Ordin nr. 434 din 07/03/2007 – Norme metodologice pentru elaborarea bugetului spitalului public

Ordin pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 896/2006

Având in vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 62 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotarârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, vazând Referatul de aprobare al Directiei generale buget si credite externe nr. E.N. 2.466 din 7 martie 2007,

ministrul sanatatii publice emite urmatorul ordin:

Art. I. – Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 896/2006, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 7 august 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 
1. La litera o) a punctului 2.1, alineatul (2) se elimina. 
2. Alineatul (5) al punctului 2.1 va avea urmatorul cuprins: 
"(5) Cheltuielile spitalului se evidentiaza in macheta de buget pe structura clasificatiei economice si functionale pe total cheltuieli si, separat, cheltuielile privind activitatea finantata din venituri proprii (exclusiv subventiile), cheltuielile privind activitatile finantate din sume de la bugetul de stat, bugetul local, bugetul constituit din contributiile instituite pentru producerea, importul si publicitatea pentru produse din tutun si alcool, precum si, dupa caz, din alte surse de venituri a caror utilizare este stabilita prin lege." 
3. La punctul 2.2 alineatul (11), ultima propozitie a literei c) va avea urmatorul cuprins: 
"[…] in cadrul cheltuielilor de capital se evidentiaza distinct cheltuielile din Fondul de dezvoltare al spitalului, in conditiile prezentelor norme metodologice." 
4. La punctul 3, partea introductiva a alineatului (6) va avea urmatorul cuprins: 
"(6) Managerul spitalului definitiveaza proiectul bugetului pe total si il inainteaza organului ierarhic superior, pentru aprobare. Pentru obtinerea aprobarii organului ierarhic superior, spitalul prezinta urmatoarele documente:". 
5. La punctul 5 alineatul (1), litera e) va avea urmatorul cuprins: 
"e) cota-parte in procent de pâna la 5% din amortizarea calculata lunar pentru activele fixe, exclusiv cladirile, si preliminata pe an se cuprinde in Bugetul fondului de dezvoltare al spitalului, potrivit anexei nr. 4a), cu conditia pastrarii echilibrului financiar. 
Calculul sumei constituite din amortizare se efectueaza in baza datelor din Nota de calcul privind modul de constituire a cotei-parti din amortizarea activelor fixe, cuprinsa in Fondul de dezvoltare al spitalului, potrivit anexei nr. 4b). 
Suma calculata se retine din excedentul anului precedent." 
6. Alineatul (2) al punctului 5 va avea urmatorul cuprins: 
"(2) Evidenta cheltuielilor din fondul de dezvoltare al spitalului se face pe subdiviziunile titlului 70 «Cheltuieli de capital» al Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005." 
7. Alineatul (3) al punctului 5 se elimina. 
8. Alineatul (4) al punctului 5 va avea urmatorul cuprins: 
"(4) Sumele neutilizate la finele anului din fondul de dezvoltare al spitalului se reporteaza in anul urmator, cu aceeasi destinatie." 
9. La punctul 5, dupa alineatul (4) se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu urmatorul cuprins: 
"(5) Soldul contului de disponibil pentru fondul de dezvoltare se vireaza in contul 5041 deschis la unitatile Trezoreriei Statului." 
10. Anexa nr. 1 la normele metodologice se inlocuieste cu anexa nr. 1*) la prezentul ordin. 
11. Anexa nr. 4 la normele metodologice se inlocuieste cu anexele nr. 2a)*) si 2b)*) la prezentul ordin, care devin anexele nr. 4a) si 4b) la normele metodologice. 
Art. II. – Directiile din cadrul Ministerului Sanatatii Publice, autoritatile de sanatate publica, precum si unitatile sanitare publice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. 
Art. III. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

Recomandări:

X