Ordin nr. 37 din 01/02/2007 – Reguli de validare a cazurilor spitalizare in regim de spitalizare

Ordin privind aporbarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea.

Avand in vedere -Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-art. 66 alin. (1) lit. a) si b) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.842/2006; 
-Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.551/546/2004 pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea finantarii pe caz în spitalele din România în perioada 2005-2008; 
-Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continua si spitalizare de zi; 
-Referatul Directiei generale de evaluare nr. 197 din 23 ianuarie 2007, în temeiul dispozitiilor: 
-art. 281 alin. (2) din titlul VIII al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 972/2006, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul ordin:

Art. 1. – În vederea finantarii cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continua în anul 2007, se aproba Regulile de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continua si Metodologia de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea, prevazute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin. 
Art. 2. –
(1) Spitalele vor raporta în format electronic Setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea continua (SMDPC) aferent pacientilor externati, conform prevederilor Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continua si spitalizare de zi, pâna la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea. 
(2) Trimestrial, între data de 15 si 19 a lunii urmatoare trimestrului încheiat, spitalele vor transmite în format electronic cazurile invalidate pentru care se solicita revalidarea, precum si cazurile neraportate din lunile anterioare. Cazurile invalidate pentru care se solicita revalidarea, precum si cele neraportate pâna la sfârsitul anului pot fi raportate între data de 15 si 19 martie a anului urmator. 
(3) Lunar, pâna la data de 15, spitalele vor primi de la scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar (denumita în continuare SNSPMS), în format electronic si tiparit, rapoartele de validare a activitatii aferente lunii precedente, în conformitate cu formularul 1.1 prevazut în anexa 3-a si formularele prevazute în anexele 3-c si 3-e la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 26/2007 pentru aprobarea utilizarii formularelor unice pe tara, fara regim special, necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii medicale. 
(4) Trimestrial, pâna la data de 23 a lunii urmatoare trimestrului încheiat, spitalele vor primi de la SNSPMS, în format electronic si tiparit (fax), rapoartele de validare a activitatii de la începutul anului pâna la sfârsitul trimestrului respectiv, în conformitate cu formularul 1.2 prevazut în anexa 3-a si formularele prevazute în anexele 3-c si 3-e la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 26/2007. 
(5) Lunar, respectiv trimestrial, SNSPMS va transmite spitalelor rapoarte cu detalierea cauzelor de invalidare pentru fiecare caz, conform regulilor prevazute în anexa nr. 1. 
(6) Pentru decontarea activitatii lunare, spitalele vor utiliza, dupa caz, formularele 2.1 si 2.2 prevazute în anexa 3-b, formularele 1.1-1.3 prevazute în anexa 3-d si formularele 1.1 si 1.2 prevazute în anexa 3-f la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 26/2007. 
(7) Pentru decontarea activitatii trimestriale, spitalele vor utiliza, dupa caz, formularul prevazut în anexa 3-b bis, formularul 1.3 prevazut în anexa 3-d, formularul prevazut în anexa 3-d bis si formularul prevazut în anexa 3-g la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 26/2007. 
(8) Regulile de validare prevazute în anexa nr. 1 se aplica pentru cazurile care se externeaza începând cu 1 ianuarie 2007. 
Art. 3. – Pentru cazurile care fac obiectul internarii prin spitalizare de zi si care solicita servicii hoteliere în conditiile art. 66 alin. (2) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.842/2006, se va întocmi si raporta doar fisa de spitalizare de zi, conform prevederilor Ordinului ministrului sanatatii publice si presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006. 
Art. 4. – Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, casele de asigurari de sanatate, spitalele, precum si scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
Art. 6. – Începând cu data intrarii în vigoare a prezentului ordin, se abroga Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 277/2005 pentru aprobarea Regulilor de validare a cazurilor externate si raportate în aplicatia "DRG National V4" si a Metodologiei de evaluare a cazurilor externate, raportate si nevalidate, solicitate spre revalidare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 3 februarie 2006.

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Cristian Vladescu

   
Sunt invalidate urmatoarele cazuri: 
A01 Cazuri ale caror date încalca specificatiile tehnice ale setului minim de date la nivel de pacient 
Motiv: Aceste cazuri nu pot fi colectate în baza de date nationala din cauza existentei unor erori (de exemplu, lipsa unor date obligatorii sau neconcordanta cu nomenclatoarele în vigoare). 
A02 Cazuri raportate pe sectii în care nu se întocmeste foaia de observatie clinica generala (FOCG – conform Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continua si spitalizare de zi) – de exemplu, cazurile care sunt raportate de pe sectiile de anestezie-terapie intensiva (ATI), sectii paraclinice, structuri de urgenta etc. 
Motiv: Conform reglementarilor în vigoare, FOCG se întocmeste doar pentru pacienti spitalizati în sectii clinice: medicale sau chirurgicale (cu exceptia sectiilor ATI). 
A03 Cazuri cu data interventiei chirurgicale principale în afara intervalului de spitalizare 
Motiv: Cel putin una dintre urmatoarele date este eronata: data internarii, data externarii, data interventiei chirurgicale principale. 
A04 Cazuri decedate, pentru care nu exista concordanta între tipul externarii si starea la externare 
Motiv: Pentru cazurile decedate informatia privind decesul este cuprinsa atât în rubrica "Tip externare", cât si în rubrica "Stare la externare". În situatia în care cele doua informatii nu concorda, este vorba de o eroare în cel putin una dintre rubrici. 
A05 Cazuri cu numar FOCG invalid 
Explicatii: Sunt invalidate cazurile cu acelasi numar de FOCG, în acelasi spital si în acelasi an. 
Motiv: Conform instructiunilor de completare a FOCG în vigoare, numarul foii de observatie trebuie sa fie unic, pe spital si an. 

A06 Cazuri cu vârsta negativa 
Motiv: Cel putin una dintre urmatoarele date este eronata: data nasterii, data externarii. 
A07 Cazuri cu durata de spitalizare negativa 
Motiv: Cel putin una dintre urmatoarele date este eronata: data internarii, data externarii. 
A08 Cazuri concomitente 
Motiv: Aceste cazuri reprezinta episoade de spitalizare pentru acelasi pacient, care se suprapun în timp. 
A09 Cazuri cu date invalide sau incorecte din punct de vedere clinic 
Motiv: Aceste cazuri au erori pe datele care influenteaza clasificarea lor, erori constând în necorespondenta cu nomenclatoarele în vigoare sau cu regulile de codificare ale diagnosticului principal. 
A10 Cazurile care nu îndeplinesc conditiile de finantare din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate 
Motiv: Conform legislatiei în vigoare, serviciile spitalicesti efectuate la cerere nu sunt suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, iar serviciile spitalicesti furnizate pacientilor neasigurati la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) si celor cu asigurare facultativa CNAS sunt suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate numai în cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemoepidemic. 
A11 Cazuri pentru care nu s-au înregistrat complet datele privind asigurarea de sanatate a pacientului 
Explicatii: Sunt invalidate cazurile cu asigurare CNAS pentru care nu s-a înregistrat tipul asigurarii si cazurile cu asigurare CNAS obligatorie sau facultativa pentru care nu s-a înregistrat casa de asigurari. 
Motiv: Informatia privind asigurarea de sanatate a pacientului este inclusa în setul minim de date la nivel de pacient a carui raportare este obligatorie. 
A12 Cazuri pentru care nu s-a înregistrat criteriul de internare a pacientului 
Explicatii: Se aplica tuturor asiguratilor CNAS (cu sau fara asigurare voluntara). 
Motiv: Conform reglementarilor în vigoare (Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006), informatia privind criteriul de internare a pacientului este inclusa în setul minim de date la nivel de pacient a carui raportare este obligatorie. 
A13 Cazuri de transplant 
Motiv: Conform legislatiei în vigoare, transplanturile sunt finantate integral de catre Ministerul Sanatatii Publice. 
Explicatii: Cazurile de transplant sunt acele cazuri clasificate ca atare, precum si cele la care s-a efectuat una dintre procedurile listate mai jos. 
Nota: De asemenea, nu sunt finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate procedurile de prelevare de organe de la donatori decedati. 
A14 Cazuri cu informatii eronate privind asigurarea de sanatate 
Explicatii: Sunt invalidate cazurile pentru care statutul de asigurat nu este în concordanta cu tipul asigurarii CNAS si/sau cu categoria de asigurat. 
Motiv: Cel putin una dintre urmatoarele informatii este eronata: statutul de asigurat, tipul de asigurare CNAS, categoria de asigurat. 
A15 Cazuri pentru care nu s-a înregistrat data interventiei chirurgicale principale 
Exceptii: Cazurile fara interventie chirurgicala 
Motiv: Conform reglementarilor în vigoare (Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006), informatia privind data interventiei chirurgicale principale este inclusa în setul minim de date la nivel de pacient a carui raportare este obligatorie. 
A16 Cazuri pentru care nu s-a înregistrat medicul operator 
Exceptii: Cazurile fara interventie chirurgicala 
Motiv: Conform reglementarilor în vigoare (Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006), informatia privind medicul operator este inclusa în setul minim de date la nivel de pacient a carui raportare este obligatorie. 
A17 Cazuri pentru care nu s-au înregistrat complet datele despre cetatenia pacientului 
Explicatii: Se aplica exclusiv cazurilor cu cetatenie straina sau dubla (româna si straina) pentru care nu s-a înregistrat si tara. 
Motiv: Informatia privind cetatenia pacientului este inclusa în setul minim de date la nivel de pacient a carui raportare este obligatorie. 
B01 Cazuri cu vârsta peste 124 de ani 
Motiv: În cele mai multe situatii de acest fel este vorba de o eroare în cel putin una dintre urmatoarele rubrici: data nasterii, data externarii. 
B02 Cazuri cu durata de spitalizare peste 365 de zile 
Motiv: În cele mai multe situatii de acest fel este vorba de o eroare în cel putin una dintre urmatoarele rubrici: data internarii, data externarii. 
B03 Cazuri cu conflict vârsta-diagnostic (de exemplu, nastere la o pacienta de 5 ani) 
Motiv: În cele mai multe situatii de acest fel este vorba de o eroare în cel putin una dintre urmatoarele rubrici: data nasterii, data externarii, diagnostic. 
B04 Cazuri cu conflict sex-diagnostic sau sex-procedura (de exemplu, adenom de prostata la o femeie, histerectomie la un barbat) 
Motiv: În cele mai multe situatii de acest fel este vorba de o eroare în cel putin una dintre urmatoarele rubrici: sex, diagnostic, proceduri. 
B05 Cazuri internate si externate în aceeasi zi 
Exceptii: De la aceasta regula fac exceptie cazurile decedate. 
Motiv: În cele mai multe situatii de acest fel, este vorba de o eroare de înregistrare a datei de internare si/sau externare ori de un caz cu posibilitate de rezolvare în spitalizare de zi. 
B06 Pacientii pentru care nu a fost înregistrat/a fost înregistrat gresit codul numeric personal (CNP) 
Exceptii: Fac exceptie de la aceasta regula cazurile de nou-nascuti (vârsta 0-28 de zile) si cazurile de cetateni straini. 
Motiv: Conform prevederilor legale furnizorii de servicii medicale trebuie sa înregistreze codul numeric personal al asiguratilor. 
B07 Transferuri intraspitalicesti si reinternari în aceeasi zi sau la un interval de o zi 
Motiv: Aceste cazuri sunt considerate ca un episod de spitalizare unic. 
Exceptii: Fac exceptie cazurile care sunt transferate/reinternate în acelasi spital dar între/în sectii cu tip de îngrijiri diferit (din sectii cu îngrijiri de tip acut în sectii cu îngrijiri de tip cronic/de recuperare sau invers). 
Exceptii: Specificarea sectiilor unde se întocmeste FOCG pentru îngrijiri de tip cronic, reglementata de Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006. 
B08 Cazuri cu diagnostice duplicate 
Explicatie: Cel putin unul dintre diagnosticele secundare este identic cu diagnosticul principal. 
Motiv: Duplicarea diagnosticelor constituie o încalcare a regulilor de codificare. 
B09 Cazuri pentru care nici una dintre interventiile chirurgicale efectuate nu este în concordanta cu diagnosticul principal 
Motiv: În cele mai multe situatii de acest fel, cel putin una dintre urmatoarele informatii este eronata: diagnosticul principal, procedurile efectuate.

Sunt invalidate urmatoarele cazuri: 
A01 Cazuri ale caror date încalca specificatiile tehnice ale setului minim de date la nivel de pacient 
Motiv: Aceste cazuri nu pot fi colectate în baza de date nationala din cauza existentei unor erori (de exemplu, lipsa unor date obligatorii sau neconcordanta cu nomenclatoarele în vigoare). 
A02 Cazuri raportate pe sectii în care nu se întocmeste foaia de observatie clinica generala (FOCG – conform Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continua si spitalizare de zi) – de exemplu, cazurile care sunt raportate de pe sectiile de anestezie-terapie intensiva (ATI), sectii paraclinice, structuri de urgenta etc. 
Motiv: Conform reglementarilor în vigoare, FOCG se întocmeste doar pentru pacienti spitalizati în sectii clinice: medicale sau chirurgicale (cu exceptia sectiilor ATI). 
A03 Cazuri cu data interventiei chirurgicale principale în afara intervalului de spitalizare 
Motiv: Cel putin una dintre urmatoarele date este eronata: data internarii, data externarii, data interventiei chirurgicale principale. 
A04 Cazuri decedate, pentru care nu exista concordanta între tipul externarii si starea la externare 
Motiv: Pentru cazurile decedate informatia privind decesul este cuprinsa atât în rubrica "Tip externare", cât si în rubrica "Stare la externare". În situatia în care cele doua informatii nu concorda, este vorba de o eroare în cel putin una dintre rubrici. 
A05 Cazuri cu numar FOCG invalid 
Explicatii: Sunt invalidate cazurile cu acelasi numar de FOCG, în acelasi spital si în acelasi an. 
Motiv: Conform instructiunilor de completare a FOCG în vigoare, numarul foii de observatie trebuie sa fie unic, pe spital si an. 

A06 Cazuri cu vârsta negativa 
Motiv: Cel putin una dintre urmatoarele date este eronata: data nasterii, data externarii. 
A07 Cazuri cu durata de spitalizare negativa 
Motiv: Cel putin una dintre urmatoarele date este eronata: data internarii, data externarii. 
A08 Cazuri concomitente 
Motiv: Aceste cazuri reprezinta episoade de spitalizare pentru acelasi pacient, care se suprapun în timp. 
A09 Cazuri cu date invalide sau incorecte din punct de vedere clinic 
Motiv: Aceste cazuri au erori pe datele care influenteaza clasificarea lor, erori constând în necorespondenta cu nomenclatoarele în vigoare sau cu regulile de codificare ale diagnosticului principal. 
A10 Cazurile care nu îndeplinesc conditiile de finantare din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate 
Motiv: Conform legislatiei în vigoare, serviciile spitalicesti efectuate la cerere nu sunt suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, iar serviciile spitalicesti furnizate pacientilor neasigurati la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) si celor cu asigurare facultativa CNAS sunt suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate numai în cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemoepidemic. 
A11 Cazuri pentru care nu s-au înregistrat complet datele privind asigurarea de sanatate a pacientului 
Explicatii: Sunt invalidate cazurile cu asigurare CNAS pentru care nu s-a înregistrat tipul asigurarii si cazurile cu asigurare CNAS obligatorie sau facultativa pentru care nu s-a înregistrat casa de asigurari. 
Motiv: Informatia privind asigurarea de sanatate a pacientului este inclusa în setul minim de date la nivel de pacient a carui raportare este obligatorie. 
A12 Cazuri pentru care nu s-a înregistrat criteriul de internare a pacientului 
Explicatii: Se aplica tuturor asiguratilor CNAS (cu sau fara asigurare voluntara). 
Motiv: Conform reglementarilor în vigoare (Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006), informatia privind criteriul de internare a pacientului este inclusa în setul minim de date la nivel de pacient a carui raportare este obligatorie. 
A13 Cazuri de transplant 
Motiv: Conform legislatiei în vigoare, transplanturile sunt finantate integral de catre Ministerul Sanatatii Publice. 
Explicatii: Cazurile de transplant sunt acele cazuri clasificate ca atare, precum si cele la care s-a efectuat una dintre procedurile listate mai jos. 
Nota: De asemenea, nu sunt finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate procedurile de prelevare de organe de la donatori decedati. 
    
A14 Cazuri cu informatii eronate privind asigurarea de sanatate 
Explicatii: Sunt invalidate cazurile pentru care statutul de asigurat nu este în concordanta cu tipul asigurarii CNAS si/sau cu categoria de asigurat. 
Motiv: Cel putin una dintre urmatoarele informatii este eronata: statutul de asigurat, tipul de asigurare CNAS, categoria de asigurat. 
A15 Cazuri pentru care nu s-a înregistrat data interventiei chirurgicale principale 
Exceptii: Cazurile fara interventie chirurgicala 
Motiv: Conform reglementarilor în vigoare (Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006), informatia privind data interventiei chirurgicale principale este inclusa în setul minim de date la nivel de pacient a carui raportare este obligatorie. 
A16 Cazuri pentru care nu s-a înregistrat medicul operator 
Exceptii: Cazurile fara interventie chirurgicala 
Motiv: Conform reglementarilor în vigoare (Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006), informatia privind medicul operator este inclusa în setul minim de date la nivel de pacient a carui raportare este obligatorie. 
A17 Cazuri pentru care nu s-au înregistrat complet datele despre cetatenia pacientului 
Explicatii: Se aplica exclusiv cazurilor cu cetatenie straina sau dubla (româna si straina) pentru care nu s-a înregistrat si tara. 
Motiv: Informatia privind cetatenia pacientului este inclusa în setul minim de date la nivel de pacient a carui raportare este obligatorie. 
B01 Cazuri cu vârsta peste 124 de ani 
Motiv: În cele mai multe situatii de acest fel este vorba de o eroare în cel putin una dintre urmatoarele rubrici: data nasterii, data externarii. 
B02 Cazuri cu durata de spitalizare peste 365 de zile 
Motiv: În cele mai multe situatii de acest fel este vorba de o eroare în cel putin una dintre urmatoarele rubrici: data internarii, data externarii. 
B03 Cazuri cu conflict vârsta-diagnostic (de exemplu, nastere la o pacienta de 5 ani) 
Motiv: În cele mai multe situatii de acest fel este vorba de o eroare în cel putin una dintre urmatoarele rubrici: data nasterii, data externarii, diagnostic. 
B04 Cazuri cu conflict sex-diagnostic sau sex-procedura (de exemplu, adenom de prostata la o femeie, histerectomie la un barbat) 
Motiv: În cele mai multe situatii de acest fel este vorba de o eroare în cel putin una dintre urmatoarele rubrici: sex, diagnostic, proceduri. 
B05 Cazuri internate si externate în aceeasi zi 
Exceptii: De la aceasta regula fac exceptie cazurile decedate. 
Motiv: În cele mai multe situatii de acest fel, este vorba de o eroare de înregistrare a datei de internare si/sau externare ori de un caz cu posibilitate de rezolvare în spitalizare de zi. 
B06 Pacientii pentru care nu a fost înregistrat/a fost înregistrat gresit codul numeric personal (CNP) 
Exceptii: Fac exceptie de la aceasta regula cazurile de nou-nascuti (vârsta 0-28 de zile) si cazurile de cetateni straini. 
Motiv: Conform prevederilor legale furnizorii de servicii medicale trebuie sa înregistreze codul numeric personal al

asiguratilor. 
B07 Transferuri intraspitalicesti si reinternari în aceeasi zi sau la un interval de o zi 
Motiv: Aceste cazuri sunt considerate ca un episod de spitalizare unic. 
Exceptii: Fac exceptie cazurile care sunt transferate/reinternate în acelasi spital dar între/în sectii cu tip de îngrijiri diferit (din sectii cu îngrijiri de tip acut în sectii cu îngrijiri de tip cronic/de recuperare sau invers). 
Exceptii: Specificarea sectiilor unde se întocmeste FOCG pentru îngrijiri de tip cronic, reglementata de Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006. 
B08 Cazuri cu diagnostice duplicate 
Explicatie: Cel putin unul dintre diagnosticele secundare este identic cu diagnosticul principal. 
Motiv: Duplicarea diagnosticelor constituie o încalcare a regulilor de codificare. 
B09 Cazuri pentru care nici una dintre interventiile chirurgicale efectuate nu este în concordanta cu diagnosticul principal 
Motiv: În cele mai multe situatii de acest fel, cel putin una dintre urmatoarele informatii este eronata: diagnosticul principal, procedurile efectuate.

Recomandări:

X