ÎN ATENȚIA MEDICILOR CARE SOLICITĂ RECUNOAŞTEREA DIPLOMELOR, CERTIFICATELOR ŞI TITLURILOR DE MEDIC SPECIALIST, ELIBERATE DE UN STAT TERŢ, ALTUL DECÂT AUSTRALIA, CANADA, ISRAEL, NOUA ZEELANDĂ ŞI STATELE UNITE ALE AMERICII CONFORM PREVEDERILOR H.G. Nr. 764/2017

ÎN ATENȚIA MEDICILOR CARE SOLICITĂ RECUNOAŞTEREA DIPLOMELOR, CERTIFICATELOR ŞI TITLURILOR DE MEDIC SPECIALIST, ELIBERATE DE UN STAT TERŢ, ALTUL DECÂT AUSTRALIA, CANADA, ISRAEL, NOUA ZEELANDĂ ŞI STATELE UNITE ALE AMERICII CONFORM PREVEDERILOR H.G. Nr. 764/2017

ÎN ATENȚIA MEDICILOR CARE SOLICITĂ RECUNOAŞTEREA DIPLOMELOR, CERTIFICATELOR ŞI TITLURILOR DE MEDIC SPECIALIST, ELIBERATE DE UN STAT TERŢ, ALTUL DECÂT AUSTRALIA, CANADA, ISRAEL, NOUA ZEELANDĂ ŞI STATELE UNITE ALE AMERICII CONFORM PREVEDERILOR H.G. Nr. 764/2017

Comentarii oprite

Potrivit prevederilor art. 3 din H.G. nr. 764/2017, în vederea recunoaşterii titlurilor de medic specialist prevăzute la art. 1 alin. (1), titularii depun la Ministerul Sănătăţii următoarele documente:

“(1) a) cerere de recunoaştere care va cuprinde obligatoriu şi datele de contact (adresă, telefon, fax, adresă de e-mail);

 1. b) copia documentului de identitate aflat în termen de valabilitate (buletin/carte de identitate sau paşaport);
 2. c) documente din care să rezulte cerinţele prevăzute la 376 alin. (1) lit. c) – g) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
 3. d) copia legalizată a documentelor care atestă calificarea de medic;
 4. e) copia legalizată a titlului de medic specialist dobândit în unul dintre statele prevăzute la 1 alin. (1);
 5. f) documente emise de autorităţile competente ale statului terţ emitent din care să rezulte durata specializării (ani, luni, ore de formare pe săptămână), curriculumul pregătirii efectuate şi competenţele atestate prin titlul respectiv de medic specialist;
 6. g) documente privind experienţa profesională şi educaţia medicală continuă, dobândite de solicitant, emise de autoritatea competentă a statului în care acesta a exercitat profesia;
 7. h) certificat de sănătate fizică şi psihică din care să rezulte că acesta poate practica specialitatea dobândită;
 8. i) dovezi emise de autoritatea competentă din statul de origine sau provenienţă privind caracterul onorabil, moral sau absenţa unei situaţii care suspendă sau interzice exercitarea profesiei în caz de eroare profesională gravă, respectiv o atestare de confirmare a inexistenţei unor suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei sau a unor condamnări penale;
 9. j) extrasul de cazier judiciar emis de autoritatea competentă a statului în care acesta a exercitat profesia;
 10. k) certificatul de atestare a cunoştinţelor de limbă română sau paşaportul lingvistic, după caz, cu excepţia cetăţenilor români care solicită recunoaşterea titlurilor de medic specialist eliberate de un stat terţ;
 11. l) dovada achitării taxei de evaluare profesională.

(2) Cuantumul taxei de evaluare profesională se stabileşte prin decizie a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România şi se depune în contul Colegiului Medicilor din România. În cazul în care evaluarea profesională presupune şi o probă de aptitudini, cuantumul taxei se dublează.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. e) – j) trebuie însoţite de traducerile legalizate în limba română, în original.

(4) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. h) – j) au o valabilitate de 3 luni de la data emiterii”.

Dosarul se depune la registratura ministerului sănătății, însoțit de o cerere de recunoaștere și un opis cu documentele depuse, numerotate pe fiecare pagină, în ordinea prevăzută mai sus. Totodată, solicitanții vor depune și un set de documente în copie xerox spre a fi înaintate comisiilor de specialitate.

Back to Top