Ordonanta de Urgenta – vanzarea cabinetelor medicale

Ordonanta de Urgenta privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum şi a spatiilor in care se desfaşoara activitati conexe actului medical

urgenta adoptarii prezentului act normativ rezulta din necesitatea accelerarii procesului de reforma a asistentei medicale ambulatorii, componenta de baza a sistemului sanitar românesc cât şi din faptul ca prin Decizia Curtii Constitutionale nr.871/2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum şi a spatiilor in care se desfaşoara activitati conexe actului medical, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 236/2006 a fost declarat neconstitutional actul normativ care reglementa acest domeniu

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAPITOLUL 1
Dispozitii generale

Art.1
(1) Prezenta ordonanta de urgenta stabileşte cadrul juridic pentru vânzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, functioneaza unitati medicale infiintate şi organizate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi a spatiilor in care se desfaşoara activitati conexe actului medical, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi functionarea cabinetelor de libera practica pentru serviciile publice conexe actului medical, aprobata cu modificari prin Legea nr. 598/2001.
(2) in sensul prezentei ordonante de urgenta, prin spatiu medical se intelege spatiul in care se desfaşoara efectiv activitate medicala şi activitate medicala conexa, precum şi cota indiviza corespunzatoare din spatiul comun.

Art.2
(1) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta sunt aplicabile şi spatiilor medicale situate in imobilele aflate in zona de protectie a unui monument istoric. Vânzarea acestor spatii se poate face numai cu avizul conform al Ministerului Culturii şi Cultelor, respectiv al Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.
(2) Pâna la adoptarea unei legi speciale privind regimul juridic al imobilelor care au apartinut cultelor religioase sau comunitatilor minoritatilor nationale, preluate de stat sau de alte persoane juridice, este interzisa instrainarea spatiilor medicale situate in imobilele in cauza ori schimbarea destinatiei acestora.
(3) Spatiile medicale situate in imobile reglementate de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile ulterioare, pot fi vândute dupa definitivarea situatiei juridice a acestora, potrivit legislatiei in vigoare.

Art.3
(1) Au dreptul de a cumpara spatiile ce fac obiectul prezentei ordonante de urgenta medicii, medicii dentişti, dentiştii, biologii, biochimiştii, fizicienii, tehnicienii dentari şi celelalte persoane fizice cu drept de libera practica ce desfaşoara activitati conexe actului medical şi care detin in mod legal spatiul respectiv, precum şi persoanele juridice/institutiile de invatamânt superior medical, care, detinând in mod legal spatiul, au ca obiect unic de activitate furnizarea serviciilor medicale sau desfaşoara activitati de invatamânt superior medical.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1), care doresc cumpararea spatiului in care au organizat cabinetul medical, vor depune o solicitare scrisa de cumparare la sediul vânzatorului, in termen de 45 de zile de la publicarea/afişarea listelor aprobate potrivit art. 4 sau la expirarea termenului prevazut la alin. (4).
(3) Spatiile medicale care se afla in sediile consiliilor locale şi judetene, regiilor şi societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, şcolilor şi altor institutii publice pot fi vândute numai cu acordul expres al proprietarului.
(4) Spatiile medicale concesionate in temeiul Hotarârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale, pentru care concesionarii nu şi-au exprimat intentia de cumparare in termenul prevazut la alin. (2), vor fi folosite in continuare de aceştia pâna la expirarea duratei pentru care s-a incheiat contractul.

Capitolul 2
Reguli privind vânzarea spatiilor medicale

Art.4
(1) Consiliile judetene sau consiliile locale, dupa caz, pot aproba prin hotarâre lista spatiilor din proprietatea privata a acestora ori din proprietatea privata a statului şi care se afla in administrarea lor, ce urmeaza sa fie vândute potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta. Listele astfel aprobate vor fi afişate in mod obligatoriu la sediul consiliului local/judetean şi publicate pe site-ul consiliului judetean.
(2) Institutiile proprietare ale spatiilor medicale au obligatia de a comunica actualilor utilizatori, prin scrisoare cu confirmare de primire, faptul ca spatiul respectiv face obiectul prezentei ordonante de urgenta, utilizatorii beneficiind de dreptul de preemtiune asupra spatiilor respective.
(3) in cazul municipiului Bucureşti, lista spatiilor supuse vânzarii se aproba pe sectoare de catre consiliile locale ale sectoarelor, respectiv de catre Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru spatiile aflate in proprietatea ori administrarea acestuia.

Art.5
(1) in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, in fiecare comuna, oraş, municipiu, sector al municipiului Bucureşti sau judet in care exista spatii ce cad sub incidenta prezentei ordonante de urgenta se constituie o comisie pentru vânzarea spatiilor medicale, denumite in continuare comisie.
(2) Comisia se constituie prin dispozitie a primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judetean, şi va fi formata din urmatorii membri:
a) 2 reprezentanti ai consiliului local sau, dupa caz, ai consiliului judetean in a carui proprietate, respectiv administrare, se afla spatiul medical;
b) un reprezentant al directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucureşti;
c) un reprezentant al Colegiului Medicilor din România şi, dupa caz, un reprezentant al Colegiului Medicilor Dentişti din România;
d) un reprezentant al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti, desemnat de directorul general.
(3) in cazul imposibilitatii membrilor titulari de a participa la lucrarile comisiei, aceştia vor fi inlocuiti de membrii supleanti stabiliti prin decizie a primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judetean.
(4) in termen de 15 zile de la data primirii solicitarii din partea consiliilor locale, respectiv a consiliilor judetene, institutiile prevazute la alin. (2) au obligatia de a-şi desemna reprezentantii şi/sau, dupa caz, inlocuitorii acestora.
(5) Membrii comisiei işi desemneaza un preşedinte. Secretariatul tehnic al comisiei este asigurat prin grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti.
(6) Membrii comisiei nu pot fi actionari, asociati, administratori sau cenzori la o persoana juridica. Membrii comisiei nu pot solicita cumpararea de spatii medicale şi nu pot fi sot/sotie, rude sau afini pâna la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei fizice care a solicitat cumpararea spatiilor medicale. in caz de incompatibilitate, in termen de 5 zile comisia se completeaza cu alti membri din rândul supleantilor.
(7) Activitatea desfaşurata de membrii comisiei este atributie de serviciu, cu caracter temporar, pâna la epuizarea tuturor activitatilor pe care le impune aplicarea prezentei ordonante de urgenta.

Art.6
(1) Comisia are urmatoarele atributii:
a) desemneaza la prima şedinta preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul comisiei;
b) tine evidenta spatiilor care cad sub incidenta prezentei ordonante de urgenta;
c) aproba vânzarea spatiilor medicale in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
d) organizeaza licitatia publica cu strigare, daca este cazul.
(2) Hotarârile comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor acesteia.

Art.7
Pretul de vânzare al spatiului medical se stabileşte prin negociere directa intre cumparator şi comisie, pornindu-se de la pretul de vânzare din raportul de evaluare, raport care va evidentia şi valoarea investitiilor efectuate de catre solicitant pe baza de acte justificative. Valoarea investitiilor efectuate se poate deduce numai daca acestea au fost realizate cu acordul proprietarului, al detinatorului dreptului de administrare sau in baza contractului de concesiune, dupa caz, valoare ce nu poate depaşi jumatate din pretul stabilit in raportul de evaluare.

Art.8
(1) La finalizarea procedurii de vânzare a fiecarui spatiu, comisia incheie un proces-verbal cuprinzând datele cu privire la desfaşurarea procedurii de vânzare şi pretul obtinut pentru spatiul vândut.

(2) Procesul-verbal se depune la sediul vânzatorului, prin grija secretarului comisiei.
(3) Refuzul de a incheia procesul-verbal sau incheierea acestuia prin nerespectarea dispozitiilor legale poate fi contestata la sectia de contencios administrativ a tribunalului de catre partea interesata.

Art.9
(1) Contractul de vânzare-cumparare a spatiului medical se incheie in termen de maximum 15 zile de la data incheierii procedurii de solutionare a contestatiilor, potrivit prezentei ordonante de urgenta, şi se semneaza, din partea vânzatorului, de preşedintele consiliului judetean ori de primar, dupa caz.
(2) in cazul in care proprietarul spatiului şi terenului aferent nu detine intreaga documentatie necesara vânzarii, termenul prevazut la alin. (1) se prelungeşte pâna la maximum 60 de zile.

Art.10
(1) Pretul de vânzare al spatiilor se va plati de cumparator la incheierea contractului sau, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, in rate.
(2) Spatiile dobândite in conditiile prezentei ordonante de urgenta nu pot fi instrainate, inchiriate sau folosite de cumparator pentru alte activitati decât in scopul desfaşurarii activitatii medicale, activitatii de invatamânt superior medical şi/sau activitatilor conexe actului medical.
(3) Anual, o comisie formata din 2 reprezentanti ai vânzatorului şi un reprezentant al colegiului medicilor din unitatea administrativ-teritoriala respectiva verifica indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (2).

Art.11
(1) in cazul in care un cumparator, persoana fizica sau juridica, se afla in situatia de a cumpara, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, doua sau mai multe spatii medicale situate in aceeaşi comuna, oraş sau municipiu ori in unitati administrativ-teritoriale diferite, comisia poate aproba vânzarea doar pentru unul dintre spatii, la alegerea cumparatorului.
(2) in acest scop cumparatorul va semna o declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca nu este beneficiarul unui alt contract de cumparare in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

Art.12
(1) Vânzarea spatiilor medicale se poate face cu plata in rate catre cumparatorii prevazuti la art. 3 in urmatoarele conditii:
a) avans de 15% din pretul de vânzare;
b) rate lunare eşalonate pe un termen intre 10 ani şi maximum 15 ani, cu posibilitatea cumparatorului de a obtine acordarea unui termen de gratie de un an; cumparatorul poate opta pentru un termen mai mic de plata sau pentru achitarea anticipata.
(2) in cazul in care cumparatorul nu plateşte la scadenta 4 rate succesive, contractul de vânzare-cumparare se considera rezolvit de drept, fara a mai fi necesara punerea in intârziere şi fara alta formalitate.

Art.13

(1) Terenul aferent spatiului medical se vinde o data cu acesta, daca este clarificata situatia sa juridica şi daca sunt indeplinite conditiile legale. Pretul de vânzare al terenului aferent se determina potrivit art. 7.
(2) Terenul a carui situatie juridica se clarifica dupa data vânzarii spatiului medical, cu exceptia celor care sunt proprietate publica a statului sau a unitatii administrativ-teritoriale, va fi vândut cumparatorului spatiului, la cererea acestuia, prin negociere directa, la pretul stabilit conform art. 7.
(3) Persoanele fizice sau juridice straine care indeplinesc conditiile art. 3 alin. (1) pot cumpara terenurile aferente spatiului medical numai in conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeana şi din alte tratate internationale la care România este parte, pe baza de reciprocitate, in conditiile prevazute de lege.

Art.14
Cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfaşurarea procedurilor de vânzare a spatiului medical, inclusiv publicitatea, sunt suportate de vânzator din bugetul propriu, iar in cazul incheierii contractului de vânzare-cumparare cheltuielile se deduc din incasarile obtinute.

Art.15
Sumele obtinute din vânzarea spatiilor medicale in conditiile prezentei ordonante de urgenta se fac venit la bugetul de stat in cota de 10%, diferenta fiind virata la bugetele locale respective, intr-un cont special, şi utilizata pentru realizarea unor proiecte de interes public, aprobate de consiliile judetene sau de consiliile locale vânzatoare.

Art.16
(1) in situatia existentei mai multor furnizori de servicii medicale care detin impreuna un spatiu medical ce urmeaza sa fie vândut, daca unul dintre aceştia şi-a exprimat intentia de cumparare potrivit art. 3 alin. (2), comisia va solicita in scris de la fiecare codetinator exprimarea intentiei de cumparare sau nu a spatiului, care trebuie sa fie comunicata in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii comunicarii de la comisie.
(2) in cazul in care nu toti codetinatorii cabinetului medical sau ai spatiilor in care se desfaşoara activitati conexe actului medical doresc cumpararea, insa cel putin unul a solicitat ferm acest lucru, vânzarea se va face exclusiv catre solicitant pentru intregul spatiu detinut in comun.
(3) in situatia in care doar unul dintre codetinatorii spatiului il cumpara, raporturile dintre cumparator şi ceilalti codetinatori se stabilesc potrivit conventiei dintre aceştia, conform legislatiei in vigoare.
(4) in situatia in care mai multi codetinatori solicita cumpararea spatiului medical, respectivul spatiu se va vinde acestora.

Art. 17
Comisia comunica solicitantului decizia sa de admitere sau de respingere a cererii, in termen de 30 de zile de la data primirii cererii.

CAPITOLUL 3
Vânzarea spatiilor medicale prin licitatie publica cu strigare

Art.18
Spatiile medicale nevândute in conformitate cu prevederile art. 7, altele decât cele aflate in situatia mentionata la art. 3 alin. (4), se vând prin licitatie publica cu strigare.

Art. 19
(1) Comisia va face public anuntul de vânzare a spatiilor prevazute in lista aprobata potrivit art. 4, in termen de 15 zile de la aprobarea acesteia.
(2) Anuntul de vânzare va cuprinde:
a) denumirea şi sediul vânzatorului, precum şi datele de identificare a spatiului supus vânzarii;
b) locul, data şi ora inceperii licitatiei;
c) numele, prenumele şi numarul de telefon ale persoanei desemnate sa dea relatii suplimentare;
d) documentele necesare pentru participarea la licitatie;
e) garantia de participare la licitatie, constituita potrivit legii; garantia de participare la licitatie nu poate fi mai mica decât suma cheltuielilor ocazionate de organizarea şi desfaşurarea procedurilor de vânzare a spatiului medical, inclusiv publicitatea şi intocmirea raportului de evaluare;
f) taxa de participare la licitatie.
(3) Sunt considerate documente necesare pentru participarea la licitatie:
A. pentru persoane juridice:
a) copii de pe certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele aditionale relevante şi de pe certificatul de inregistrare fiscala;
b) scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o banca comerciala româna;
c) dovada privind achitarea obligatiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent;
d) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care sa rezulte ca aceasta nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment;
B. pentru furnizorii de servicii medicale persoane fizice:
a) copie de pe actul de identitate;
b) copie de pe autorizatia de functionare eliberata de autoritatea competenta sau de pe actul legal de constituire, dupa caz;
c) copie de pe certificatul de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent.
(4) Anuntul de vânzare se publica in unul sau mai multe cotidiene locale şi nationale de larga circulatie şi se afişeaza la sediul vânzatorului, cu cel mult 30 de zile, dar nu mai putin de 15 zile inainte de data tinerii licitatiei.

ART. 20
(1) Licitatia are loc la data stabilita in anuntul de vânzare şi este valabila daca s-au prezentat cel putin 3 ofertanti.
(2) Pretul minim de pornire este cel stabilit de comisia de evaluare.
(3) in cazul in care nu se ofera pretul minim de vânzare, licitatia va fi reluata dupa publicarea unui nou anunt de vânzare, in termen de 5 zile de la desfaşurarea primei licitatii, dar nu mai putin de 7 zile inainte de data tinerii celei de-a doua licitatii.
(4) A doua licitatie este valabila daca s-au prezentat cel putin 2 ofertanti. Daca aceştia ofera un pret care nu este mai mic de 50% din pretul minim de vânzare, comisia poate solicita participantilor formularea de oferte de cumparare cu pretul in rate.
(5) Pretul de vânzare nu poate scadea sub 50% din pretul minim de vânzare nici in cazul vânzarii in rate.

CAPITOLUL 4
Dispozitii tranzitorii şi finale

Art. 21
Preşedintii consiliilor judetene şi primarii vor comunica lunar Ministerului Administratiei şi Internelor şi Ministerului Sanatatii, prin intermediul prefectului, stadiul procesului de vânzare a spatiilor medicale, proprietate privata a statului, aflate in administrarea lor.

Art.22
in localitatile in care exista un singur spatiu medical cu destinatia medicina de familie, acesta işi va mentine destinatia in cazul instrainarii.

Art.23
(1) instrainarea spatiilor şi a terenurilor dobândite in conditiile prezentei ordonante de urgenta prin vânzare se poate face prin exercitarea dreptului de preemptiune.
(2) Dreptul de preemptiune la instrainare a imobilelor prevazute la alin. (1) revine coproprietarilor, daca este cazul, şi apoi proprietarilor vecini şi se exercita prin Colegiul Medicilor din România sau prin Colegiul Medicilor Dentişti din România, dupa caz.
(3) Proprietarul spatiului şi terenului care urmeaza sa fie vândute este obligat sa incunoştinteze Colegiul Medicilor din România sau Colegiul Medicilor Dentişti din România, dupa caz, iar acesta va comunica in scris persoanelor prevazute la alin. (2) despre intentie, in termen de 15 zile de la data când a fost incunoştintat.
(4) Titularii dreptului de preemptiune sunt obligati sa se pronunte asupra exercitarii acestuia in termen de 30 de zile de la data primirii comunicarii.
(5) Dupa indeplinirea acestui termen, dreptul de preemptiune pentru coproprietari sau proprietarii vecini se considera stins.

Art. 24
(1) Spatiile medicale şi terenurile aferente in care functioneaza unitati medicale infiintate şi organizate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu completarile ulterioare, şi Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 598/2001, care apartin domeniului public al statului, trec in domeniul privat al statului şi in administrarea consiliilor judetene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale, dupa caz, prin hotarâre a Guvernului.
(2) Inventarierea spatiilor prevazute la alin. (1) se face conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 25
Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta orice dispozitie contrara se abroga.

Art. 26
incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala.

Art. 27
Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

CaLIN POPESCU-TaRICEANU

NOTA DE FUNDAMENTARE

 
 
SECtIUNEA 1
TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV

Ordonanta de Urgenta privind vânzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum şi a spatiilor in care se desfaşoara activitati conexe actului medical

SECtIUNEA A 2-A
MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV

1. Descrierea situatiei actuale Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.110/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr.236/2006 s-a aprobat vânzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum şi a spatiilor in care se desfaşoara activitati conexe actului medical.
Decizia Curtii Constitutionale nr.871/2007 a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum şi a spatiilor in care se desfaşoara activitati conexe actului medical, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 236/2006.
Prezentul proiect de act normativ reglementeaza vânzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum şi a spatiilor in care se desfaşoara activitati conexe actului medical, in acord cu dizpozitile Curtii Constitutionale.

 

2. Schimbari preconizate Posibilitatea de a realiza vânzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum şi a spatiilor in care se desfaşoara activitati conexe actului medical, in situatia in care, consiliile judetene sau consiliile locale, dupa caz, aproba prin hotarâre lista spatiilor din proprietatea privata a acestora ori din proprietatea privata a statului şi care se afla in administrarea lor ce urmeaza sa fie vândute.
3. Alte informatii
Nu este cazul

SECtIUNEA A 3-A

IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV

1. Impactul macroeconomic Nu exista
2. Impactul asupra mediului de afaceri Proprietatea medicului asupra spatiului in care isi desfasoara activitatea va stimula investitiile acestora in echipamente si creşterea gradului de confort la nivelul cabinetelor medicale. Acest fapt va duce la stimularea liberei concurente ca urmare a faptului ca in functie de conditiile pietei de servicii medicale, medicii isi pot dezvolta cabinetele in concordanta cu necesitatile comunitatilor, masura ce se va reflecta si asupra calitatii actului medical, in sensul cresterii acesteia.
3. Impactul social Creşterea accesibilitatii şi adresabilitatii populatiei la serviciile medicale şi atragerea personalului medical catre zonele defavorizate
4. Impactul asupra mediului Nu este cazul
5. Alte informatii Nu este cazul

SECtIUNEA A 4-A

IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, ATÂT PE TERMEN SCURT, PENTRU ANUL CURENT, CÂT ŞI PE TERMEN LUNG (PE 5 ANI)
-mii lei-
Indicatori Anul Urmatorii 4 ani Media
Curent pe 5
ani
1 2 3 4 5 6 7
1. Modificari ale veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurarilor sociale de stat:
(i) contributii de asigurari
2. Modificari ale cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri i servicii
c) bugetul asigurarilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri i servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Ca1cule detaliate privind fundamentarea
modificarilor veniturilor şi/sau cheltuielilor
7. Alte informatii

SECTIUNEA A 5-A

EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAtIEI iN VIGOARE

1. Proiecte de acte normative suplimentare Nu este cazul
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislatia comunitara in rnaterie Nu este cazul
3. Decizii ale Curtii Europene de Justitie şi alte documente Nu este cazul
4. Evaluarea conformitatii: Nu este cazul
Denumirea actului sau documentului comunitar, numarul, data adoptarii si data publicarii Gradul de conformitate
(se conformeaza/nu se conformeaza) Comentarii
5. Alte acte normative şi/sau documente intemationale din care decurg angajamente Nu este cazul
6. Alte informatii Nu este cazul

SECTIUNEA A 6-A

CONSULTARILE EFECTUATE iN VEDEREA ELABORARII PROIECTULUI DE ACT NORMATIV

1. Informatii privind procesul de consultare cu organizatii neguvemamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate Nu este cazul
2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului in care activitatea acestor organizatii este legata de obiectul proiectului de act normativ Nu este cazul
3.Consultarile organizate cu autoritatile administratiei publice locale, in situatia in care proiectul de act normativ are ca obiect activitati ale acestor autoritati, in conditiile Hotaririi Guvemului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative Asociatia Primarilor de Comune din România care a specificat oportunitatea de a acorda posibilitatea si nu obligativitatea vânzarilor cabinetelor.
Un punct de vedere al unui preşedinte de asociatie judeteana a primarilor de comune a accentuat necesitatea evaluarii activitatii medicilor in vederea acordarii posibilitatii de cumparare a cabinetelor medicale.
4. Consultarile desfaşurate in cadrul consiliilor interministeriale, in conformitate cu prevederile Hotaririi Guvemului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente Nu este cazul
5. Informatii privind avizarea de catre
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a tarii
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi Nu este cazul
6. Alte informatii Nu este cazul

SECTIUNEA A 7-A

ACTIVITaTI DE INFORMARE PUBLICA PRIVIND ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE ACT NORMATIV

1. Informarea societatii civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului de act normativ A fost efectuata procedura transparentei decizionale potrivit Legii nr. 52/2003
2. Informarea societatii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in urma implementarii proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sanatatii şi securitatii cetatenilor sau diversitatii biologice Proiectul de act normativ a fost afişat pe site-ul Ministerului Sanatatii Publice
3. Alte informatii Nu este cazul

SECTIUNEA A 8-A
MASURI DE IMPLEMENTARE

1. Masurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de catre autoritatile administratiei publice centrale şi/sau locale – infiintarea unor noi organisme sau extinderea competentelor institutiilor existente Nu este cazul
2. Alte informatii Nu este cazul

Avand in vedere cele mai sus mentionate a fost inaintat prezentul proiect de act normativ pe care il supunem spre aprobare.

Ministrul Sanatatii Publice Ministrul Internelor si
Reformei Administrative

Eugen Nicolaescu Cristian David

AVIZaM FAVORABIL

MINISTRUL JUSTItIEI,

Chiuariu Tudor

Recomandări:

X