Ordin nr. 158 din 30/01/2007 – Organizarea cursului de management spitalicesc

Ordin nr. 168 din 30/01/2007 privind modiifcarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 635/2006 pentru aprobarea organizarii si desfasurarii cursului de managament spitalicesc, necesar in vederea ocuparii functiei de mananger al spitalului public.

In conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, în temeiul dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, avand în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesionala si salarizare nr. E.N. 957 din 30 ianuarie 2007, ministrul sanatatii publice emite prezentul ordin.

Art. I. – Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 635/2006 pentru aprobarea organizarii si desfasurarii cursului de management spitalicesc, necesar în vederea ocuparii functiei de manager al spitalului public, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 493 din 7 iunie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 1. – Se aproba organizarea si desfasurarea cursului de perfectionare în managementul spitalicesc, necesar în vederea ocuparii functiei de manager al spitalului public în anii 2006 si 2007." 
2. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 4. – Cursul cu o durata de 112 ore, desfasurat de-a lungul a 1-3 luni, este organizat de Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar." 
Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

 

Recomandări:

X