Ordin 1016/2006 – asigurarea asistentei medicale persoanelor inchise

Ordin nr. 1016 din 11/06/2007 privind asigurarea asistentei medicale persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor

Avand in vedere prevederile art. 50-52 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal si ale art. 23 din Hotararea Guvernului nr. 1.897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare În cursul procesului penal, ale Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 si ale Ordinului ministrului sanatatii nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, precum si ale Legii nr. 95/2006 privind reforma În domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, 
In temeiul art. 6 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 3 din Hotarârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice,

 ministrul justitiei si ministrul sanatatii publice emit urmatorul ordin:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. –
(1) În sensul prezentului ordin, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: 
a) persoana privata de liberate – persoana aflata În executarea unei pedepse privative de libertate, a unei masuri educative de internare Într-un centru de reeducare sau aflata În arest preventiv; 
b) interventie medicala – orice examinare, tratament medical În scop preventiv, terapeutic sau de reabilitare; 
c) asistenta medicala primara – furnizarea Îngrijirilor de sanatate cuprinzatoare, de prim-contact, indiferent de natura problemei de sanatate, În contextul unei relatii continue cu pacientii, În prezenta bolii sau În absenta acesteia; 
d) asistenta medicala de urgenta – totalitatea serviciilor medicale acordate În conditii critice care pun În pericol viata pacientului; 
e) asistenta medicala de specialitate – furnizarea de servicii medicale clinice si paraclinice În regim ambulatoriu. 
(2) În ceea ce priveste dispozitiile prezentului ordin referitoare la prevenirea si combaterea tuberculozei activ-evolutive pulmonare si extrapulmonare, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: 
a) caz de tuberculoza – bolnavul cu simptome si semne sugestive de tuberculoza, confirmata bacteriologic si/sau histopatologic, la care este obligatorie instituirea tratamentului antituberculos, ori bolnavul care nu are confirmare bacteriologica sau histologica, dar are un context clinic si paraclinic compatibil cu tuberculoza si pentru care medicul specialist decide administrarea unui tratament antituberculos; 
b) vindecat – pacientul confirmat bacteriologic, cu tratament corect efectuat, care are cel putin doua controale de sputa negative, dintre care unul În ultima luna de tratament; 
c) bolnav de tuberculoza devenit necontagios – bolnavul cu doua controale bK succesive microscopic negative. 
Art. 2. – Persoanele private de libertate sunt asigurate, cu plata contributiei pentru asigurari sociale de sanatate din bugetul unitatii, in conditiile legii. 
Art. 3. –
(1) Dreptul la asistenta medicala al persoanelor private de libertate este garantat. 
(2) Persoanele private de libertate beneficiaza În mod gratuit de asistenta medicala si medicamente. 
(3) Serviciile de asistenta medicala si medicamentele sunt asigurate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, din fondul unitatilor din sistemul administratiei penitenciare, aprobate cu aceasta destinatie, si din alte surse, potrivit legii. 
Art. 4. – Asigurarea starii de sanatate a persoanelor private de libertate este responsabilitatea Întregului personal al adminstratiei penitenciare. 
Art. 5. – Prin asistenta medicala, În sensul prezentului ordin, se Întelege aplicarea tuturor masurilor profilactice, curative si recuperatorii pentru asigurarea starii de sanatate. 
Art. 6. – Pentru asigurarea asistentei medicale persoanelor private de libertate, În cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor functioneaza o retea sanitara, care cuprinde: cabinete de medicina primara, cabinete de medicina dentara, infirmerii, cabinete si ambulatorii de specialitate si penitenciare-spital. 
Art. 7. – Administratia Nationala a Penitenciarelor doteaza cabinetele medicale, infirmeriile, penitenciarele-spital si ambulatoriile de specialitate cu aparatura, instalatiile tehnico-medicale, instrumentarul, medicamentele, cazarmamentul si echipamentele necesare, potrivit normelor Ministerului Sanatatii Publice si normelor proprii. 
Art. 8. – Reteaua sanitara a Administratiei Nationale a Peniteciarelor are Încadrat personal calificat, respectiv medici, farmacisti, biologi, biochimisti, psihologi, personal sanitar mediu, personal sanitar auxiliar, personal de deservire, potrivit normelor Ministerului Sanatatii Publice si Administratiei Nationale a Penitenciarelor. 
Art. 9. –
(1) Orice persoana privata de libertate are dreptul la respectarea demnitatii umane si la un tratament nediscriminatoriu. 
(2) Interventiile medicale se efectueaza numai cu acordul persoanei private de libertate.

CAPITOLUL II
Asistenta medicala

SECTIUNEA 1
Organizarea activitatii de asistenta medicala primara

Art. 10. –
(1) Asistenta medicala primara pentru persoanele private de libertate se asigura În cabinete organizate În acest scop la nivelul fiecarei unitati penitenciare. 
(2) Personalul medico-sanitar furnizeaza servicii de asistenta medicala primara numai persoanelor private de libertate. 
(3) Personalul medico-sanitar se subordoneaza medicului-sef, care se subordoneaza conducerii unitatii penitenciare numai din punct de vedere administrativ, iar pe linie profesionala se subordoneaza directorului de penitenciar-spital caruia Îi este arondata unitatea. 
(4) Programul de activitate al personalului medical din unitatile penitenciare este Întocmit de catre medicul-sef si este vizat de catre directorul penitenciarului-spital. 
(5) Programul de lucru al medicilor este de 7 ore, in zile lucratoare. 
(6) În penitenciarele unde Îsi desfasoara activitatea cel putin 2 medici, asistenta medicala va fi asigurata În program alternativ, dimineata si dupa-amiaza. 
(7) Numarul de asistenti medicali angajati si programul acestora vor fi prevazute astfel incat sa poata fi asigurata asistenta medicala permanenta. 
Art. 11. – Personalul cabinetului medical Îndeplineste urmatoarele activitati: 
a) acorda asistenta medicala de urgenta În caz de boala sau accident; 
b) acorda asistenta medicala generala, profilactica si curativa; 
c) asigura controlul medical la primire, transfer si eliberare din penitenciar; 
d) asigura controlul medical periodic conform legislatiei În vigoare; 
e) urmareste evolutia starii de sanatate a persoanelor private de libertate si aplica masurile terapeutice necesare; 
f) aplica masuri de prevenire si combatere a bolilor transmisibile conform legislatiei sanitare În vigoare; 
g) analizeaza cauzele de Îmbolnavire care determina incapacitate temporara de munca, propunând masuri pentru eliminarea sau reducerea acestor cauze; 
h) acorda Îngrijiri medicale În infirmerie cazurilor de Îmbolnavire care necesita supraveghere medicala permanenta si care nu impun internarea În spital; 
i) recomanda internarea În unitati spitalicesti, În situatia În care nu are posibilitati de diagnostic si tratament, precum si În caz de boli transmisibile pentru care internarea este obligatorie; 
j) Întocmeste necesarul de medicamente si materiale sanitare pentru buna desfasurare a activitatii medicale; 
k) urmareste respectarea stricta a normelor de igiena În toate sectoarele unitatii si la locurile de munca, Înstiintând conducatorul unitatii de detinere privind eventualele disfunctionalitati; 
l) desfasoara activitati de educatie sanitara În vederea Însusirii de catre persoanele private de libertate a cunostintelor necesare cu privire la igiena individuala si colectiva, igiena mediului, prevenirea Îmbolnavirilor si pentru formarea deprinderilor igienice. 
Art. 12. – Medicul de unitate are obligatia de a Întocmi: 
a) documentatia medicala necesara prezentarii la comisia de expertiza a capacitatii de munca În vederea pensionarii pe motiv de boala sau revizuirii deciziei asupra capacitatii de munca; 
b) documentatia medicala necesara prezentarii la comisia de evaluare a persoanelor cu handicap În vederea Încadrarii Într-o categorie de persoane cu handicap sau reevaluarii gradului de handicap; 
c) referate medicale.

SECTIUNEA a 2-a
Masuri la primirea in penitenciar

Art. 13. –
(1) La primirea Într-o unitate penitenciara persoanele private de libertate nou-intrate, venite prin transfer, reprimite de la organele de cercetare penala, din Întreruperea executarii pedepsei, dupa evadare sau la prezentarea din Învoire sunt supuse urmatoarelor masuri: 
a) examinarea clinica sumara cu scopul depistarii cazurilor de boli infectocontagioase si parazitare sau a oricaror alte boli care impun supraveghere medicala; 
b) depistarea semnelor evidente de agresiune; 
c) depistarea semnelor evidente de consum de droguri; 
d) aplicarea masurilor igienico-sanitare adaptate fiecarui caz; 
e) efectuarea Îmbaierii; 
f) echiparea completa cu tinuta civila curata, personala sau asigurata de catre administratia unitatii de detinere, inclusiv cu obiecte de toaleta individuala. 
(2) Datele mentionate la alin. (1) lit. a), b) si c) vor fi consemnate În fisa de triaj la depunere, care face parte integranta din dosarul medical. 
Art. 14. –
(1) Dupa echipare, persoanele private de libertate nou-intrate sau venite din Întreruperea executarii pedepsei sunt cazate separat de celelalte persoane, În sectia de observare-carantinare, pentru efectuarea carantinei de 21 de zile, respectându-se urmatoarele reguli igienico-sanitare: 
a) servirea mesei, spalarea si depozitarea veselei se asigura separat; 
b) Îmbaierea, schimbarea lenjeriei de corp si a cazarmamentului, precum si spalarea acestora se efectueaza separat. 
(2) În perioada de carantina, personalul medico-sanitar supravegheaza starea de sanatate a persoanelor private de libertate, modul În care se respecta regulile de igiena individuala si colectiva si desfasoara activitati de educatie pentru sanatate. 
Art. 15. –
(1) În situatia prezentarii pentru primirea În unitate a unei persoane private de libertate bolnave care necesita internare in spital, personalul medico-sanitar recomanda internarea Într-un penitenciar-spital sau, dupa caz, in spitalul cel mai apropiat din reteaua Ministerului Sanatatii Publice ori a altor ministere cu retea sanitara proprie, consemnând recomandarea in fisa medicala. 
(2) Internarea se va realiza de catre organul care l-a prezentat. 
Art. 16. –
(1) În termen de 72 de ore de la primire se efectueaza vizita medicala. Aceasta consta in: anamneza, examinare clinica si intocmirea fisei de examinare medicala la depunere, parte integranta a dosarului medical, in care se inscriu constatarile obiective privind starea clinica normala sau patologica, formula dentara, tatuajele, semnele particulare deosebite si, de asemenea, se consemneaza declaratia persoanei private de libertate cu privire la relele tratamente, accidentele anterioare primirii in penitenciar si antecedentele personale patologice. 
(2) Vizita medicala se consemneaza in registrul de consultatii pentru nou-intrati. 
(3) În cazul În care este necesar, se efectueaza vaccinarea persoanei in cauza, conform dispozitiilor legale in vigoare. 
(4) La recomandarea medicului, pentru precizarea diagnosticului se efectueaza examinari medicale de specialitate, clinice si paraclinice. 
Art. 17. – La sfarsitul perioadei de carantina, pe baza examinarilor clinice si investigatiilor paraclinice, se consemneaza starea de sanatate si se stabileste aptitudinea de munca. Toate acestea se inscriu in fisa de examinare medicala la primire.

SECTIUNEA a 3-a
Asistenta medicala primara

Art. 18. –
(1) Serviciile furnizate În cadrul asistentei medicale primare sunt urmatoarele: 
a) interventii de prima necesitate În urgentele medico-chirurgicale; 
b) asistenta curenta a solicitarilor acute; 
c) monitorizarea bolilor cronice, care cuprinde: supraveghere medicala activa pentru cele mai frecvente boli cronice, prescriptii de tratament medicamentos si/sau igienico-dietetic, coordonarea evaluarilor periodice efectuate de catre medici de alta specialitate decât cea de medicina de familie; 
d) servicii medicale preventive, precum: imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si lauziei, depistarea activa a riscului de imbolnavire pentru diverse afectiuni la persoanele cu risc crescut. 
(2) Asistenta medicala primara este acordata de medici de familie cu drept de libera practica, in conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 312/1999, cu modificarile ulterioare, si ale normelor metodologice de aplicare ale acestuia, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 143/792/1999, cu modificarile ulterioare. 
Art. 19. – Persoanele private de libertate sunt prezentate la cabinetul medical la cerere sau conform unei programari, efectuata de catre medic in cazul bolnavilor aflati În tratament sau dispensarizati, respectându-se criteriile de separatie. 
Art. 20. –
(1) Fiecare consultatie se Înscrie În registrul de consultatii si, cronologic, in fisele de evolutie clinica, parte integranta din dosarul medical. Tratamentele injectabile si interventiile de mica chirurgie se consemneaza În registrul de tratamente. 
(2) Finalizarea consultatiei se realizeaza prin semnarea si parafarea de catre medic a inscrisurilor din evidentele mentionate. 
(3) Scutirile, incapacitatea temporara de munca sau schimbarea aptitudinii de munca sunt consemnate de catre seful sectiei de detinere in evidentele operative. 
Art. 21. – Codificarea cazurilor noi de Îmbolnavire se face conform reglementarilor in vigoare ale Ministerului Sanatatii Publice, numai În situatiile când se precizeaza diagnosticul unei noi Îmbolnaviri. Daca se constata mai multe afectiuni, se codifica fiecare dintre acestea. 
Art. 22. – Rezultatele analizelor de laborator si ale examenelor de specialitate efectuate pentru stabilirea diagnosticului se pastreaza in dosarul medical, În ordine cronologica. 
Art. 23. – Toate cazurile de internare in spital sau in infirmeria unitatii se inregistreaza in Registrul de internari in spital si infirmerie, specificandu-se: data internarii, diagnosticul de internare, data externarii, diagnosticul de externare, durata spitalizarii si unde a fost internat – infirmerie, penitenciarspital, spital din reteaua Ministerului Sanatatii Publice sau a altor ministere cu retea sanitara proprie.

SECTIUNEA a 4-a
Asistenta medicala de urgenta

Art. 24. –
(1) Urgentele medico-chirurgicale sunt prezentate la cabinetul medical de indata, unde vor fi examinate de catre medicul aflat la cabinet; in lipsa medicului, asistentul medical care asigura permanenta va lua masurile care se impun, potrivit competentei, si va anunta medicul-sef. 
(2) Urgentele grave medico-chirurgicale, la care transportul la cabinetul medical ar putea agrava starea pacientului, vor fi consultate În prima instanta la fata locului de catre un cadru medical care va decide deplasarea pacientului. 
(3) Pentru diminuarea timpului de interventie În cazul unei urgente medico-chirurgicale grave, prin grija directorului penitenciarului si a medicului-sef, personalul de supraveghere va fi instruit sa acorde primul ajutor prompt si eficient pana la sosirea personalului specializat. 
(4) Urgentele medico-chirurgicale care nu pot fi rezolvate În unitate se interneaza in spitalul cel mai apropiat, cu instiintarea conducerii penitenciarului privind situatia ivita, in vederea asigurarii mijlocului de transport si a escortei necesare. 
(5) In situatia in care personalul medico-sanitar nu poate ajunge in timp util sau in cazul in care urgenta se produce in afara orelor de program al medicilor, directorul unitatii de detinere sau Înlocuitorul acestuia decide transportul de urgenta al bolnavului, cu mijloace proprii sau apeland la sistemul national de servicii medicale de urgenta si prim ajutor calificat, catre unitatea sanitara cea mai apropiata specializata in rezolvarea urgentelor medico-chirurgicale. 
Art. 25. – Pentru acordarea primului ajutor in caz de urgenta medicala la locurile de munca si in mijloacele de transport, acestea se doteaza cu truse de urgenta, asigurate de beneficiarul fortei de munca, respectiv de catre unitati, aflate in gestiunea personalului de paza, escortare si supraveghere.

SECTIUNEA a 5-a
Asistenta medicala in infirmerie

Art. 26. –
(1) În fiecare penitenciar functioneaza o infirmerie formata din camere separate, cu circuite functionale distincte, avand paturi la un singur rand, pentru internarea bolnavilor cu afectiuni acute si cronice reacutizate care necesita supraveghere medicala, pentru izolarea celor cu afectiuni infectocontagioase, respiratorii si pentru tratamentul bolnavilor cu afaceri judiciare suferinzi de tuberculoza si pentru refuzul de hrana. 
(2) Internarea bolnavilor in infirmerie se face numai la indicatia medicului. Internarea se consemneaza in fisa de internare in infirmerie, care face parte integranta din dosarul medical, si in evidentele operative de pe sectie. 
(3) Pacientilor internati li se completeaza, in primele 24 de ore, fisa de internare in infirmerie. 
(4) Vizita medicala se efectueaza zilnic, evolutia bolii fiind mentionata in fisa de internare in infirmerie. 
(5) Prescrierea medicamentelor pentru bolnavii internati in infirmerie se consemneaza in fisa de internare in infirmerie si in registrul de consultatii, la data cand sunt eliberate, bolnavul semnand in fisa pentru primirea medicatiei la externare. Pentru zilele de sambata, duminica si sarbatori legale medicatia poate fi prescrisa pentru 72 de ore. Administrarea medicamentelor in infirmerie se face strict supravegheat. 
(6) Acordarea regimului alimentar se stabileste in functie de afectiune, conform recomandarilor medicului si normelor legale in vigoare privind hranirea persoanelor private de libertate. 
Art. 27. – Datele de identificare, diagnosticul la internarea si externarea din infirmerie, starea la iesire si zilele de incapacitate temporara de munca se inregistreaza in Registrul de internari in spital si infirmerie, fisele de internare in infirmerie avand numarul corespunzator al inregistrarii. 
Art. 28. – Fisele de internare in infirmerie, facand parte din dosarul medical, insotesc persoana privata de libertate la orice transfer. Pentru a avea o evidenta a cazurilor internate in infirmerie, copiile fiselor de internare in infirmerie se pastreaza la cabinetul medical, indosariate cronologic.

SECTIUNEA a 6-a
Asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu

Art. 29. –
(1) Asistenta medicala de specialitate, clinica si paraclinica, se realizeaza la nivelul cabinetelor de specialitate din unele unitati penitenciar si in ambulatoriile din structura penitenciarelor-spital, de catre medici de specialitate cu aviz de libera practica. De asemenea, asistenta medicala de specialitate poate fi acordata si in ambulatoriile de specialitate apartinand Ministerului Sanatatii Publice ori ale altor structuri medicale apartinând ministerelor cu retea sanitara proprie aflate in relatii contractuale cu o casa de asigurari de sanatate. 
(2) Serviciile de asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu se acorda la recomandarea medicului curant, in baza unui bilet de trimitere, in conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.

SECTIUNEA a 7-a
Asistenta medicala dentara

Art. 30. –
(1) Serviciile de medicina dentara sunt acordate de medicii de medicina dentara cu aviz de libera practica, prin cabinetele de medicina dentara din penitenciare, centre de reeducare si penitenciare-spital, organizate exclusiv pentru persoanele private de libertate. 
(2) Cabinetele de medicina dentara vor fi Încadrate cu asistent de medicina dentara. 
(3) Laboratoarele de tehnica dentara se vor organiza pe langa cabinetele de medicina dentara. 
Art. 31. –
(1) Toate serviciile de medicina dentara preventiva, tratamentele odontale, parodontale si chirurgicale prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si in normele metodologice de aplicare a acestuia, precum si radiografiile dentare sunt gratuite. Orice alt tratament de medicina dentara solicitat de persoanele private de libertate se va efectua contra cost. 
(2) Costul complicatiilor survenite ca urmare a refuzului persoanei private de libertate de a-i fi tratata o afectiune incipienta se va suporta de catre aceasta. 
(3) Tratamentele protetice sunt asigurate conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. 
(4) Contravaloarea contributiei personale pentru lucrarile protetice se suporta de catre persoana privata de libertate. 
(5) În situatia În care persoana privata de libertate si-a pierdut mai mult de 50% din functia masticatorie in perioada detentiei si se constata ca nu are nicio posibilitate financiara, contravaloarea contributiei personale va fi suportata din bugetul unitatii in care executa pedeapsa, in limita fondurilor alocate. 
(6) În cazul in care lucrarea protetica este necesara ca urmare a unui accident produs in timpul, din cauza si in legatura cu munca la care a fost repartizata persoana privata de libertate sau din culpa dovedita a angajatilor Administratiei Nationale a Penitenciarelor, contravaloarea acesteia se suporta, de asemenea, din bugetul unitatii. 
Art. 32. – Prezentarea la consultatie se face conform programarii intocmite de medicul de medicina dentara, cu exceptia cazurilor urgente, când asistenta de specialitate se acorda de indata. Urgentele chirurgicale oro-maxilo-faciale sunt transportate la cea mai apropiata unitate sanitara cu serviciu de specialitate. 
Art. 33. – Medicul de medicina dentara are si urmatoarele atributii: 
a) stabileste formula dentara la primirea si la liberarea din penitenciar si o consemneaza in fisa medicala; 
b) consemneaza in fisa medicala a detinutului consultatiile si tratamentele dentare efectuate; 
c) executa lucrari protetice in laboratorul unitatii sau intr-un laborator exterior cu care incheie contract; 
d) intocmeste devizul pentru eventuala plata a serviciului furnizat. 
Art. 34. –
(1) Persoanele private de libertate care necesita si solicita efectuarea unor lucrari protetice partial decontate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pot fi transferate, pe baza unei programari prealabile, intr-o unitate dotata cu laborator de tehnica dentara si al carei cabinet de medicina dentara se afla in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate. 

(2) Persoanele private de libertate aflate in penitenciarele unde nu sunt organizate laboratoare de tehnica dentara si care solicita În scris lucrari protetice suportate integral din fonduri personale pot beneficia de servicii protetice in unitatea respectiva prin incheierea unui contract de colaborare cu un laborator exterior.

SECTIUNEA a 8-a
Asistenta medicala spitaliceasca

Art. 35. –
(1) Serviciile medicale spitalicesti se realizeaza prin internare in penitenciarele-spital, precum si in alte unitati sanitare de profil acreditate, aflate in relatii contractuale cu o casa de asigurari de sanatate. 
(2) Serviciile medicale spitalicesti se acorda de catre medici de specialitate cu aviz de libera practica, in conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia. 
(3) Internarea persoanelor private de libertate se face in baza biletului de internare tip casa de asigurari, avand stampila unitatii, eliberat de catre medicul curant, din proprie initiativa, la recomandarea medicului specialist sau prin decizie a organului judiciar. 
(4) In cursul spitalizarii se acorda servicii medicale preventive, curative, de recuperare si/sau paleative. 
Art. 36. –
(1) Solicitarea de internare in penitenciarele-spital se face prin nota telefonica sau fax, semnata de directorul penitenciarului si de medic, ori prin e-mail, specificandu-se datele de identificare, diagnosticul, faptul ca este transportabil fara a i se pune viata in pericol si cu ce mijloc se efectueaza transportul. 
(2) Aprobarea de internare va fi data de catre directorul penitenciarului-spital sau de catre inlocuitorul acestuia. 
(3) In cazul in care se refuza internarea de catre penitenciarul-spital, unitatea anunta situatia aparuta Directiei medicale din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, daca refuzul se considera nejustificat. 
(4) Daca medicul curant considera internarea ca fiind absolut necesara pentru sanatatea persoanei private de libertate si aceasta o refuza, va cere transferul pacientului la penitenciarul-spital, unde va fi tinut sub observatie in sectia de tranzit si va primi medicatia necesara.

SECTIUNEA a 9-a
Asistenta medicala a femeii gravide

Art. 37. –
(1) Medicul de la locul de detentie trebuie sa ia in evidenta persoana privata de libertate gravida inca de la primirea in penitenciar; aceasta va fi dispensarizata potrivit recomandarilor medicului specialist de obstetrica-ginecologie, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Sanatatii Publice, si va fi vaccinata antitetanic, conform legislatiei sanitare in vigoare. 
(2) Persoana privata de libertate gravida va beneficia pe perioada sarcinii de regim alimentar si de conditii de munca potrivit normelor legale. 
(3) Persoana privata de libertate gravida cu evolutie normala a sarcinii va fi internata cu 30 de zile anterioare datei probabile a nasterii intr-o sectie de specialitate a unui penitenciar-spital. 
(4) Penitenciarul-spital in care se afla persoana privata de libertate gravida va lua masuri pentru ca nasterea copilului sa se realizeze intr-un spital din reteaua Ministerului Sanatatii Publice. 
(5) Penitenciarul-spital va asigura conditiile necesare pentru ca mama condamnata, la solicitarea acesteia, sa isi poata ingriji copilul pâna la implinirea varstei de un an. 
Art. 38. – Persoanele private de libertate gravide care au nascut si au copii mai mici de un an la locul de detinere sunt cazate separat, nu pot munci in mediu toxic sau vatamator, nu li se poate prelungi ziua de munca peste 8 ore si li se asigura hrana pentru ele si copii potrivit normelor legale. 
Art. 39. –
(1) Copiilor aflati in ingrijirea mamelor private de libertate li se asigura vaccinarile conform Programului national de vaccinari al Ministerului Sanatatii Publice. 
(2) Asistenta medicala si urmarirea dezvoltarii fizice si psihomotorii a copilului prin examene de bilant se fac de catre un medic de familie, cu respectarea prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale În cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.

 SECTIUNEA a 10-a
Asistenta medicala a persoanelor aflate in refuz de hrana

Art. 40. – In cazul in care o persoana privata de libertate refuza sa primeasca hrana, medicul locului de detinere explica celui in cauza consecintele deciziei sale asupra starii de sanatate. 
Art. 41. – Persoana privata de libertate aflata in refuz de hrana va fi transferata intr-o camera de infirmerie special destinata acestui scop. 
Art. 42. – Din ziua intrarii in refuz de hrana, medicul examineaza persoana privata de libertate zilnic sau ori de cate ori este necesar, consemnand evolutia starii de sanatate in fisa de urmarire a detinutilor aflati in refuz de hrana, care face parte integranta din dosarul medical, si intr-un registru anume destinat. 
Art. 43. – Toate manevrele medicale pentru refacerea starii de sanatate a persoanelor private de libertate, aflate in refuz de hrana, se efectueaza cu acordul acestora, atat timp cat sunt constiente si au discernamantul pastrat. 
Art. 44. – In situatia in care starea sanatatii se agraveaza din cauza refuzului de hrana sau a unor afectiuni preexistente, persoana privata de libertate va fi transferata sau, dupa caz, internata intr-o unitate spitaliceasca.

SECTIUNEA a 11-a
Asistenta medicala in timpul executarii unei sanctiuni disciplinare

Art. 45. – Persoanele care executa masuri disciplinare beneficiaza in continuare de asistenta medicala. 
Art. 46. – Avizul medicului este obligatoriu in cazul aplicarii sanctiunii cu izolarea asupra unei persoane private de libertate. 
Art. 47. – Medicul de unitate viziteaza zilnic persoanele private de libertate aflate in executarea masurilor disciplinare cu izolare, propunand conducerii unitatii suspendarea masurii disciplinare in cazul in care evolutia starii de sanatate a acestora o impune.

SECTIUNEA a 12-a
Asistenta medicala in caz de transfer

Art. 48. – Persoanelor private de libertate sosite in penitenciar prin transfer, imediat dupa identificare si perchezitie li se aplica masurile prevazute la art. 13. 
Art. 49. –
(1) In vederea transferarii intr-un alt penitenciar al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau in centre de retinere si arestare preventiva ce functioneaza in subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, serviciul, compartimentul sau biroul evidenta, dupa caz, organizat la nivelul fiecarei unitati penitenciare, prezinta cabinetului medical, cu cel putin 24 de ore inainte de data transferului, tabelul cu persoanele private de libertate ce urmeaza a fi transferate. 
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) sunt examinate clinic, diagnosticul si aptitudinea de munca consemnându-se in registrul de consultatii, precum si in fisa de examinare medicala la transfer si liberare, parte integranta a dosarului medical. 
(3) Dosarul medical insoteste persoana privata de libertate, fiind atasat la dosarul individual al acesteia. 
Art. 50. – Cazurile care prezinta afectiuni acute, sunt suspecti, contacti sau bolnavi de o afectiune infectocontagioasa, in pusee evolutive ale unor boli cronice sau În stare grava, nu vor fi transferate intr-un alt penitenciar. 
Art. 51. – Transferul nu se efectueaza in situatia in care penitenciarul este in carantina, persoanele private de libertate nu au terminat carantina de 21 de zile sau in cazul in care transferul pune in pericol sanatatea acestora. 
Art. 52. – Persoanelor private de libertate care sunt transferate si sunt in evidenta cu afectiuni la care intreruperea tratamentului pune În pericol starea de sanatate li se asigura medicatia pe perioada transferului. 
Art. 53. – Bolnavii cu afectiuni infectocontagioase se transfera in vederea internarii la penitenciarul-spital numai cu ambulantele. 
Art. 54. – Personalul medico-sanitar viziteaza zilnic persoanele private de libertate aflate in tranzit, care beneficiaza de asistenta medicala in aceleasi conditii ca si cei din unitatea in care efectueaza tranzitul.

SECTIUNEA a 13-a
Asistenta medicala la liberare

Art. 55. – La liberare, persoanele private de libertate sunt examinate medical, se actualizeaza formula dentara, iar concluziile se inscriu În registrul de consultatii si in fisa de examinare medicala la transfer si liberare, care face parte integranta din dosarul medical. Dosarul medical se arhiveaza si se pastreaza la cabinetul medical. 
Art. 56. –
(1) La liberarea unei persoane private de libertate care este in tratament pentru o boala infectioasa sau a fost contact cu o boala infectioasa se anunta autoritatea de sanatate publica in a carei zona teritoriala isi are domiciliul. 
(2) Anuntarea se face prin adresa scrisa cu confirmare de primire, de catre medicul-sef, prin serviciul secretariat. Copia adresei si confirmarea de primire sunt atasate la fisa de examinare medicala la transfer si liberare, care face parte integranta din dosarul medical. 
Art. 57. –
(1) In cazul persoanelor private de libertate dependente de droguri, incluse intr-un program integrat de tratament, se anunta prin adresa scrisa managerul de caz din cadrul Agentiei Nationale Antidrog. Copia adresei si confirmarea de primire sunt atasate la dosarul medical. 
(2) Anuntarea se face si iÎn cazul in care persoana nu a terminat tratamentul medical la care a fost obligata prin hotarâre judecatoreasca. 
Art. 58. – La solicitarea acesteia, persoana privata de libertate ce urmeaza a fi liberata primeste un referat medical continând date privind evolutia starii de sanatate pe perioada detentiei sau, la cerere, copia dosarului medical. 
Art. 59. – In cazul in care starea sanatatii o impune sau persoana privata de libertate care urmeaza a fi liberata se afla deja, din motive de boala, intr-un penitenciar-spital, cu acordul acesteia, va fi internata intr-o unitate spitaliceasca apartinand Ministerului Sanatatii Publice sau altor ministere cu retea sanitara proprie.

SECTIUNEA a 14-a
Acordarea medicamentelor

Art. 60. –
(1) Persoanele private de libertate beneficiaza gratuit de medicamentele prevazute in Nomenclatorul produselor medicamentoase de uz uman aprobat de Agentia Nationala a Medicamentului. 
(2) Persoanele private de libertate beneficiaza de urmatoarele categorii de medicamente: 
a) medicamente gratuite prin programele nationale de sanatate finantate de la bugetul de stat; 
b) medicamente cu si fara contributie personala decontate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate; 
c) medicamente care nu sunt incluse pe listele de medicamente compensate sau gratuite din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, a caror valoare va fi suportata integral din fondurile unitatilor din sistemul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, aprobate cu aceasta destinatie; 
d) medicamente, produse naturiste sau suplimente nutritive achizitionate din fonduri proprii. 
Art. 61. – Prescrierea medicamentelor se face numai de catre medici, in limita specialitatii acestora, cu exceptia medicilor aflati in relatii contractuale cu casa de asigurari de sanatate ca medici de familie, care pot prescrie si alte medicamente, la recomandarea specialistilor din unitatile medicale ambulatorii sau spitalicesti, conform prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale În cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia. 
Art. 62. – Medicamentele cu si fara contributie personala decontate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate sunt prescrise pe formulare speciale eliberate de catre casa de asigurari de sanatate. Numarul de medicamente si perioada pentru care sunt prescrise unui bolnav in cadrul unei consultatii – in afectiuni acute, subacute sau cronice sunt stabilite prin Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si prin normele metodologice de aplicare a acestuia. 
Art. 63. – Medicamentele se elibereaza prin cabinetele medicale de unitate; detinutul semneaza de primire in registrul de consultatii pentru medicamentele achizitionate din fondurile unitatilor penitenciare si in registrul de medicamente personale pentru medicamentele cu si fara contributie personala decontate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, precum si pentru cele achizitionate de detinut din fonduri proprii. 
Art. 64. –
(1) Toate medicamentele sunt administrate de catre personalul medico-sanitar. 
(2) Administrarea medicamentelor antidiabetice, tuberculostatice, antiepileptice, antipsihotice, anxiolitice, hipnotice si sedative, precum si a altor medicamente la recomandarea medicului se face strict supravegheat, În functie de caz. Detinutul semneaza pentru primirea acestor medicamente, la fiecare administrare, intr-o evidenta speciala. 
Art. 65. –
(1) La nivelul fiecarui cabinet medical de unitate se constituie aparatul de urgenta conform baremului prevazut În anexa nr. 1. Completarea baremului se face pe baza condicii de prescriptii medicale de la punctul de lucru farmaceutic, iar pentru medicamentele eliberate detinutul va semna de primire În registrul de consultatii. 
(2) Medicamentele eliberate de la aparatul de urgenta nu vor depasi doza necesara pentru 24 de ore, cu exceptia zilelor de sambata, duminica si sarbatori legale. 

(3) Contravaloarea medicamentelor va fi suportata din fondurile bugetare ale unitatii si din sumele provenite de la casa de asigurari de sanatate În baza contractului Încheiat pentru serviciile medicale acordate, conform prevederilor legale in vigoare. 
Art. 66. –
(1) Persoanele private de libertate pot achizitiona medicamente, produse naturiste sau suplimente nutritive numai la recomandarea unui medic consultant, cu avizul medicului unitatii, in baza unei prescriptii medicale intocmite in doua exemplare, un exemplar insotind in mod obligatoriu medicamentele achizitionate. 
(2) Medicamentele sunt achizitionate prin grija unitatii, fara a afecta cuantumul saptamânal al sumelor din care persoanele private de libertate pot efectua cumparaturi. 
(3) Produsele medicamentoase trebuie sa fie prevazute iÎn Nomenclatorul produselor medicamentoase de uz uman aprobat de Agentia Nationala a Medicamentului. 
Art. 67. – Medicamentele achizitionate se iÎnregistreaza la cabinetul medical in Registrul de medicamente personale detinuti si se gestioneaza separat de medicamentele unitatii. 
Art. 68. – La eliberarea medicamentelor personale, detinutul va semna pentru cantitatea primita În Registrul de medicamente personale detinuti. 
Art. 69. – In caz de transfer sau liberare, detinutul va primi medicamentele personale existente la cabinetul medical pe baza de semnatura si insotite de recomandarea medicala.

SECTIUNEA a 15-a
Procurarea dispozitivelor medicale

 Art. 70. –
(1) Procurarea dispozitivelor medicale se face pe baza recomandarii medicului specialist si iÎn conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia. 
(2) Contravaloarea contributiei personale pentru dispozitivele medicale este suportata de catre beneficiar. 
(3) Ochelarii de vedere si bateriile pentru protezele auditive nu sunt suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, contravaloarea acestora fiind suportata de solicitant. 
(4) In cazul unui accident produs in timpul, din cauza si in legatura cu munca la care persoana privata de libertate a fost repartizata sau din culpa dovedita a angajatilor Administratiei Nationale a Penitenciarelor, contravaloarea dispozitivelor medicale este suportata din bugetul unitatii penitenciare sau de catre persoana privata de libertate, daca aceasta este vinovata de producerea accidentului de munca sau infirmitatea se datoreaza unei autoagresiuni.

SECTIUNEA a 16-a
Efectuarea expertizei medico-legale

Art. 71. – Directorul penitenciarului si medicul-sef au obligatia sa prezinte persoanele private de libertate, in vederea efectuarii expertizei medico-legale, la Institutul de Medicina Legala sau la laboratoarele de medicina legala teritoriale, respectând cerintele organului judiciar ori ale instantei. 
Art. 72. – Medicul curant intocmeste un referat medical privind starea de sanatate a persoanelor private de libertate ce urmeaza a fi expertizate, vizat de medicul-sef, si pune la dispozitia comisiei de expertiza medico-legala documentele medicale existente la fisa medicala a acestora. 
Art. 73. –
(1) Medicul penitenciarului, desemnat de catre directorul unitatii, face parte din comisia de expertiza medico-legala pentru amanarea/Întreruperea executarii pedepsei pe motive de boala. 
(2) Investigatiile clinice si paraclinice necesare efectuarii expertizei, recomandate de medicii din comisia de expertiza, sunt efectuate in unitatile sanitare si in serviciile de specialitate indicate de catre acestia. 
(3) In baza concluziilor examenelor de specialitate efectuate, medicul penitenciarului apreciaza daca afectiunile se pot trata sau nu in reteaua sanitara a Administratiei Nationale a Penitenciarelor. 
Art. 74. – In cazul În care persoana privata de libertate a fost supusa la tortura, tratamente inumane sau degradante ori la alte rele tratamente, expertiza medico-legala se va efectua in conformitate cu reglementarile legale.

SECTIUNEA a 17-a
Intocmirea unor acte in legatura cu decesul

Art. 75. – La producerea decesului unei persoane private de libertate, personalul medico-sanitar raporteaza de indata directorului penitenciarului si Administratiei Nationale a Penitenciarelor despre posibila cauza a mortii si despre imprejurarile in care s-a produs. 
Art. 76. – Autopsia medico-legala se efectueaza de catre medicul legist care intocmeste si certificatul constatator al mortii. 
Art. 77. –
(1) În termen de 24 de ore se inainteaza la Directia medicala din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor un referat medical privind modul in care s-a produs decesul si ingrijirile medicale acordate anterior decesului. 
(2) În termen de 10 zile de la deces se inainteaza la Directia medicala din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor dosarul de deces, care cuprinde urmatoarele documente: 
a) copia dosarului medical al detinutului; 
b) copia foii de observatie clinice din unitatea spitaliceasca in care a decedat persoana privata de libertate; 
c) copia certificatului constatator al mortii. 
Art. 78. –
(1) Dosarul medical, copia foii de observatie clinica din spital, referatul medical privind modul in care s-a produs decesul si certificatul constatator al decesului se arhiveaza si se pastreaza la cabinetul medical al unitatii. 
(2) Familia persoanei decedate sau Împuternicitul acesteia are acces la dosarul medical, la referatul medical privind modul in care s-a produs decesul si Îngrijirile medicale acordate anterior decesului si la alte documente privitoare la deces, potrivit legii, putând obtine, la cerere, fotocopii ale acestora.

CAPITOLUL III
Activitatea profilactica si sanitar-antiepidemica

SECTIUNEA 1
Activitatea profilactica si sanitar-antiepidemica

Art. 79. –
(1) Medicul curant efectueaza controlul medical anual al persoanelor private de libertate. Acesta se realizeaza in baza unui grafic de prezentare la cabinetul medical, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si normelor metodologice de aplicare a acestuia. 
(2) Rezultatele controlului medical anual se consemneaza În fisele de evolutie clinica, care fac parte integranta din dosarul medical. 
Art. 80. –
(1) Persoanele private de libertate care lucreaza În mediu toxic si vatamator beneficiaza lunar de un control medical si, dupa caz, de examene de specialitate si investigatii paraclinice in scopul depistarii primelor semne de boala profesionala si al scoaterii din mediul toxic si vatamator, in conformitate cu reglementarile Ministerului Sanatatii Publice si ale Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse. 
(2) Îmbolnavirile profesionale depistate sunt raportate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, care va dispune masurile ce se impun, potrivit normelor legale in vigoare.

SECTIUNEA a 2-a
Asistenta medicala a bolilor cronice netransmisibile

Art. 81. –
(1) Persoanele private de libertate cu boli cronice netransmisibile, depistate cu ocazia primirii in unitate, inclusiv prin transfer, a controlului medical periodic sau prin examinari curente, sunt luate in evidenta de cabinetul medical, sunt dispensarizate si li se asigura tratamentul corespunzator. Se iau in evidenta si se dispensarizeaza si persoanele private de libertate care au fost obligate la tratament prin hotarâre judecatoreasca. 
(2) Biroul evidenta detinuti este obligat sa anunte in scris cabinetul medical privind persoanele fata de care instanta a dispus masura obligarii la tratament medical. 
(3) Evidenta bolnavilor cronici se tine iÎn registrul de boli cronice. 
(4) Controalele periodice la bolnavii dispensarizati se efectueaza conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Sanatatii Publice. 
Art. 82. – Bolnavii cu diabet zaharat sunt luati in evidenta in registrul de boli cronice si dispensarizati conform normelor Ministerului Sanatatii Publice. Regimul alimentar acordat fiecarui detinut cu diabet zaharat va corespunde in primul rand recomandarilor medicului specialist si normelor legale in vigoare privind hranirea persoanelor private de libertate. 
Art. 83. – La indicatia medicului, persoanele private de libertate cu boli cronice netransmisibile beneficiaza de regim alimentar dietetic pana la ameliorarea afectiunilor, regim care este reevaluat lunar. 
Art. 84. – Persoanele private de libertate cu afectiuni psihice se dispensarizeaza si se trateaza conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Sanatatii Publice. 
Art. 85. – Persoanele private de libertate defavorizate din punct de vedere medical si social si care necesita ingrijiri speciale pot executa pedeapsa privativa de libertate in sectii de detinere medico-sociale din penitenciarele-spital.

SECTIUNEA a 3-a
Prevenirea si combaterea bolilor transmisibile

Art. 86. –
(1) Directia medicala din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor urmareste activitatea de prevenire si combatere a bolilor transmisibile care se va realiza În conformitate cu reglementarile Ministerului Sanatatii Publice. 
(2) Declararea bolilor transmisibile se va realiza conform legislatiei sanitare În vigoare. Declararea nominala se realizeaza prin fisa de declarare tip A. 
Art. 87. – În cazul aparitiei bolilor transmisibile cu raportare nominala si a focarelor de boala transmisibila, efectuarea primei etape a anchetei epidemiologice (preliminara) este În responsabilitatea medicului unitatii penitenciare, care va realiza: 
a) depistarea si diagnosticarea precoce a cazurilor de boala; 
b) stabilirea caracteristicilor principale ale factorilor procesului epidemiologic: sursa de agent patogen, moduri si cai de transmitere; 
c) elaborarea si aplicarea masurilor antiepidemice de urgenta – izolarea bolnavului, a suspectilor, eventual a contactilor -, supravegherea clinica si Împreuna cu laboratorul a contactilor, daca este cazul; 
d) In raport de situatie, recomanda dezinfectia continua si terminala in focar, dezinsectia, deparatizarea si deratizarea; 
e) intensificarea masurilor de educatie antiepidemica; 
f) informarea telefonica imediata a Directiei medicale din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si autoritatii de sanatate publica teritoriala, privind situatia epidemiologica creata si masurile preliminare adoptate, precizând numele si prenumele bolnavului, data Îmbolnavirii, data depistarii, data si locul izolarii; 
g) intocmirea fisei de ancheta (de raportare); 
h) supravegherea focarului epidemiologic se realizeaza pe perioada maxima de incubatie a bolii, de la izolarea ultimului caz din focar. 
Art. 88. –
(1) Personalul unitatii si persoanele private de libertate au obligatia sa se supuna masurilor stabilite pentru prevenirea si combaterea bolilor transmisibile. 
(2) Dezinfectia si sterilizarea se vor realiza conform ordinelor În vigoare ale Ministerului Sanatatii Publice. 
Art. 89. – Medicii sefi de unitati vor desemna, acolo unde nu exista asistent de igiena, un asistent medical care va avea si atributii pe linie de igiena si epidemiologie, dupa o instruire prealabila. 
Art. 90. – Documentele referitoare la evidenta bolilor transmisibile – anchete epidemiologice, raportari lunare, registrul de vaccinari, registrul de evidenta a luesului, evidenta hepatitei acute virale, evidenta TBC -, vor fi pastrate separat de alte documente medicale. 
Art. 91. – Pentru interventia urgenta in situatia aparitiei unor focare de boli transmisibile, se constituie la nivelul Penitenciarului-spital Bucuresti o rezerva antiepidemica de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, alte materiale specifice, iar la unitati, un stoc normat. 
Art. 92. –
(1) În penitenciarele-spital se organizeaza compartimente specializate de prevenire si control al infectiilor nosocomiale Încadrate cu personal conform legislatiei sanitare În vigoare. 
(2) Penitenciarele-spital vor respecta normele de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale prevazute de legislatia sanitara in vigoare. 
Art. 93. – Laboratoarele de analize medicale raporteaza lunar Directiei medicale din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor situatia analizelor de laborator pentru: hepatita virala tip A, B, C, D, E, G, Iues, HIV, gonoree, angina streptococica.

SECTIUNEA a 4-a
Supravegherea si controlul infectiilor cu transmitere sexuala

Art. 94. – Depistarea cazurilor de infectii cu transmitere sexuala face parte integranta din activitatea medicala curenta a medicilor, indiferent de specialitatea pe care o au. 
Art. 95. – Statusul de infectat, prezent sau anamnestic, al persoanei cu rezultat reactiv in urma efectuarii unei serologii pentru sifilis trebuie stabilit de catre medicul specialist dermatovenerolog. 
Art. 96. –
(1) Persoanelor private de libertate li se efectueaza la intrarea si in timpul detentiei examen serologic pentru depistarea sifilisului. 
(2) Persoanelor cu serologie pozitiva HIV li se efectueaza investigatii pentru depistarea infectiilor cu transmitere sexuala. 
(3) Testarile se efectueaza in conformitate cu normele internationale in domeniu: consiliere, acord pentru testare etc. 
Art. 97. – Contactii cazurilor de infectii cu transmitere sexuala sunt testati cu test serologic netreponemic – VDRL, RPR si sunt consiliati pentru infectii cu transmitere sexuala la depistarea cazului. 
Art. 98. – Pentru prevenirea sifilisului congenital se va face identificarea si tratarea sifilisului la gravide, cât mai precoce În timpul sarcinii. Persoanele private de libertate gravide vor efectua un test serologic pentru sifilis de doua ori in timpul sarcinii: În trimestrul I, cÎt mai precoce, si dupa a 28-a saptamâna de sarcina. 
Art. 99. – În cadrul examenului medical al gravidelor se efectueaza testari si pentru gonoree, infectia genitala cu Chlamydia trachomatis – in trimestrul I, cât mai precoce, si dupa a 28-a saptamâna de sarcina. Se va realiza, de asemenea, profilaxia conjunctivitei neonatale chlamydiene sau gonococice. 
Art. 100. – În cadrul examenului medical prenuptial se efectueaza consilierea si, dupa obtinerea consimtamântului, se efectueaza test serologic netreponemic: VDRL, RPR, EIA. 
Art. 101. – Infectia gonococica se declara nominal În fisa de declarare tip A, se completeaza fisa de investigatie epidemiologica, care se transmite la Directia medicala din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Bolnavii vor urma tratamentul prescris de medicul specialist dermatovenerolog si vor efectua examen serologic pentru lues, care se va repeta dupa doua luni in caz de rezultat negativ. 
Art. 102. – Confirmarea infectiei genitale cu Chlamydia trachomatis se realizeaza doar prin examen de laborator. In acest caz se completeaza fisa de investigatie epidemiologica, care se transmite Directiei medicale din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Tratamentul bolnavului si al contactilor sexuali ai acestuia se realizeaza conform indicatiilor medicului specialist dermatovenerolog. 
Art. 103. – Sistemul informational in cazul infectiilor cu transmitere sexuala este urmatorul: 
a) medicii din unitati, care, in urma unei consultatii sau a rezultatului de laborator efectuat la depunerea in penitenciar, suspecteaza o infectie transmisa sexual – ITS, inscriu suspiciunea de infectie cu transmitere sexuala in dosarul medical si in registrul de consultatii si elibereaza un bilet de trimitere catre medicul specialist dermatovenerolog; 
b) la primirea scrisorii medicale de la medicul specialist dermatovenerolog cu informatii privind bolnavul de ITS, medicul de la cabinetul medical al unitatii inregistreaza bolnavul in registrul de evidenta a cazurilor de infectii cu transmitere sexuala si consemneaza diagnosticul in dosarul medical al acestuia; 
c) la cabinetul medical se efectueaza tratamentul de specialitate si se urmareste prezentarea la controlul postterapeutic, conform indicatiilor medicului specialist dermatovenerolog; 
d) la cabinetul medical se iau masuri pentru depistarea si consilierea contactilor si a sursei de agent patogen, pentru cazurile de infectii cu transmitere sexuala depistate În timpul perioadei de detentie, asigurând si pentru acestia testarea serologica. Se completeaza fisa de investigatie epidemiologica, care se Înainteaza la Directia medicala din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor; 
e) pentru cazurile de lues depistate la depunerea in penitenciar, fisa de investigatie epidemiologica este realizata in colaborare cu medicul specialist dermatovenerolog; 
f) medicii din unitati asigura supravegherea clinica si de laborator a gravidei, iÎn vederea prevenirii sifilisului congenital si a oftalmiei neonatorum; 
g) fisele de investigatie epidemiologica si fisa de semnalizare a cazului de sifilis congenital eliberata de la unitatea medicala unde a avut loc nasterea unui copil viu dintr-o mama cu serologie luetica reactiva ajung la medicul coordonator de la Directia medicala din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor; acesta va completa fisa de declarare a cazului nou de ITS si va trimite copiile acestor fise la Ministerul Sanatatii Publice pâna la data de 20 a lunii urmatoare; 
h) sectiile dermatovenerologie din penitenciarele-spital asigura, daca se impune, internarea cazurilor de ITS, completeaza fisa de investigatie epidemiologica, pe care o trimit la Directia medicala din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

 SECTIUNEA a 5-a
Prevenirea si combaterea infectiei cu HIV/SIDA

 Art. 104. – Directia medicala din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor promoveaza in unitatile de detinere metode si proceduri În concordanta cu Programul national de prevenire si combatere a infectiei HIV/SIDA si recomandarile Consiliului Europei de prevenire si combatere a infectiei HIV/SIDA În penitenciare. 
Art. 105. – Masuri de prevenire a infectiei HIV in penitenciare: 
a) difuzarea de materiale informative, realizarea de programe de educatie pentru sanatate care sa se refere la mijloace de prevenire, moduri si cai de transmitere a infectiei HIV, la adoptarea unui comportament nediscriminatoriu fata de persoanele afectate de aceasta boala; 
b) respectarea precautiilor universale in toate cabinetele de unitate si penitenciarele-spital; 
c) asigurarea mijloacelor necesare pentru dezinfectie, sterilizarea corecta a instrumentarului; 
d) colectarea corespunzatoare a deseurilor septice; 
e) utilizarea prezervativului in vederea prevenirii transmiterii pe cale sexuala a infectiei HIV;  
f) asigurarea posibilitatii testarii pentru virusul HIV si a consilierii pre- si posttestare; in acest caz, consimtamântul in scris este obligatoriu si se pastreaza la dosarul medical al detinutului; 
g) testarea gravidelor, asigurându-se consilierea pre- si posttestare si tratamentul cu antiretrovirale a gravidei infectate, precum si a nou-nascutului. 
Art. 106. – Testarea pentru depistarea infectiei cu HIV se realizeaza numai cu efectuarea consilierii pre- si posttestare. Consilierea poate fi realizata de catre medicul care ingrijeste pacientul, medici in specialitatile boli infectioase, epidemiologice, asistenti medicali care au participat la cursuri de consiliere in infectia cu HIV/SIDA, psihologi si asistenti sociali care au fost instruiti În acest domeniu. 
Art. 107. – La primul test reactiv, laboratorul completeaza fisa de declarare a suspiciunii de infectie HIV conform normelor Ministerului Sanatatii Publice, pe care o trimite, in cazul laboratoarelor din afara sistemului penitenciar, la autoritatea de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti, iar in cazul laboratoarelor din sistemul penitenciar, la medicul curant, care a solicitat testarea. 
Art. 108. – Confirmarea cazului se realizeaza de catre autoritatea de sanatate publica judeteana daca laboratorul din cadrul acesteia are posibilitatea efectuarii a Înca unui test ELISA si confirmare prin test Western Blot sau prin spitalul ori sectiile de boli infectioase care efectueaza testele de confirmare. 
Art. 109. – Fisa de supraveghere a infectiei HIV se completeaza de catre medicul specialist de boli infectioase, care o trimite apoi la medicul responsabil de programul HIV, din cadrul Directiei medicale din Administratia Nationala a Penitenciarelor, dupa care fisele sunt trimise la Ministerul Sanatatii Publice. 
Art. 110. –
(1) Persoanele infectate cu virusul HIV au dreptul la pastrarea confidentialitatii datelor personale, nu pot fi supuse unui tratament discriminatoriu si nu li se poate interzice dreptul la invatatura ori la munca. 
(2) Pentru Îmbunatatirea calitatii vietii persoanelor infectate cu virusul HIV se vor lua urmatoarele masuri: 
a) alimentatia se va efectua conform recomandarilor medicului specialist si normelor legale in vigoare privind hranirea persoanelor private de libertate; 
b) asigurarea tratamentului antiretroviral adecvat, precum si a celorlalte Îngrijiri medicale, in functie de patologia prezentata de pacient. 
Art. 111. –
(1) Pacientii infectati HIV sunt obligati sa informeze medicul curant, inclusiv medicul de medicina dentara, cu privire la statutul lor HIV, atunci cand il cunosc; 
(2) Persoanele care isi cunosc statutul HIV pozitiv raspund penal pentru transmiterea voluntara a infectiei, potrivit prevederilor legale În vigoare.

SECTIUNEA a 6-a
Asistenta medicala, psihologica si sociala a persoanelor private de libertate consumatoare de droguri

Art. 112. – La primirea in penitenciar, cu ocazia efectuarii tirajului epidemiologic, persoana privata de libertate va primi informatii cu privire la modul de acordare a asistentei medicale curative, profilactice si de urgenta, precum si informatii privind asistenta specifica disponibila in cazul consumului de droguri. 
Art. 113. –
(1) Cu ocazia efectuarii examenului medical, În primele 72 de ore de la primirea in locul de detentie, medicul unitatii va solicita persoanei private de libertate, in cadrul anamnezei, informatii legate de consumul de droguri. 
(2) In cazul in care persoana se declara consumatoare de droguri sau medicul suspecteaza anamnestic si clinic un caz de consum de droguri, acesta are obligatia de a-i aduce la cunostinta consumatorului posibilitatea contactarii centrului de prevenire, evaluare si consiliere antidrog din cadrul Agentiei Nationale Antidrog, cel mai apropiat de locul de detentie, pentru evaluare si includere Într-un program integrat de asistenta de specialitate. 
(3) Dupa obtinerea consimtamantului consumatorului, medicul anunta cazul conducerii unitatii, in vederea contactarii centrului de prevenire, evaluare si consiliere antidrog. 
(4) La nivelul centrului de prevenire, evaluare si consiliere antidrog va fi desemnat un manager de caz, care se va deplasa la locul de detentie pentru evaluarea consumatorului. 
(5) Aceeasi procedura va fi urmata si În cazul În care o persoana privata de libertate se declara consumatoare de droguri intr-un alt moment decât cel al examenului medical la primire. 
Art. 114. – Evaluarea consumatorului de droguri va fi realizata de catre managerul de caz impreuna cu personalul care asigura asistenta medicala, psihologica si sociala in penitenciare, respectiv echipa multidisciplinara de asistenta a consumatorilor de droguri. 
Art. 115. –
(1) Ca urmare a evaluarii consumatorului, managerul de caz va stabili, cu consultarea personalului care asigura asistenta medicala, psihologica si sociala În penitenciare, un program integrat de asistenta, care va cuprinde si un plan individualizat de asistenta si va intocmi un raport de evaluare. Raportul de evaluare, cu propunerea programului integrat de asistenta, va fi prezentat consumatorului in vederea semnarii unui acord de includere În program. 
(2) Înainte de semnarea acordului de includere in program, consumatorul are dreptul de a solicita acordarea de asistenta medicala de catre un medic ales, cu suportarea cheltuielilor aferente. 
Art. 116. – In cazul În care consumatorul de droguri semneaza acordul de includere in program, implementarea programului se asigura de catre personalul care acorda asistenta medicala, psihologica sau sociala, din unitatea de detentie, impreuna cu personalul centrului de prevenire, evaluare si consiliere antidrog. 
Art. 117. – Managerul de caz va coordona, va monitoriza si va evalua periodic implementarea programului. 
Art. 118. – În cazul În care pentru un consumator aflat În penitenciar a fost stabilit programul de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri – PIT 4, În forma de program substitutiv cu agonisti de opiacee, se asigura transferul acestuia, pentru faza de stabilizare a dozei, intr-o unitate medicala specializata din reteaua sanitara a Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau din reteaua Ministerului Sanatatii Publice, desemnata a derula un astfel de program, faza de mentinere urmând a se realiza de catre medicul curant. 
Art. 119. – In cazul În care consumatorul se afla in situatii de urgenta – sevraj complicat, supradoza, afectiuni asociate complicate -, personalul care ia contact cu acesta va anunta de indata conducerea unitatii in vederea transportarii de urgenta la o unitate medicala de profil din reteaua sanitara publica. 
Art. 120. – In cazul an care o persoana prezinta sindrom de sevraj, medicul curant va lua masurile necesare reducerii simptomelor de sevraj, in cazul in care este abilitat sa o faca, sau va aplica doar masuri minime de suport si va contacta centre de prevenire, evaluare si consiliere antidrog În vederea asigurarii masurilor medicale necesare si desemnarii unui manager de caz. În cazul in care acesta este deja desemnat, va fi contactat direct. 
Art. 121. – In cazul in care la primirea in penitenciar consumatorul declara ca este inclus Într-un program de asistenta, va fi notificat centrul de prevenire, evaluare si consiliere antidrog teritorial În vederea asigurarii continuarii programului. Notificarea se va face de indata in situatia in care consumatorul este inclus in programul substitutiv cu agonisti de opiacee (metadona). 
Art. 122. – Când consumatorul inclus intr-un program de asistenta este transferat intr-un alt loc de detentie, va fi notificat centrul de prevenire, evaluare si consiliere antidrog teritorial, care va contacta centrul de prevenire, evaluare si consiliere antidrog de la noul loc de detentie, pentru preluarea cazului. 
Art. 123. – Când consumatorul inclus intr-un program de asistenta paraseste locul de detentie, va fi notificat de indata centrul de prevenire, evaluare si consiliere antidrog teritorial in vederea continuarii programului in stare de libertate. In cazul celor inclusi in programul substitutiv cu agonisti de opiacee (metadona), notificarea se va face, de asemenea, de indata. 
Art. 124. – Aceeasi procedura va fi urmata si in cazul consumatorilor minori, cazuri care vor fi notificate de urgenta si directiei generale de asistenta sociala si protectie a copilului, precum si in cazul celor care declara ca au antecedente de consum. 
 Art. 125. – In ceea ce priveste prevenirea consumului ilicit de droguri, sunt luate masuri de organizare a urmatoarelor tipuri de activitati: 
a) furnizarea, la primirea in penitenciare, a unor brosuri/pliante continând informatii generale cu privire la riscurile existente in cazul consumului de droguri, precum si asistenta specifica disponibila in acest caz; 
b) organizarea de actiuni de informare si educare privind riscurile consumului de droguri, precum si ale infectarii cu HIV, hepatita B si C, de catre echipele multidisciplinare de asistenta a consumatorilor; 
c) organizarea unor activitati specifice, cu participarea unor specialisti din cadrul Agentiei Nationale Antidrog, a altor institutii publice specializate, precum si a unor organizatii neguvernamentale de profil; 
d) organizarea de programe speciale de informare, educare, consiliere, prevenire a recidivelor, pentru persoanele cu antecedente de consum.

SECTIUNEA a 7-a
Prevenirea si combaterea hepatitei virale

Art. 126. –
(1) Bolnavii de hepatita acuta virala se interneaza in penitenciarele-spital cu sectii de boli infectioase sau in sectii apartinând spitalelor din reteaua Ministerului Sanatatii Publice, in primele 24 de ore de la depistare. 
(2) Anuntarea suspiciunii de caz se face telefonic, În primele 24 de ore, la Directia medicala din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor. 
(3) Cazurile confirmate se declara nominal prin fisa de declarare tip A, care se inainteaza de catre unitate Directiei medicale din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si medicului epidemiolog care raspunde de unitatea respectiva. 
Art. 127. –
(1) La externarea din spital a bolnavului cu hepatita virala, medicul din penitenciar va respecta intocmai recomandarile mentionate pe biletul de iesire de catre medicul specialist de boli infectioase privind tratamentul, regimul alimentar si perioada scutirii de munca. 
(2) Dispensarizarea bolnavului se va realiza pe o perioada de 6 luni; se vor recolta probe pentru investigatii de laborator (transaminazele si bilirubina) la o luna, la doua luni, la 3 luni si la 6 luni de la externare. Daca rezultatele analizelor nu se normalizeaza, dispensarizarea continua pâna la un an de la externare. 
(3) Pentru hepatita cu transmitere parenterala, reinvestigarea serologica se va face la 3 saptamâni de la externare. 
(4) Evidenta fostilor bolnavi de hepatita acuta virala, precum si a purtatorilor de Ag HBs se va tine la cabinetul medical Împreuna cu fisele de ancheta epidemiologica, fisa de declarare tip A a cazului si analizele de laborator efectuate atât lor, cât si contactilor. 
Art. 128. – Pentru prevenirea si combaterea hepatitei virale, personalul medico-sanitar ia urmatoarele masuri: 
a) asigura supravegherea sanitara a conditiilor de mediu, in special aprovizionarea cu apa potabila, hranirea efectivelor si indepartarea reziduurilor; 
b) verifica conditiile pentru mentinerea unei bune igiene personale a detinutilor; 
c) asigura respectarea precautiilor universale; 
d) asigura efectuarea sterilizarii corecte a instrumentarului stomatologic si chirurgical, in concordanta cu metodologia cuprinsa in ordinele În vigoare emise de ministrul sanatatii publice; 
e) asigura efectuarea tratamentelor injectabile numai cu seringi de unica folosinta; 
f) asigura forme de educatie pentru sanatate privind deprinderile igienice, modurile si caile de transmitere a acestei afectiuni. 
Art. 129. –
(1) Pentru hepatita cu transmitere enterala, supravegherea contactilor din camera si de la locul de munca se realizeaza timp de 30 de zile, clinic – zilnic si prin examene de laborator (TGP, bilirubina) – la Începutul perioadei de supraveghere, cu repetare la 14 zile. 
(2) În unitate se realizeaza decontaminarea continua si terminala a camerei unde a fost cazat bolnavul. 
(3) Se iau masuri pentru a asigura igiena alimentatiei, a apei si igiena personala a detinutilor. 
(4) Vesela si lenjeria contactilor sunt spalate si dezinfectate separat, folosindu-se substante clorigene. 
(5) Se vor efectua dezinsectii. 
Art. 130. – Pentru hepatita cu transmitere parenterala, supravegherea clinica si de laborator a contactilor se realizeaza timp de 3 luni. Pentru contactii directi ai cazului se va face determinarea Ag HBs, iar În cazul În care rezultatul este negativ, se va efectua vaccinarea impotriva hepatitei tip B.

SECTIUNEA a 8-a
Prevenirea si combaterea tuberculozei activ-evolutive pulmonare si extrapulmonare

Art. 131. –
(1) În cazul existentei unei suspiciuni de tuberculoza pulmonara, persoana privata de libertate va fi mutata in camera de izolare respiratorie din penitenciar si va fi internata de indata in penitenciarul-spital cu sectie de pneumologie, la care unitatea este arondata. 
(2) Cazurile de tuberculoza extrapulmonara vor fi internate in Penitenciarul-Spital Bucuresti Jilava. 
Art. 132. – Alimentatia bolnavilor de tuberculoza va fi asigurata În conformitate cu recomandarile medicului specialist si cu normele legale in vigoare privind hranirea persoanelor private de libertate. 
Art. 133. – Bolnavii cu tuberculoza necontagiosi pot continua tratamentul tuberculostatic in penitenciare numai in situatia in care au afaceri judiciare. 
Art. 134. –
(1) Bolnavii cu tuberculoza internati in penitenciarele-spital vor fi externati numai vindecati. 
(2) Bolnavii de tuberculoza vindecati, transferati in penitenciare, nu necesita izolare in camere TBC si nu mai primesc norma de hrana speciala.

SECTIUNEA a 9-a
Vaccinarea persoanelor private de libertate

   Art. 135. –
(1) Evidenta vaccinarilor se va face in registrul unic de vaccinari, mentinându-se: numele si prenumele, data vaccinarii, vârsta, contraindicatii temporare sau definitive, reactii adverse. 
(2) Vaccinarea se efectueaza cu respectarea stricta a regulilor de asepsie si antisepsie si, de asemenea, cu respectarea modului de administrare, a contraindicatiilor, a modului de asociere cu alte vaccinuri, a pastrarii corecte. 
Art. 136. –
(1) Vaccinarea antitetanica se efectueaza cu o singura doza, cu ocazia primirii in unitate, in perioada de carantina. 
(2) Vaccinarea BCG se realizeaza la vârsta de 14 ani, dupa efectuarea intradermoreactiei la tuberculina. În cazul reactiei pozitive se va efectua examen radiologic, eventual examen de sputa, iar conduita va fi În functie de rezultatele acestora. În cazul reactiei negative a intradermoreactiei se va efectua vaccinarea BCG. 
(3) Vaccinarea În focare de hepatita virala tip A sau de meningita meningococica se va face la indicatia medicului epidemiolog sau specialist de sanatate publica si management. 
(4) Vaccinarea in situatiile epidemiologice cu risc se va realiza la indicatia Ministerului Sanatatii Publice sau a autoritatii sanitare publice locale si a municipului Bucuresti, pentru profilaxia febrei tifoide, a hepatitei virale tip A si a tetanosului. 
(5) Vaccinarea antigripala se va realiza din fondurile unitatii penitenciare sau ale Ministerului Sanatatii Publice in sezonul preepidemic, În perioada 1 octombrie-31 decembrie, in special pentru persoanele private de libertate care lucreaza in sectoarele cu risc epidemiologic si pentru cei cu vârsta mai mare de 65 ani sau cu afectiuni cronice cardio-vasculare, pulmonare, metabolice, renale sau cu imunosupresie. Pentru a primi vaccin antigripal din fondurile Ministerului Sanatatii Publice, catagrafia cu persoanele eligibile la vaccinarea antigripala, intocmita de unitatile penitenciare, va fi transmisa in timp util la autoritatile de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti pentru a fi inclusa În propriile catagrafii. 
(6) Alte vaccinari se vor realiza in campaniile organizate de Ministerul Sanatatii Publice.

SECTIUNEA a 10-a
Masuri igienico-sanitare

Art. 137. – Administratia locului de detinere se obliga sa se Încadreze În standardele stabilite de organismele nationale si internationale privind asigurarea conditiilor igienico-sanitare necesare pastrarii sanatatii persoanelor private de libertate. 
Art. 138. – Personalul sanitar verifica periodic conditiile igienico-sanitare din unitatile penitenciare, informeaza conducerea asupra disfunctionalitatilor constatate de medicul-sef si propune masuri pentru remedierea lor. Directorul penitenciarului analizeaza rapoartele si propunerile medicului-sef si ia masurile ce se impun. În cazul in care cele sesizate nu sunt de competenta directorului, se solicita prezenta medicului igienist. 
Art. 139. – Întregul personal al unitatilor de detentie va pretinde persoanelor private de libertate sa respecte masurile de igiena individuala si colectiva. 
Art. 140. – Pentru asigurarea conditiilor igienico-sanitare necesare pastrarii sanatatii persoanelor private de libertate, personalul medico-sanitar are urmatoarele obligatii: 
a) sa controleze saptamânal conditiile igienico-sanitare si modul in care se asigura spatiul de cazare, iluminarea naturala si artificiala, ventilatia, incalzitul, asigurarea apei potabile, indepartarea apelor uzate si a reziduurilor solide; 
b) sa supravegheze modul in care se asigura protectia sanitara si starea de intretinere a instalatiilor tehnico-sanitare si sa verifice prin analize dozimetrice, chimice si bacteriologice lunare calitatea apei; 
 c) sa controleze permanent modul in care se asigura masurile in vederea realizarii igienei individuale a persoanelor private de libertate, iar saptamânal, felul În care se asigura tunsul si imbaierea efectivelor; 
d) sa verifice daca schimbarea lenjeriei de corp si de pat se face conform ordinelor in vigoare, precum si modul in care se asigura spalarea acesteia; 
e) sa urmareasca modul in care se asigura persoanelor private de libertate articolele de igiena personala; 
f) sa urmareasca efectuarea analizelor de laborator si examinarea clinica a persoanelor care isi desfasoara activitatea În zone cu risc epidemiologic crescut si sa interzica desfasurarea acestor activitati de cei necontrolati sau neavizati medical, conform ordinelor in vigoare ale Ministerului Sanatatii Publice referitoare la metodologia privind examenul medical la angajarea in munca, controlul medical periodic si examenul medical la reluarea muncii; 
g) sa verifice lunar la locurile de munca din incinta unitatii si la punctele de lucru exterioare modul in care se asigura aprovizionarea cu apa potabila, servitul hranei, spalatul pe mâini, folosirea canilor individuale, indepartarea apei uzate si folosirea echipamentului de protectie; 
h) sa deruleze programe de educatie pentru sanatate. 
Art. 141. –
(1) Personalul medico-sanitar va realiza controlul zilnic al starii de igiena la blocul alimentar, verificând calitatea, termenele de garantie, modul de depozitare a alimentelor care urmeaza sa fie preparate, respectarea circuitului alimentelor, astfel ca fazele salubre sa nu se intersecteze cu fazele insalubre ale prepararii hranei, daca probele alimentare sunt pastrate la frigider timp de 48 de ore. 
(2) Personalul medico-sanitar controleaza si daca exista suficiente materiale pentru realizarea curateniei si a dezinfectiei zilnice la blocul alimentar, cum ar fi detergent, substante clorigene etc. 
Art. 142. –
(1) Hrana va fi data in consum in maximum doua ore de la preparare. 
(2) Consemnarea calitatii hranei se va face de catre personalul medico-sanitar intr-un registru pastrat la blocul alimentar. 
Art. 143. – Medicul de unitate raspunde pentru realizarea controlului medical periodic in sectoarele cu risc crescut, conform reglementarilor in vigoare. 
Art. 144. – Asistentul de igiena sau, in lipsa acestuia, un asistent desemnat de medicul-sef va realiza zilnic triajul epidemiologic la blocul alimentar si va tine evidenta acestuia. 
Art. 145. – Medicul-sef va anunta imediat conducerea unitatii daca exista deficiente pe linie de igiena a alimentatiei. Situatiile cu risc epidemiologic vor fi anuntate imediat la Directia medicala din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si va fi anuntat medicul igienist sau medicul epidemiolog.

 SECTIUNEA a 11-a
Autorizarea sanitara

Art. 146. –
(1) Toate locurile de detinere, cabinetele medicale, penitenciarele-spital, blocurile alimentare si punctele de lucru trebuie sa solicite si sa detina, conform legii, autorizatie sanitara de functionare. 
(2) Autorizarea se efectueaza de catre autoritatile de sanatate publica abilitate, in conformitate cu normele in vigoare. 
Art. 147. –
(1) La cabinetul medical se pastreaza dosarul de unitate al conditiilor igienico-sanitare, care cuprinde: fisa de obiectiv, procesul-verbal de constatare a conditiilor igienicosanitare si autorizatia sanitara de functionare. 
(2) Orice modificare survenita in conditiile igienico-sanitare se consemneaza În dosarul de unitate. 
Art. 148. – Autorizatiile sanitare de functionare se vizeaza la termenele prevazute de autoritatea de sanatate publica ce le-a eliberat. 
Art. 149. – Între doua avizari, in cazul in care elementele care au stat la baza autorizarii se modifica, unitatea va cere autoritatii de sanatate publica demararea procedurilor in vederea emiterii unei noi autorizatii sanitare de functionare. 
Art. 150. – În cazul oricarei modificari fata de ceea ce este prevazut in autorizatia sanitara de functionare, inspectia sanitara de stat poate proceda la retragerea autorizatiei sanitare de functionare.

SECTIUNEA a 12-a
Raportarea activitatii de epidemiologie si igiena

Art. 151. –
(1) Medicii din cadrul cabinetelor medicale din penitenciare sau centrele de reeducare, medicii specialisti din ambulatoriile de specialitate ale penitenciarelor-spital, laboratoarele de analize medicale si sectiile de boli infectioase sunt obligati sa raporteze Directiei medicale din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor evenimentele epidemiologice si igienico-sanitare care pun in pericol starea de sanatate a persoanelor private de libertate. 
(2) Raportarea activitatii de epidemiologie si igiena se va realiza conform ordinelor in vigoare ale Ministerului Sanatatii Publice. 
Art. 152. – Evenimentele ce trebuie raportate Directiei medicale din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor de catre medicii de specialitate din sectiile de boli infectioase sunt: 
a) cazurile suspecte sau confirmate de holera, pesta, febra recurenta, febra galbena, febre hemoragice, lepra – imediat dupa depistare; 
b) infectia cu HIV/SIDA – la 24 de ore dupa confirmare; 
c) alte cazuri de boli transmisibile, precum si orice caz de boala infectioasa in ultimele 24 de ore – se comunica zilnic. 
Art. 153. – Medicii-sefi din laboratoarele de analize medicale raporteaza Directiei medicale din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor testarile efectuate pentru hepatita A, B, C, D, E, F, G, angina streptococica, sifilis, gonoree, infectie genitala cu chlamidii, infectie HIV – În primele 5 zile ale fiecarei luni, pentru luna precedenta. 
Art. 154. –
(1) În cazul focarului epidermic sau trenant trebuie transmise Directiei medicale din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor urmatoarele date: 
a) la anuntare – locul izbucnirii, efectivul total, numarul de cazuri, numarul de decese, repartitia cazurilor si a deceselor pe grupe de vârsta, data de debut al focarului, data interventiei in focar, forme clinice, investigatii, rezultate, masuri luate; 
b) ulterior – cabinetele medicale de unitate, cu/fara sprijinul specialistului din cadrul autoritatii de sanatate publica, comunica date privitoare la: numarul de cazuri si de decese noi in focar, evolutia clinica, date noi privind investigatiile de laborator si masurile luate, sursa si mecanismul de transmitere (presupuse sau stabilite prin ancheta epidemiologica), activitatea de prevenire si control desfasurata pe perioada de evolutie a focarului (ultimul control, recomandarile formulate, investigatiile efectuate, masurile aplicate, inclusiv sanctiunile); 
c) data inchiderii focarului. 
(2) În cazul intoxicatiilor profesionale se vor raporta suplimentar fata de prevederile alin. (1) urmatoarele date: intreprinderea, forul tutelar, sectia si atelierul, locul de munca, noxa si cauzele producerii. 
(3) Decesele se vor raporta nominal catre Directia medicala din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

CAPITOLUL IV
Raportari

Art. 155. –
(1) Cabinetele medicale raporteaza de urgenta, prin nota telefonica, e-mail sau fax, Directiei medicale din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, urmatoarele date: 
a) decesele survenite in rândul detinutilor; 
b) bolile transmisibile de grupa A (holera, febra tifoida, variola, antrax); 
c) aparitia unei epidemii in unitate; 
d) cazuri de accidente si agresiuni care pun in pericol viata detinutilor. 
(2) Cabinetele medicale raporteaza, in termen de 24 de ore de la producerea evenimentului, Directiei medicale din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor referatul medical privind decesul si ingrijirile medicale acordate anterior producerii acestuia. 
(3) Cabinetele medicale raporteaza saptamânal Directiei medicale din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor urmatoarele date: 
a) boli diareice acute – pe perioada sezonului cald, respectiv 1 mai – 30 septembrie; 
b) gripa – pe perioada sezonului rece, respectiv 1 octombrie – 31 mai. 
(4) Cabinetele medicale raporteaza lunar Directiei medicale din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor urmatoarele date: 
a) activitatea de medicina dentara; 
b) activitatea laboratorului de tehnica dentara; 
c) fisa de evidenta a bolnavilor cu TBC; 
d) fisele de declarare a bolilor infectioase; 
e) activitatea cabinetului medical; 
f) situatia persoanelor private de libertate dependente de droguri; 
g) testarile efectuate În laborator privind hepatita A, B, C, D, E, G, angina streptococica, sifilis, gonoree, infectie genitala cu chlamydii, infectie HIV. 
(5) Cabinetele medicale raporteaza semestrial, pâna la data de 5 iulie, respectiv 5 ianuarie, Directiei medicale din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, urmatoarele date: 
a) activitatea medicala prin Raportul de activitate medicala; 
b) activitatea de medicina dentara prin Foaia de evidenta a activitatii de medicina dentara; 
c) activitatea laboratorului de tehnica dentara; 
d) activitatea penitenciarului-spital prin "Darea de seama si indicatorii de eficienta ai sectiilor cu paturi, laboratoarelor si cabinetelor de specialitate". 
(6) Cabinetele medicale raporteaza anual, pâna la data de 10 ianuarie, Directiei medicale din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor urmatoarele date: 
a) activitatea medicala prin Raportul de activitate medicala; 
b) activitatea de medicina dentara prin Foaia de evidenta a activitatii de medicina dentara; 
c) activitatea laboratorului de tehnica dentara; 
d) activitatea penitenciarului-spital prin "Darea de seama si indicatorii de eficienta ai sectiilor cu paturi, laboratoarelor si cabinetelor de specialitate". 
(7) Cabinetele medicale raporteaza, la inceputul trimestrului IV, Directiei medicale din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor necesarul de vaccinuri, substante dezinfectante, deparazitante, aparatura medicala si imprimate sanitare pentru anul urmator. 
Art. 156. – Trimestrial si ori de câte ori este nevoie, medicul-sef raporteaza in scris directorului penitenciarului principalele aspecte privind respectarea normelor de igiena si starea de sanatate a efectivelor, propunând aplicarea masurilor sanitare necesare. 
Art. 157. – Penitenciarele-spital raporteaza Directiei medicale din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, Scolii Nationale de Sanatate Publica si Management Sanitar si Casei de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti datele solicitate la termenele stabilite.

 CAPITOLUL V
Drepturile si obligatiile persoanelor private de libertate

 Art. 158. – Examinarea medicala se efectueaza cu respectarea confidentialitatii si intimitatii, cu exceptia cazurilor in care medicul solicita supraveghere suplimentara, pentru motive de siguranta si de mentinere a ordinii si disciplinei. 
Art. 159. – Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care persoanele private de libertate isi dau consimtamantul scris sau in cazurile expres prevazute de lege. 
Art. 160. – În cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale, implicati in tratamentul persoanelor private de libertate, acordarea consimtamântului nu mai este obligatorie. 
Art. 161. – Persoana privata de libertate, precum si oricare alte persoane, cu acordul persoanei condamnate, au acces, in prezenta unei persoane desemnate de catre directorul unitatii penitenciare, la toate documentele medicale personale aflate la dosarul acesteia. 
Art. 162. –
(1) Persoanele private de libertate pot beneficia contra cost de orice serviciu medical care nu este asigurat gratuit, conform prevederilor prezentului ordin. 
(2) Persoanele private de libertate au dreptul sa solicite si sa primeasca, la externarea din penitenciarul-spital, un rezumat scris cuprinzând diagnosticul, investigatiile, tratamentul si ingrijirile acordate pe perioada spitalizarii. 
(3) Persoanele private de libertate au dreptul sa primeasca, la cerere, fotocopii ale documentelor medicale, in conditiile legii. 
Art. 163. – Persoanele private de libertate vor fi informate asupra starii lor de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra riscului neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la datele despre diagnostic si prognostic. 
Art. 164. – Persoanele private de libertate au dreptul sa refuze o interventie medicala, asumându-si in scris raspunderea pentru decizia lor; consecintele refuzului sau ale intreruperii actelor medicale vor fi explicate pacientului. 
Art. 165. – Daca bolnavul se afla intr-o stare fizica sau psihica ce nu Îi permite exprimarea lucida a vointei, apartinatorii sau apropiatii celui suferind trebuie preveniti si informati, cu exceptia imposibilitatii sau a urgentelor. 
Art. 166. – Nicio persoana privata de libertate nu poate fi supusa, nici chiar cu consimtamântul sau, vreunui experiment stiintific sau medical ce poate fi În detrimentul sanatatii sale. 
Art. 167. – În cazul În care la examenul medical se constata ca persoana privata de libertate prezinta semne de violenta sau declara ca a fost supusa la rele tratamente anterior primirii În penitenciar, medicul are obligatia de a consemna În fisa medicala cele constatate, de a anunta comanda unitatii, sesizând de Îndata procurorul. 
Art. 168. –
(1) În cazurile prevazute În articolul precedent, persoana condamnata la o pedeapsa privativa de libertate are dreptul de a cere sa fie examinata, la locul de detinere, de catre un medic din afara sistemului penitenciar, desemnat de acesta sau de un medic legist. 
(2) Constatarile medicului din afara sistemului penitenciar sunt consemnate În fisa medicala a persoanei condamnate, iar certificatul medico-legal se anexeaza la fisa medicala dupa ce pacientul a luat cunostinta de continutul sau, sub semnatura. 
(3) Cheltuielile ocazionate de aceste examene medicale se suporta de catre solicitant. 
Art. 169. – Obligatiile persoanelor private de libertate sunt urmatoarele: 
a) sa se prezinte la examenele profilactice si periodice conform programarii la medicul curant; 
b) sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului; 
c) sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar; 
d) sa respecte regulile de igiena individuala si colectiva; 
e) sa se supuna masurilor ce decurg din nerespectarea prevederilor legale În domeniu. 
Art. 170. – Persoanelor private de libertate le sunt interzise detinerea si comercializarea de medicamente, precum si consumul de medicamente fara prescriptie medicala. 
Art. 171. – Medicul curant poate restrictiona primirea sau cumpararea de catre persoanele private de libertate bolnave a unor alimente ori tigari contraindicate În afectiunile de care sufera.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

Art. 172. –
(1) Penitenciarele-spital Îsi desfasoara activitatea potrivit Regulamentului de organizare si functionare a penitenciarelor-spital, intocmit in baza normelor de organizare si functionare stabilite de Ministerul Sanatatii Publice si de Administratia Nationala a Penitenciarelor. 
(2) Regulamentul de organizare si functionare a penitenciarului-spital, având avizul Directiei medicale, se aproba de catre directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor. 
Art. 173. –
(1) În situatia În care persoanele private de libertate se afla În imposibilitatea prezentarii sau a transferului pentru prezentare la organele de urmarire penala ori la instantele de judecata din motive medicale, medicul curant sau medicul care il inlocuieste va intocmi cu cel mult 24 de ore Înainte de data la care a fost citat referatul medical prevazut În anexa nr. 2, pe care il va inainta acestora cu adresa semnata de directorul unitatii. 
(2) Referatul medical va cuprinde: datele de identificare ale persoanei private de libertate, starea de sanatate la momentul Întocmirii referatului, motivul justificat al neprezentarii la organele de urmarire penala/instantele de judecata, semnatura si parafa medicului care Întocmeste referatul si data Întocmirii. 
Art. 174. –
(1) Personalul sanitar din unitati mentine o legatura permanenta cu autoritatea de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti, În scopul informarii epidemiologice reciproce si colaborarii În problemele comune. 
(2) În cazul aparitiei unor focare epidemice, medicul penitenciarului va cere sprijin autoritatii de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti pentru efectuarea unor examene de specialitate, investigatii de laborator si internari În spitale; de asemenea, poate solicita materiale si personal de specialitate pentru lichidarea acestora. 
Art. 175. – Personalul medico-sanitar al Directiei medicale din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor evalueaza activitatea personalului medico-sanitar din unitatile subordonate si acorda sprijin si Îndrumare pentru asigurarea starii de sanatate a efectivelor, raportând conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor aspectele deosebite si propunerile pentru aplicarea masurilor sanitare ce se impun. 
Art. 176. –
(1) Prezentul ordin intra În vigoare la data publicarii sale În Monitorul Oficial al României, Partea I. 
(2) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin. 
(3) La data intrarii În vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte prevederi anterioare referitoare la asistenta medicala acordata persoanelor private de libertate aflate În custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor. 
(4) În baza prevederilor prezentului ordin, fiecare unitate penitenciara va elabora, În termen de 6 luni de la data publicarii În Monitorul Oficial al României, Partea I, propriile proceduri de asigurare a serviciilor medicale, care vor fi trimise spre avizare Directiei medicale si spre aprobare directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor. 
Ministrul justitiei,                              Ministrul sanatatii publice,

Tudor-Alexandru Chiuariu                              Gheorghe Eugen Nicolaescu
 

   ANEXA  Nr. 1

   MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE
care compun trusa de urgenta la cabinetul medical de unitate
   –––––––––––––––––––––––––––Nr.                                                 Unitateacrt.          Denumirea produsului                  de masura         Cantitatea––––––––––––––––––––––––––– A.   Tablete––––––––––––––––––––––––––– 1.   Algocalmin                                    cp                    20––––––––––––––––––––––––––– 2.   Antinevralgic                                 cp                    20––––––––––––––––––––––––––– 3.   Ampicilina                                   cps                    20––––––––––––––––––––––––––– 4.   Aspirina T                                    cp                    20––––––––––––––––––––––––––– 5.   Paxeladine                                    cp                    20––––––––––––––––––––––––––– 6.   Colebil                                       cp                    20––––––––––––––––––––––––––– 7.   Clorfeniramin                                 cp                    20––––––––––––––––––––––––––– 8.   Meprobamat                                    cp                    10––––––––––––––––––––––––––– 9.   Dicarbocalm                                   cp                    20–––––––––––––––––––––––––––10.   Distonocalm                                   cp                    20–––––––––––––––––––––––––––11.   Digoxin                                       cp                    10–––––––––––––––––––––––––––12.   Emetiral                                      cp                    10–––––––––––––––––––––––––––13.   Eritromicina                                  cp                    20–––––––––––––––––––––––––––14.   Extraveral                                    cp                    20–––––––––––––––––––––––––––15.   Faringosept                                   cp                    20–––––––––––––––––––––––––––16.   Fenobarbital                                  cp                    10–––––––––––––––––––––––––––17.   Furosemid                                     cp                    20–––––––––––––––––––––––––––18.   Furazolidon                                   cp                    20–––––––––––––––––––––––––––19.   Ibuprofen                                     cp                    20–––––––––––––––––––––––––––20.   Metoclopramid                                 cp                    20–––––––––––––––––––––––––––21.   Mydocalm                                      cp                    20–––––––––––––––––––––––––––22.   Nitroglicerina                                cp                    20–––––––––––––––––––––––––––23.   Nifedipin                                     cp                    20–––––––––––––––––––––––––––24.   No-Spa                                        cp                    20–––––––––––––––––––––––––––25.   Oxacilina                                    cps                    20–––––––––––––––––––––––––––26.   Paracetamol                                   cp                    20–––––––––––––––––––––––––––27.   Smecta                                       plic                   20–––––––––––––––––––––––––––28.   Scobutil                                      cp                    20–––––––––––––––––––––––––––29.   Triferment                                    cp                    30–––––––––––––––––––––––––––30.   Vitamina C                                    cp                    20––––––––––––––––––––––––––– B.   Fiole––––––––––––––––––––––––––– 1.   Adrenalina 10/00                            fiole                    5––––––––––––––––––––––––––– 2.   Algocalmin                                  fiole                   20––––––––––––––––––––––––––– 3.   Ampicilina 500 mg                          flacoane                 10––––––––––––––––––––––––––– 4.   Cofeina natriu benzoica                     fiole                    5––––––––––––––––––––––––––– 5.   Efedrina                                    fiole                    5––––––––––––––––––––––––––– 6.   Ergomet                                     fiole                    5––––––––––––––––––––––––––– 7.   Fenobarbital                                fiole                    5––––––––––––––––––––––––––– 8.   Fitomenadion                                fiole                    5––––––––––––––––––––––––––– 9.   Furosemid                                   fiole                   10–––––––––––––––––––––––––––10.   Gluconat de calciu                          fiole                   10–––––––––––––––––––––––––––11.   Glucoza 33%                                 fiole                    5–––––––––––––––––––––––––––12.   Heparina 5.000 Ul/ml                        fiole                    5–––––––––––––––––––––––––––13.   Hemisuccinat de hidrocortizon               fiole                   10–––––––––––––––––––––––––––14.   Ketonal                                     fiole                    5–––––––––––––––––––––––––––15.   Miofilin                                    fiole                   10–––––––––––––––––––––––––––16.   Metoclopramid                               fiole                    5–––––––––––––––––––––––––––17.   Oxacilina 500 mg                           flacoane                 10–––––––––––––––––––––––––––18.   Papaverina                                  fiole                    5–––––––––––––––––––––––––––19.   Piafen                                      fiole                    5–––––––––––––––––––––––––––20.   Penicilina sodica 1 mil. Ul                flacoane                 10–––––––––––––––––––––––––––21.   Scobutil                                    fiole                    5–––––––––––––––––––––––––––22.   Ser fiziologic                              fiole                   20–––––––––––––––––––––––––––23.   Ser antitetanic                             fiole                   10–––––––––––––––––––––––––––24.   Sulfat de atropina                          fiole                    5–––––––––––––––––––––––––––25.   Vitamina C 10%                              fiole                   10–––––––––––––––––––––––––––26.   Xilina 1%                                   fiole                    5–––––––––––––––––––––––––––27.   Saruri pentru rehidratare orala            plicuri                  10––––––––––––––––––––––––––– C.   Solutii uz extern, unguente––––––––––––––––––––––––––– 1.   Alcool iodat 1%                               ml                   500––––––––––––––––––––––––––– 2.   Alcool sanitar                                ml                   500––––––––––––––––––––––––––– 3.   Baneocin unguent                             tub                     2––––––––––––––––––––––––––– 4.   Baneocin pudra                              flacon                   1––––––––––––––––––––––––––– 5.   Diclofenac gel                               tub                     1––––––––––––––––––––––––––– 6.   Oximed spray                                flacon                   1––––––––––––––––––––––––––– 7.   Perogen                                    tablete                  10––––––––––––––––––––––––––– 8.   Tetraciclina unguent                         tub                     1––––––––––––––––––––––––––– D.   Materiale sanitare––––––––––––––––––––––––––– 1.   Comprese sterile                            bucati                  10––––––––––––––––––––––––––– 2.   Fese 10/10                                  bucati                  10––––––––––––––––––––––––––– 3.   Leucoplast role                             bucati                   2––––––––––––––––––––––––––– 4.   Leucoplast cu rivanol                       bucati                  10––––––––––––––––––––––––––– 5.   Seringi 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml            bucati                  20––––––––––––––––––––––––––– 6.   Vata                                          g                    400–––––––––––––––––––––––––––
 

   NOTA:
   Trusa de urgenta poate fi completata În functie de morbiditatea specifica pentru asigurarea primului ajutor, pâna când pacientul ajunge la o unitate spitaliceasca.

   ANEXA  Nr. 2

   MINISTERUL JUSTITIEI
   ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR
   PENITENCIARUL …………………………….
   Nr. ………………. din ………………..

   REFERAT MEDICAL

   Privind starea sanatatii detinutului …………………………………, nascut la data de ……………….., fiul lui …………………………. si al ……………………………………. .
   Detinutul se afla În evidenta cabinetului medical cu diagnosticul:
   ………………………………………………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………………………
   Primeste/nu primeste tratament si regim conform recomandarilor medicilor de specialitate.
   Prezentul referat medical nu are valabilitate În fata organelor judiciare, reprezentând o informare scrisa a medicului asupra starii de sanatate a pacientului, În conformitate cu cap. 2 din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului.

   Data
   ……………

   Medic,
……………………………..
(semnatura si parafa)

Recomandări: