Ordin nr. 480 din 14/03/2007 – Nomenclatorul medicamentelor de uz uman

Ordin pentru aprobarea Nomenclatorului medicamentelor de uz uman pentru anul 2007.

Avand in vedere

   -art. 783 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile şi completarile ulterioare;
   -Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind infiintarea, organizarea şi functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 594/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare,
   vazand Referatul de aprobare al Directiei Farmaceutice nr. E.N. 2.786 din 14 martie 2007,
   in temeiul Hotararii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi functionarea Ministerului Sanatatii Publice,

   ministrul sanatatii publice emite urmatorul ordin:

   Art. 1. – Se aproba Nomenclatorul medicamentelor de uz uman pentru anul 2007, care cuprinde medicamentele de uz uman autorizate de punere pe piata de Agentia Nationala a Medicamentului.
   Art. 2. – in afara medicamentelor inscrise in nomenclatorul prevazut la art. 1 pot circula pe teritoriul Romaniei şi medicamentele de uz uman din tara sau din import autorizate de punere pe piata de Agentia Nationala a Medicamentului dupa aprobarea nomenclatorului, precum şi alte medicamente aprobate in conditiile legii de Ministerul Sanatatii Publice.
   Art. 3. – Nomenclatorul medicamentelor de uz uman pentru anul 2007 poate fi accesat pe site-ul Agentiei Nationale a Medicamentului la adresa http://www.anm.ro.
   Art. 4. – Directiile de specialitate din Ministerul Sanatatii Publice, Agentia Nationala a Medicamentului, Autoritatile de sanatate publica judetene şi a municipiului Bucureşti, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, casele de asigurari de sanatate judetene şi a municipiului Bucureşti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale şi Autoritatii Judecatoreşti şi Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor şi Turismului, agentii economici producatori, importatori şi distribuitori de medicamente vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.
   Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

Recomandări: