia dintre situatiile prevazute la art. 7 lit. e), f), i), j), k) si s);". 
43. În anexa nr. 30, la articolul 1, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: 
"(2) Pentru elevii si studentii care urmeaza o forma de învatamant în alta localitate decat cea de resedinta si care nu sunt înscrisi la un medic de familie din localitatea unde se afla unitatea de învatamant, în caz de urgenta medicala, medicul din cabinetul scolar sau studentesc poate prescrie medicamente numai pentru afectiuni acute, pentru maximum 3 zile. Medicii respectivi au obligatia sa transmita prin scrisoare medicala medicului de familie la care este înscris elevul sau studentul diagnosticul si tratamentul prescris. 
Medicii dentisti din cabinetele stomatologice scolare si studentesti pot prescrie medicamente numai pentru afectiuni acute, pentru maximum 3 zile. 
Medicii din caminele de batrani pot prescrie medicamente numai pentru maximum 3 zile, pentru bolnavii nedeplasabili sau cu afectiuni acute din aceste institutii, daca nu sunt înscrisi în lista unui medic de familie. 
Medicii din institutiile aflate în coordonarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap pot prescrie medicamente numai pentru maximum 3 zile pentru bolnavii nedeplasabili sau cu afectiuni acute din aceste institutii, în situatia în care persoanele institutionalizate nu sunt înscrise în lista unui medic de familie. 
Medicii din unitatile si compartimentele de primire a urgentelor din cadrul spitalelor de urgenta ce sunt finantate din bugetul de stat pot prescrie medicamente cu si fara contributie personala în tratamentul ambulatoriu numai pentru afectiuni acute, pentru maximum 3 zile. 
Medicii care îsi desfasoara activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala, respectiv centre de sanatate mintala si stationar de zi, cabinete de planificare familiala, cabinete medicale de boli infectioase, care se afla în structura spitalului ca unitati fara personalitate juridica, pot prescrie medicamente cu si fara contributie personala în tratamentul ambulatoriu, corespunzator DCI-urilor prevazute în Hotararea Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate. 
Casele de asigurari de sanatate încheie conventii cu medicii/medicii dentisti din cabinetele scolare si studentesti, medicii din caminele de batrani, medicii din institutiile aflate în coordonarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, cu unitatile sanitare pentru medicii care îsi desfasoara activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala, respectiv centre de sanatate mintala si stationar de zi, cabinete de planificare familiala, cabinete medicale de boli infectioase, care se afla în structura spitalului ca unitati fara personalitate juridica, si cu medicii din unitatile si compartimentele de primire a urgentelor din cadrul spitalelor de urgenta ce sunt finantate din bugetul de stat, în vederea recunoasterii prescriptiilor medicale pentru medicamente cu si fara contributie personala eliberate de catre acestia. Modelul de conventie este cel prevazut în anexa nr 36. 
Prin medicii/medicii dentisti din cabinetele scolare si studentesti se întelege medicii din cabinetele medicale si stomatologice din scoli si unitati de învatamant superior, cabinete integrate în structura spitalelor teritoriale si finantate de la bugetul de stat." 
44. În anexa nr. 30, la articolul 2, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 2. – (1) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de 3-5 zile în afectiuni acute, de 8-10 zile în afectiuni subacute si de pana la 30 de zile pentru bolnavii cu afectiuni cronice, cu exceptia bolnavilor cu diabet zaharat, cu afectiuni oncologice si pentru stari posttransplant, cuprinsi în programul national cu scop curativ, pentru care perioada poate fi de pana la 90 de zile. Prescriptia medicala eliberata de medicii din spitale la externarea bolnavului cuprinde medicatia pentru maximum 30 de zile." 
45. În anexa nr. 30, la articolul 7, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins: 
"(5) Farmacia are dreptul sa încaseze de la asigurati contributia personala reprezentand diferenta dintre pretul de vanzare cu amanuntul si suma corespunzatoare aplicarii procentului de compensare a medicamentelor corespunzatoare DCI prevazute în sublista A si B asupra pretului de referinta, respectiv diferenta dintre pretul de vanzare cu amanuntul si pretul de referinta/pretul de decontare al medicamentelor decontate de casele de asigurari de sanatate, cu exceptia medicamentelor acordate în cadrul programelor nationale de sanatate pentru care sunt stabilite preturi de decontare;". 
46. În anexa nr. 30, la articolul 10, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 10. – (1) Farmaciile întocmesc borderou centralizator cu evidente distincte pentru fiecare sublista. Pe borderou fiecare prescriptie medicala poarta un numar curent care trebuie sa fie acelasi cu numarul de ordine pe care îl poarta prescriptia medicala. Borderoul va contine si codul medicului, precum si codul numeric personal al asiguratului, respectiv al titularului de card european de asigurari de sanatate. 
Farmaciile întocmesc cate un borderou centralizator distinct pentru DCI-urile prevazute în grupa de boala diabet zaharat si boli de nutritie – G21*), pentru medicamentele antidiabetice de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, pentru medicamentele pentru tratamentul starii posttransplant, pentru medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, acordate în tratamentul bolnavilor cuprinsi în programul national cu scop curativ, si pentru medicamentele corespunzatoare DCI-urilor aferente grupei/grupelor de boli cronice pentru care aprobarea se da de catre comisia/comisiile constituite în acest sens la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate conform Hotararii Guvernului nr. 1.841/2006. 
Casele de asigurari de sanatate au obligatia sa tina evidente distincte pentru sumele decontate reprezentand contravaloarea medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor prevazute la grupa de boala cronica diabet zaharat si boli de nutritie – G21*), pentru medicamentele antidiabetice de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, pentru medicamentele pentru tratamentul starii posttransplant si pentru medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, acordate în tratamentul bolnavilor cuprinsi în programul national cu scop curativ." 
47. În anexa nr. 30, la articolul 11 punctul 1, prima teza a literei c) va avea urmatorul cuprins: 
"c) eliberarea medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor aferente urmatoarelor grupe de boli cronice: bolile psihice – G15*), demente – G16*), bolnavi cu proceduri interventionale percutane numai dupa implantarea unei proteze endovasculare – stent G3*), leucemii, limfoame, aplazie medulara, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferari cronice si tumori maligne – G10*), se face prin acele farmacii selectionate ca urmare a negocierii adaosului comercial." 
48. În anexa nr. 30, la articolul 11 punctul 2, prima teza a literei a) va avea urmatorul cuprins: 
"2. a) Eliberarea medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor pentru care aprobarea se da de catre comisiile constituite în acest sens la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, prescrise în cadrul tratamentului urmatoarelor grupe de boli cronice: hepatita cronica de etiologie virala cu HVB si HCV – G4*), ciroza hepatica – G7*), poliartrita reumatoida si artropatia psoriazica – G18*), spondilita anchilozanta – G19*), acromegalia – tumori hipofizare cu expansiune supraselara – G22*), boala Gaucher – G29*), DCI-uri nominalizate în Hotararea Guvernului nr. 1.841/2006, se face prin acele farmacii aflate în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate si selectionate ca urmare a negocierii adaosului comercial pentru medicamentele necesare în tratamentul acestor boli." 
49. În anexa nr. 30, la articolul 11, punctul 4 va avea urmatorul cuprins: 
"4. Eliberarea medicamentelor antidiabetice orale prescrise pentru tratamentul grupei de boala cronica diabet zaharat si boli de nutritie – G21*), medicamentelor antidiabetice de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, medicamentelor pentru tratamentul starii posttransplant si a medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, acordate în tratamentul bolnavilor cuprinsi în programul national cu scop curativ, se face prin farmaciile care intra în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate si încheie în acest sens acte aditionale distincte la contractul de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala în tratamentul ambulatoriu în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. Farmaciile încheie acte aditionale pentru eliberarea medicamentelor antidiabetice orale prescrise pentru tratamentul grupei de boala cronica diabet zaharat si boli de nutritie – G21*) si/sau medicamentelor antidiabetice de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici si/sau medicamentelor pentru tratamentul starii posttransplant si/sau medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, acordate în tratamentul bolnavilor cuprinsi în programul national cu scop curativ. 
Sumele aprobate la nivelul casei de asigurari de sanatate cu aceasta destinatie se repartizeaza în mod egal la farmacii, stabilindu-se în acest sens o valoare orientativa a actelor aditionale. 
Actele aditionale se adapteaza dupa modelul de contract de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala în tratamentul ambulatoriu în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si valoarea orientativa a acestora nu intra în valoarea totala de contract a farmaciei." 

50. În anexa nr. 30, la articolul 11, punctul 5 va avea urmatorul cuprins: 
"5. Pentru echilibrarea repartizarii sumelor pe farmacii în functie de adresabilitate, casele de asigurari de sanatate repartizeaza lunar prin acte aditionale diferenta de 15% din fondul aprobat cu aceasta destinatie la nivelul casei de asigurari de sanatate ce nu a fost contractata, astfel încat sa se asigure accesul asiguratilor la medicamentele cu si fara contributie personala pana la sfarsitul anului. 
Repartizarea diferentei de 15% din fondul aprobat cu aceasta destinatie la nivelul casei de asigurari de sanatate ce nu a fost contractata se realizeaza potrivit prevederilor art. 12, începand cu data de 15 a lunii pentru luna curenta, la farmaciile care si-au epuizat valoarea lunara de contract." 
51. În anexa nr. 30, la articolul 13, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins: 
"(3) Stabilirea valorii contractate pentru eliberarea medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor aferente urmatoarelor grupe de boli cronice: bolile psihice – G15*), demente – G16*), bolnavi cu proceduri interventionale percutane numai dupa implantarea unei proteze endovasculare – stent – G3*), leucemii, limfoame, aplazie medulara, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferari cronice si tumori maligne – G10*), se face similar prevederilor de la alin. (2), cu conditia acceptarii adaosului comercial negociat initial de casele de asigurari de sanatate cu farmaciile selectionate." 
52. În anexa nr. 30, articolul 14 va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 14. – (1) Casele de asigurari de sanatate deconteaza farmaciilor medicamentele corespunzatoare DCI-urilor prevazute la grupa de boala cronica diabet zaharat si boli de nutritie – G21*), medicamentele antidiabetice de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, medicamentele pentru tratamentul starii posttransplant si medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, acordate în tratamentul bolnavilor cuprinsi în programul national cu scop curativ, eliberate la nivelul realizat, modificandu-se în mod corespunzator valoarea actelor aditionale, cu încadrarea în fondul aprobat la nivelul caselor de asigurari de sanatate pentru subprogramele respective. 
(2) Casele de asigurari de sanatate deconteaza farmaciilor medicamentele corespunzatoare DCI-urilor pentru care aprobarea se da de catre comisiile constituite în acest sens la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate prevazute la grupele de boli cronice hepatita cronica de etiologie virala cu HVB si HCV – G4*), ciroza hepatica – G7*), poliartrita reumatoida si artropatia psoriazica – G18*), spondilita anchilozanta – G19*), acromegalia – tumori hipofizare cu expansiune supraselara – G22*), boala Gaucher – G29*), eliberate la nivelul realizat, modificandu-se în mod corespunzator valoarea actelor aditionale, cu încadrarea în sumele aprobate cu aceasta destinatie la nivelul caselor de asigurari de sanatate." 
53. În anexa nr. 31, la punctul V litera A articolul 6, litera d) va avea urmatorul cuprins: 
"d) sa deconteze furnizorilor de medicamente cu care a încheiat contracte, în limita valorii contractate, contravaloarea medicamentelor eliberate cu si fara contributie personala sau, dupa caz, la nivelul realizat pentru medicamentele antidiabetice orale, pentru medicamentele antidiabetice de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, medicamentelor pentru tratamentul starii posttransplant, medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, acordate în tratamentul bolnavilor cuprinsi în programul national cu scop curativ, si pentru medicamentele corespunzatoare DCI-urilor aferente grupei/grupelor de boli cronice pentru care aprobarea se da de catre comisia/comisiile constituite în acest sens la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate conform Hotararii Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate, pentru care s-a stabilit valoarea de contract orientativa în limita sumelor alocate cu aceasta destinatie la nivelul casei de asigurari de sanatate, la termenele prevazute în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.842/2006;". 
54. În anexa nr. 31, la punctul V litera B articolul 7, litera a) va avea urmatorul cuprins: 
"a) sa se aprovizioneze continuu cu medicamentele corespunzatoare DCI-urilor prevazute în lista, inclusiv cu medicamente la pret de referinta si la pret de decontare;". 
55. În anexa nr. 31, la punctul V litera B articolul 7, litera d) va avea urmatorul cuprins: 
"d) sa verifice prescriptiile medicale cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie sa le cuprinda în vederea eliberarii acestora si decontarii contravalorii medicamentelor de catre casele de asigurari de sanatate;". 
56. În anexa nr. 31, la punctul V litera B articolul 7, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins: "d1) sa verifice daca au fost respectate conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.842/2006, cu privire la eliberarea prescriptiilor medicale referitoare la numarul de medicamente si durata terapiei în functie de tipul de afectiune: acut, subacut, cronic;". 
57. În anexa nr. 31, la punctul V litera B articolul 7, a doua teza a literei l) va avea urmatorul cuprins: 
"în cazul medicamentelor antidiabetice orale, medicamentelor antidiabetice de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, medicamentelor pentru tratamentul starii posttransplant, medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, acordate în tratamentul bolnavilor cuprinsi în programul national cu scop curativ, si al medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor aferente grupei/grupelor de boli cronice pentru care aprobarea se da de catre comisia/comisiile constituite în acest sens la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate conform Hotararii Guvernului nr. 1.841/2006, valorile de contract sunt orientative;". 
58. În anexa nr. 31, la punctul V litera B articolul 7, litera r) va avea urmatorul cuprins: 
"r) sa depuna în primele 15 zile calendaristice ale lunii urmatoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele documentele necesare în vederea decontarii pentru luna respectiva, în limita valorii de contract; pentru medicamentele antidiabetice orale, medicamentele antidiabetice de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, medicamentele pentru tratamentul starii posttransplant, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, acordate în tratamentul bolnavilor cuprinsi în programul national cu scop curativ, si pentru medicamentele corespunzatoare DCI-urilor aferente grupei/grupelor de boli cronice pentru care aprobarea se da de catre comisia/comisiile constituita/constituite în acest sens la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate conform Hotararii Guvernului nr. 1.841/2006, decontarea se face la nivelul realizat, cu încadrarea în fondul aprobat la nivelul casei de asigurari de sanatate; sa raporteze lunar la casa de asigurari de sanatate cu care are încheiat contract, la datele de 15 si 30/31 ale fiecarei luni, valoarea medicamentelor eliberate în prima, respectiv a doua jumatate a lunii respective." 
59. În anexa nr. 31, la punctul V litera B articolul 7, litera t) va avea urmatorul cuprins: 
"t) sa elibereze medicamentele la preturile cele mai mici si numai cu acordul asiguratului sa elibereze medicamentele din cadrul aceluiasi DCI la preturi mai mari decat preturile de referinta." 
60. În anexa nr. 31, la punctul VI, articolul 8 va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 8. – Decontarea medicamentelor cu si fara contributie personala eliberate se face pe baza urmatoarelor acte în original: factura, borderouri centralizatoare, prescriptii medicale, cu înscrierea numarului de ordine a bonului fiscal si a datei de emitere a acestora. În situatia în care pe acelasi formular de prescriptie se înscriu medicamente din mai multe subliste, farmaciile întocmesc borderou centralizator cu evidenta distincta pentru fiecare sublista. 
Pentru medicamentele antidiabetice orale corespunzatoare DCI-urilor din grupa de boala cronica diabet zaharat si boli de nutritie – G21, medicamentele antidiabetice de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, medicamentele pentru tratamentul starii posttransplant, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, acordate în tratamentul bolnavilor cuprinsi în programul national cu scop curativ, cat si pentru medicamentele corespunzatoare DCI-urilor pentru care aprobarea se da de catre comisiile constituite în acest sens la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate conform Hotararii Guvernului nr. 1.841/2006, pentru care se completeaza prescriptii distincte, farmaciile întocmesc cate un borderou centralizator distinct." 
61. În anexa nr. 31, la punctul IX articolul 17 alineatul (2), litera d) va avea urmatorul cuprins: 
"d) odata cu prima constatare dupa aplicarea de 3 ori în cursul unui an a masurii de diminuare a valorii de contract lunare pentru nerespectarea programului de lucru comunicat la casa si mentionat în prezentul contract; pentru societatile comerciale farmaceutice în cadrul carora functioneaza mai multe farmacii/puncte de lucru, odata cu prima constatare dupa aplicarea la nivelul societatii a masurilor prevazute la art. 10 de cate 3 ori în cursul unui an pentru nerespectarea programului de lucru de catre fiecare farmacie/punct de lucru din structura societatii farmaceutice; daca la nivelul societatii comerciale se aplica de 3 ori în cursul unui an masurile prevazute la art. 10 pentru nerespectarea programului de lucru de catre aceeasi farmacie/acelasi punct de lucru din structura sa, la a patra constatare rezilierea contractului opereaza numai pentru farmacia/punctul de lucru la care se înregistreaza aceste situatii si se modifica corespunzator contractul;". 
62. În anexa nr. 31, la punctul IX articolul 17 alineatul (2), litera h) va avea urmatorul cuprins: 
"h) la a patra constatare a nerespectarii în cursul unui an a oricareia dintre obligatiile prevazute la art. 7 lit. d1), i), j), k) si p)." 
63. În anexa nr. 31, la punctul IX, dupa articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu urmatorul cuprins: 
"Art. 191. – Pentru societatile comerciale farmaceutice în cadrul carora functioneaza mai multe farmacii/puncte de lucru, conditiile de reziliere a contractelor prevazute la art. 17 alin. (2) lit. d), e) si f) – pentru nerespectarea prevederilor de la lit. e), l) si q) ale art. 7 – si conditiile de reziliere a contractelor prevazute la art. 17 alin. (2) lit. g) – pentru nerespectarea prevederilor de la lit. f) si r) ale art. 7 – se aplica la nivel de societate; restul conditiilor de reziliere prevazute la art. 17 se aplica corespunzator pentru fiecare dintre farmaciile/punctele de lucru la care se înregistreaza aceste situatii, prin excluderea lor din contract si modificarea contractului în mod corespunzator. 
Prevederile art. 18 si 19 referitoare la conditiile de încetare, respectiv suspendare, se aplica societatii comerciale farmaceutice sau farmaciilor, respectiv punctelor de lucru, dupa caz." 
64. În anexa nr. 32, literele B si C vor avea urmatorul cuprins: 

   "B. Dispozitive pentru protezare stomii
┌────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┐
│Nr. │ Denumirea dispozitivului medical  │         Tipul          │   Termen   │
│crt.│                                   │                        │ înlocuire  │
├────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ C1 │                C2                 │           C3           │     C4     │
├────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│    │A. Sistem stomic unitar (sac stomic│a) sac colector pentru  │1 set/luna  │
│    │de unica utilizare)                │colostomie/ileostomie   │(30 buc.)   │
│    │                                   ├────────────────────────┼────────────┤
│    │                                   │b) sac colector pentru  │1 set/luna  │
│    │                                   │urostomie               │(15 buc.)   │
├────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│    │B. Sistem stomic cu doua componente│a) pentru colostomie/   │1 set/luna*)│
│    │                                   │ileostomie: flansa      │            │
│    │                                   │suport                  │            │
│    │                                   │si                      │            │
│    │                                   │sac colector            │            │
│    │                                   ├────────────────────────┼────────────┤
│    │                                   │b) pentru urostomie:    │1 set/luna*)│
│    │                                   │flansa suport           │            │
│    │                                   │si sac colector         │            │
└────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┘
   *) Un set este alcatuit din 4 flanse suport si 15 saci colectori.

Observatie: se va prescrie doar unul dintre sistemele A sau B pentru fiecare
tip.

 C. Dispozitive pentru incontinenta urinara
┌────┬─────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────────────────┐
│Nr. │      Denumirea dispozitivului medical       │Tipul│  Termen înlocuire   │
│crt.│                                             │     │                     │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────┤
│ C1 │                     C2                      │ C3  │         C4          │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────┤
│ 1. │Condom urinar                                │     │ 1 set/luna (30 buc.)│
├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────┤
│ 2. │Sac colector de urina                        │     │ 1 set/luna (6 buc.) │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────┤
│ 3. │Sonda Foley                                  │     │ 1 set/luna (4 buc.) │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────────────┤
│ 4. │Dispozitiv pentru plasarea de benzi          │     │                     │
│    │intravaginale si pentru incontinenta urinara"│     │                     │
└────┴─────────────────────────────────────────────┴─────┴─────────────────────┘
   
65. În anexa nr. 33, la articolul 1, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins: 
"(3) Prescriptia medicala pentru protezarea auditiva trebuie sa fi însotita de audiograma tonala liminara si audiograma vocala, eliberate de un furnizor de servicii medicale autorizat si evaluat sau de un furnizor de dispozitive medicale autorizat si evaluat pentru protezare auditiva care se afla în relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate. Pentru copii, la recomandarea medicului de specialitate, audiograma vocala se poate excepta." 
66. În anexa nr. 33, articolul 4 va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 4. – Pentru procurarea dispozitivului medical, asiguratul, în cazul dispozitivelor la comanda (inclusiv pentru protezele auditive), sau, în cazul dispozitivelor medicale care nu sunt la comanda, unul dintre membrii familiei (parinti, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana împuternicita de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului se adreseaza, în perioada de valabilitate a deciziei, unuia dintre furnizorii din lista furnizorilor de dispozitive medicale evaluati, cu care casa de asigurari de sanatate a încheiat contract, cu urmatoarele documente: decizia emisa de casa de asigurari de sanatate si prescriptia medicala. În cazul dispozitivelor de protezare stomii, incontinenta urinara, fotolii rulante si aparate pentru administrare continua cu oxigen, decizia va fi însotita de talonul aferent lunii respective, urmand ca lunar sa predea aceluiasi furnizor si celelalte taloane." 
67. În anexa nr. 33, la articolul 6, a doua teza a alineatului (3) va avea urmatorul cuprins: 
 "Furnizorii de proteze auditive vor atasa audiogramele efectuate dupa protezarea auditiva de un furnizor de servicii medicale autorizat si evaluat sau de un furnizor de dispozitive medicale autorizat si evaluat pentru protezare auditiva, aflat în relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate." 
68. În anexa nr. 33, la articolul 6, a doua teza a alineatului (4) va avea urmatorul cuprins: 
"În cazul în care asiguratul nu se prezinta la casa de asigurari de sanatate cu acest document în termen de 15 zile lucratoare de la ridicarea dispozitivului medical, casa de asigurari de sanatate va valida (va confirma) din oficiu protezarea respectiva." 
69. În anexa nr. 33, la articolul 6, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins: 
"(6) Decontarea, în cazul protezelor auditive, se face dupa depunerea de catre asigurat a unui document de validare întocmit de catre un medic de specialitate O.R.L., pe baza raportului probei de protezare. Raportul probei de protezare cuprinde rezultatele testelor audiometriei protetice, realizate prin diferite metode (audiometrie tonala si vocala în camp liber etc.), efectuate înainte si dupa protezare. În cazul în care asiguratul nu se prezinta la casa de asigurari de sanatate cu acest document în termen de 15 zile lucratoare de la ridicarea dispozitivului, casa de asigurari de sanatate va valida (va confirma) din oficiu protezarea respectiva." 
70. În anexa nr. 34, la punctul I, teza a doua va avea urmatorul cuprins: 
"furnizorul de dispozitive medicale …………………………………., prin reprezentantul legal ……………………………., cu Certificatul de înregistrare*) seria ………., codul unic de înregistrare nr. ………….., avand sediul social în localitatea …………………………………….., str. …………………. nr. ….., telefon …………, fax ………….., contul nr. …………….., deschis la Trezoreria Statului, sau contul nr. ………………., deschis la Banca ………………………………., dovada de evaluare pentru sediul social nr. ……/data …………., dovada de evaluare pentru fiecare punct de lucru nr. …………/data ………………, certificatul/certificatele de înregistrare a dispozitivelor medicale emis/emise de Ministerul Sanatatii Publice si/sau declaratia de conformitate EC emisa de producator, dupa caz …………………………………………………., avizul de functionare si/sau certificatul de înregistrare al producatorului de dispozitive medicale, dupa caz, emis de Ministerul Sanatatii Publice, dovada de raspundere civila în domeniul medical, valabila pe toata perioada derularii contractului ………………, lista preturilor de vanzare cu amanuntul pentru dispozitivele a caror furnizare face obiectul contractului cu casa de asigurari de sanatate;
   ___________
   *) Certificatul de înregistrare cu cod unic de înregistrare sau, dupa caz, act de înfiintare conform prevederilor legale în vigoare."

71. În anexa nr. 34, la punctul V litera B articolul 6, litera f) va avea urmatorul cuprins: 
"f) sa transmita Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, în vederea calcularii preturilor de referinta ale dispozitivelor medicale, preturile de vanzare cu amanuntul ale dispozitivelor medicale, însotite de certificatele de înregistrare a dispozitivelor medicale emise de Ministerul Sanatatii Publice si/sau declaratia de conformitate EC emisa de producator, dupa caz, si care trebuie sa fie aceleasi cu cele din lista preturilor de vanzare cu amanuntul pentru dispozitivele a caror furnizare face obiectul contractului cu casa de asigurari de sanatate prezentata la contractare;". 
72. În anexa nr. 34, la punctul V litera B articolul 6, litera h) va avea urmatorul cuprins: 
"h) sa emita, în vederea decontarii, facturile însotite de: copia certificatului de garantie, declaratia de conformitate pentru dispozitivele la comanda, dupa caz, conform prevederilor legale în vigoare, audiogramele efectuate dupa protezarea auditiva de catre un furnizor de servicii medicale autorizat si evaluat sau de un furnizor de dispozitive medicale autorizat si evaluat pentru protezare auditiva, aflat în relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, dupa caz, talonul lunar pentru dispozitivele de protezare stomii, incontinenta urinara, fotoliile rulante si aparatele pentru administrare continua cu oxigen, dupa caz, dovada verificarii tehnice sau a verificarii dupa reparare, dupa caz, confirmarea primirii dispozitivului medical sub semnatura beneficiarului, cu specificarea domiciliului, a actului de identitate si a codului numeric personal sau a documentelor ce confirma expedierea prin posta si primirea la domiciliu; cheltuielile cu transportul dispozitivului medical la domiciliul asiguratului nu se deconteaza de casele de asigurari de sanatate;". 
73. În anexa nr. 34, la punctul VI articolul 10, teza a treia a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins: 
"Furnizorii de proteze auditive vor atasa audiogramele efectuate dupa protezare auditiva de catre un furnizor de servicii medicale autorizat si evaluat sau de un furnizor de dispozitive medicale autorizat si evaluat pentru protezare auditiva, aflat în relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate." 
74. În anexa nr. 34, la punctul VI articolul 10, a doua teza a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins: 
"În cazul în care asiguratul nu se prezinta la casa de asigurari de sanatate cu acest document în termen de 15 zile lucratoare de la ridicarea dispozitivului medical, casa de asigurari de sanatate va valida (va confirma) din oficiu protezarea respectiva." 
75. În anexa nr. 34, la punctul VI articolul 10, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins: 
"(4) Decontarea, în cazul protezelor auditive, se face dupa depunerea de catre asigurat a unui document de validare întocmit de catre un medic de specialitate O.R.L., pe baza raportului probei de protezare. Raportul probei de protezare cuprinde rezultatele testelor audiometriei protetice, realizate prin diferite metode (audiometrie tonala si vocala în camp liber etc.), efectuate înainte si dupa protezare. În cazul în care asiguratul nu se prezinta la casa de asigurari de sanatate cu acest document în termen de 15 zile lucratoare de la ridicarea dispozitivului, casa de asigurari de sanatate va valida (va confirma) din oficiu protezarea respectiva." 
76. În anexa nr. 34, la punctul IX articolul 15 alineatul (2), litera c) va avea urmatorul cuprins: 
"c) furnizarea de dispozitive medicale pentru care nu detine certificat de înregistrare a dispozitivului medical emis de Ministerul Sanatatii Publice si/sau declaratia de conformitate EC emisa de producator, dupa caz;". 
77. Titlul anexei nr. 36 va avea urmatorul cuprins:

"CONVENTIE privind eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice, eliberarea biletelor de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice si/sau eliberarea prescriptiilor medicale pentru medicamente cu si fara contributie personala"

78. În anexa nr. 36, la punctul II, articolul 1 va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 1. – Obiectul prezentei conventii îl constituie eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice, eliberarea biletelor de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice si/sau eliberarea prescriptiilor medicale pentru medicamente cu si fara contributie personala, în vederea recunoasterii acestora în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.842/2006, si normelor metodologice de aplicare a acestuia." 
79. În anexa nr. 36, la punctul II, articolul 2 va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 2. – (1) Eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice se face de catre: 
a) medicii din cabinetele medicale scolare/studentesti pentru elevi, respectiv studenti, daca nu sunt înscrisi pe lista unui medic de familie sau în situatia în care cabinetul medicului de familie nu se afla în aceeasi localitate cu unitatea de învatamant respectiva; 
b) medicii din institutiile aflate în coordonarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, în situatia în care persoanele institutionalizate nu sunt incluse pe lista unui medic de familie; 
c) medicii din serviciile publice specializate sau organismele private autorizate pentru copiii încredintati ori dati în plasament, daca nu sunt înscrisi pe lista unui medic de familie; 
d) medicii din alte institutii de ocrotire sociala, daca persoanele institutionalizate nu sunt înscrise pe lista unui medic de familie; 
e) medicii care îsi desfasoara activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala, respectiv centre de sanatate mintala si stationar de zi, cabinete de planificare familiala, cabinete medicale de boli infectioase, care se afla în structura spitalului ca unitati fara personalitate juridica; 
f) medicii dentisti si dentistii din cabinetele stomatologice scolare si studentesti pentru elevi, respectiv studenti, daca este necesara rezolvarea cazului din punct de vedere oro-dentar. 
(2) Eliberarea prescriptiilor medicale pentru medicamente cu si fara contributie personala în tratamentul ambulatoriu se face de catre: 
a) medicii/medicii dentisti din cabinetele scolare si studentesti; 
b) medicii din caminele de batrani; 
c) medicii din institutiile aflate în coordonarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap; 
d) medicii care îsi desfasoara activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala, respectiv centre de sanatate mintala si stationar de zi, cabinete de planificare familiala, cabinete medicale de boli infectioase, care se afla în structura spitalului ca unitati fara personalitate juridica; 
e) medicii din unitatile si compartimentele de primire a urgentelor din cadrul spitalelor de urgenta ce sunt finantate din bugetul de stat. 
(3) Eliberarea biletelor de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice se face de catre: 
a) medicii care îsi desfasoara activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala, respectiv centre de sanatate mintala si stationar de zi, cabinete de planificare familiala, cabinete medicale de boli infectioase, care se afla în structura spitalului ca unitati fara personalitate juridica; 
b) medicii dentisti din cabinetele stomatologice scolare si studentesti pentru radiografie dentara retroalveolara si panoramica, pentru elevi, respectiv studenti. 
(4) Prin medicii/medicii dentisti din cabinetele scolare si studentesti mentionati la alin. (1), (2) si (3) se întelege medicii din cabinetele medicale si stomatologice din scoli si unitati de învatamant superior, cabinete integrate în structura spitalelor teritoriale si finantate de la bugetul de stat." 
80. În anexa nr. 36, la punctul IV, articolul 4 va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 4. – Medicii care elibereaza biletele de trimitere pentru servicii medicale clinice, bilete de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice si/sau care elibereaza prescriptii medicale pentru medicamente cu si fara contributie personala au urmatoarele obligatii: 
a) sa respecte prevederile actelor normative referitoare la eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice, eliberarea biletelor de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice si/sau eliberarea prescriptiilor medicale pentru medicamente cu si fara contributie personala în sistemul asigurarilor sociale de sanatate; 
b) sa respecte confidentialitatea datelor si informatiilor privitoare la certificatele de concediu medical eliberate asiguratilor; 
c) sa anunte casa de asigurari de sanatate despre orice modificare privind conditiile care au stat la baza încheierii conventiei; 
d) sa puna la dispozitie organelor de control ale casei de asigurari de sanatate documentele medicale primare care au stat la baza eliberarii biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice, a eliberarii biletelor de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice si/sau a eliberarii prescriptiilor medicale pentru medicamente cu si fara contributie personala; 
e) sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a medicului si a furnizorului; 
f) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa prescrie medicamentele prevazute în lista cu medicamente de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contributie personala, care se aproba prin hotarare a Guvernului, conform specializarii, în concordanta cu diagnosticul; 
g) sa prescrie medicamente în urmatoarele conditii: 
– medicii din cabinetele medicale scolare si studentesti prescriu medicamente în caz de urgenta medicala, numai pentru afectiuni acute, pentru maximum 3 zile, pentru elevii si studentii care urmeaza o forma de învatamant în alta localitate decat cea de resedinta si care nu sunt înscrisi la un medic de familie din localitatea unde se afla unitatea de învatamant; medicii respectivi au obligatia sa transmita prin scrisoare medicala medicului de familie la care este înscris elevul sau studentul diagnosticul si tratamentul prescris; 
– medicii de medicina dentara si dentistii din cabinetele stomatologice scolare si studentesti pot prescrie medicamente numai pentru afectiuni acute, pentru maximum 3 zile si numai ca o consecinta a actului medical propriu, pentru elevi, respectiv studenti; 
– medicii din caminele de batrani pot prescrie medicamente numai pentru maximum 3 zile, pentru bolnavii nedeplasabili sau cu afectiuni acute din aceste institutii, daca nu sunt înscrisi în lista unui medic de familie; 
– medicii din institutiile aflate în coordonarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap pot prescrie medicamente numai pentru maximum 3 zile, pentru bolnavii nedeplasabili sau cu afectiuni acute din aceste institutii, în situatia în care persoanele institutionalizate nu sunt înscrise în lista unui medic de familie; 
– medicii care îsi desfasoara activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala, respectiv centre de sanatate mintala si stationar de zi, cabinete de planificare familiala, cabinete medicale de boli infectioase, care se afla în structura spitalului ca unitati fara personalitate juridica, pot prescrie medicamente cu sau fara contributie personala, conform specializarii si numai ca o consecinta a actului medical propriu; 
 – medicii din unitatile si compartimentele de primire a urgentelor din cadrul spitalelor de urgenta ce sunt finantate din bugetul de stat pot prescrie medicamente cu sau fara contributie personala, conform specializarii si numai ca o consecinta a actului medical propriu, numai pentru afectiuni acute, pentru maximum 3 zile." 
81. Explicatia asteriscului din finalul anexei nr. 36 va avea urmatorul cuprins: 
 "*) Modelul de conventie se va adapta în functie de obiectul conventiei, respectiv eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice, eliberarea biletelor de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice si/sau eliberarea prescriptiilor medicale pentru medicamente cu si fara contributie personala. 
Pentru medicii care îsi desfasoara activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala, respectiv centre de sanatate mintala si stationar de zi, cabinete de planificare familiala, cabinete medicale de boli infectioase, care se afla în structura spitalului ca unitati fara personalitate juridica, pentru medicii din unitatile si compartimentele de primire a urgentelor din cadrul spitalelor de urgenta ce sunt finantate din bugetul de stat, precum si pentru medicii din cabinetele medicale scolare si studentesti si medicii de medicina dentara si dentistii din cabinetele stomatologice scolare si studentesti, cabinete integrate în structura spitalelor teritoriale si finantate de la bugetul de stat, modelul de conventie se va adapta în sensul încheierii conventiei între casa de asigurari de sanatate si unitatea sanitara în care îsi desfasoara activitatea medicii din structurile anterior mentionate." 
 82. În anexa nr. 37, punctul I va avea urmatorul cuprins: 
"I. Partile conventiei 
 Casa de Asigurari de Sanatate ………………………………………., cu sediul în municipiul/orasul …………………….., str. ……………. nr. ……….., judetul/sectorul ………….., telefon/fax …………….., reprezentata prin presedinte-director general ……………………………,
   si 
 – Unitatea medico-sociala ………………………………., reprezentata prin …………………………….., cu autorizatie sanitara de functionare nr. ……………….. din ……………………………., avand sediul în municipiul/orasul/comuna …………………….., str. …………………. nr. ……., judetul/sectorul ……………….., telefon ……………….. 
 – Spitalul (sau alta unitate sanitara cu paturi autorizata si evaluata pentru acordarea de servicii medicale spitalicesti) ……………………………., cu sediul în …………………….., str. ………………… nr. ……., telefon ……….., fax …………, reprezentat prin ………………….., avand actul de înfiintare sau de organizare nr. ……., autorizatia sanitara de functionare nr. ………, dovada de evaluare nr. ……………, codul unic de înregistrare ………………… si contul nr. …………………………, deschis la Trezoreria Statului, sau cont nr. ……………………………., deschis la Banca …………………………………., dovada asigurarii de raspundere civila în domeniul medical atat pentru furnizor, cat si pentru personalul medico-sanitar angajat în dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala, respectiv centre de sanatate mintala si stationar de zi, cabinete de planificare familiala, cabinete medicale de boli infectioase, care se afla în structura spitalului ca unitati fara personalitate juridica, valabila pe toata durata derularii contractului nr. ………………." 
 83. În anexa nr. 37, la punctul II, articolul 2 va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 2. – Eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale spitalicesti se face de catre urmatorii medici: 
A. Medicii din spital, respectiv: 
a) medicii din dispensare TBC, care se afla în structura spitalului ca unitati fara personalitate juridica: 
1. Medicul (nume, prenume) …………………………………………., CNP ……………………, cod parafa …………………….., Autorizatia de libera practica/Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania nr. …………./…………….. 
 2. Medicul (nume, prenume) …………………………………………., CNP ……………………, cod parafa …………………….., Autorizatia de libera practica/Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania nr. …………./……………..
   ……………………………………………………………………………………………………… 
b) medicii din laboratoarele de sanatate mintala, respectiv centrele de sanatate mintala si stationar de zi, care se afla în structura spitalului ca unitati fara personalitate juridica: 
1. Medicul (nume, prenume) …………………………………………., CNP ……………………, cod parafa …………………….., Autorizatia de libera practica/Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania nr. …………./……………..
   2. Medicul (nume, prenume) …………………………………………., CNP ……………………, cod parafa …………………….., Autorizatia de libera practica/Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania nr. …………./……………..
   ……………………………………………………………………………………………………… 
c) medicii din cabinetele de planificare familiala care se afla în structura spitalului ca unitati fara personalitate juridica: 
1. Medicul (nume, prenume) …………………………………………., CNP ……………………, cod parafa …………………….., Autorizatia de libera practica/Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania nr. …………./…………….. 
 2. Medicul (nume, prenume) …………………………………………., CNP ……………………, cod parafa …………………….., Autorizatia de libera practica/Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania nr. …………./……………..
   ……………………………………………………………………………………………………… 
d) medicii din cabinete medicale de boli infectioase care se afla în structura spitalului ca unitati fara personalitate juridica: 
1. Medicul (nume, prenume) …………………………………………., CNP ……………………, cod parafa …………………….., Autorizatia de libera practica/Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania nr. …………./…………….. 
2. Medicul (nume, prenume) …………………………………………., CNP ……………………, cod parafa …………………….., Autorizatia de libera practica/Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania nr. …………./……………..
   ……………………………………………………………………………………………………… 
B. Medicii din unitatea medico-sociala: 
1. Medicul (nume, prenume) …………………………………………., CNP ……………………, cod parafa …………………….., Autorizatia de libera practica/Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania nr. …………./…………….. 
2. Medicul (nume, prenume) …………………………………………., CNP ……………………, cod parafa …………………….., Autorizatia de libera practica/Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania nr. …………./…………….. 
3. Medicul (nume, prenume) …………………………………………., CNP ……………………, cod parafa …………………….., Autorizatia de libera practica/Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania nr. …………./…………….." 
84. În anexa nr. 37, la punctul IV, partea introductiva a articolului 4 si litera b) vor avea urmatorul cuprins: 
"Art. 4. – Unitatile medico-sociale si furnizorul de servicii medicale spitalicesti au urmatoarele obligatii:
   ……………………………………………………………………………………………………… 
b) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;". 
85. În anexa nr. 37, la punctul V articolul 5, litera b) va avea urmatorul cuprins: 
"b) ridicarea de catre organele în drept a autorizatiei de libera practica/certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania a/al medicului care elibereaza bilete de trimitere pentru servicii medicale spitalicesti; în situatia în care conventia cu unitatea medicosociala/spitalul se încheie pentru mai multi medici, ridicarea de catre organele de drept a autorizatiei de libera practica/certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania a/al unui medic nu conduce la rezilierea conventiei, ci doar la excluderea din conventie a medicului respectiv;". 
86. În anexa nr. 37, la punctul V articolul 6, litera a) va avea urmatorul cuprins: 
"a) furnizorul se muta din raza administrativ-teritoriala a casei de asigurari de sanatate cu care a încheiat conventie;". 
87. În finalul anexei nr. 37 se introduce o nota cu urmatorul cuprins: 
"NOTA:  Modelul de conventie se va adapta în functie de obiectul conventiei, respectiv eliberarea biletelor de internare de catre medicii din unitatile medico-sociale sau de catre medicii din dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala, respectiv centre de sanatate mintala si stationar de zi, cabinete de planificare familiala, cabinete medicale de boli infectioase, care se afla în structura spitalului ca unitati fara personalitate juridica." 
Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si are aplicabilitate începand cu luna aprilie 2007.
   
 
Ministrul sanatatii publice,             Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Gheorghe Eugen Nicolaescu                                  Vasile Ciurchea

Recomandări: