Ordin nr. 106 din 22/03/2007 – Aplicatia de colectare de date pe pacient in regim de spitalizare

Ordin pentru aprobarea utilizarii aplicatiei de colectare a setului minim de date la nivel de pacient in regim de spitalizare.

Avand in vedere:
-Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Hotararea Guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007; 
-Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi; 
-Referatul de aprobare al Directiei generale evaluare nr. DGE/606 din 1 martie 2007, 
in temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul ordin:

Art. 1. –
(1) in vederea colectarii si raportarii de catre spitale a setului minim de date la nivel de pacient in regim de spitalizare de zi (denumit in continuare SMDPZ), se aproba utilizarea aplicatiei "SpitalizareZi". 
(2) Aplicatia se descarca de pe pagina web a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, www.cnas.ro, sau de pe pagina web a scolii Nationale de Sanatate Publica si Management Sanitar, www.snspms.ro
(3) Spitalele care au aplicatii proprii pentru colectarea SMDPZ trebuie sa raporteze datele conform specificatiilor tehnice ale fisierului de export furnizate de scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar. 
Art. 2. – Spitalele vor raporta trimestrial, pana la data de 5 a lunii imediat urmatoare fiecarui trimestru incheiat, in format electronic, SMDPZ aferent pacientilor care au fisa de spitalizare de zi inchisa in trimestrul precedent, conform prevederilor Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi. 
Art. 3. – Transmiterea datelor se face prin e-mail sau prin alte mijloace electronice la adresele specificate de scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar. 
Art. 4. – Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar si spitalele care raporteaza date privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. 
Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Vasile Ciurchea

 

Recomandări: