Ordin nr. 204 din 02/02/2007 – Metodologia de eliberare a scutirilor medicale la orele de sport

Ordin pentru aporbarea Metodologiei privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educatie fizica si sport pentru elevi si studenti si a Baremului medical cuprinzand afectiunile pentru care se acorda scutirile medicale de la orele de educatie fizica si sport

Ministerul Sanatatii Publice 
Ministerul Educatiei si Cercetarii

Avand în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii învatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
vazand Referatul comun de aprobare nr. E.N. 1.120/2007 al Secretariatului general al Ministerului Sanatatii Publice si nr. 10.925/2007 al Secretariatului general al Ministerului Educatiei si Cercetarii, 
în temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice si ale Hotararii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile ulterioare,

ministrul sanatatii publice si ministrul educatiei si cercetarii emit urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba Metodologia privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educatie fizica si sport pentru elevi si studenti, precum si Baremul medical cuprinzand afectiunile pentru care se acorda scutirile medicale de la orele de educatie fizica si sport, cuprinse în anexele nr. I si II care fac parte integranta din prezentul ordin. 
Art. 2. – Metodologia privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educatie fizica si sport pentru elevi si studenti si baremul medical cuprinzand afectiunile pentru care se acorda aceste scutiri sunt obligatorii pentru toate unitatile de învatamant scolar si universitar publice sau particulare. 
Art. 3. – Începand cu data prezentului ordin, ordinul ministrului sanatatii pentru aprobarea Metodologiei de eliberare a scutirilor medicale de educatie fizica la elevi si studenti si Baremul cuprinzand afectiunile pentru care se acorda aceste scutiri se abroga. 
Art. 4. – Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii Publice si al Ministerului Educatiei si Cercetarii, autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si rectoratele institutelor de învatamant superior vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
Art. 5. – Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   
 
Ministrul sanatatii publice,                  Ministrul educatiei si cercetarii,
Gheorghe Eugen Nicolaescu                              Mihail Hardau

Recomandări: